Λατινικά Ενότητα 2

Λατινικά Ενότητα 2

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 2

Διδώ και Αινείας

 

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Aeneas est filius Anchisae.

Troia est patria Aeneae.

Graeci oppugnant Troiam

et expugnant dolo.

Aeneas cum Anchisa,

cum nato et cum sociis

navigat ad Italiam.

Sed venti turbant pontum

et portant Aenean in Africam.

Ibi Dido regina fundat novam patriam.

Aeneas renarrat

reginae insidias Graecorum.

Regina amat Aenean

et Aeneas reginam.

Denique Aeneas navigat in Italiam

et regina exspirat.

Ο Αινείας είναι γιος του Αγχίση.

Η Τροία είναι η πατρίδα του Αινεία.

Οι Έλληνες πολιορκούν την Τροία

και την κυριεύουν με δόλο.

Ο Αινείας με τον Αγχίση,

με το γιο και με τους συντρόφους (του)

ταξιδεύει προς την Ιταλία.

Αλλά οι άνεμοι ταράζουν τη θάλασσα

και μεταφέρουν τον Αινεία στην Αφρική.

Εκεί η Διδώ η βασίλισσα ιδρύει νέα πατρίδα.

Ο Αινείας αφηγείται από την αρχή

στη βασίλισσα τα τεχνάσματα των Ελλήνων.

Η βασίλισσα αγαπάει τον Αινεία

και ο Αινείας τη βασίλισσα.

Τελικά ο Αινείας πλέει προς την Ιταλία

και η βασίλισσα πεθαίνει.

Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια

Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτιατική ενικ.: Αeneam & Αenean.]

filius: ονομαστική ενικ. του ουσ. filius, filii / fili (αρσ. β΄ κλ.) = ο γιος. [Γενική ενικ.: filii & fili. Κλητική ενικ.: fili.]

Anchisae: γενική ενικ. του ουσ. Anchises, Anchisae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αγχίσης. [Αιτιατική ενικ.: Anchisam & Anchisen. Kλητική ενικ.: Anchisa & Anchise.]

est: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. sum, fui, –, esse = είμαι.

patria: ονομαστική ενικ. του ουσ. patria, patriae (θηλ. α΄ κλ.) = η πατρίδα.

Aeneae: γενική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτιατική ενικ.: Αeneam & Αenean.]

Troia: ονομαστική ενικ. του ουσ. Troia, Troiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Τροία. [Δεν έχει πληθ. αριθμό.]

est: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. sum, fui, –, esse = είμαι.

Graeci: ονομαστική πληθ. του ουσ. Graecus, Graeci (αρσ. β΄ κλ.) = ο Έλληνας. [Προέρχεται από το επίθ. Graecus, –a, –um.]

Troiam: αιτιατική ενικ. του ουσ. Troia, Troiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Τροία. [Δεν έχει πληθ. αριθμό.]

oppugnant: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. oppugno, oppugnavi, oppugnatum, oppugnare (1) = πολιορκώ.

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και.

dolo: αφαιρετική ενικ. του ουσ. dolus, doli (αρσ. β΄ κλ.) = ο δόλος.

expugnant: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. expugno, expugnavi, expugnatum, expugnare (1) = κυριεύω.

Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτιατική ενικ.: Αeneam & Αenean.]

cum: πρόθεση (+ αφαιρετική) = με, μαζί με.

Anchisa: αφαιρετική ενικ. του ουσ. Anchises, Anchisae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αγχίσης. [Αιτιατική ενικ.: Anchisam & Anchisen. Kλητική ενικ.: Anchisa & Anchise.]

nato: αφαιρετική ενικ. του ουσ. natus, nati (αρσ. β΄ κλ.) = ο γιος.

sociis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. socius, socii (αρσ. β΄ κλ.) = ο σύντροφος.

ad: πρόθεση (+ αιτιατική) = προς.

Italiam: αιτιατική ενικ. του ουσ. Italia, Italiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Ιταλία. [Δεν έχει πληθ. αριθμό.]

navigat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. navigo, navigavi, navigatum, navigare (1) = πλέω.

sed: αντιθετικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = αλλά.

venti: ονομαστική πληθ. του ουσ. ventus, venti (αρσ. β΄ κλ.) = ο άνεμος.

pontum: αιτιατική ενικ. του ουσ. pontus, ponti (αρσ. β΄ κλ.) = η θάλασσα.

turbant: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. turbo, turbavi, turbatum, turbare (1) = ταράζω.

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και.

Aenean: αιτιατική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτιατική ενικ.: Αeneam & Αenean.]

in: πρόθεση (+ αιτιατική) = σε, προς.

Africam: αιτιατική ενικ. του ουσ. Africa, Africae (θηλ. α΄ κλ.) = η Αφρική. [Δεν έχει πληθ. αριθμό.]

portant: γ΄ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. porto, portavi, portatum, portare (1) = φέρνω.

ibi: τοπικό επίρρ. = εκεί.

Dido: ονομαστική ενικ. του ουσ. Dido, Didonis / Didus (θηλ. γ΄ κλ.) = η Διδώ. [Γενική ενικ.: Didonis & Didus. Δοτική ενικ.: Didoni & Dido. Αιτιατική ενικ.: Didonem & Dido.]

regina: ονομαστική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα.

novam: αιτιατική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. β΄ κλ. novus, –a, –um = νέος.

patriam: αιτιατική ενικ. του ουσ. patria, patriae (θηλ. α΄ κλ.) = η πατρίδα.

fundat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. fundo, fundavi, fundatum, fundare (1) = ιδρύω.

Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτιατική ενικ.: Αeneam & Αenean.]

reginae: δοτική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα.

insidias: αιτιατική πληθ. του ουσ. insidiae, insidiarum (θηλ. α΄ κλ.) = τέχνασμα. [Δεν έχει ενικ. αριθμό.]

Graecorum: γενική πληθ. του ουσ. Graecus, Graeci (αρσ. β΄ κλ.) = ο Έλληνας.

renarrat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. renarro, renarravi, renarratum, renarrare (1) = διηγούμαι από την αρχή.

regina: ονομαστική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα.

Aenean: αιτιατική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτιατική ενικ.: Αeneam & Αenean.]

amat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. amo, amavi, amatum, amare (1) = αγαπώ.

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και.

Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτιατική ενικ.: Αeneam & Αenean.]

reginam: αιτιατική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα.

denique: χρονικό επίρρ. = τελικά.

Aeneas: ονομαστική ενικ. του ουσ. Aeneas, Aeneae (αρσ. α΄ κλ.) = ο Αινείας. [Αιτιατική ενικ.: Αeneam & Αenean.]

in: πρόθεση (+ αιτιατική) = προς.

Italiam: αιτιατική ενικ. του ουσ. Italia, Italiae (θηλ. α΄ κλ.) = η Ιταλία. [Δεν έχει πληθ. αριθμό.]

navigat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. navigo, navigavi, navigatum, navigare (1) = πλέω.

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και.

regina: ονομαστική ενικ. του ουσ. regina, reginae (θηλ. α΄ κλ.) = η βασίλισσα.

exspirat: γ΄ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. exspiro, exspiravi, exspiratum, exspirare (1) = πεθαίνω, ξεψυχώ.

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Γραμματικών Τύπων

Ουσιαστικά 

A΄ κλίση

Αρσενικά

Aeneas, -ae (δεν έχει πληθυντικό)

Anchises,-ae (δεν έχει πληθυντικό)

Θηλυκά

Africa, -ae (δεν έχει πληθυντικό)

insidiae, -arum (δεν έχει ενικό)

Italia,-ae (δεν έχει πληθυντικό)

patria,-ae

regina, -ae

Troia, -ae (δεν έχει πληθυντικό)

Β΄ κλίση

Αρσενικά

dolus, -i

filius, -ii,- (i)

Graecus, -i

natus, -i

pontus, -i

socius, -ii

ventus, -i

Γ΄ κλίση

Θηλυκά 

Dido, Didonis

Παραθετικά Επιθέτων 

Β΄Κλίση

Θετικός 

novus, -a, -um

Συγκριτικός

recentior, -ior, -ius

Υπερθετικός

novissimus, -a, -um

Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ
sum fui   esse
ΑΣΥΖΥΓΙΑ
amo amavi amatum amare
expugno expugnavi expugnatum expugnare
exspiro exspiravi exspiratum exspirare
fundo fundavi fundatum fundare
navigo navigavi navigatum navigare
oppugno oppugnavi oppugnatum oppugnare
porto portavi portatum portare
renarro renarravi renarratum renarrare
turbo turbavi turbatum turbare

Συντακτική Ανάλυση

 1. Aeneas filius Anchisae est. Κύρια πρόταση

est: ρήμα, Aeneas: υποκείμενο, filius: κατηγορούμενο στο Aeneas μέσω του est, Anchisae: γενική κτητική στο filius.

 1. Patria Aeneae Troia est. Κύρια πρόταση

est: ρήμα, Troia: υποκείμενο, Patria: κατηγορούμενο στο Troia μέσω του est, Aeneae: γενική κτητική στο Patria.

 1. Graeci Troiam oppugnant. Κύρια πρόταση

oppugnant: ρήμα, Graeci: υποκείμενο, Troiam: αντικείμενο.

 1. dolo expugnant. Κύρια πρόταση

expugnant: ρήμα, Graeci: (ενν.) υποκείμενο, Troiam: (ενν.) αντικείμενο dolo: αφαιρετική του μέσου στο expugnant.

 1. Aeneas cum Anchisa, cum nato et cum sociis ad Italiam navigat. Κύρια πρόταση

navigat: ρήμα, Aeneas: υποκείμενο, cum Anchisa, cum nato, cum sociis: εμπρόθετοι επιρρηματικοί προσδιορισμοί της συνοδείας στο navigat, ad Italiam: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου που δηλώνει κατεύθυνση στο navigat.

 1. Sed venti pontum turbant. Κύρια πρόταση

turbant: ρήμα, venti: υποκείμενο, pontum: αντικείμενο.

 1. Aenean in Africam portant. Κύρια πρόταση

portant: ρήμα, venti: υποκείμενο, Aenean: αντικείμενο, in Africam: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου που δηλώνει κατεύθυνση στο portant.

 1. Ibi Dido regina novam patriam fundat. Κύρια πρόταση

fundat: ρήμα, Dido: υποκείμενο, patriam: αντικείμενο, novam: επιθετικός προσδιορισμός στο patriam, regina: παράθεση στο Dido, Ibi: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο fundat.

 1. Aeneas reginae insidias Graecorum renarrat. Κύρια πρόταση

renarrat: ρήμα, Aeneas: υποκείμενο, insidias: άμεσο αντικείμενο, reginae: έμμεσο αντικείμενο, Graecorum: γενική υποκειμενική στο insidias.

 1. Regina Aenean amat. Κύρια πρόταση

amat: ρήμα, Regina: υποκείμενο, Aenean: αντικείμενο.

 1. Aeneas reginam. Κύρια πρόταση

amat: (ενν.) ρήμα, Aeneas: υποκείμενο, reginam: αντικείμενο.

 1. Denique Aeneas in Italiam navigat. Κύρια πρόταση

navigat: ρήμα, Aeneas: υποκείμενο, in Italiam: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου που δηλώνει κατεύθυνση στο navigat, Denique: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο navigat.

 1. regina exspirat. Κύρια πρόταση

exspirat: ρήμα, regina: υποκείμενο.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Β’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

 

Λατινικά Β ΛυκείουΛατινικα: Στόχοι Διδασκαλίας-Διδακτική πρόταση
Ενότητα 1Ενότητα 2
Ενότητα 3Ενότητα 4
Ενότητα 5Ενότητα 6
Ενότητα 7Ενότητα 8
Ενότητα 9Ενότητα 10
Ενότητα 11Ενότητα 12
Ενότητα 13Ενότητα 14
Ενότητα 15Ενότητα 16
Ενότητα 17Ενότητα 18
Ενότητα 19Ενότητα 20
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 1Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 2
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 3Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 4
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 5Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 6
Ασκήσεις Γραμματικής Ενότητα 7
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16Φύλλο Εργασίας Ενότητα 16 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17Φύλλο Εργασίας Ενότητα 17 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18Φύλλο Εργασίας Ενότητα 18 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19Φύλλο Εργασίας Ενότητα 19 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20Φύλλο Εργασίας Ενότητα 20 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 & 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 1 - 3 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 2-4 Θέμα 15434 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 3 & 4 Θέμα 17837 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-5 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4-6 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 4 & 6 & 10 Θέμα 15473 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 7 & 13 Θέμα 15630 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 8-11 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 10 & 15 Θέμα 15702 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 11-13 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 12 & 14 Θέμα 15315 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων)Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 13 & 15 Θέμα 31684 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 14-15 Απαντήσεις
Μετατροπή Σύνταξης: Ενεργητική-Παθητική

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.