Μεταπτυχιακό στη Φιλοσοφία

Μεταπτυχιακό στη “Φιλοσοφία” από το ΕΚΠΑ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία» του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν αίτηση για την πλήρωση τριάντα (30) θέσεων, κατά ανώτατο όριο, μεταπτυχιακών σπουδαστών για την Κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας».

Έναρξη μαθημάτων

Η φοίτηση θα ξεκινήσει στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018.

Δίδακτρα

Η παρακολούθηση του Π.Μ.Σ. προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων ύψους 500 Ευρώ για καθένα από τα 4 εξάμηνα φοίτησης.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Οι υποψήφιοι πρέπει να καταθέσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση συμμετοχής (διατίθεται από τη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. / εναλλακτικά μπορείτε να την εκτυπώσετε από εδώ.).
 2. Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα (απλά φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων με την επίδειξη του πρωτοτύπου).
 3. Αντίγραφο πτυχίου ή πτυχίων ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών (φωτοαντίγραφο τίτλου).
 4. Αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων (φωτοαντίγραφο).
 5. Πιστοποιητικό κατοχής ξένης γλώσσας (φωτοαντίγραφο).
 6. Δημοσιεύσεις και βεβαιώσεις τυχόν διδακτικής, ερευνητικής ή και επαγγελματικής εμπειρίας, καθώς και εθελοντικής δράσης (οι δημοσιεύσεις συνυποβάλλονται).
 7. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές (στις οποίες θα αναφέρεται το Ονοματεπώνυμο και η Ιδιότητα του αποστολέα και το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, ή ο Φορέας- Οργανισμός στον οποίο ανήκει).
 8. Υπεύθυνη δήλωση του/της υποψήφιου/ας ότι: α) τα δικαιολογητικά που επισυνάπτω αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων, β) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, τον Οδηγό και τον Κανονισμό Σπουδών και ότι γ) αναλαμβάνει το κόστος των σπουδών για όλα τα εξάμηνα του Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία» (την υπεύθυνη δήλωση μπορείτε να τη βρείτε εδώ).

Διαδικασία επιλογής:

 1. Οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας, διαφορετικά εξετάζονται γραπτώς σε μία από αυτές.
 2. Οι υποψήφιοι εξετάζονται γραπτώς στο συναφές γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης.
 3. Όσοι ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της γραπτής εξέτασης και πληρούν τις προϋποθέσεις επαρκούς γνώσης μιας εκ των τριών ξένων γλωσσών καλούνται σε συνέντευξη ενώπιον επιτροπής, η οποία αποτελείται από μέλη ΔΕΠ της Διοικούσας Επιτροπής του Π.Μ.Σ. Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από κάθε μέλος της Επιτροπής, έτσι ώστε να γίνει η τελική επιλογή, στην οποία θα συνεκτιμηθούν όλα τα στοιχεία της υποψηφιότητας ως ακολούθως: α. Γραπτή Εξέταση: 56% β. Βαθμός Πτυχίου: 10%, γ. Βαθμολογία γνωστικών αντικειμένων ειδίκευσης στον προπτυχιακό κύκλο σπουδών: 6%, δ. Επιπλέον προσόντα (2η και 3η ξένη γλώσσα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, πρόσθετοι ακαδημαϊκοί τίτλοι, συγγραφικό και ερευνητικό έργο, συμμετοχή σε συνέδρια – επιμόρφωση): 8%,ε. Συνέντευξη: 20%.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης

Στο Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία», με κατεύθυνση «Ιστορία της Φιλοσοφίας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ανεγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής (σύμφωνα με την παρ. 1 άρθρο 4 του ν. 3685/08) οι οποίοι έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής γλώσσας, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Εξετάσεις

Η εξεταστέα ύλη και η ενδεικτική βιβλιογραφία παρατίθενται στο τέλος της Προκήρυξης. Τα βιβλία διατίθενται από το Σπουδαστήριο Φιλοσοφίας (Φιλοσοφική Σχολή, 7ος όροφος).

Οι εξετάσεις στο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης «Ιστορία της Φιλοσοφίας» και στην ξένη γλώσσα θα διενεργηθούν το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 και η Συνέντευξη για όσους ανταποκριθούν επιτυχώς στην γραπτή εξέταση το Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου 2017.

Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται από την Δευτέρα 10η Απριλίου 2017 έως και την 6η Σεπτεμβρίου 2017 (εξαιρούνται οι ημέρες του Πάσχα και το διάστημα από 1η έως και 30 Αυγούστου, κατά το οποίο η Γραμματεία του ΠΜΣ Φιλοσοφία θα παραμείνει κλειστή για το κοινό) κατά τις εργάσιμες ημέρες από τη 13:30 έως και τις 17:30 στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ., γραφείο 641, Φιλοσοφική Σχολή, 6ος όροφος (Μαρία Χωριανοπούλου, πληροφορίες: 210 727 7678 & secr-philosophy@ppp.uoa.gr).

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι/ες έχουν τη δυνατότητα να αποστείλουν φάκελο υποψηφιότητας με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου έως 6/9/2017), στη διεύθυνση:

ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΑΘΗΝΩΝ,

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ,

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ,

ΤΟΜΕΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

Π.Μ.Σ. «Φιλοσοφία»,

Πανεπιστημιούπολη – Τ.Κ. 15703 Ιλίσια, γραφείο 641

(ΥΠΟΨΗ κας ΜΑΡΙΑΣ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ)

Αναφορικά με την αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας συμπληρώνονται τα εξής:

 • Για κάθε ενδεχόμενο παρακαλείσθε την ημέρα της εξέτασης να προσκομίσετε το αποδεικτικό πληρωμής του Ταχυδρομείου στο οποίο αναγράφεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία υποβολής του φακέλου υποψηφιότητας (έως 6/9/2017).
 • Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης και εάν έχει σταλεί εκπρόθεσμα.
 • Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες δεν επιστρέφονται.

(Συνεπώς οι υποψήφιοι οφείλουν  να αποστείλουν αντίγραφα των πτυχίων του.)

Πληροφορίες

Πληροφορίες δίδονται στο τηλέφωνο 210 727 7678 κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 13:00 έως τις 17:30 (εξαιρείται η περίοδος από 1η έως και 30η Αυγούστου), καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση secr-philosophy@ppp.uoa.gr.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. «ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ» – 2017

Α. Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

 1. για τον Πλάτωνα: K. Bormann, Πλάτων, μετάφραση Ι. Καλογεράκος (Αθήνα: Καρδαμίτσα, 2006).

Ύλη: Από το κεφ. 3 «Η θεωρία των ιδεών» σσ. 74, «Η αλληγορία της γραμμής» σσ. 79-102 και «Η άνοδος στη γνώση των ιδεών: Έρως και γνώση (Συμπόσιον) σσ. 111-130.

 1. για τον Αριστοτέλη: Ross, Sir D., Αριστοτέλης, μετάφραση Μ. Μητσού (Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 2001) .

Ύλη: «Μετά τα φυσικά» σσ. 219-254.

Β. Νεότερη Ευρωπαϊκή Φιλοσοφία

 1. για τους Francis Bacon και René Descartes: J. Russ, Η περιπέτεια της ευρωπαϊκής σκέψης, μετάφραση – επιμέλεια Κ. Κατσιμάνης (Αθήνα: Τυπωθήτω, 2005).

Ύλη: Από το κεφ. 2 «Οι ιδέες του πρώτου μισού του 17ου αιώνα» σσ. 160-183.

 1. για τον David Hume: βλ. το συλλογικό έργο: Η Φιλοσοφία, τ. B’, επιμέλεια Φ. Σατελέ, μετάφραση Κ. Παπαγιώργης (Αθήνα: Γνώση, 1990).

Ύλη: κεφ. IX, «Hume», από τον G. Deleuze, σσ. 253-266.

Βλ. επίσης B. Russell, Ιστορία της Δυτικής Φιλοσοφίας: Από την αναγέννηση στον Χιουμ. ενότητα VI, μετάφραση Αιμ. Χουρμούζιος (Αθήνα: Αρσενίδης).

Ύλη: κεφ. ΧVII, «Χιουμ».

 1. για τον Immanuel Kant: βλ. το συλλογικό έργο: Η Φιλοσοφία, τ. Γ’, επιμέλεια Φ. Σατελέ, μετάφραση Κ. Παπαγιώργης (Αθήνα: Γνώση, 2006).

Ύλη: κεφ. I, «Ο Κant και η κριτική φιλοσοφία», από τον L. Guillermit, σσ. 15-50.

Γ. Σύγχρονα Φιλοσοφικά Ρεύματα

 1. για τον Michel Foucault: Γεράσιμος Κακολύρης, «Michel Foucault: Υποκείμενο, γνώση, εξουσία», στο Βύρων Καλδής (επιμ.), Κείμενα νεώτερης και σύγχρονης Φιλοσοφίας (Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2008), σσ. 213-225, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.
 2. για τον Jacques Derrida: Γεράσιμος Κακολύρης, «Ο Jacques Derrida και η αποδόμηση της δυτικής μεταφυσικής», στο Βύρων Καλδής (επιμ.) Κείμενα νεώτερης και σύγχρονης φιλοσοφίας (Πάτρα: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 2008), σσ. 227-241, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα.

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία για την πληρέστερη κατανόηση της εξεταστέας ύλης

 • TAYLOR, A. E., Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, μετάφραση Ι. Αρζόγλου (Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 2003).
 • ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ, Κ.Δ., Πλάτωνος Πολιτεία (Αθήναι, 1939).
 • NATORP, P., Η περί των ιδεών θεωρία του Πλάτωνος, μετάφραση Μ. Τσαμαδός (Αθήνα: Κοραής, 1929).
 • VLASTOS, Gr., Πλατωνικές μελέτες, μετάφραση Ι. Αρζόγλου (Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ., 2000).
 • RUSSELL, B., History of Western Philosophy (London: Allen & Unwin, 1946) [ελληνική μετάφραση: Αιμ. Χουρμούζιος, (Αθήνα: Αρσενίδης, χ.χ.)].
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/descartes/.
 • DESCARTES, F. R., Στοχασμοί περί της πρώτης φιλοσοφίας, μετάφραση Ε. Βανταράκης (Αθήνα: Εκκρεμές, 2003).
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/hume/.
 • HUME, D., Πραγματεία για την ανθρώπινη φύση. Βιβλίο πρώτο: Για τη νόηση, μετάφραση Μ. Πουρνάρη (Αθήνα: Πατάκης, 2005).
 • ——— Δοκίμια φιλολογικά, ηθικά, πολιτικά, μετάφραση Ε. Π. Παπανούτσος (Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, χ.χ.).
 • Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu/entries/kant/.
 • CASSIRER, E., Kant. Η ζωή και το έργο του, μετάφραση Σ. Γερογιωργάκης (Αθήνα: Ίνδικτος, 2001).
 • KANT, Imm., Προλεγόμενα σε κάθε μελλοντική μεταφυσική που θα μπορεί να εμφανίζεται ως επιστήμη, μετάφραση Γ. Τζαβάρας (Αθήνα, Δωδώνη, 2013).
 • Michel Foucault, Ιστορία της σεξουαλικότητας Ι. Η βούληση για γνώση, μτφρ. Τάσος Μπέτζελος, εκδόσεις Πλέθρον, Αθήνα 2011.
 • Penelope Deutscher, Ντερριντά, μτφρ. Ιωάννα Ναούμ, εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα 2012.

Βασιλένα Μαργέλλου, Φιλόλογος της Ομάδας του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

Η Ομάδα του filologika.gr

Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, και διαβάστε παρόμοια προτεινόμενα θέματα της επικαιρότητας ακριβώς από κάτω!

0
Would love your thoughts, please comment.x