Υπέρ Μαντιθέου 5

Παράγραφος 5

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λυσίου Ὑπέρ Μαντιθέου

Διήγηση-Απόδειξη Παράγραφος 5

 

Πρωτότυπο Κείμενο

Καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων͵ οὔτ΄ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας͵ ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον.

Μετάφραση

Και πράγματι ούτε εμείς ήταν φυσικό, επειδή φτάσαμε σε τέτοια περίσταση να επιθυμούμε να συμμετέχουμε σε ξένους κινδύνους ούτε εκείνοι προφανώς είχαν τέτοιες απόψεις, ώστε και σε εκείνους που ήταν μακριά από την πατρίδα και σε αυτούς που δεν είχαν κάνει κανένα κακό να τους παρέχουν αξιώματα στη διοίκηση της πολιτείας αλλά περισσότερο στερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα και από αυτούς που τους βοήθησαν να καταλύσουν την δημοκρατία.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν

εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους

ἐπιθυμεῖν μετέχειν

τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων͵

οὔτ΄ ἐκεῖνοι φαίνονται

τοιαύτην γνώμην ἔχοντες

ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι

 

καὶ τοῖς μηδὲν

ἐξαμαρτάνουσι

μεταδιδόναι

τῆς πολιτείας͵

ἀλλὰ μᾶλλον

ἠτίμαζον

καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας

τὸν δῆμον.

Και πράγματι ούτε εμείς ήταν φυσικό

επειδή φτάσαμε σε τέτοια περίσταση

να επιθυμούμε να συμμετέχουμε

σε ξένους κινδύνους

ούτε εκείνοι προφανώς

είχαν τέτοιες απόψεις,

ώστε και σε εκείνους

που ήταν μακριά από την πατρίδα

και σε αυτούς που δεν είχαν κάνει

κανένα κακό

να τους παρέχουν

αξιώματα στη διοίκηση της πολιτείας

αλλά περισσότερο

στερούσαν τα πολιτικά δικαιώματα

και από αυτούς που τους βοήθησαν

να καταλύσουν την δημοκρατία.

Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια

καίτοι: παρατακτικός αντιθετικός σύνδεσμος (= και όμως, και πράγματι, και βέβαια).

οὒτε: παρατακτικός συμπλεκτικός σύνδεσμος.

ἡμᾶς: αιτιατ. πληθ. προσωπικής αντωνυμίας α΄ προσώπου (ἡμᾶς=εμάς).

εἰκός: ονομ. εν. ουδ. της μετοχής παρα­κ. (με σημασία ενεστώτα), ενεργ. φωνής του άχρηστου στον ενεστώτα ρ. εἲκω, παρακείμενος ἒοικα (= μοιάζω).

(εἰκός ἐστι = είναι φυσικό).

ν: γ’ εν. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του βοηθητι­κού ρ. εἰμί (= είμαι).

εἰς: κύρια πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με αιτιατική (= σε).

τοιοτον: αιτιατ. εν. αρσ. της δεικτικής αντωνυμίας τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) (= τέτοιος, τέτοια, τέτοιο).

καιρόν: αιτιατ. εν. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης ὁ καιρός (= η περίσταση, η κρίσιμη στιγμή, η ευκαιρία).

φιγμένους: αιτιατ. πληθ. αρσ. της μετοχής παρακ. μέσης φωνής του αποθετικού ρ. ἀφικνέομαιἀφικνοῦμαι (= φτάνω, έρχομαι).

πιθυμεν: απαρ. ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. ἐπιθυμέω-ἐπιθυμῶ (= θέλω, επιθυμώ).

μετέχειν: απαρ. ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. με­τέχω (= παίρνω μέρος, συμμετέχω).

τῶν λλοτρίων: γεν. πληθ. αρσ. του δευτερόκλιτου επιθέτου ὁ ἀλλότριος, ἡ ἀλλοτρία, τὸ ἀλλότριον (= ο ξένος, η ξένη, το ξένο).

κινδύνων: γεν. πληθ. αρσ. του ουσια­στικού β’ κλίσης ὁ κίνδυνος (= ο κίνδυνος).

οὒτε: παρατακτικός συμπλεκτικός σύνδεσμος.

κενοι: ονομ. πληθ. αρσ. της δεικτικής αντωνυμίας ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνον (= εκείνος, εκείνη, εκείνο).

φαίνονται: γ’ πληθ. οριστ.ενεστ. μέσης φωνής του ρ. φαίνομαι (= φαίνομαι).

τοιαύτην: αιτιατ. εν. θηλ. της δεικτικής αντωνυμίας τοιοῦτος, τοιαύτη, τοιοῦτο(ν) (= τέτοιος, τέτοια τέτοιο).

γνώμην: αιτιατ. εν. θηλ. του ουσιαστικού α΄ κλίσης ἡ γνώμη (=η γνώμη).

χοντες: ονομ. πληθ. αρσ. της μετοχής ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. ἒχω (= έχω).

στε: συμπερασματικός σύνδεσμος (= ώστε).

καὶ: παρατακτικός συμπλεκτικός σύνδεσμος.

τος ποδημοσι: δοτ. πληθ. αρσ. της μετοχής ενεστ. ενεργ. φωνής ρ. ἀποδημέω-ἀποδημῶ (= βρίσκομαι μακριά από την πατρίδα).

καὶ: παρατακτικός συμπλεκτικός σύνδεσμος.

μηδέν: αιτιατ. εν. ουδ. της αόριστης επιμεριστικής αντωνυμίας μηδείς, μηδεμία, μηδέν (= κανείς, καμία, κανένα/ τίποτα).

τος ξαμαρτάνουσι: δοτ. πληθ. αρσ. της μετοχής ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. ἐξαμαρτάνω (= σφάλλω, αποτυγχάνω εντελώς, διαπράττω αδίκημα).

μεταδιδόναι: απαρ. ενεστ. ενεργ. φωνής του ρ. μεταδίδωμι (= μεταδίδω).

(μεταδίδωμί τινι τῆς πολιτείας = παρέχω σε κάποιον αξιώματα στη διοίκηση της πολιτείας).

τῆς πολιτείας: γεν. εν. θηλ. του ουσιαστικού α’ κλίσης ἡ πολιτεία (= το πολίτευμα, η εξουσία).

ἀλλά: παρατακτικός αντιθετικός σύνδεσμος.

μᾶλλον: ποσοτικό επίρρημα συγκριτικού βαθμού (= πιο πολύ).

Παραθετικά: μάλα, μᾶλλον, μά­λιστα.

τίμαζον: γ’ πληθ. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. ἀτιμάζω (= περιφρονώ. προσβάλω).

(ἀτιμάζω τινά = στερώ από κάποιον τα πολιτικά του δικαιώματα).

καὶ: παρατακτικός συμπλεκτικός σύνδεσμος.

τος συγκαταλύσαντας: αιτιατ. πληθ. αρσ. της μετοχής αορ. α’ ενεργ. φωνής του ρ. συγκαταλύω (= καταλύω μαζί με κάποιον).

τὸν δμον: αιτιατ. εν. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης ὁ δῆμος (= ο λαός, η δημοκρατία).

Ετυμολογική προσέγγιση

πιθυμεν (πιθυμ): < ἐπί + θυμός

γνώμην (γνώμη): < γιγνώσκω (=γνωρίζω)

ποδημοσι (ποδημ): < ἀπό + δῆμος (=λαός

ἐξαμαρτάνουσι (ἐξαμαρτάνω): < ἐξ + ἁμαρτάνω

μεταδιδόναι (μεταδίδωμι) : < μετά + δίδωμι

ἠτίμαζον (τιμάζω): < ἂτιμος < (στερ.) + τιμή

Λεξιλογικός πίνακας

α.ε. Μετάφραση Σύνθετα-Παράγωγα ν.ε.
εἰκὸς φυσικός εικάζω, εικασία, εικαστικός, εικόνα, εικονικός, επιεικής
ἦν ήταν βλ. παρ. 3 εἰμί
καιρὸν περίσταση ευκαιρία, επίκαιρος, επικαιρότητα, άκαιρος, καίριος, καιρικός, κακοκαιρία, καλοκαίρι, καιροσκόπος, συγκυρία
ἀφιγμένους φτάνω άφιξη, ικανός, ανίκανος, ικανοποιητικος, ανικανοποίητος, ικανοποιημένος, ικεσία, ικέτης, ικετεύω, εφικτός, ανέφικτος, αφικνούμαι
ἐπιθυμεῖν επιθυμώ επιθυμώ, επιθυμία, επιθυμητικός, ανεπιθύμητος, επιθυμητός
μετέχειν συμμετέχω βλ. παρ. 3 μετέσχον
ἀλλοτρίων ξένος αλλότριος, αλλοτρίωση, απαλλοτρίωση, αλλοτριώνω
κινδύνων κίνδυνος βλ. παρ. 3 κινδύνων
φαίνονται φαίνομαι βλ. παρ. 3 φαίνωμαι
γνώμην γνώμη γνωμικός, γνώμονας, γνωμάτευση, γνωματεύω, γνωμοδότηση, πραγματογνώμονας, αγνώμων, ευγνώμων, ευγνωμοσύνη
ἔχοντες έχω βλ. παρ. 3 μετέσχον
ἀποδημοῦσι φεύγω από την πατρίδα μου αποδημώ, αποδημητικός, αποδημία, απόδημος, αποδήμηση,
μηδὲν τίποτα βλ. παρ. 3 μηδέν
ἐξαμαρτάνουσι σφάλλω εξαμαρτάνω, αμαρτία, αμάρτημα, αμαρτωλός, αναμάρτητος
μεταδιδόναι μεταδίδω μετάδοση, μεταδοτικός, μεταδοτικότητα, αναμεταδότης
πολιτείας πολίτευμα βλ. παρ. 3 πολιτείας
ἠτίμαζον στερώ τα πολιτικά δικαιώματα ατιμάζω, ατιμασμένος, ατιμία, άτιμος, ατιμαστικός, ατιμασμός
συγκαταλύσαντας καταλύω μαζί με κάποιον άλλο κατάλυση, κατάλυμα, καταλύτης, διάλυση, διαλύτης, διάλυμα, ανάλυση, αναλυτικός, απόλυση, απολυμένος, επίλυση, λύση
δῆμον δημοκρατία

 

δημόσιος, δημοτικός, δημότης, δημοτικό, δήμαρχος, δημοσιεύω, δημοσιογράφος, δημοσίευση, αδημοσίευτος, δημοσιοποιώ, συνδημότης, απόδημος, δημοσιονομία, Δημόκριτος, δημαγωγώ

Χρονικές αντικαταστάσεις

 • ἐστί, ἦν, ἒσται, ἐγένετο, γέγονε, έγεγόνει
 • ἀφικνουμένους, ἀφιξομένους, ἀφικομένους, ἀφιγμένους
 • ἐπιθυμεῖν, ἐπιθυμήσειν, ἐπιθυμῆσαι, ἐπιτεθυμηκέναι
 • μετέχειν,μεθέξειν/μετασχήσειν, μετασχεῖν, μετεσχηκέναι
 • φαίνονται, ἐφαίνοντο, φανοῦνται/ (φανθήσονται)/ φανήσονται, ἐφήναντο/ ἐφάνθησαν/ ἐφάνησαν, πεφήνασι/ πεφασμένοι εἰσί, (ἐπεφήνεσαν)/ πεφασμένοι ἦσαν
 • χοντες, ἓξοντες/σχήσοντες, σχόντες, ἐσχηκότες
 • ποδημοσι, ἀποδημήσουσι, ἀποδημήσασι, ἀποδεδημηκόσι
 • ξαμαρτάνουσι, ἐξαμαρτησομένοις, ἐξαμαρτοῦσι, ἐξημαρτηκόσι
 • μεταδιδόναι, μεταδώσειν, μεταδοῦναι, μεταδεδωκέναι
 • ἀτιμάζουσι, ἠτίμαζον, ἀτιμάσουσι, ἠτίμασαν, ἠτιμάκασι, ἠτιμάκεσαν
 • συγκαταλύοντας, συγκαταλύσοντας, συγκαταλύσαντας, συγκαταλελυκότας

Εγκλιτικές αντικαταστάσεις

 • φαίνονται, φαίνωνται, φαίνοιντο, φαινέσθων -έσθωσαν, (φαίνεσθαι, φαινόμενοι)

Συντακτική ανάλυση

καίτοι οὔτε ἡμᾶς εἰκὸς ἦν εἰς τοιοῦτον καιρὸν ἀφιγμένους ἐπιθυμεῖν μετέχειν τῶν ἀλλοτρίων κινδύνων: Κύρια πρόταση

οὒτε εἰκὸς ἦν: ρήμα/ ἐπιθυμεῖν: υποκείμενο της απρόσωπης έκφρασης, τελικό απαρέμφατο, με υποκείμενο ἡμᾶς (ετεροπροσωπία).

μετέχειν: αντικείμενο στο ἐπιθυμεῖν, τελικό απαρέμφατο, με υποκείμενο ἡμᾶς (ταυτοπροσωπία).

τῶν κινδύνων: αντικείμενο στο μετέχειν.

τῶν ἀλλοτρίων: επιθετικός προσδιορισμός στο κινδύνων.

ἀφιγμένους: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή με υποκείμενο ἡμᾶς (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ἐπιθυμεῖν.

εἰς καιρὸν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει χρόνο στο ἀφιγμένους.

τοιοῦτον: επιθετικός προσδιορισμός στο καιρόν.

οὔτ΄ ἐκεῖνοι φαίνονται τοιαύτην γνώμην ἔχοντες: Κύρια πρόταση

οὒτε φαίνονται: ρήμα/ ἐκεῖνοι: υποκείμενο/ ἔχοντες: κατηγορηματική μετοχή από το οὒτε φαίνονται με υποκείμενο ἐκεῖνοι ως κατηγορούμενο του υποκειμένου της/ γνώμην: αντικείμενο στο ἒχοντες.

τοιαύτην: επιθετικός προσδιορισμός στο γνώμην.

ὥστε καὶ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς μηδὲν ἐξαμαρτάνουσι μεταδιδόναι τῆς πολιτείας: Δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση, απαρεμφατική, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο οὒτε φαίνονται της κύριας πρότασης που προηγείται.

μεταδιδόναι: απαρέμφατο σε θέση ρήματος, τελικό απαρέμφατο/ ἐκεῖνοι (ενν.): υποκείμενο (ταυτοπροσωπία) σε σχέση με το ρήμα της κύριας (οὒτε φαίνονται ἐκεῖνοι) /τῆς πολιτείας: άμεσο αντικείμενο/ τοῖς ἀποδημοῦσι καὶ τοῖς ἐξαμαρτάνουσι: επιθετικές μετοχές με υποκείμενο τα άρθρα τους, τοῖς, ως έμμεσα αντικείμενα.

μηδὲν: σύστοιχο αντικείμενο της μετοχής ἐξαμαρτάνουσι.

ἀλλὰ μᾶλλον ἠτίμαζον καὶ τοὺς συγκαταλύσαντας τὸν δῆμον: Κύρια πρόταση

ἠτίμαζον: ρήμα/ ἐκεῖνοι (ενν.): υποκείμενο/ τοὺς συγκαταλύσαντας: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της, τοὺς, ως αντικείμενο.

τὸν δῆμον: αντικείμενο στο τοὺς συγκαταλύσαντας.

μᾶλλον: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο ἠτίμαζον.

Ερμηνευτικά Σχόλια

 • Αναφέρει πως σε μια τέτοια δύσκολη στιγμή για τους τριάκοντα (είχαν προκαλέσει την οργή των δημοκρατικών με τις αυθαιρεσίες τους) ούτε αυτός επιθυμούσε να συμμετέχει στους κινδύνους που διέτρεχαν, ούτε και αυτοί, όμως, επιθυμούσαν δίπλα τους όσους δεν μετείχαν στις αυθαιρεσίες και στις αντιδημοκρατικές τους ενέργειες.

Για να μεταβείτε σε κάποια άλλη Ενότητα του ρητορικού λόγου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Ενότητα Ενότητα
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20

Τα ερμηνευτικά σχόλια επιμελήθηκε η Κυριακή Θεοδοσιάδου

Φιλόλογος, Υπ. Διδάκτωρ Παιδαγωγικής ΠΔΜ και ιδιοκτήτρια στο Φιλολογικό Διδασκαλείο

 

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.