Προσλήψεις εκπαιδευτικών ΕΑΠ

Προσλήψεις Εκπαιδευτικών (Και Όχι Μόνο) Από Το ΕΑΠ

Το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (Επιτροπή Διαχείρισης Ειδικού Λογαριασμού), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο του έργου Φκ223 «Πρόγραμμα Δράσης για τη Πρωτοβουλία του Ε.Α.Π. για την Εκπαίδευση Προσφύγων», το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π..

Θέση 1 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή επιστημών της αγωγής
– Άδεια οδήγησης (κατηγορίας Β)
– Προϋπηρεσία σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με τη γλωσσική και πολιτισμική ένταξη ατόμων με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
– Αποδεδειγμένη εμπειρία από αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνιών στην εκπαίδευση
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)

Θέση 2 (1 άτομο)

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο Πληροφορικής ή Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και δικτύων
– Άδεια οδήγησης (κατηγορίας Β)
Mεταπτυχιακό δίπλωμα ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών ή επιστημών της αγωγής
– Προϋπηρεσία σε ερευνητικά ή εκπαιδευτικά προγράμματα
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)

Θέση 3 (2 άτομα)
Απαραίτητα προσόντα:
Διδακτορικό δίπλωμα στη διδακτική της γλώσσας με ειδίκευση σε θέματα πολυγλωσσίας και επαφής των γλωσσών-πολιτισμών ή στην κοινωνιογλωσσολογία
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά έργα σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως γλωσσική εκπαίδευση σε άτομα με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
– Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σχετικό με θέματα γλωσσικής ένταξης ατόμων με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)

Θέση 4 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
– Αποδεδειγμένη γνώση της αραβικής γλώσσας (B2)
– Διδακτορικό δίπλωμα στη διαπολιτισμική εκπαίδευση ή στην αραβική γλώσσα-πολιτισμό
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά έργα σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για διά ζώσης ή/και εξ αποστάσεως γλωσσική εκπαίδευση σε άτομα με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο ή στη διδασκαλία της αραβικής γλώσσας- πολιτισμού
– Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σχετικά με θέματα αραβικής γλώσσας-πολιτισμού ή σχετικά με θέματα γλωσσικής ένταξης ατόμων με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)
– Πιστοποιητικό ψηφιακού γραμματισμού

Θέση 5 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Διδακτορικό Δίπλωμα στην εκπαίδευση ενηλίκων με ειδίκευση στην τεχνολογικά διαμεσολαβημένη γλωσσική διδασκαλία
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά έργα σχετικά με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως γλωσσική εκπαίδευση
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά έργα σχετικά με τη γλωσσική- πολιτισμική και κοινωνική ένταξη ατόμων με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
– Δημοσιευμένο επιστημονικό έργο σχετικά με θέματα γλωσσικής διδασκαλίας μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)
– Αποδεδειγμένη εργασιακή ή εθελοντική δράση σε αντικείμενο συναφές με την αραβική γλώσσα και κουλτούρα ή με τη φάρσι/νταρί γλώσσα και αφγανική κουλτούρα

Θέση 6 (2 άτομα)
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο τμημάτων φιλολογίας ή επιστημών της αγωγής
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά έργα σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη διδακτική της πολυγλωσσίας ή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή της task-based μεθοδολογίας σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
– Αποδεδειγμένη κατάρτιση ή /και εμπερία σε ψηφιακά περιβάλλοντα διδασκαλίας-μάθησης
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
– Αποδεδειγμένη εργασιακή ή εθελοντική δράση σε αντικείμενο συναφές με την αραβική γλώσσα και κουλτούρα ή με τη φάρσι/νταρί γλώσσα και αφγανική κουλτούρα

Θέση 7 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο τμημάτων φιλολογίας ή επιστημών της αγωγής
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά έργα σχετικά με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε άτομα με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη διδακτική της πολυγλωσσίας ή στη διαπολιτισμική εκπαίδευση
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εφαρμογή της task-based μεθοδολογίας σε πολύγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα
– Αποδεδειγμένη κατάρτιση ή /και εμπερία σε ψηφιακά περιβάλλοντα διδασκαλίας-μάθησης
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
– Αποδεδειγμένη εργασιακή ή εθελοντική δράση σε αντικείμενο συναφές με την αραβική γλώσσα και κουλτούρα ή με τη φάρσι/νταρί γλώσσα και αφγανική κουλτούρα

Θέση 8 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
– Άριστη γνώση της αραβικής γλώσσας (Γ2)
– Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Γ2)
Πτυχίο μετάφρασης/διερμηνείας ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως μετραφραστής/τρια
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάφραση ή επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)

Θέση 9 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
– Άριστη γνώση της φάρσι γλώσσας (Γ2)
– Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Γ2)
Πτυχίο μετάφρασης/διερμηνείας ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως μετραφραστής/τρια
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάφραση ή επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)

Θέση 10 (2 άτομα)
Απαραίτητα προσόντα:
– Διδάκτωρ ή υποψήφιος διδάκτωρ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή σε συναφές αντικείμενο
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες ή επιστήμες της αγωγής
– Ερευνητικό έργο ή συναφείς δημοσιεύσεις (τουλάχιστον 2) σχετικά με ζητήματα κοινωνικού/εκπαιδευτικού αποκλεισμού ή πολιτισμικής καταγωγής και εκπαίδευσης
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια ή συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Θέση 11 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης
– Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα ή επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ενηλίκων
– Εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη ή τη διαχείριση εκπαιδευτικών/επιμορφωτικών προγραμμάτων
– Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ1)

Θέση 12 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Πληροφορική ή σε συστήματα ηλεκτρονικής μάθησης ή συναφές αντικείμενο
Πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα στις κοινωνικές ή ανθρωπιστικές επιστήμες ή επιστήμες της αγωγής
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης
– Αποδεδειγμένη εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης ή διαχείρισης προγραμμάτων
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργασία ή εκπαίδευση με άτομα προσφυγικής ή μεταναστευτικής καταγωγής
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2)

Θέση 13 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο σχολής καλών τεχνών ή επιστημών της τέχνης ή συναφούς αντικειμένου
– Μεταπτυχιακό δίπλωμα σχολής καλών τεχνών ή επιστημών της τέχνης ή επιμέλειας καλλιτεχνικών εκθέσεων ή συναφούς αντικειμένου
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διοργάνωση εικαστικών δρώμενων/εκθέσεων/παραστάσεων
– Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ1)
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ή και εθελοντική προσφορά σε προσφυγικούς/μεταναστευτικούς φορείς

Θέση 14 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
– Άριστη γνώση της αραβικής γλώσσας (Γ2)
– Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Γ2)
Πτυχίο μετάφρασης/διερμηνείας ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως μετραφραστής/τρια
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάφραση ή επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)

Θέση 15 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
– Άριστη γνώση της φάρσι γλώσσας (Γ2)
– Άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας (Γ2)
Πτυχίο μετάφρασης/διερμηνείας ή αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία ως μετραφραστής/τρια
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια κειμένων
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη μετάφραση ή επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού για ενήλικες
– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)

Θέση 16 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο νεοελληνικής φιλολογίας
Μεταπτυχιακό δίπλωμα ανθρωπιστικών ή κοινωνικών επιστημών
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη γλωσσική επιμέλεια επιστημονικών κειμένων
– Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στην ψηφιακή επιμέλεια κειμένων
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)

Θέση 17 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Διδακτορικό στην Κοινωνική Ανθρωπολογία με έμφαση στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση μειονοτικών ομάδων και παιδιών
– Εμπειρία στον συντονισμό και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση προσφύγων
– Ερευνητική εμπειρία με μειονοτικούς/μεταναστευτικούς πληθυσμούς
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις (τουλάχιστον 3) σχετικές με την ανθρωπολογία της εκπαίδευσης
– Ερευνητική εμπειρία με παιδιά και εφήβους
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)
– Καλή γνώση της γαλλικής ή/και γερμανικής γλώσσας (Β2)

Θέση 18 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στον συντονισμό και στη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση ατόμων με προσφυγικό υπόβαθρο
Διδάκτωρ ή Υποψήφιος Διδάκτωρ στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία με ειδίκευση στη διδακτική της πολυγλωσσίας
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με διδακτική της γλώσσας σε μεταναστευτικά/προσφυγικά περιβάλλοντα (τουλάχιστον 3) και με τη μεθοδολογία της έρευνας σε πολύγλωσσα περιβάλλοντα (τουλάχιστον 3)
– Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τη γλωσσική- πολιτισμική ένταξη παιδιών και ενηλίκων με μεταναστευτικό ή/και προσφυγικό υπόβαθρο
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων για τη γλωσσική ή/και κοινωνική ένταξη μειονοτικών ομάδων
– Άριστη γνώση της γαλλικής γλώσσας (Γ2)
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)

Θέση 19 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Διδακτορικό στην Κοινωνική Ανθρωπολογία
– Εμπειρία στον συντονισμό και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση προσφύγων
– Επιστημονικές δημοσιεύσεις (τουλάχιστον 3) σχετικές με την κοινωνική ανθρωπολογία ή/και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
– Εμπειρία στην ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού ενηλίκων για μεταναστευτικό ή προσφυγικό πληθυσμό
– Πιστοποιημένη εμπειρία στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
– Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2)
– Καλή γνώση της γαλλικής ή/και γερμανικής γλώσσας (Β2)

Θέση 20 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Υποψήφιος διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας
– Εμπειρία στη γραμματειακή υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση προσφύγων
– Εμπειρία στην ανάπτυξη υλικού και στη διδασκαλία σε περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τουλάχιστον ένα έτος)
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη φιλολογική επιμέλεια κειμένου
– Ερευνητικό έργο ή συναφείς δημοσιεύσεις (τουλάχιστον 2) σχετικά με ζητήματα κοινωνικού αποκλεισμού και ετερότητας
– Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
– Καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας (Β2)
– Πιστοποιητικό ψηφιακού γραμματισμού

Θέση 21 (1 άτομο)
Απαραίτητα προσόντα:
Μεταπτυχιακό στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή σε συναφές αντικείμενο
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης (moodle)
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επιμέλεια εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις αρχές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
– Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ψηφιακή επιμέλεια κειμένων
– Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την κα. Κατερίνα Σκόνδρα στο τηλ. : 2610 367 673, και στο e-mail : project_press@eap.gr.

Υποβολή υποψηφιοτήτων: 23/11/2016 – 02/12/2016

Η πρόσκληση ενδιαφέροντος είναι εδώ. Αν ενδιαφέρεστε θα πρέπει να συμπληρώσετε την εξής αίτηση: https://www.eap.gr/images/stories/pdf/diagwnismoi/03fk223_2_aitisi.pdf


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x