«Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου» Εκδόσεις Ζήτη - Παρευξείνιος Ελληνισμός

«Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου» Εκδόσεις Ζήτη – Παρευξείνιος Ελληνισμός

«Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου» Εκδόσεις Ζήτη – Παρευξείνιος Ελληνισμός

Για την εξασφάλιση υψηλής βαθμολογίας στο μάθημα της ιστορίας οι υποψήφιοι οφείλουν α) να γνωρίζουν άπταιστα το σύνολο της εξεταστέας ύλης β) να μπορούν να προχωρήσουν με επιτυχία στο σχολιασμό ιστορικών παραθεμάτων, των λεγόμενων «πηγών».

Το το οποίο εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί από τις αποτελεί ιδανική επιλογή για όλους τους παραπάνω λόγους. Βασικό του πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού δεν αποτελεί μόνο το γεγονός ότι καλύπτει το σύνολο της διδακτέας ύλης αλλά και σε κάθε κεφάλαιο παρουσιάζεται εύληπτα και κατανοητά ο επιδιωκόμενος διδακτικός στόχος. Στις σελίδες του καλύπτονται πλήρως οι ενότητες Από την Αγροτική Οικονομία στην Αστικοποίηση, Εξωτερικός Προσανατολισμός και Πελατειακές Σχέσεις (1821-1843), Εκσυγχρονισμός και επεμβάσεις (1923-1936), Το Προσφυγικό Ζήτημα Κατά την Ελληνική Επανάσταση (1821-1827), Η αποκατάσταση των προσφύγων κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα (1833- 1862), αλλά και το κεφάλαιο του Παρευξείνιου Ελληνισμού.

Για περισσότερες πληροφορίες κάνε κλικ στην εικόνα

Έκαστο κεφάλαιο περιλαμβάνει εκτενή εισαγωγή στην οποία δίδεται το ιστορικό πλαίσιο που καλύπτει τα περιγραφόμενα γεγονότα. Ακόμη, σε κάθε επιμέρους ενότητα οι μαθητές θα βρουν συνοπτικά σχεδιαγράμματα με τα κυριότερα σημεία της εξεταζόμενης ενότητας, τα οποία θα τους βοηθήσουν στην οργάνωση της μελέτης τους. Η προσέγγιση κάθε επιμέρους ενότητας ολοκληρώνεται με την παράθεση «πηγών» επικεντρωμένων στο υπό εξέταση αντικείμενο για την εξάσκηση των υποψηφίων και την εμπέδωση της διδαχθείσας ύλης.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η μελέτη των μαθητών στο τέλος κάθε κεφαλαίου η συγγραφέας έχει συγκεντρώσει όλους τους ορισμούς των ιστορικών όρων που περιλαμβάνονται στο υπό εξέταση κεφάλαιο. Ακόμη, οι υποψήφιοι θα βρουν ερωτήσεις κατανόησης (σύντομης απάντησης) που καλύπτουν την ύλη εκάστου κεφαλαίου καθώς και ερωτήσεις κλειστού τύπου (Σωστό- Λάθος) για την αυτοαξιολόγησή τους.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στις συνδυαστικές ερωτήσεις οι οποίες εκτείνονται σε διαφορετικά κεφάλαια του σχολικού εγχειριδίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές καλούνται να συνδυάσουν στοιχεία από ποικίλα σημεία της ύλης τους προκειμένου να δώσουν ολοκληρωμένη απάντηση στην εκφώνηση της άσκησης. Πρόκειται για άσκηση ιδιαίτερα απαιτητική που δοκιμάζει εμπράκτως τον κριτικό στοχασμό τους καθώς καταδεικνύει την εκ μέρους τους κατανόηση της ιστορικής συσχέτισης και αλληλεπίδρασης των ιστορικών γεγονότων.

Πέρα από τις πηγές που συνοδεύουν έκαστη επιμέρους ενότητα, στο τέλος κάθε κεφαλαίου του βιβλίου της «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου» η συνάδελφος  παραθέτει πρόσθετο εκπαιδευτικό υλικό παραθεμάτων το οποίο καλύπτει το σύνολο των ιστορικών γεγονότων και εννοιών που παρουσιάζονται στο υπό εξέταση κεφάλαιο. Με αυτόν τον τρόπο, εκπαιδευτικοί και υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους αφθονία υλικού για την πραγματοποίηση επαναλήψεων και την συνεχή εξάσκηση στη συγγραφή ολοκληρωμένων και άρτιων εκφραστικά απαντήσεων.

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου προσφέρεται πλήρες προσομοιωτικό κριτήριο αξιολόγησης αφιερωμένο στην ύλη που καλύπτεται στο οικείο κεφάλαιο. Παράλληλα, τα κεφάλαια πλαισιώνονται από χρονολογικούς πίνακες, στους οποίους παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι σχετικές χρονολογίες.

Σε ξεχωριστό παράρτημα στο τέλος του βιβλίου οι μαθητές θα βρουν συγκεντρωμένες επαναληπτικές ασκήσεις που καλύπτουν το σύνολο της διδακτέας ύλης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η επανάληψη πραγματοποιείται με ερωτήσεις κλειστού τύπου όλων των ειδών:  πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης, σωστούλάθους, γεγονός που διευκολύνει τη μελέτη και την αξιολόγηση των μαθητών κατά την τελική φάση της προετοιμασίας τους.

Ως τελευταίο «δώρο» προς τους κατόχους του βιβλίου, η συγγραφέας προσφέρει επιπλέον δέκα ολοκληρωμένα κριτήρια αξιολόγησης τρίωρης διάρκειας, κατά το πρότυπο των πανελλήνιων εξετάσεων, τα οποία καλύπτουν όλη την έκταση της διδακτέας ύλης.

Το βιβλίο συνοδεύεται από CD-ROM στο οποίο περιλαμβάνονται οι απαντήσεις των επαναληπτικών ασκήσεων και των κριτηρίων αξιολόγησης, διευκολύνοντας τη μαθησιακή διαδικασία καθώς στους υποψηφίους προσφέρεται ένα «σημείο αναφοράς» για να αξιολογήσουν την ορθότητα των προσωπικών τους απαντήσεων.

Παρευξείνιος Ελληνισμός-Δωρεάν Ένθετο

Προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες συναδέλφων και υποψηφίων η συγγραφέας Κατερίνα Σαλαβούρα συνέθεσε ξεχωριστό ένθετο έκτασης 40 σελίδων το οποίο είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στο κεφάλαιο του Παρευξείνιου Ελληνισμού και διανέμεται δωρεάν μαζί με το βιβλίο της . Κατά τη δημιουργία του τηρήθηκε η ίδια δομή με το υπόλοιπο βιβλίο, προκειμένου να μην διαταραχθεί η ακολουθούμενη παιδαγωγική προσέγγιση. Σε αυτό οι αναγνώστες θα βρουν συνοπτικό σχεδιάγραμμα για κάθε μία από τις επιμέρους ενότητες του κεφαλαίου συνοδευόμενο από σχετικό ιστορικό παράθεμα το οποίο διευκολύνει την περαιτέρω κατανόηση των παρατιθέμενων πληροφοριών του σχολικού εγχειριδίου. Στη συνέχεια παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ορισμοί όλων των ιστορικών εννοιών του συγκεκριμένου κεφαλαίου ενώ προσφέρεται πλειάδα ερωτήσεων κατανόησης και ερωτήσεων κλειστού τύπου (Σωστό- Λάθος) ενώ δεν απουσιάζουν και οι συνδυαστικές που συνδέουν την μελέτη του Παρευξείνιου ελληνισμού με τις υπόλοιπες ενότητες της διδακτέας ύλης. Η συγγραφέας δεν παραλείπει να προσφέρει πρόσθετες ιστορικές πηγές, συνεισφέροντας ενεργά στην άριστη προετοιμασία των υποψηφίων. Τέλος, στο δωρεάν ένθετο περιλαμβάνεται και προσομοιωτικό κριτήριο επικεντρωμένο στην ύλη του εν λόγω κεφαλαίου προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αξιολόγησης των μαθητών. Όπως και στα υπόλοιπα κεφάλαια, παρέχονται πλήρεις απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις προς όφελος των υποψηφίων.

 

Για να δείτε δείγμα από το βιβλίο πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Κατερίνα Σαλαβούρα «Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ Λυκείου- Δείγμα Βιβλίου

 

Τα «» των  μπορείτε να τα προμηθευτείτε απευθείας από το , τα βιβλιοπωλεία των Εκδόσεων στην  και στην Θεσσαλονίκη, Αρμενοπούλου 27 καθώς και στα επιμέρους ενημερωμένα βιβλιοπωλεία.

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!