Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο

Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Μαντίθεος Ενότητες 9 -12

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ’ ὃ,τι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. Δέομαι οὖν ὑμῶν μετ’ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. Ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων.

Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο μὲν ἀδελφὰς ἐξέδωκα ἐπιδοὺς τριάκοντα μνᾶς ἑκατέρᾳ, πρὸς τὸν ἀδελφὸν δ’ οὕτως ἐνειμάμην ὥστε ἐκεῖνον πλέον ὁμολογεῖν ἔχειν ἐμοῦ τῶν πατρῴων, καὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας οὕτως βεβίωκα ὥστε μηδεπώποτέ μοι μηδὲ πρὸς ἕνα μηδὲν ἔγκλημα γενέσθαι.

καὶ τὰ μὲν ἴδια οὕτως διῴκηκα· περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας, ὅτι τῶν νεωτέρων ὅσοι περὶ κύβους ἢ πότους ἢ περὶ τὰς τοιαύτας ἀκολασίας τυγχάνουσι τὰς διατριβὰς ποιούμενοι, πάντας αὐτοὺς ὄψεσθέ μοι διαφόρους ὄντας, καὶ πλεῖστα τούτους περὶ ἐμοῦ λογοποιοῦντας καὶ ψευδομένους. Καίτοι δῆλον ὅτι, εἰ τῶν αὐτῶν ἐπεθυμοῦμεν, οὐκ ἂν τοιαύτην γνώμην εἶχον περὶ ἐμοῦ.

Ἔτι δέ, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην· καίτοι ὁρᾶτε ἑτέρους πολλάκις εἰς τοιούτους ἀγῶνας καθεστηκότας.

Παρατηρήσεις

Α1. «Η συμπεριφορά του Αθηναίου πολίτη, όχι μόνο στη δημόσια αλλά και στην ιδιωτική ζωή, έπαιζε καθοριστικό ρόλο στη δοκιμασία και στην ανάληψη ενός δημοσίου αξιώματος». Αυτή η φράση αποδεικνύεται από το αρχαίο κείμενο που σας παρατίθεται;

Μονάδες 20

Α2. Να αποδοθεί το νοηματικό περιεχόμενο των όρων: γραφήν, δίκην.

Μονάδες 10

Α3. Να παρουσιάσετε τα επιχειρήματα του τμήματος «περὶ δὲ τῶν κοινῶν μοι μέγιστον ἡγοῦμαι τεκμήριον εἶναι τῆς ἐμῆς ἐπιεικείας,…..οὔτε γραφὴν οὔτε εἰσαγγελίαν γεγενημένην» και να τα αξιολογήσετε.

Μονάδες 10

Α4. Να διευκρινίσετε αν οι κάτωθι προτάσεις είναι ορθές ή όχι :

– Η ρητορική τέχνη δεν έχει σχέση με το έμφυτο τάλαντο των ανθρώπων

– Εκπρόσωπος της ρητορικής τέχνης στην Αθήνα ήταν ο Πλάτωνας και πολέμιος ο Ισοκράτης

– Οι συμβουλευτικοί λόγοι εκφωνούνταν στην Εκκλησία του Δήμου

– Κύριος εκπρόσωπος των δικανικών λόγων ήταν ο Δημοσθένης

– Η “πίστις” των ρητορικών λόγων διακρίνεται στις έντεχνες και άτεχνες αποδείξεις

Μονάδες 10

Α5. Να δοθούν ομόρριζα της αρχαίας ή της νέας ελληνικής για τις λέξεις: οὐσίας, συμφορὰς, ἐνειμάμην, ἔγκλημα, καθεστηκότας.

Μονάδες 5

Α6. Να δοθεί ένα συνώνυμο της αρχαίας ελληνικής για τα παρακάτω λήμματα του κειμένου: οἶδ’, προσήκειν, ποιήσομαι, ἅπαντας, τῶν κοινῶν.

Μονάδες 5

Τις απαντήσεις μπορείτε να τις βρείτε στο βιβλίο του Δημήτρη Νάτση για τα Αρχαία της Β Λυκείου

Για να το παραγγείλετε επικοινωνείστε με τον συγγραφέα Νάτση Δημήτρη είτε με τα φροντιστήρια «ΔΙΑΜΕΣΟΣ»  Ταξιαρχών και Σπετσών 46 Κορυδαλλός, Αιγάλεω 52 Πειραιάς (τηλέφωνα επικοινωνίας: 2104945323, 2104633819, 6956606596)

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου: Τιμή 12 ευρώ (έκπτωση 35%)

Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται τα έξοδα αποστολής.

Μπορείτε να δείτε δείγμα από το βιβλίο στον παρακάτω σύνδεσμο:

Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου

Μαντίθεος 9-12: Πλήρες Κριτήριο Αξιολόγησης με Αδίδακτο Κείμενο

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ο Ισοκράτης στο απόσπασμα αυτό, υπερασπιζόμενος τις Πλαταιές από την ύπουλη και άνανδρη επίθεση των Θηβαίων, προβάλλει εμμέσως το πανελλήνιο όραμά του δια της αθηναϊκής συμμαχίας και καταδεικνύει την ρεαλιστική επιλογή που τελικά έχουν οι Θηβαίοι να μην υπονομεύσουν τις αθηναϊκές κινήσεις και συνταχθούν με τους Λακεδαιμονίους.

 Ἰσοκράτους Πλαταϊκὸς 34

Ἐγὼ δ᾽ οὔτε τοῖς συμμάχοις ἡγοῦμαι λυσιτελεῖν τοὺς ἀσθενεστέρους τοῖς κρείττοσι δουλεύειν, –γὰρ τὸν παρελθόντα χρόνον ὑπὲρ τούτων ἐπολεμήσαμεν–, οὔτε Θηβαίους εἰς τοῦτο μανίας ἥξειν ὥστ᾽ ἀποστάντας τῆς συμμαχίας Λακεδαιμονίοις ἐνδώσειν τὴν πόλιν, οὐχ ὡς πιστεύων τοῖς τούτων ἤθεσιν, ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ὅτι γιγνώσκουσιν ὡς δυοῖν θάτερον ἀναγκαῖόν ἐστιν αὐτοῖς, ἢ μένοντας ἀποθνῄσκειν καὶ πάσχειν οἷά περ ἐποίησαν, ἢ φεύγοντας ἀπορεῖν καὶ τῶν ἐλπίδων ἁπασῶν ἐστερῆσθαι.

Λεξιλόγιο

λυσιτελεῖ (απρόσωπο): ωφελεί

ἥκω (ἥξω): έχω έρθει

δυοῖν θάτερον: το ένα από τα δύο

φεύγων: εξορίζομαι

Παρατηρήσεις

Β1. Να μεταφραστεί το άνωθεν απόσπασμα

Μονάδες 10

Β2. Τι είναι αυτό που θα συγκρατήσει τους Θηβαίους να υπονομεύσουν τις αθηναϊκές κινήσεις;

Μονάδες 10

Β3. Να δοθούν οι ζητούμενοι τύποι των κάτωθι λέξεων:

Ἐγὼ: αιτιατική πληθυντικού στο γ’ πρόσωπο

τοῖς κρείττοσι: αιτιατική ενικού στο ίδιο γένος και βαθμό

παρελθόντα: το β’ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου

τὴν πόλιν: κλητική ενικού

τούτων: δοτική ενικού θηλυκού γένους

μένοντας: το γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα ίδιας φωνής

ἀποθνῄσκειν: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β’

πάσχειν: το γ’ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα

φεύγοντας: το β’ ενικό οριστικής παρακειμένου ίδιας φωνής

τῶν ἐλπίδων: δοτική πληθυντικού

Μονάδες 10

Β4α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι κάτωθι λέξεις του κειμένου: τοῖς συμμάχοις, δουλεύειν, ἥξειν, Λακεδαιμονίοις, τούτων, πάσχειν, τῶν ἐλπίδων

Μονάδες 7

Β4β. ἀλλ᾽ οἶδ᾽ ὅτι γιγνώσκουσιν ὡς δυοῖν θάτερον ……..ἐστερῆσθαι.: Στο απόσπασμα αυτό να αναγνωριστούν οι ονοματικές προτάσεις ως προς την φύση και την θέση τους.

Μονάδες 3

Ενδεικτικές απαντήσεις των ερωτήσεων του κριτηρίου μπορείτε να δείτε στο σύνδεσμο: Απαντήσεις Κριτηρίου.

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε ο εκλεκτός συνάδελφος Δημήτρης Νάτσης, ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.