Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΕΑ: Βγήκε η Ειδική Πρόσκληση

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΕΑ: Βγήκε η Ειδική Πρόσκληση

Προσλήψεις ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΕΑ: Βγήκε η Ειδική Πρόσκληση

Προσλήψεις αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ: Αιτήσεις από σήμερα Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022

Η υπουργός Παιδείας κ.Κεραμέως υπέγραψε πριν από λίγο την Ειδική πρόσκληση (1η ) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Με αυτήν, καλούνται:

α) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που είναι εγγεγραμμένα στους προσωρινούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Γ1΄ των κλάδων ΠΕ21-Θεραπευτών Λόγου, ΠΕ23-Ψυχολόγων, ΠΕ25- Σχολικών Νοσηλευτών, ΠΕ29-Εργασιοθεραπευτών-Εργοθεραπευτών και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών της προκήρυξης 2ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (όπως αναρτήθηκαν στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ),

β) τα μέλη Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που είναι εγγεγραμμένα στον προσωρινό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Γ2΄ του κλάδου ΔΕ01-ΕΒΠ της προκήρυξης 1ΕΑ/2022 του ΑΣΕΠ (όπως αναρτήθηκε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ),

γ) οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής που είναι εγγεγραμμένοι στον τελικό αξιολογικό πίνακα κατάταξης Α΄ της προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ΄ 1694/2021, αναμορφώθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 123 του ν. 4926/2022 (Α΄ 82) να υποβάλουν αίτηση (εφόσον το επιθυμούν) μέσω της διαδικτυακής πύλης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης (ΟΠΣΥΔ) (https://opsyd.sch.gr/) για πρόσληψη ως αναπληρωτές με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) για το διδακτικό έτος 2022-2023 σε:

 σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ και

 Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ)

από την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου έως και την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022.

Πίνακας με τα διαθέσιμα κενά

Στην πρόσκληση περιλαμβάνεται παράρτημα με πίνακα με τα διαθέσιμα κενά ανά κλάδο και τις ώρες που πρέπει να καλυφθούν. Στον πίνακα αυτόν περιλαμβάνονται 233 καταγραφές κενών σε όλη τη χώρα (σε περισσότερα σχολεία) και δίνονται οι εξής διευκρινίσεις:

Διευκρινίσεις επί της στήλης Τύπος Κενού στο Παράρτημα:

• Ειδικής Αγωγής αφορά την πρόσληψη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,

• Εξειδικευμένη αφορά την πρόσληψη για την υποστήριξη μαθητών με έγκριση σε σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης,

• Γενικής Παιδείας αφορά την πρόσληψη ΠΕ23 και ΠΕ30 σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ 5653 Β΄)

• Μ.Ν.Α.Ε. αφορά την πρόσληψη μελών ΠΕ23 σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) (ΦΕΚ 4959 Β΄)

• ΤΥ-ΖΕΠ αφορά την πρόσληψη μελών ΠΕ30 σε Τάξεις Υποδοχής Δημοτικών Σχολείων (ΦΕΚ 4449 Β΄)

• ΣΔΕΥ αφορά την πρόσληψη ΠΕ23 σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης

• ΚΕΔΑΣΥ

Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση

1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι υποψήφιοι αναπληρωτές που δεν έχουν προσληφθεί έως σήμερα, ανεξαρτήτως της υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 100735/Ε4/12-8-2022 (ΑΔΑ: Ψ90346ΜΤΛΗ-ΕΗΤ) πρόσκληση κατά το χρονικό διάστημα 16-23/8/2022. Ομοίως για τον κλάδο ΠΕ87.02- Νοσηλευτικής ανεξαρτήτως της υποβολής αίτησης αναπληρωτή με την αριθ. πρωτ. 100750/Ε1/12-8-2022 (ΑΔΑ: ΨΝΡΣ46ΜΤΛΗ-ΕΛΥ) πρόσκληση το ίδιο χρονικό διάστημα.

2. Οι διαθέσιμες προς επιλογή από τους υποψηφίους σχολικές μονάδες / ΚΕΔΑΣΥ / ΣΔΕΥ στα ΚΕΔΑΣΥ εμφανίζονται ανά κλάδο, περιοχή και τύπο πρόσληψης στο παράρτημα της παρούσας πρόσκλησης.

3. Καθ΄ όλη τη διάρκεια της ανωτέρω προθεσμίας (και αποκλειστικά εντός αυτής) ο υποψήφιος μπορεί να τροποποιεί τις προτιμήσεις του.

4. Η αίτηση-δήλωση προτίμησης με την παρούσα πρόσκληση ισχύει για τις επόμενες είκοσι (20) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των σχετικών αιτήσεων και δεν δύναται να τροποποιηθεί ή απενεργοποιηθεί [άρθρο 3, παρ. 3 της αριθ. 104627/ΓΔ5/7-8-2020 (Β΄ 3344) Υ.Α.].

5. Η παρούσα δήλωση προτίμησης από τον υποψήφιο ισχύει αποκλειστικά και μόνο για τη διενέργεια προσλήψεων υπό την παρούσα πρόσκληση

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!