Μόνιμοι Διορισμοί: 7 Ερωτήσεις και Απαντήσεις Σχετικά με τις Αιτήσεις για Ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ

Μόνιμοι Διορισμοί: 7 Ερωτήσεις και Απαντήσεις Σχετικά με τις Αιτήσεις για Ένταξη σε Πίνακες ΑΣΕΠ

Μετά από σημερινή μας επίσκεψη στο Υπουργείο Παιδείας μπορέσαμε να λάβουμε απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις, αναφορικά με τις Αιτήσεις υποψηφίων Εκπαιδευτικών ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ, για τους Αξιολογικούς Πίνακες μόνιμων διορισμών και προσλήψεων αναπληρωτών.

Τη στιγμή αυτή συνεχίζουμε την συγκέντρωση και κατηγοριοποίηση ερωτήσεων και αποριών σας και όσες απαντώνται αρμοδίως θα σας τις κοινοποιούμε πάραυτα. Επισημαίνουμε δε πως παρόλο που, ως Αιρετοί ΚΥΣΕΕΠ, προσπαθούμε να παρέχουμε ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες πληροφορίες, τις οποίες αποκτούμε από πηγές του Υπουργείου Παιδείας που θεωρούνται αξιόπιστες, δεν δυνάμεθα να προβούμε σε εγγυήσεις ή δηλώσεις, ρητές ή σιωπηρές, για το εάν οι εν λόγω παρεχόμενες πληροφορίες είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Τέλος υπενθυμίζουμε πως το ΑΣΕΠ στις Προκηρύξεις του αναφέρει ρητώς πως: «Την ευθύνη της ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης φέρει αποκλειστικά ο υποψήφιος».

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η

Ποια είναι τελικά η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης Αίτησης για συμπερίληψη σε Αξιολογικό Πίνακα διορισμού ή πρόσληψης ως αναπληρωτή/τρια, εκπαιδευτικών ΕΑΕ και ΕΕΠ και ΕΒΠ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Η τελευταία ημέρα της Ηλεκτρονικής Αίτησης στο ΑΣΕΠ είναι και η τελευταία ημέρα απόκτησης προσόντων ή μοριοδούμενων κριτηρίων για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Χρόνος συνδρομής προϋποθέσεων διορισμού. Η τελευταία ημέρα της Αίτησης υποβολής δικαιολογητικών στις Διευθύνσεις ή στις ΠΔΕ είναι και η τελευταία ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών αυτών, τα οποία απεκτήθησαν έως την τελευταία ημέρα της Ηλεκτρονικής Αίτησης στο ΑΣΕΠ.

Παραδείγμα 1o: Λαμβάνει υποψήφιος/α εκπαιδευτικός ΕΑΕ  πιστοποίηση γνώσης χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στις 23/05/2019. Αυτή μπορεί να την συμπεριλάβει στην Ηλεκτρονική Αίτηση ΑΣΕΠ έως την καταληκτική για εκπαιδευτικούς ημερομηνία 24 Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 και να την καταθέσει στην Διεύθυνση έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών για εκπαιδευτικούς, Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

Παράδειγμα 2o: Υποψήφιος/α ΕΒΠ αποκτά τέκνο την 5η Ιουνίου 2019, καταληκτική ημερομηνία Ηλεκτρονικών Αιτήσεων στο ΑΣΕΠ για ΕΕΠ και ΕΒΠ. Το τέκνο το δηλώνει την ίδια ημέρα, την καταληκτική, στο ΑΣΕΠ και έχει περιθώριο να προσκομίσει δικαιολογητικά έως την Παρασκευή 7 Ιουνίου σε ΠΔΕ, καταληκτική ημερομηνία προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών στις ΠΔΕ για ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Παράδειγμα 3ο: Υποψήφιος/α ΕΕΠ αποκτά τίτλο Ξένης Γλώσσας στις 6 Ιουνίου 2019. Αυτόν τον τίτλο δεν θα μπορέσει να τον αναφέρει στην Ηλεκτρονική Αίτηση ΑΣΕΠ, η προθεσμία της οποίας, για το ΕΕΠ και ΕΒΠ, είναι η 5η Ιουνίου 2019 και φυσικά δεν έχει νόημα να τον καταθέσει σε ΠΔΕ κι ας εκπνέει η προθεσμία κατάθεσης δικαιολογητικών στις 7 Ιουνίου 2019. Δείτε ακολούθως τις καταληκτικές ημερομηνίες Αιτήσεων για Εκπαιδευτικούς ΕΑΕ και για ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Καταληκτική ημερομηνία για ΕΕΠ – ΕΒΠ Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 21 Μαΐου ημέρα Τρίτη και λήγει στις 5 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Τετάρτη 8 Μαΐου έως και την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2019. Καταληκτική ημερομηνία για εκπαιδευτικούς ΕΑΕ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 8 Μαΐου 2019 ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 24 Μαΐου 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από την Πέμπτη 2 Μαΐου έως και την Πέμπτη 30 Μαΐου 2019.

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η

Πως ακριβώς θα υπολογίζεται η Προϋπηρεσία. Μετά τις 15 ημέρες θα υπολογίζεται μήνας όπως στις Προκηρύξεις αναπληρωτών έως σήμερα;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οχι, σύμφωνα με το ΑΣΕΠ, η προϋπηρεσία θα υπολογίζεται αποκλειστικά σε μήνες και όσες ημέρες υπερβαίνουν το μήνα θα διαγράφονται. Παράδειγμα: Υποψήφιος/α έχει προϋπηρεσία ένα(1) μήνα και είκοσι εννέα(29) ημέρες. Η προϋπηρεσία που θα υπολογισθεί θα είναι ένας(1) μήνας και οι υπόλοιπες είκοσι εννέα(29) δεν θα υπολογισθούν, καθότι δεν συνιστούν μήνα.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η

Είμαι μόνιμος εκπαιδευτικός, μπορώ να υποβάλω αίτηση στην Προκήρυξη του ΕΕΠ ή των εκπαιδευτικών ΕΑΕ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Ναι και ο ήδη μόνιμος μπορεί να καταθέσει αίτηση, απλά όταν διορισθεί πρέπει να παραιτηθεί από την θέση την οποία κατέχει.

ΕΡΩΤΗΣΗ 4η

Εργάζομαι και κατοικώ σε νησί και η έδρα της Περιφέρειας όπου υποχρεούμαι να καταθέσω αίτηση δικαιολογητικών αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση βρίσκεται σε άλλο νησί, χωρίς συχνή συγκοινωνία με το της εργασίας και κατοικίας μου. Υπάρχει περίπτωση να προστεθεί στην κατάθεση δικαιολογητικών και η δια αλληλογραφίας προσκόμιση;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Το Υπουργείο, έως σήμερα, αποκλείει οποιαδήποτε μεταβολή στον τρόπο κατάθεσης δικαιολογητικών στις ΠΔΕ.

ΕΡΩΤΗΣΗ 5η

Θα υπάρξει μέριμνα από πλευράς Υπουργείου Ειδικής Αδείας σε αναπληρωτές υποψηφίους, για να μπορέσουν να καταθέσουν Αίτηση στην έδρα της Περιφέρειας, ενώ δεν κατοικούν σ αυτήν;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Eως σήμερα το Υπουργείο δεν σκέφτεται να εφαρμόσει κάτι τέτοιο. ΕΡΩΤΗΣΗ 6η Είμαι Λογοθεραπευτής (ΠΕ21) και η προσκόμιση άδειας άσκησης επαγγέλματος ισχύει σύμφωνα με τα π.δ. 176/23.12.2014 (ΦΕΚ 279 Α ́) και 49/22.4.2016 (ΦΕΚ 80 Α ́) και εφεξής. Με την προηγούμενη προϋπηρεσία μου τι γίνεται;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ Κατ εξαίρεση για τον κλάδο αυτό, συνυπολογίζεται και η εμπειρία μετά την απόκτηση του απαιτούμενου τίτλου σπουδών και μέχρι την έκδοση των ανωτέρω Προεδρικών Διαταγμάτων. Δηλαδή εξ ολοκλήρου.

ΕΡΩΤΗΣΗ 7η Αν δεν βρίσκω περασμένη προϋπηρεσία στο ΟΠΣΥΔ τι κάνω;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Απευθύνεστε στην Διεύθυνση Εκπαίδευσης της εργασίας της εν λόγω προϋπηρεσίας για να πάρετε βεβαίωση και ακολούθως την καταθέτετε σε ΠΔΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Όταν δεν βλέπετε κόκκινο σημάδι στις καταχωρήσεις του φακέλου σας στο ΟΠΣΥΔ, σημαίνει πως δεν υπάρχει πρόβλημα και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται κατάθεση δικαιολογητικών εκ νέου στις ΠΔΕ.

Των Γεωργίας Μπουλμέτη, Βασίλη Βούγια, Αιρετών ΚΥΣΕΕΠ

Πηγή: alfavita.gr

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x