Τράπεζα Θεμάτων Α Λυκείου: Ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης

Τράπεζα Θεμάτων Α Λυκείου: Ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης

Τράπεζα Θεμάτων Α Λυκείου: Ολοκληρωμένα Κριτήρια Αξιολόγησης

Σε λίγες μέρες οι μαθητές της Α Λυκείου σε όλα τα σχολεία της χώρας θα κληθούν να συμμετάσχουν στις προγραμματισμένες προαγωγικές εξετάσεις. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία για δύο βασικούς λόγους: α) λόγω των υγειονομικών απαγορεύσεων τα προηγούμενα χρόνια οι συγκεκριμένοι μαθητές δεν είχαν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις υψηλές απαιτήσεις που απορρέουν από την «αντιπαράθεση» με το σύνολο της διδαχθείσας ύλης καθώς δεν πήραν ποτέ μέρος σε προαγωγικές εξετάσεις β) φέτος, για πρώτη φορά, τα θέματα δεν θα αποτελούν αποκλειστικό προϊόν της επιλογής των διδασκόντων αλλά -κατά το ήμισυ- θα προέρχονται από την Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (ΤΘΔΔ) του ΙΕΠ.

Η είσοδός της στην εξεταστική διαδικασία αυξάνει αισθητά το επίπεδο δυσκολίας των προαγωγικών εξετάσεων, ειδικά σε ένα μάθημα αυξημένης δυσκολίας, όπως είναι τα Αρχαία Ελληνικά. Μαθητές και καθηγητές καλούνται να ανταποκριθούν με επιτυχία στις νέες απαιτήσεις, καθώς με την Τράπεζα Θεμάτων προβλέπεται κοινός βαθμός δυσκολίας στη διατύπωση των εξεταστικών δοκιμίων σε πανελλήνια έκταση. Οι πρώτοι οφείλουν να γνωρίζουν άρτια το σύνολο της διδακτέας ύλης ανεξάρτητα από τις κατά τόπους εκπαιδευτικές ιδιαιτερότητες. Παράλληλα, η δυνατότητα των καθηγητών να προσαρμόσουν τα ερωτήματα στις γνώσεις και το επίπεδο των μαθητών περιορίζεται πλέον αισθητά καθώς τα κριτήρια εξέτασης είναι προκαθορισμένα κατά το ήμισυ. Επιπρόσθετα, οι εκπαιδευτικοί καλούνται μέσα σε περιορισμένο χρονικό περιθώριο να συντάξουν ερμηνευτικά, γραμματικά και συντακτικά ερωτήματα καθώς και να συνδυάσουν το επιλεγέν απόσπασμα με κάποιο παράλληλο κείμενο από την διδακτέα ύλη.

Στην προσπάθεια τους να συνδράμουν μαθητές και εκπαιδευτικούς στην παραπάνω προσπάθειά τους οι διαθέτουν από σήμερα το βιβλίο του Μπικάκη Μιχάλη με τίτλο«» βασισμένα στην Τράπεζα Θεμάτων για τα αρχαία ελληνικά της Α Λυκείου.

Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ στην εικόνα

Ο συγγραφέας δεν είναι άγνωστος στο ευρύτερο εκπαιδευτικό και μαθητικό κοινό καθώς από τις Εκδόσεις Ζήτη κυκλοφορεί ένα ακόμη διδακτικό εγχειρίδιο με τίτλο «», το οποίο έχει κερδίσει την εκτίμηση του κοινού, πραγματοποιώντας ήδη τρεις ανατυπώσεις.

Στις σελίδες του νέου του έργου μαθητές και εκπαιδευτικοί θα βρουν ολοκληρωμένα κριτήρια αξιολόγησης επί του συνόλου της διδακτέας ύλης των Αρχαίων Ελληνικών, τα οποία εναρμονίζονται πλήρως με τις οδηγίες του ΙΕΠ για την μορφή της εξεταστικής διαδικασίας. Ο συγγραφέας έχει ομαδοποιήσει τα ημιτελή κριτήρια που περιλαμβάνονται στην Τράπεζα Θεμάτων του ΙΕΠ με απλό και κατανοητό τρόπο με γνώμονα την εξεταζόμενη κάθε φορά ενότητα. Για κάθε μία από αυτές προσφέρεται ένα πλήρες εξεταστικά και άρτιο παιδαγωγικά κριτήριο απαρτιζόμενο κατά το ήμισυ από ερωτήσεις και παρατηρήσεις προερχόμενες από τα αναρτημένα στην Τράπεζα κριτήρια, ενώ το εναπομείναν μέρος  συμπληρώνεται από τον γράφοντα προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο κριτήριο έτοιμο προς χρήση από την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα.

Το απόσπασμα προς μετάφραση, η λεξιλογική άσκηση κλειστού τύπου και η  ερώτηση εισαγωγής κλειστού τύπου, αντλούνται από τα προσφερόμενα κριτήρια της Τράπεζας Θεμάτων. Οι εναπομείνασες ερμηνευτικές ερωτήσεις έχουν διαμορφωθεί από τον συγγραφέα με στόχο την εμβάθυνση στο εννοιολογικό περιεχόμενο του εξεταζόμενου αποσπάσματος. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί στην προσπάθεια αποφυγής επανάληψης των ερωτημάτων στις περιπτώσεις αλληλοκάλυψης των ενοτήτων του σχολικού εγχειριδίου ως αποτέλεσμα του διαχωρισμού της διδακτέας ύλης από το ΙΕΠ. Το γεγονός αυτό επιδρά τελικά θετικά στην αξιολογική διαδικασία καθώς, για τις επίμαχες ενότητες, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν στη διάθεσή τους ποικιλία και πληθώρα ερωτήσεων, οι οποίες τους επιτρέπουν την πολύπλευρη προσέγγιση  και εμβάθυνση του περιεχομένου των εξεταζόμενων αποσπασμάτων. Παράλληλα, μπορούν -εάν το επιθυμήσουν- να προβούν σε εναλλαγές παρατηρήσεων ανάμεσα στα «γειτνιάζοντα» κριτήρια για να δημιουργήσουν τη δική τους εκδοχή ανάλογα με τις προσωπικές ή διδακτικές τους ανάγκες.

Τα παράλληλα κείμενα προέρχονται από τις ενότητες της διδακτέας ύλης που εξετάζονται από μετάφραση, σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος, και έχουν επιλεγεί με γνώμονα την εννοιολογική τους συσχέτιση -θετική ή αρνητική- με το πρωτότυπο απόσπασμα. Στόχος είναι η αντιπαραβολή των προσφερόμενων πληροφορίων για την αποκάλυψη σχέσεων ομοιότητας ή διαφοράς ανάμεσα στις προβαλλόμενες καταστάσεις. Οι γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις με τις οποίες ολοκληρώνεται κάθε κριτήριο είναι διατυπωμένες με σύγχρονο τρόπο ώστε να προβάλλεται η συσχέτιση μορφής και περιεχομένου του αρχαιοελληνικού κειμένου, σύμφωνα με την διαφαινόμενη τάση του ΙΕΠ.

Κάθε ολοκληρωμένο κριτήριο αξιολόγησης συνοδεύουν, σε αύξουσα αρίθμηση, όλες οι εναλλακτικές λεξιλογικές ασκήσεις που έχουν αναρτηθεί στην Τράπεζα Θεμάτων σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες ερωτήσεις εισαγωγής. Με αυτόν τον τρόπο εκπαιδευτικοί και μαθητές έχουν συγκεντρωμένο σε ενιαίο χώρο το σύνολο του προσφερόμενου υλικού για κάθε μία από τις εξεταστικές ενότητες του μαθήματος. Σε περίπτωση που επιθυμούν να τροποποιήσουν τα υφιστάμενα ολοκληρωμένα κριτήρια έχουν τη δυνατότητα να αντικαταστήσουν τις παρατηρήσεις που προέρχονται από την Τράπεζα Θεμάτων με άλλες δικής τους επιλογής από τις προσφερόμενες. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να «προσωποποιήσουν» την εξέταση και να την προσαρμόσουν στις δικές τους απαιτήσεις, ενώ, ταυτόχρονα, έχουν εποπτεία του συνόλου του προσφερόμενου υλικού για καλύτερη μελέτη και προετοιμασία.

Στο παραπάνω πλαίσιο εντάσσεται και ο επιμερισμός στις οικείες εξεταστικές ενότητες των πρόσθετων ερωτήσεων, οι οποίες προσφέρονται από το ΙΕΠ για την δημιουργία ενδεικτικών κριτηρίων αξιολόγησης.

Με γνώμονα την διευκόλυνση των μαθητών στην αυτοαξιολόγηση της προσωπικής τους εργασίας επιλέχθηκε η σύνταξη των απαντήσεων σε συνεχή λόγο και όχι με την μορφή βασικών σημείων (bullets) καθώς συχνά η εκφραστική αδυναμία και το περιορισμένο λεξιλόγιο τούς οδηγούν σε λεκτικά σφάλματα με άμεσες συνέπειες στην ορθή εννοιολογική απόδοση του επιθυμητού αποτελέσματος. Το ύφος διατηρήθηκε απλό, λιτό και κατανοητό επιδιώκοντας να συνδράμει, με τη σειρά του, την προαναφερθείσα στοχοθεσία.

Αποκτήστε το βιβλίο τώρα

Το βιβλίο «» βασισμένα στα Τράπεζα Θεμάτων για τα αρχαία ελληνικά της Α Λυκείου των  μπορείτε να το προμηθευτείτε απευθείας από το , τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων σε Αθήνα: Χαριλάου Τρικούπη 22 και Θεσσαλονίκη: Αρμενοπούλου 27 και τα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.

 

Δείγμα του βιβλίου μπορείτε να δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:

 

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!