μεταπτυχιακό στην αρχαία ελληνική φιλολογία

Μεταπτυχιακό στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και το Τμήμα Φιλολογίας, διοργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με κατεύθυνση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με Κατεύθυνση: «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία», το οποίο οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη τριάντα πέντε (35) θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στο αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Φ.Ε.Κ. 3382/Β/18-12-2012 και Φ.Ε.Κ. 1727/Β/19-05-2017).

Υποβολή Αίτησης

Οι υποψήφιοι οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση, την οποία θα βρουν στην ιστοσελίδα της κατεύθυνσης «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» (http://class-phil.kalamata.uop.gr/aitisi2017/). Η προσκόμιση των παρακάτω συμπληρωματικών δικαιολογητικών είναι απαραίτητη για την αποδοχή στο πρόγραμμα:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Εάν ο τίτλος σπουδών έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία των προπτυχιακών μαθημάτων, στο οποίο να αναγράφεται ο βαθμός του πτυχίου.
  • Βιογραφικό σημβείωμα, στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή / και η επαγγελματική εμπειρία και, αν υπάρχουν, η επιστημονική και η κοινωνική δραστηριότητα του υποψηφίου.
  • Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας ή επάρκειας ελληνικής γλώσσας, εάν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους φοιτητές. Σε περίπτωση που, με βάση τα υποβληθέντα πιστοποιητικά, δεν προκύπτει το απαιτούμενο επίπεδο γνώσης κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας, ο υποψήφιος καλείται σε ειδική εξέταση.
  • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά ή Πρακτικά συνεδρίων, αντίγραφα συγγραφικού έργου κλπ., εφόσον υπάρχουν.
  • Κάθε άλλο έργο ή δραστηριότητα που μπορεί να βοηθήσει στην επιλογή του υποψηφίου.
  • Δύο (2) συστατικές επιστολές.
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Κατάθεση Δικαιολογητικών

Η διαδικασία της αίτησης ολοκληρώνεται με την υποβολή της εκτυπωμένης αίτησης και συμπληρωματικών δικαιολογητικών αυτοπροσώπως, ή με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ μέχρι και την 30ή Σεπτεμβρίου 2017), ή με courier (ταχυμεταφορά), στη Γραμματεία του Προγράμματος «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία (Κατεύθυνση: Αρχαία Ελληνική Φιλολογία)» του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου,  Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα.
Πληροφορίες: τηλ. 27210-65119, 65128,
e-mail: class-phil@uop.gr,
Ιστότοπος του Τμήματος Φιλολογίας:  class-phil.kalamata.uop.gr.

Υποψήφιοι Φοιτητές

Στο Π.Μ.Σ. για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνονται δεκτοί, μετά από συνέντευξη και συνεκτίμηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Γ.Σ.Ε.Σ.

Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων, των οποίων τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Γ.Σ.Ε.Σ. αποφασίζει για την παρακολούθηση και εξέταση συμπληρωματικών μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο.

Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από τη Σ.Ε. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ.

 Κόστος

Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. απαιτείται η καταβολή διδάκτρων, τα οποία ανέρχονται σε 3.200€, καταβλητέα σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις των 800€ η καθεμία, πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.

Πλέον του αριθμού των επιτυχόντων κατά τη διαδικασία επιλογής φοιτητών, γίνεται δεκτός στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, ως υπεράριθμος, πτυχιούχος υπότροφος του ΙΚΥ, εφόσον η υποτροφία του είναι σχετική με το γνωστικό αντικείμενο της Αρχαίας ή Νέας Ελληνικής Φιλολογίας. Ο υπότροφος αυτός εγγράφεται υποχρεωτικά στο πρώτο εξάμηνο σπουδών.

Κριτήρια επιλογής των υποψηφίων:

Για την επιλογή φοιτητών για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης, συνεκτιμώνται, ως προς το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων, από ειδική επιτροπή καθηγητών του Τμήματος Φιλολογίας (μία ανά κατεύθυνση), η οποία συγκροτείται με απόφαση της Σ.Ε., ο βαθμός πτυχίου και ο βαθμός επιτυχίας στα συναφή με το Π.Μ.Σ. μαθήματα, σύμφωνα με τις οικείες αναλυτικές βαθμολογίες του υποψηφίου (25%), η παρουσία του υποψηφίου σε συνέντευξη (20%), προηγούμενη επαγγελματική ή διδακτική εμπειρία (20%), η άρτια γνώση κύριας ευρωπαϊκής γλώσσας (20%), ενδεχόμενες δημοσιεύσεις ή επιστημονικές εργασίες (5%) και συστατικές επιστολές (10%).

 

Στερούνται δικαιώματος συμμετοχής στο Π.Μ.Σ όσοι φοιτητές είναι παράλληλα εγγεγραμμένοι σε άλλο Π.Μ.Σ.

Αναφορικά με τη συνέντευξη, θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ.

 

Ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία»

Βασίλειος Λ. Κωνσταντινόπουλος, Καθηγητής


Η ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

1
0
Would love your thoughts, please comment.x