Προγράμματα Σπουδών Γ' Λυκείου για Αρχαία Ιστορία και Κοινωνιολογία

Προγράμματα Σπουδών Γ’ Λυκείου για Αρχαία, Ιστορία και Κοινωνιολογία

Το Υπουργείο Παιδείας έδωσε στη δημοσιότητα τα Προγράμματα Σπουδών Γ’ Λυκείου για Αρχαία, Ιστορία και Κοινωνιολογία για τους μαθητές που φοιτούν τη σχολική χρονιά 2019-2020.

Ενδεικτικά από την απόφαση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών παραθέτουμε το παρακάτω απόσπασμα που αφορά τον τρόπο προσέγγισης των κειμένων Αυτενέργειας.

3. Προσδοκώμενα αποτελέσματα
Διαγραμματικά και συνοπτικά, όπως προκύπτει από την παρουσίαση των περιεχομένων, με την ολοκλήρωση του ΠΣ του μαθήματος οι μαθητές και οι μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου αναμένεται:
Ως προς την κατανόηση του περιεχομένου των κειμένων
– να εντοπίζουν πληροφορίες σχετικά με το επικοινωνιακό πλαίσιο του κειμένου (πομπός, δέκτης, περιστάσεις
επικοινωνίας, σκοπός της επικοινωνιακής περίστασης, κ.λπ.) και το νοηματικό περιεχόμενό του (πρόσωπα, χώρος, χρόνος, κοινωνικό, πολιτισμικό πλαίσιο, στοιχεία ιστορικότητας, βασικές ιδέες, επιχειρήματα κ.λπ.)
– να αξιοποιούν τις πληροφορίες που δίνονται στις εισαγωγές των θεματικών ενοτήτων για την προσέγγιση
του νοηματικού περιεχομένου των κειμένων
– να εντοπίζουν τις μη οικείες λέξεις της αρχαίας ελληνικής και να αξιοποιούν στρατηγικές νοηματοδότησης
των λέξεων (αξιοποίηση συμφραζομένων, αναζήτηση όρων σε λεξικά, αξιοποίηση της Γραμματικής και του
Συντακτικού).
Ως προς τη δομή και οργάνωση των κειμένων
– να αναγνωρίζουν τον τρόπο οργάνωσης των κειμένων (στοιχεία συνοχής, συνεκτικότητας των κειμένων,
θέματα δομής)
– να αναγνωρίζουν τη συνεισφορά του λεξιλογίου και των μορφοσυντακτικών δομών στη νοηματοδότηση του
κειμένου.
Ιδιαίτερα ως προς τη δομολειτουργική προσέγγιση των κειμένων
– να αναγνωρίζουν τους κύριους όρους της πρότασης:
α) το υποκείμενο στην προσωπική και την απρόσωπη σύνταξη
β) το αντικείμενο (πλάγιες πτώσεις, απαρέμφατο, δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις)
γ) το κατηγορούμενο (και γενική κατηγορηματική, επιρρηματικό κατηγορούμενο)
δ) την κατηγορηματική μετοχή
– να αναγνωρίζουν ονοματικούς προσδιορισμούς:
α) ομοιόπτωτους και ετερόπτωτους (πτώσεις και επιθετική μετοχή), χωρίς να διακρίνουν τα είδη τους
– να αναγνωρίζουν τους επιρρηματικούς προσδιορισμούς που δηλώνουν:
α) χρόνο (επιρρήματα, πλάγιες πτώσεις, εμπρόθετους, χρονική μετοχή, χρονικές προτάσεις)
β) τόπο (επιρρήματα, πλάγιες πτώσεις, εμπρόθετους)
γ) αιτία (πλάγιες πτώσεις, εμπρόθετους προσδιορισμούς, αιτιολογική μετοχή, αιτιολογική πρόταση)
δ) σκοπό (πλάγιες πτώσεις, εμπρόθετους προσδιορισμούς, τελικές μετοχές, τελικές προτάσεις)
ε) προϋπόθεση (υποθετικοί λόγοι)
στ) άλλες επιρρηματικές σχέσεις (ποσό, αναφορά, κ.λπ.).

Ως προς την ερμηνεία
– να εξηγούν με ποιον τρόπο στα κείμενα οι γλωσσικές επιλογές (λεξιλόγιο, σύνταξη, σημεία στίξης, γραμματικές επιλογές) υπηρετούν την πρόθεση του κειμένου σε σχέση με την ιδεολογική θέση και τον κοινωνικό σκοπό που υπηρετούν
– να ερμηνεύουν λέξεις, φράσεις, προτάσεις, περιόδους του κειμένου αξιοποιώντας κειμενικά, επικοινωνιακά και
ιστορικά συμφραζόμενα – να κατανοούν την επιχειρηματολογία των κειμένων και να την αξιολογούν.
Ως προς τον κριτικό στοχασμό σε σχέση με την προθετικότητα των κειμένων, το επικοινωνιακό πλαίσιο και
την αποτελεσματικότητά τους

– να αντιπαραβάλλουν και να συγκρίνουν πληροφορίες και στοιχεία μεταξύ κειμένων που αναφέρονται στο ίδιο
θέμα ως προς την προθετικότητα, τις ιδεολογικές θέσεις, το ύφος και την επικοινωνιακή αποτελεσματικότητά τους
– να συνδέουν μεταξύ τους τα μελετώμενα πάνω σε ένα θέμα κείμενα κάνοντας διακειμενικές αναφορές, όσον
αφορά τις γνώσεις που παρέχουν, τις στάσεις και τις αξίες που υποστηρίζουν
– να συνδέουν γνώσεις, στάσεις και αξίες που υποστηρίζονται στα αρχαία ελληνικά κείμενα με τη σύγχρονη
πραγματικότητα, διακρίνοντας τη διαχρονική αξία των αρχαίων ελληνικών κειμένων.

 

Για να δείτε αναλυτικά τα νέα προγράμματα Σπουδών Γ’ Λυκείου για Αρχαία, Ιστορία και Κοινωνιολογία επιλέξτε τους αντίστοιχους συνδέσμους παρακάτω

1. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

2. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Κοινωνιολογίας της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

3. Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Ιστορίας της Γ ́ τάξης Γενικού Λυκείου.

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x