Γενική: Συντακτική Λειτουργία - Αρχαία Ελληνικά - Απαντήσεις

Γενική: Συντακτική Λειτουργία – Αρχαία Ελληνικά – Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Γενική: Συντακτική Λειτουργία – Αρχαία Ελληνικά – Απαντήσεις

Άσκηση

Εντοπίστε το είδος της γενικής κατηγορηματικής στις προτάσεις

(ΠΡΟΣΟΧΗ: η γενική κατηγορηματική αναφέρεται στο ρήμα)

 1. Ὁ ναός ἦν τῆς θεάς (γενική κατηγορηματική κτητική)
 2. Πολλοὶ ἦσαν τῆς αὐτῆς γνώμης (γενική κατηγορηματική της ιδιότητας)
 3. Δαρείου καὶ Παρυσάτιδος γίγνονται παῖδες δύο (γενική κατηγορηματική της καταγωγής)
 4. Φιλονικεῖν μέν ἐστιν εὖ πραττόντων (γενική κατηγορηματική της ιδιότητας)
 5. Ὁ στέφανός ἐστι χρυσοῦ (γενική κατηγορηματική της ύλης)
 6. Ἀλλὰ χιλίων ἡ δίκη μόνον ἦν δραχμῶν (γενική κατηγορηματική της αξίας)
 7. Ὁ ἀγρός ἐστι Τιμοξένου (γενική κατηγορηματική κτητική)
 8. Ἡ ἡγεμονία ἐστὶ τῆς πόλεως (γενική κατηγορηματική κτητική)
 9. Ἑρμοκράτης ἦν τῶν στρατιωτῶν (γενική κατηγορηματική διαιρετική)
 10. Ἡ γέφυρα ἐγένετο λίθων (γενική κατηγορηματική της ύλης)
 11. Ἐνταῦθα ὑπῆρχεν οἶνος πέντε ἐτῶν (γενική κατηγορηματική της ιδιότητας)
 12. Κίμων ἦν γένους παλαιοῦ καὶ εὐκλεοῦς (γενική κατηγορηματική της καταγωγής)
 13. Ἡ Λακεδαίμων τῆς Πελοποννήσου ἐστί (γενική κατηγορηματική κτητική /διαιρετική (τμήμα της Πελοποννήσου)

Άσκηση

Εντοπίστε τις μετοχές, τα υποκείμενά τους και το είδος των μετοχών

 1. Κελεύοντος τοῦ κήρυκος ἐσιώπησαν.

(Υπ: τοῦ κήρυκος, είδος: χρονική-γενική απόλυτος)

 1. Λελυμένων τῶν σπονδῶν οἱ Ἀθηναῖοι παρεσκευάζοντο ὡς πολεμήσοντες.

(Υπ: τῶν σπονδῶν, είδος: χρονική-γενική απόλυτος)

 1. Καταστάσης δὲ ἐκκλησίας ἐς ἀντιλογίαν ἦλθον.

(Υπ: ἐκκλησίας, είδος: αιτιολογική/χρονική- γενική απόλυτος)

 1. Οὐ προσδεξαμένων δὲ αὐτῶν μίαν μὲν ἡμέραν ἐπέσχον.

(Υπ: αὐτῶν, είδος: αιτιολογική-γενική απόλυτος)

 1. Κρέοντος βασιλεύοντος οὐ μικρὰ συμφορὰ κατέσχε Θήβας.

(Υπ: Κρέοντος, είδος: χρονική-γενική απόλυτος)

 1. Ἀποπλεῖ οἴκαδε καίπερ μέσου χειμῶνος ὄντος.

(Υπ: χειμῶνος, είδος: εναντιωματική-γενική απόλυτος)

 1. Κῦρος δ’ οὖν ἀνέβη ἐπὶ τὰ ὄρη οὐδενὸς κωλύοντος.

(Υπ: οὐδενὸς, είδος: τροπική-γενική απόλυτος)

 1. Χρημάτων δεομένης τῆς Σπάρτης πρὸς πόλεμον, ἐπορεύθη ὁ Ἀγησίλαος εἰς Αἴγυπτον.

(Υπ: τῆς Σπάρτης, είδος: αιτιολογική- γενική απόλυτος)

 1. Κολαζόντων ὑμῶν τοὺς ἀδικοῦντας ἔσονται οἱ νόμοι καλοὶ καὶ δίκαιοι.

(Υπ: ὑμῶν, είδος: χρονική/αιτιολογική-γενική απόλυτος)

Άσκηση

Να βρεθούν και να προσδιοριστούν οι γενικές ως προς το είδος τους

 1. Οἱ φρόνιμοι τῶν ἀνθρώπων εὐδαίμονές εἰσιν (γενική διαιρετική στο Οἱ φρόνιμοι)
 2. Ἀπόλλων λέγεται ἐκδεῖραι τὸ δέρμα τοῦ Μαρσύου ἐν τῶ ἄντρῳ (γενική κτητική στο τὸ δέρμα)
 3. Ἀτρέως υἱοὶ ἦγον Ἀχαιοὺς ἐπὶ Τροίαν (γενική κτητική στο υἱοὶ)
 4. Ὀκτὼ σταδίων ἤδη ἐπετέλεστο τεῖχος (γενική της ιδιότητας στο τεῖχος)
 5. Ἔδωκε αὐτῷ νόμισμα χρυσοῦ (γενική της ύλης στο νόμισμα)
 6. Ἄγαλμα λίθου τῷ θεῷ ἐποίησεν (γενική της ύλης στο Ἄγαλμα)
 7. Ἴνα μὴ τήν ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσωνται (γενική υποκειμενική στο ἀρχὴν)
 8. Τῶν ἱππέων πολὺ ἡμεῖς ἐπ’ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός ἐσμεν (γενική συγκριτική στο ἐπ’ ἀσφαλεστέρου ὀχήματός)
 9. Μηδεὶς οὖν ὑμῶν τοῦτ’ ἀγνοείτω (γενική διαιρετική στο Μηδεὶς)
 10. Οὐ γὰρ θρήνων ἄξια πεπόνθασιν (γενική της αξίας στο ἄξια)

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

Χαρακτηρίστε τις γενικές

 1. Μέμνημαι τῶν φίλων ⇒ αντικείμενο ρήματος (ρήμα μνήμης)
 2. Ἀνήρ τοῦ δήμου  γενική κτητική στο ἀνήρ
 3. Ἄκουε πάντων  αντικείμενο ρήματος (ρήμα αίσθησης)
 4. Τῆς λείας τήν πολλήν ἀπέλευον γενική διαιρετική στο τήν πολλήν
 5. Οἰ πατέρες ἡμῶν Μήδων ἐκράτησαν  γενική κτητική στο πατέρες
 6. Κύριος τῆς Ἀσίας  γενική αντικειμενική στο Κύριος
 7. Μετέσχον πλείστων πόνων  αντικείμενο ρήματος (δίπτωτα ρήμα που συντάσσονται με γενική)
 8. Τήν σοφίαν ἀργυρίου πωλεῖ  αντικείμενο ρήματος (δίπτωτα που συντάσσονται με αιτιατική και γενική)
 9. Τῶν πόνων πωλοῦσιν ταγαθά οἱ θεοί  γενική του τιμήματος (σπάνιο είδος της γενικής ως ετερόπτωτο)
 10. Ἡ οἰκία τοῦ Μιλτιάδου  γενική κτητική στο ἡ οἰκία
 11. Δέκα μνῶν χωρίον  γενική της αξίας στο χωρίον
 12. Θανάτου κρινόμεθα ποιητικό αίτιο (απρόθετο) / γενική της αναφοράς / γενική της ποινής
 13. Ἡ ἐργασία τοῦ ἀνδρός  γενική υποκειμενική στο ἐργασία
 14. Οὔκ ὁρῶ τόν καιρόν τοῦ λέγειν  γενική του σκοπού στο τόν καιρόν
 15. Ἄπειρος γραμμάτων  γενική αντικειμενική στο ἄπειρος
 16. Ἄνθρωπος φύσει τῆς δικαιοσύνης ὀρέγεται  αντικείμενο ρήματος (ρήμα επιθυμίας που συντάσσεται με γενική) στο ὀρέγεται
 17. Λῆγε τῶν πόνων  αντικείμενο ρήματος (ρήμα λήξης που συντάσσεται με γενική) στο Λῆγε
 18. Ἀπέχει ἡ Πλάταια τῶν Θηβῶν σταδίους ἐβδομήκοντα  αντικείμενο ρήματος (ρήμα σύνθετο με την πρόθεση ἀπό) στο Ἀπέχει
 19. Τῶν αὐτῶν ἀδικημάτων ὀργίζεται  [αντικείμενο ρήματος (ρήμα αίσθησης) στο ὀργίζεται] γενική της αιτίας (ρήμα ψυχικού πάθους) στο ὀργίζεται
 20. Σοφισταί οὐ δέονται χρημάτων  αντικείμενο ρήματος (ρήμα στέρησης) στο δέονται
 21. Ἔνοχος κλοπῆς  γενική αντικειμενική στο ἔνοχος
 22. Εὐδαιμονίζω σε τοῦ τρόπου  γενική της αιτίας ή αναφοράς στο εὐδαιμονίζω

 

Για να δείτε μεταφερθειτε στη Θεωρία επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Γενική: Συντακτική Λειτουργία – Αρχαία Ελληνικά

Η θεωρία συντακτικού και οι ασκήσεις εμπέδωσης μόλις διαβάσατε προέρχονται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου Παπαθανασίου Φρέριας, η οποία τις παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.