λατινικά ενότητα 5

Λατινικά Ενότητα 5

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 5

Ένας “λάτρης” του Βιργιλίου 

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Silius Italicus, epicus poeta,

erat clarus vir.

Septendecim (XVII) libri eius

de secundo

Punico bello

sunt pulchri.

Ultimis annis

vitae suae tenebat se

in Campania.

Possidebat multos agros

in illis locis.

Silius habebat tenerum animum.

Studebat gloriae Vergili

fovebat

ingeniumque eius.

Honorabat eum

ut puer magistrum.

Monumentum eius,

quod iacebat

Neapoli,  

habebat pro templo.

Ο Σίλιος Ιταλικός, ο επικός ποιητής,

ήταν ένδοξος άνδρας.

Τα δεκαεπτά βιβλία του

για το δεύτερο

Καρχηδονιακό πόλεμο

είναι όμορφα.

Τα τελευταία χρόνια

της ζωής του έμενε

στην Καμπανία.

Κατείχε πολλούς αγρούς

σε εκείνα τα μέρη.

Ο Σίλιος είχε ευαίσθητη ψυχή.

Επιδίωκε τη δόξα του Βιργιλίου

και περιέβαλλε με αγάπη

το πνεύμα του.

Τον τιμούσε,

όπως το παιδί το δάσκαλο.

Το μνημείο του,

το οποίο βρισκόταν

στη Νεάπολη,

το είχε σαν ναό.

Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια

 

Silius: ονομαστική ενικ. του ουσ. Silius, Silii / Sili (αρσ. β’ κλ.) = ο Σίλιος. [Κλητική ενικ.: Sili.]

Italicus: ονομαστική ενικ., αρσ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. Italicus, a, –um = Ιταλικός.

poeta: ονομαστική ενικ. του ουσ. poeta, poetae (αρσ. α’ κλ.) = ο ποιητής.

epicus: ονομαστική ενικ., αρσ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. epicus, a, –um = επικός.

vir: ονομαστική ενικ. του ουσ. vir, viri (αρσ. β’ κλ.) = ο άνδρας.

clarus: ονομαστική ενικ., αρσ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. clarus, –a, –um = ένδοξος.

erat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού του ρήμ. sum, fui, , esse = είμαι.

XVII (septendecim): απόλυτο αριθμητικό επίθετο (άκλιτο) = δεκαεπτά.

libri: ονομαστική πληθ. του ουσ. liber, libri (αρσ. β’ κλ.) = το βιβλίο.

eius: γενική ενικ., αρσ. γένους, της δεικτικής (ως επαναληπτικής) αντων. is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.

de: πρόθεση (+ αφαιρετική) = για, σχετικά με.

bello: αφαιρετική ενικ. του ουσ. bellum, belli (ουδ. β’ κλ.) = ο πόλεμος.

Punico: αφαιρετική ενικ., ουδ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. Punicus, a, –um = Καρχηδονιακός.

secundo: αφαιρετική ενικ., ουδ. γένους, του τακτικού αριθμητικού επιθ. της β’ κλ. secundus, a, –um = δεύτερος.

pulchri: ονομαστική πληθ., αρσ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. pulcher, pulchra, pulchrum = ωραίος. [ΣΥΓΚΡ.: pulchrior, –ior, –ius. ΥΠΕΡΘ.: pulcherrimus, –a, –um.]

sunt: γ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. sum, fui, , esse = είμαι.

ultimis: αφαιρετική πληθ., αρσ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. ultimus, –a, –um = τελευταίος. [Είναι υπερθετικός βαθμός που παράγεται από το επίρρ. (και πρόθ.) ultra (= πέρα). ΘΕΤ.: –. ΣΥΓΚΡ.: ulterior, –ior, –ius. ΥΠΕΡΘ.: ultimus, –a, –um.]

annis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. annus, anni (αρσ. β’ κλ.) = ο χρόνος, το έτος.

vitae: γενική ενικ. του ουσ. vita, vitae (θηλ. α’ κλ.) = η ζωή.

suae: γενική ενικ., θηλ. γένους, της κτητικής αντων. του γ’ προσ. για έναν κτήτορα suus, sua, suum = ο δικός του / της, η δική του / της, το δικό του / της.

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

Campania: αφαιρετική ενικ. του ουσ. Campania, Campaniae (θηλ. α’ κλ.) = η Καμπανία. [Δεν έχει πληθ. αριθμό.]

se: αιτιατική ενικ., γ’ προσ. της προσωπικής αντων.

tenebat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. teneo, tenui, tentum, tenere (2) = κρατώ, έχω.

multos: αιτιατική πληθ., αρσ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. multus, –a, –um = πολύς. [Παραθετικά κυρίως στον πληθ.: ΣΥΓΚΡ.: plures, –es, –a. ΥΠΕΡΘ.: plurimi, –ae, –a.]

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

illis: αφαιρετική πληθ., αρσ. γένους, της δεικτικής αντων. ille, illa, illud = εκείνος, εκείνη, εκείνο.

locis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. locus, loci (αρσ. β’ κλ.) = ο τόπος, το μέρος.  [Πληθ. αριθμός: (αρσ.) loci, locorum (= χωρία βιβλίου) και (ουδ.)  loca, locorum (= τόποι) (ετερογενές).]

agros: αιτιατική πληθ. του ουσ. ager, agri (αρσ. β’ κλ.) = ο αγρός, το αγρόκτημα.

possidebat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. possideo, possedi, possessum, possidere (2) = κατέχω, έχω στην κατοχή μου.

Silius: ονομαστική ενικ. του ουσ. Silius, Silii – i (αρσ. β΄ κλ.) = ο Σίλιος. [Κλητική ενικ.: Sili.]

animum: αιτιατική ενικ. του ουσ. animus, animi (αρσ. β’ κλ.) = η ψυχή.

tenerum: αιτιατική ενικ., αρσ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. tener, tenera, tenerum = τρυφερός. [ΣΥΓΚΡ.: tenerior, –ior, –ius. ΥΠΕΡΘ.: tenerrimus, –a, –um.]

habebat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. habeo, habui, habitum, habere (2) = έχω.

gloriae: δοτική ενικ. του ουσ. gloria, gloriae (θηλ. α’ κλ.) = η δόξα.

Vergili: γενική ενικ. του ουσ. Vergilius, Vergilii / Vergili (αρσ. β’ κλ.) = ο Βιργίλιος. [Κλητική ενικ: Vergili.]

studebat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. studeo, studui, , studere (2) [+ δοτική] = επιδιώκω.

ingenium: αιτιατική ενικ. του ουσ. ingenium, ingenii / ingeni (ουδ. β’ κλ.) = το πνεύμα.

que: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. [Είναι εγκλιτική λέξη.]

eius: γενική ενικ., αρσ. γένους, της δεικτικής (ως επαναληπτικής) αντων. is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.

fovebat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. foveo, fovi, fotum, fovere (2) = περιβάλλω με αγάπη, λατρεύω.

eum: αιτιατική ενικ., αρσ. γένους, της δεικτικής (ως επαναληπτικής) αντων. is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.

ut: παραβολικός σύνδεσμος (εκφράζει τρόπο) = όπως.

puer: ονομαστική ενικ. του ουσ. puer, pueri (αρσ. β’ κλ.) = το παιδί∙ εδώ: ο μαθητής.

magistrum: αιτιατική ενικ. του ουσ. magister, magistri (αρσ. β’ κλ.) = ο δάσκαλος.

honorabat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. honoro, honoravi, honoratum, honorare (1) = τιμώ.

monumentum: αιτιατική ενικ. του ουσ. monumentum, monumenti (ουδ. β’ κλ.) = το μνημείο.

eius: γενική ενικ., αρσ. γένους, της δεικτικής (ως επαναληπτικής) αντων. is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.

quod: ονομαστική ενικ., ουδ. γένους, της αναφορικής αντων.  qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.

Neapoli: αφαιρετική ενικ. του ουσ. Neapolis, Neapolis (θηλ. γ’ κλ.) = η Νεάπολη. [Αιτιατική ενικ.: Neapolim, αφαιρετική ενικ.: Neapoli. Δεν έχει πληθ. αριθμό.]

iacebat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. iaceo, iacui, iacitum, iacere (2) = βρίσκομαι, κείμαι.

pro: πρόθεση (+ αφαιρετική) = αντί, σαν.

templo: αφαιρετική ενικ. του ουσ. templum, templi (ουδ. β’ κλ.) = ο ναός.

habebat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. habeo, habui, habitum, habere (2) = έχω∙ εδώ: θεωρώ.

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Γραμματικών Τύπων

Ουσιαστικά

A΄ κλίση

Αρσενικό

poetaae

Θηλυκά

Campania ae (δεν έχει πληθυντικό)

gloria -ae

vita-ae

Β΄ κλίση

Αρσενικά

ager, agri

animus,-i

annus,-i

Italicus,-i

liber, libri,

locus,-i

magister, magistri

puer, pueri

Sillius,-ii,(-i)

Vergillius,-ii,(-i)

vir, viri

Ουδέτερα

bellum,-i

ingenium, -ii, (-i)

monumentum, -i

templum, -i

Γ΄ κλίση

Θηλυκό

Neapolis, Neapolis (δεν έχει πληθυντικό)

Παραθετικά Επιθέτων 

Θετικός 

clarus, -a, -um

epicus, -a, -um

multus, -a, -um

pulcher, pulchra,

pulchrum

Punicus, -a, -um

secundus, -a, -um        

septendecim

tener, tenera, tenerum

(ultra)

Συγκριτικός

clarior, -ior, -ius

plus

pulchrior, -ior, -ius

 

tenerior, -ior, -ius

ulterior, ulterior, ulterius

Υπερθετικός

clarissimus, -a, -um

plurimus, -a, -um

pulcherrimus, -a, -um

 

tenerrimus, -a, -um

ultimus, -a, -um

Αντωνυμίες

ille, illa, illud

is, ea, id

se

suus, -a, -um

qui, quae, quod

δεικτική

δεικτική επαναληπτική

προσωπική

κτητική

αναφορική

Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ         ΣΟΥΠΙΝΟ    ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

sum                   fui                       –                             esse                       Βοηθητικό

Α’ ΣΥΖΥΓΙΑ

honoro             honoravi           honoratum          honorare

B’ ΣΥΖΥΓΙΑ

foveo                fovi                     fotum                   fovere

habeo               habui                 habitum               habere

iaceo                 iacui                  iacitum                 iacere

possideo          possedi             possessum           possidere

studeo              studui                      –                      studere

teneo                tenui                 tentum                 tenere

Συντακτική Ανάλυση

 1. Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat: κύρια πρότ. κρίσεως.

erat: ρήμ. ● Silius Italicus: υποκ. του eratvir: κατηγορ. στο υποκ. Silius Italicus του erat clarus: επιθ. προσδ. στο vir poeta: παράθεση στο Silius Italicus epicus: επιθ. προσδ. στο poeta.

 1. XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt: κύρια πρότ. κρίσεως.

sunt: ρήμ. ● libri: υποκ. του suntpulchri: κατηγορ. στο υποκ. libri του sunt XVII (septendecim): επιθ. προσδ. στο libri eius: γενική κτητική1 στο libri de bello: εμπρόθ. προσδ. της αναφοράς στο libri Punico: επιθ. προσδ. στο bello secundo: επιθ. προσδ. στη φράση bello Punico.

 1. Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat: κύρια πρότ. κρίσεως.

tenebat: ρήμ. ● ενν. Silius Italicus: υποκ. του tenebatse: αντικ. του tenebat· εκφράζει ευθεία αυτοπάθεια ● in Campania: εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο tenebat annis: αφαιρετική του χρόνου στο tenebat ultimis: επιθ. προσδ. στο annis vitae: γενική διαιρετική στο annis suae: επιθ. προσδ. στο vitae· εκφράζει ευθεία αυτοπάθεια.

 1. Multos in illis locis agros possidebat: κύρια πρότ. κρίσεως.

possidebat: ρήμ. ● ενν. Silius Italicus: υποκ. του possidebatagros: αντικ. του possidebatmultos: επιθ. προσδ. στο agros in locis: εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο possidebatillis: επιθ. προσδ. στο locis.

 1. Silius animum tenerum habebat: κύρια πρότ. κρίσεως.

habebat: ρήμ. ● Silius Italicus: υποκ. του habebatanimum: αντικ. του habebattenerum: επιθ. προσδ. στο animum.

 1. Gloriae Vergili studebat: κύρια πρότ. κρίσεως.

studebat: ρήμ. ● ενν. Silius Italicus: υποκ. του studebat (ως συμπλήρωμά του)2gloriae: αντικ. του studebatVergili: γενική κτητική στο Gloriae. 

 1. ingeniumque eius fovebat: κύρια πρότ. κρίσεως.

fovebat: ρήμ. ● ενν. Silius Italicus: υποκ. του fovebat ingenium: αντικ. του fovebat eius: γενική κτητική στο ingenium. 

 1. Eum honorabat: κύρια πρότ. κρίσεως.

honorabat: ρήμ. ● ενν. Silius Italicus: υποκ. του honorabat eum: αντικ. του honorabat. 

 1. ut puer magistrum (ενν. honorat): δευτ. επιρρ. απλή παραβολική πρότ., που δηλώνει τρόπο· εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut (που σχηματίζει παραβολικό ζεύγος με το επίρρ. sic της κύριας πρότασης)· εκφέρεται με οριστική, γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα· συγκεκριμένα, με οριστική ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν· λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης (α’ όρος είναι η κύρια πρότ. 8).

ενν. honorat: ρήμ. ● puer: υποκ. του honoratmagistrum: αντικ. του honorat. 

 1. Monumentum eius pro templo habebat: κύρια πρότ. κρίσεως.

habebat: ρήμ. ● ενν. Silius Italicus: υποκ. του habebatmonumentum: αντικ. του habebatpro templo: εμπρόθ. κατηγορ. στο αντικ. monumentum του habebat eius: γενική κτητική στο monumentum.

 1. quod Neapoli iacebat: δευτ. επιθετική αναφορική πρότ., προσδιοριστική στο monumentum (της πρότ. 10)· εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quod· εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει το πραγματικό· συγκεκριμένα, με οριστική παρατατικού, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν (ή: για να δηλωθεί διάρκεια στο παρελθόν)· λειτουργεί ως επιθ. προσδ. στο monumentum.

iacebat: ρήμ. ● quod: υποκ. του iacebatNeapoli: (αφαιρετική ως) επιρρ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο iacebat.

Ασκήσεις Γραμματικής

1.Να γίνει πλήρης γραμματική αναγνώριση όλων των λέξεων του κειμένου.
 
2.Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τα ουσιαστικά:
poeta:  γενική πληθυντικού
vir: γενική ενικού
libri: γενική πληθυντικού
bello: αιτιατική πληθυντικού
locis: ονομαστική πληθυντικού
agros: κλητική ενικού
annis: γενική ενικού
vitae: δοτική ενικού
ingenium: ονομαστική πληθυντικού
animum: αιτιατική πληθυντικού
Gloriae: ονομαστική ενικού
puer: δοτική ενικού
magistrum: ονομαστική ενικού
Monumentum: ονομαστική πληθυντικού
templo: αφαιρετική πληθυντικού
Neapoli: αιτιατική ενικού
3.Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τα επίθετα:
epicus: δοτική πληθυντικού του θηλυκού
clarus: ονομαστική πληθυντικού του συγκριτικού για το θηλυκό
secundo: ονομαστική ενικού του αρσενικού
pulchri: ονομαστική ενικού του υπερθετικού για το θηλυκό
Ultimis: ονομαστική πληθυντικού του συγκριτικού για το ουδέτερο
Multos: γενική πληθυντικού του συγκριτικού για το θηλυκό
tenerum: δοτική ενικού του υπερθετικού για το αρσενικό
4.Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τις αντωνυμίες / αντωνυμικά επίθετα:
eius: ονομαστική ενικού του θηλυκού
suae: δοτική ενικού του αρσενικού
se: γενική ενικού του ίδιου προσώπου
quod: δοτική ενικού του ουδετέρου
5.Να γραφούν οι τύποι που ζητούνται για τα ρήματα:
erat: απαρέμφατο ενεστώτα
tenebat: ο ίδιος τύπος στην παθητική φωνή
possidebat: α΄ενικό οριστικής ενεργητικού συντελεσμένου  μέλλοντα
habebat: α΄ενικό υποτακτικής ενεργητικού μέλλοντα
studebat: β΄ενικό υποτακτικής παθητικού ενεστώτα
fovebat: αιτιατική σουπίνο
honorabat: α΄πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα ενεργητικής περιφραστικής συζυγίας
iacebat: α΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα παθητικής περιφραστικής συζυγίας

Ασκήσεις Συντακτικού

1.Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση όλων των λέξεων του κειμένου.
 
2.Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις στην παθητική σύνταξη.
Multos in illis locis agros possidebat
Silius animum tenerum habebat.
Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat.
Eum ut puer magistrum honorabat.
Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.
3.Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις στην παθητική περιφραστική συζυγία (απρόσωπη ή προσωπική), με το ρήμα debeo ως προσωπικό και ως απρόσωπο.
Gloriae Vergili studebat ingeniumque eius fovebat.
Eum ut puer magistrum honorabat.
4.Να μετατρέψετε τις ακόλουθες προτάσεις στην ενεργητική περιφραστική συζυγία.
Multos in illis locis agros possidebat.
Silius animum tenerum habebat.
5. Να αντικαταστήσετε το eius με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας suus,-a,-um στις παρακάτω φράσεις, ώστε να δηλώνεται κτήση με αυτοπάθεια:
XVII (septendecim) libri eius de bello Punico secundo pulchri sunt.
Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.
6.Να αναλυθεί η παράθεση σε δευτερεύουσα αναφορική πρόταση.
Silius Italicus, poeta epicus, vir clarus erat.
7. Να συμπτυχθεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή.
Monumentum eius, quod Neapoli iacebat, pro templo habebat.
8. Να μετατραπεί το ρήμα στην παθητική φωνή χωρίς να αλλάξει το νόημα της πρότασης
Ultimis annis vitae suae in Campania se tenebat.
9.Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας.

ΚΙΝΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΠΟ

ΣΤΑΣΗ ΣΕ ΤΟΠΟ

ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟ

in Campania
in illis locis
Neapoli

 

Μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις στο σύνδεσμο: Απαντήσεις Ασκήσεων Γραμματικής &  Συντακτικού

Τις ασκήσεις γραμματικής και συντακτικού που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η εκλεκτή συνάδελφος Εύη Πέπε, η οποία στη συνέχεια τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.