Μαντίθεος 7 & 8: Κριτήριο Αξιολόγησης (Νέα Μορφή)

Μαντίθεος 7 & 8: Κριτήριο Αξιολόγησης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Μαντίθεος Ενότητες 7 & 8

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

§7 Ἐμὲ τοίνυν οὐδεὶς ἂν ἀποδείξειεν οὔτ᾽ ἀπενεχθέντα ὑπὸ τῶν φυλάρχων οὔτε παραδοθέντα τοῖς συνδίκοις οὔτε κατάστασιν καταβαλόντα. καίτοι πᾶσι ῥᾴδιον τοῦτο γνῶναι, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν τοῖς φυλάρχοις, εἰ μὴ ἀποδείξειαν τοὺς ἔχοντας τὰς καταστάσεις, αὐτοῖς ζημιοῦσθαι. ὥστε πολὺ ἂν δικαιότερον ἐκείνοις τοῖς γράμμασιν ἢ τούτοις πιστεύοιτε· ἐκ μὲν γὰρ τούτων ῥᾴδιον ἦν ἐξαλειφθῆναι τῷ βουλομένῳ, ἐν ἐκείνοις δὲ τοὺς ἱππεύσαντας ἀναγκαῖον ἦν ὑπὸ τῶν φυλάρχων ἀπενεχθῆναι.
§8 Ἔτι δέ, ὦ βουλή, εἴπερ ἵππευσα, οὐκ ἂν ἦ ἔξαρνος ὡς δεινόν τι πεποιηκώς, ἀλλ᾽ ἠξίουν, ἀποδείξας ὡς οὐδεὶς ὑπ᾽ ἐμοῦ τῶν πολιτῶν κακῶς πέπονθε, δοκιμάζεσθαι. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς ταύτῃ τῇ γνώμῃ χρωμένους, καὶ πολλοὺς μὲν τῶν τότε ἱππευσάντων βουλεύοντας, πολλοὺς δ᾽ αὐτῶν στρατηγοὺς καὶ ἱππάρχους κεχειροτονημένους. ὥστε μηδὲν δι᾽ ἄλλο με ἡγεῖσθε ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἀπολογίαν, ἢ ὅτι περιφανῶς ἐτόλμησάν μου καταψεύσασθαι. Ἀνάβηθι δέ μοι καὶ μαρτύρησον.

Παρατηρήσεις

1.α. Να γράψετε τον υποθετικό συλλογισμό στον οποίο καταφεύγει ο Μαντίθεος σύμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο. Ποιο είναι το περιεχόμενο του συλλογισμού και τι επιδιώκει με αυτόν; (μονάδες 5)

β. Να γράψετε στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω θέσεις, τη λέξη Σωστό, αν είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν είναι λανθασμένη. (μονάδες 5)

  1. Ο Μαντίθεος αναφέρει ότι οι φύλαρχοι, ήταν αναγκαίο να φανερώσουν αυτούς που είχαν τα επιδόματα.
  2. Ο Μαντίθεος στο σημείο αυτό του λόγου του σύμφωνα με το πρωτότυπο κείμενο απαντά στη δοκιμασία του για βουλευτής.
  3. Ο ομιλητής αναφέρει πως δεν υπάρχει πρόβλημα που στο παρελθόν είχε υποστεί διάφορες δίκες.
  4. Στο πρωτότυπο κείμενο ο Μαντίθεος εξισώνει τις πινακίδες με τις καταστάσεις των φυλάρχων.
  5. Ο Μαντίθεος θεωρεί πως στοιχείο αθωότητάς του αποτελεί το γεγονός πως δεν έχει βλάψει κανέναν συμπολίτη του.

Μονάδες 10

  1. Ποιο βασικό αποδεικτικό στοιχείο της αθωότητάς του εκθέτει ο Μαντίθεος στο κείμενο και με ποια επιχειρήματα το τεκμηριώνει;

Μονάδες 10

  1. Να ορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων από το πρωτότυπο κείμενο: κατάστασιν, τοῖς συνδίκοις, τοῖς γράμμασι, στρατηγούς.

Μονάδες 10

  1. Το παρακάτω κείμενο αποτελεί χωρίο από το έργο του ιδίου του Λυσία, Προς Σίμωνα Απολογία (Προοίμιον 3.1-4). Ο Σίμωνας οδήγησε τον ομιλητή στο δικαστήριο του Αρείου Πάγου, με την κατηγορία ότι ο τελευταίος τον είχε τραυματίσει αποσιωπώντας, ωστόσο, το γεγονός ότι τη συμπλοκή με τον κατηγορούμενο την είχε προκαλέσει ο ίδιος για λόγους ερωτικής αντιζηλίας.

«μάλιστα δ’ ἀγανακτῶ, ὦ βουλή, ὅτι περὶ τῶν πραγμάτων εἰπεῖν ἀναγκασθήσομαι πρὸς ὑμᾶς, ὑπὲρ ὧν ἐγὼ αἰσχυνόμενος, εἰ μέλλοιεν πολλοί μοι συνείσεσθαι, ἠνεσχόμην ἀδικούμενος. ἐπειδὴ δὲ Σίμων με εἰς τοιαύτην ἀνάγκην κατέστησεν, οὐδὲν ἀποκρυψάμενος ἅπαντα διηγήσομαι πρὸς ὑμᾶς τὰ πεπραγμένα.»

[μετάφραση: Προ πάντων  δε αγανακτώ, κύριοι δικαστές, διότι θα αναγκασθώ να μιλήσω προς σας για τέτοια λεπτά ζητήματα, για τα οποία εγώ ντρέπομαι, διότι πολλοί επρόκειτο να μάθουν τις αδυναμίες μου, βρέθηκα να αδικούμαι από τον Σίμωνα. Επειδή όμως ο Σίμων με έφερε σε τέτοια ανάγκη, χωρίς να αποκρύψω τίποτε, θα σας τα διηγηθώ όλα].

Σύμφωνα με το παραπάνω απόσπασμα και με βάση  το χωρίο, «ὥστε μηδέν δι’ άλλο … ετόλμησαν μου καταψεύσασθαι» να σχολιάσετε το ήθος των κατηγόρων, κάνοντας τους απαραίτητους συσχετισμούς.

Μονάδες 10

  1. Να συνδέσετε κάθε λέξη του κειμένου (Α’ στήλη) με τη συνώνυμή της στη Β’ στήλη (δύο λέξεις της Β’ στήλης περισσεύουν):

Α’ ΣΤΗΛΗ

Β’ ΣΤΗΛΗ

1.γιγνώσκω α) πείθομαι
2. ὁρῶ β) θέλω
3. ἡγοῦμαι γ) ἐπίσταμαι
4. βούλομαι δ) ἀγνοῶ
5. πιστεύω ε)ὠφελῶ
στ)οἴομαι
ζ) βλέπω

 Μονάδες 10

  1. σχήμα, εμπιστοσύνη, αδόκιμος, κατάχρηση, ατολμία: Με ποιες λέξεις του κειμένου έχουν ετυμολογική συγγένεια;

Μονάδες 10

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε ο εκλεκτός συνάδελφος Παλασίδης Παναγιώτης, ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.