Λατινικά Ενότητα 4

Λατινικά Ενότητα 4

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 4

Τα Ήθη των Αρχαίων Ρωμαίων

 

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Apud antiquos Romanos

erat maxima concordia

sed minima avaritia.

Romani erant magnifici

in suppliciis deorum

sed parci domi.

Certabant inter se iustitia

et curabant patriam.

In bello propulsabant pericula

audacia

et parabant amicitias

beneficiis.

Delecti

consultabant patriae;

eis corpus erat infirmum

ex annis

sed ingenium validum

propter sapientiam.

Στους αρχαίους Ρωμαίους

υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ομόνοια,

αλλά πάρα πολύ μικρή πλεονεξία.

Οι Ρωμαίοι ήταν γενναιόδωροι

στη λατρεία των θεών,

αλλά οικονόμοι στην ιδιωτική τους ζωή.

Συναγωνίζονταν μεταξύ τους στη δικαιοσύνη

και φρόντιζαν την πατρίδα.

Στον πόλεμο απωθούσαν τους κινδύνους

με την τόλμη (τους)

και αποκτούσαν συμμαχίες

με ευεργεσίες.

Εκλεγμένοι άνδρες

φρόντιζαν την πατρίδα·

σε αυτούς το σώμα ήταν αδύναμο

από τα χρόνια,

αλλά το πνεύμα (ήταν) δυνατό

εξαιτίας της σοφίας (τους).

Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια

apud: πρόθεση (+ αιτιατική) = σε, δίπλα σε.

antiquos: αιτιατική πληθ., αρσ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. antiquus, –a, –um = αρχαίος.

Romanos: αιτιατική πληθ. του ουσ. Romanus, Romani (αρσ. β΄ κλ.) = ο Ρωμαίος.

concordia: ονομαστική ενικ. του ουσ. concordia, concordiae (θηλ. α΄ κλ.) = η ομόνοια. [Ως αφηρημένη έννοια στον πληθ. το ουσ. δεν είναι εύχρηστο.]

maxima: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. maximus, –a, –um = πάρα πολύ μεγάλος, μέγιστος. [Είναι υπερθετικός βαθμός του επιθ. της β΄ κλ. magnus, –a, –um = μεγάλος. ΣΥΓΚΡ.: maior, maior, maius.]

sed: αντιθετικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = αλλά.

avaritia: ονομαστική ενικ. του ουσ. avaritia, avaritiae (θηλ. α΄ κλ.) = η πλεονεξία.

[Ως αφηρημένη έννοια στον πληθ. το ουσ. δεν είναι εύχρηστο και παίρνει τη σημασία «τα είδη της πλεονεξίας».]

minima: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. minimus, –a, –um = ελάχιστος. [Είναι υπερθετικός βαθμός του επιθ. της β΄ κλ. parvus, –a, –um = μικρός. ΣΥΓΚΡ.: minor, minor, minus.]

erat: γ΄ ενικ. οριστικής παρατατικού του ρήμ. sum, fui, –, esse = είμαι· εδώ: υπάρχω.

Romani: ονομαστική πληθ. του ουσ. Romanus, Romani (αρσ. β΄ κλ.) = ο Ρωμαίος.

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

suppliciis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. supplicia, suppliciorum (ουδ. β΄ κλ.) = η λατρεία. [Ενικ.: supplicium, supplicii / supplici = τιμωρία (ετερόσημο).]

deorum: γενική πληθ. του ουσ. deus, dei (αρσ. β΄ κλ.) = ο θεός.

magnifici: ονομαστική πληθ., αρσ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. magnificus, –a, –um

= γενναιόδωρος. ΣΥΓΚΡ.: magnificentior, -ior, -ius. ΥΠΕΡΘ.: magnificentissimus, -a, um.]

domi: γενική ενικ. του ουσ. domus, domus (θηλ. δ΄ κλ.) = το σπίτι· εδώ: η ιδιωτική ζωή. parci: ονομαστική πληθ., αρσ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. parcus, –a, –um =φειδωλός.

erant: γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού του ρήμ. sum, fui, –, esse = είμαι.

iustitia: αφαιρετική ενικ. του ουσ. iustitia, iustitiae (θηλ. α΄ κλ.) = η δικαιοσύνη.

inter: πρόθεση (+ αιτιατική) = ανάμεσα σε, μεταξύ.

se: αιτιατική ενικ. του γ΄ προσ. της προσωπικής αντων.

certabant: γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. certo, certavi, certatum, certare (1) = συναγωνίζομαι.

patriam: αιτιατική ενικ. του ουσ. patria, patriae (θηλ. α΄ κλ.) = η πατρίδα.

curabant: γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. curo, curavi, curatum, curare (1) = φροντίζω.

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

bello: αφαιρετική ενικ. του ουσ. bellum, belli (ουδ. β΄ κλ.) = ο πόλεμος.

pericula: αιτιατική πληθ. του ουσ. periculum, periculi (ουδ. β΄ κλ.) = ο κίνδυνος.

audacia: αφαιρετική ενικ. του ουσ. audacia, audaciae (θηλ. α΄ κλ.) = η τόλμη.

propulsabant: γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. propulso, propulsavi, propulsatum, propulsare (1) = απωθώ.

beneficiis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. beneficium, beneficii / benefici (ουδ. β΄ κλ.) = η ευεργεσία.

amicitias: αιτιατική πληθ. του ουσ. amicitia, amicitiae (θηλ. α΄ κλ.) = η φιλία· εδώ: = η συμμαχία.

parabant: γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. paro, paravi, paratum, parare (1) = ετοιμάζω, ετοιμάζομαι· εδώ = αποκτώ.

delecti: ονομαστική πληθ., αρσ. γένους, της μτχ. παρακειμένου παθητ. φων. Του ρήμ. deligo, delegi, delectum, deligere (3) = εκλέγω.

consultabant: γ΄ πληθ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. consulto, consultavi, consultatum, consultare (1) (+ δοτική προσωπική χαριστική) = φροντίζω για.

patriae: δοτική ενικ. του ουσ. patria, patriae (θηλ. α΄ κλ.) = η πατρίδα.

eis: δοτική πληθ., αρσ. γένους, της δεικτικής (ως επαναληπτικής) αντων. is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.

corpus: ονομαστική ενικ. του ουσ. corpus, corporis (ουδ. γ΄ κλ.) = το σώμα.

ex: πρόθεση (+ αφαιρετική) = από.

annis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. annus, anni (αρσ. β΄ κλ.) = ο χρόνος, το έτος.

infirmum: ονομαστική ενικ., ουδ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. infirmus, –a, –um = αδύναμος.

ingenium: ονομαστική ενικ. του ουσ. ingenium, ingenii / ingeni (ουδ. β΄ κλ.) = το πνεύμα.

propter: πρόθεση (+ αιτιατική) = εξαιτίας.

sapientiam: αιτιατική ενικ. του ουσ. sapientia, sapientiae (θηλ. α΄ κλ.) = η σοφία.

validum: ονομαστική ενικ., ουδ. γένους, του επιθ. της β΄ κλ. validus, –a, –um = δυνατός, ισχυρός.

erat: γ΄ ενικ. οριστικής παρατατικού του ρήμ. sum, fui, –, esse = είμαι.

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Γραμματικών Τύπων

Ουσιαστικά 

A΄ κλίση

Θηλυκά

amicitia, -ae

audacia,-ae

avaritia,-ae (δεν έχει πληθυντικό)

concordia, -ae (δεν έχει πληθυντικό)

iustitia,-ae

patria, -ae

sapientia,- ae

Β΄ κλίση

Αρσενικά

annus, -i

deus, -i

Romanus, -i

Ουδέτερα

bellum, -i

beneficium, -ii, (-i)

ingenium, -ii, (-i)

periculum, -i

supplicium, -ii (τιμωρία)

supplicia, -orun (λατρεία θεών)

Γ΄ κλίση

Ουδέτερα

corpus, -oris

Δ΄ κλίση

Θηλυκά

domus, -us

Παραθετικά Επιθέτων 

Β΄Κλίση

Θετικός 

antiquus, -a, -um
delectus, -a, -um
infirmus, -a, -um
magnificus, -a, -um
magnus, -a, -um
parcus, -a, -um
parvus, -a, -um
validus, -a, -um

Συγκριτικός

antiquior, -ior, -ius
 
infirmior, -ior, -ius
magnificentior, -ior, -ius
maior, -ior, -ius
parcior, -ior, -ius
minor, -or, -us
validior, -ior, -ius

Υπερθετικός

antiquissimus, -a, -um
 
infirmissimus, -a, -um
magnificentissimus, -a, -um
maximus, -a, -um
parcissimus, -a, -um
minimus, -a, -um
validissimus, -a, -um

Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
sum fui   esse
ΑΣΥΖΥΓΙΑ
certo certavi certatum certare
consulto consultavi consultatum consultare
curo curavi curatum curare
paro paravi paratum parare
propulso propulsavi propulsatum propulsare

Συντακτική Ανάλυση

 1. Apud antiquos Romanos concordia maxima. Κύρια πρόταση

erat: (ενν.) ρήμα, concordia: υποκείμενο, maxima: επιθετικός προσδιορισμός στο concordia, Apud Romanos: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου μεταφορικά στο erat, antiquos: επιθετικός προσδιορισμός στο Romanos.

 1. avaritia minima erat. Κύρια πρόταση

erat: ρήμα, avaritia: υποκείμενο, minima: επιθετικός προσδιορισμός στο avaritia.

 1. Romani in suppliciis deorum magnifici. Κύρια πρόταση

erant: (ενν.) ρήμα, Romani: υποκείμενο, magnifici: κατηγορούμενο στο Romani μέσω του erant, in suppliciis: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της κατάστασης ή της αναφοράς στο erant, deorum: γενική αντικειμενική στο suppliciis.

 1. domi parci erant. Κύρια πρόταση

erant: ρήμα, Romani: (ενν.) υποκείμενο, parci: κατηγορούμενο στο Romani μέσω του erant, domi: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου μεταφορικά στο erant.

 1. Iustitia inter se certabant. Κύρια πρόταση

certabant: ρήμα, Romani: (ενν.) υποκείμενο, inter se: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αλληλοπάθειας στο certabant, Iustitia: αφαιρετική της αναφοράς στο certabant.

 1. patriam curabant. Κύρια πρόταση

curabant: ρήμα, Romani: (ενν.) υποκείμενο, patriam: αντικείμενο

 1. In bello pericula audacia propulsabant. Κύρια πρόταση

propulsabant: ρήμα, Romani: (ενν.) υποκείμενο, pericula: αντικείμενο, In bello: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο propulsabant, audacia: αφαιρετική του τρόπου στο propulsabant.

 1. beneficiis amicitias parabant. Κύρια πρόταση

parabant: ρήμα, Romani: (ενν.) υποκείμενο, amicitias: αντικείμενο, beneficiis: αφαιρετική του μέσου στο parabant.

 1. Delecti consultabant patriae. Κύρια πρόταση

consultabant: ρήμα, Delecti: επιθετική μετοχή ως υποκείμενο, patriae: δοτική προσωπική χαριστική στο consultabant.

 1. eis corpus ex annis infirmum. Κύρια πρόταση

erat: (ενν.) ρήμα, corpus: υποκείμενο, infirmum: κατηγορούμενο στο corpus μέσω του erat, eis: δοτική προσωπική κτητική στο erat, ex annis: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο erat.

 1. ingenium propter sapientiam validum erat: Κύρια πρόταση

erat: ρήμα, ingenium: υποκείμενο, validum: κατηγορούμενο στο ingenium μέσω του erat, propter sapientiam: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο erat.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.