Προσμέτρηση Μορίων ΑΣΕΠ στο Σύστημα Διορισμών (Υπογραφές)