Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Μετατροπή ενεργητικής σύνταξης σε παθητική

Κατά τη μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική γίνονται οι εξής αλλαγές:

Σε περίπτωση που το ρήμα έχει δύο αντικείμενα, το έμμεσο αντικείμενο διατηρεί την πτώση του και τη λειτουργία του.

 

Κατά τη μετατροπή προσέχουμε πως αν υπάρχουν ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί στους βασικούς όρους, μετατρέπονται ανάλογα, ώστε να έχουν και στη νέα σύνταξη την ίδια πτώση με τον όρο που προσδιορίζουν.

 

Αν το ρήμα είναι χρόνου Παρακειμένου ή Υπερσυντελίκου, προσέχουμε το υποκείμενό του, ώστε να γράψουμε το σωστό τύπο της μετοχής στον περιφραστικό τύπο.

 

Στα κείμενα υπάρχουν και περιπτώσεις παθητικής σύνταξης, τις οποίες ακολουθώντας αντίστροφη πορεία, μπορούμε να τις τρέψουμε σε ενεργητική σύνταξη. Έτσι:

  • το ποιητικό αίτιο της πρότασης θα τεθεί σε ονομαστική ως υποκείμενο,
  • το ρήμα θα τεθεί σε ενεργητική φωνή
  • το υποκείμενο της παθητικής σύνταξης θα τεθεί σε αιτιατική ως αντικείμενο της ενεργητικής.

Εφαρμογές

Κείμενο 21: Ενεργητική σύνταξη: pro quo [Galli] immensam pecuniam acceperunt [για το οποίο (οι Γαλάτες) πήραν ως αντάλλαγμα ένα τεράστιο χρηματικό ποσό]

Παθητική σύνταξη: pro quo immensa pecunia accepta est a Gallis

 

Κείμενο 31: Παθητική σύνταξη: a duce hostium his verbis proelio lacessitus est [από τον αρχηγό των εχθρών προκλήθηκε σε μάχη με τα εξής λόγια]

Ενεργητική σύνταξη: dux hostium his verbis proelio lacessivit adulescentem (eum)

Μετατροπές εντός ύλης

Στη συνέχεια ακολουθούν πίνακες με όλες τις πιθανές περιπτώσεις μετατροπής ενεργητικής σύνταξης σε παθητική και αντίστροφα

Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Κείμενο 3

Ενεργητική Σύνταξη Παθητική Σύνταξη
Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat Belua hasta a Perseo deletur et Andromeda liberatur
Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent A Cepheo et (a) Cassiope Andromeda filia habetur
Neptunus, iratus… urget beluam marinam A Neptuno, irato… urgetur belua marina
Cepheus Andromedam adligat A Cepheo Andromeda adligatur
Puellam videt (Perseus) Puella videtur (a Perseo)
Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis comparatur
belua ad Andromedam se movet belua ad Andromedam movetur

Κείμενο 5

Ενεργητική Σύνταξη Παθητική Σύνταξη
Multos agros possidebat (Silius) Multi agri possidebantur a Silio
Silius animum tenerum habebat A Silio animus tener habebatur
Silius ingenium fovebat A Silio ingenium fovebatur
Eum, ut puer magistrum, honorabat (Silius) Is, ut a puero magister, honorabatur (a Silio)
Monumentum… pro templo habebat (Silius) Monumentum… pro templo habebatur (a Silio)

Κείμενο 6

Ενεργητική Σύνταξη Παθητική Σύνταξη
In ea civitate, quam leges continent, boni viri… leges servant In ea civitate, quae legibus continetur, a bonis viris… leges servantur

 

Παθητική Σύνταξη Ενεργητική Σύνταξη
Mens et animus et consilium et sentential… posita est (a civibus) (cives) mentem et animum et consilium et sententiam… posuerunt

 Κείμενο 7

Ενεργητική Σύνταξη Παθητική Σύνταξη
Caesar legiones conlocat A Caesare legiones conlocantur
Legatos omnes… importate iubet (Caesar) Legati omnes… importare iubentur (a Caesare)
Caesar iubet legatos importare frumentum in castra Caesar iubet frumentum importari in castra
Milites admonet (Caesar) Milites admonentur (a Caesare)

 Κείμενο 11

Ενεργητική Σύνταξη Παθητική Σύνταξη
Hannibal, dux Carthaginiensis, … natus, omnes gentes… superavit et Saguntum vi expugnavit Ab Hannibale, duce Carthaginiensi, … nato, omnes gentes… superatae sunt et Saguntum vi expugnatum est
Alpes, quae Italiam seiungunt… transit (Hannibal) Alpes, quibus Italia seiungitur… transitae sunt (ab Hannibale)
Copias… profligavit et delevit (Hannibal) Copiae… profligatae et deletae sunt (ab Hannibale)
Populus Romanus cladem Cannensem pavidus audivit A populo Romano clades Cannensis pavido audita est
Postquam XIV annos… complevit, Carthaginienses eum… revocaverunt Postquam XIV anni… complete sunt (ab eo), a Carthaginiensibus is… revocatus est

Κείμενο 13

Ενεργητική Σύνταξη Παθητική Σύνταξη
Qui bellum… gerebat A quo bellum… gerebatur
Terror animos… invaserat et exercitus fiduciam amiserat Terrore animi… invasi erant et ab exercitu fiducia amisa erat
Exercitum alacrem… misit (Gallus) Exercitus alacer… missus est (a Gallo)
Liberals artes… adytum dederunt Liberalibus artibus… aditus datus est
Ille metum… vicerat Ab illo metus … victus erat

Κείμενο 14

Ενεργητική Σύνταξη Παθητική Σύνταξη
Animum sollicitum somno dederat (Cassius) Animus sollicitus somno datus erat (a Cassio)
Quem (=eum) simul aspexit Cassius, timorem concepit Qui (=is) simul aspectus est a Cassio, timor conceptus est
Terror Cassium concussit et e somno eum excitavit Terrore Cassius concussus est  et e somno is excitatus est
Illi neminem viderant Ab illis nemo visus erat
Eandem speciem somniavit (Cassius) Eadem species somniata est  (a Cassio)
Res ipsa fidem… confirmavit Re ipsa fides… confirmata est
Octavianus supplicio capitis eum adfecit Ab Octaviano supplicio capitis is adfectus est

Κείμενο 15

Ενεργητική Σύνταξη Παθητική Σύνταξη
Vinum a mercatoribus ad se importari non sinunt Germani non sinunt mercatores importare ad se vinum
Pelles habent (Germani) Pelles habentur (a Germanis)
Civitas bellum gerit (a) civitate bellum geritur

 

Μετατροπή παθητικής Σε ενεργητική σύνταξη
(Germani) nutriuntur (Germani) nutriunt se
(Germani) lavantur (Germani) lavant se
Magistratus creantur (a Germanis) Germani magistratus creant
Usus… res turpis et iners habetur (a Germanis) Germani usum … rem turpem et inertem habent
Ea re (ποιητικό αίτιο) homines effeminantur Ea res homines effeminat

Η θεωρία συντακτικού που μόλις διαβάσατε προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου Νατάσα Αγγελίδου, η οποία την παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.