λατινικά ενότητα 35

Λατινικά Ενότητα 7

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 7

Ετοιμασίες για ξεχειμώνιασμα

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Caesar propter inopiam

frumenti

conlocat legiones

in multis hibernis.

Ex quibus

iubet quattuor

hiemare

in Nerviis

et imperat tribus

remanere

in Belgis.

Iubet omnes

legatos

importare in castra

frumentum.

Admonet milites

his verbis:

“Audio hostes

adventare;

speculatores nostri

nuntiant eos

esse prope.

Debetis cavere

vim hostium;

hostes enim solent

advolare de collibus

et possunt

perpetrare caedem

militum”.

Ο Καίσαρας εξαιτίας της έλλειψης

σιταριού

εγκαθιστά τις λεγεώνες (του)

σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα.

Από αυτές

διατάζει τέσσερις

να ξεχειμωνιάσουν

στη χώρα των Νερβίων

και διατάζει τρεις

να παραμείνουν

στη χώρα των Βέλγων.

Διατάζει όλους

τους διοικητές (των λεγεώνων)

να βάλουν μέσα στα στρατόπεδα

σιτάρι.

Συμβουλεύει τους στρατιώτες

με αυτά τα λόγια:

«Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί

πλησιάζουν·

οι κατάσκοποί μας

αναγγέλλουν ότι αυτοί

βρίσκονται κοντά.

Πρέπει να φυλάγεστε

από τη δύναμη των εχθρών·

γιατί οι εχθροί συνηθίζουν

να εφορμούν από τους λόφους

και μπορούν

να κατασφάξουν

τους στρατιώτες».

Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια

Caesar: ονομαστική ενικ. του ουσ. Caesar, Caesaris (αρσ. γ’ κλ.) = ο Καίσαρας.

propter: πρόθεση (+ αιτιατική) = εξαιτίας.

frumenti: γενική ενικ. του ουσ. frumentum, frumenti (ουδ. β’ κλ.) = το σιτάρι.

inopiam: αιτιατική ενικ. του ουσ. inopia, inopiae (θηλ. α’ κλ.) = η έλλειψη. [Δεν έχει πληθ. αριθμό.]

legiones: αιτιατική πληθ. του ουσ. legio, legionis (θηλ. γ’ κλ.) = η λεγεώνα.

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

hibernis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. hiberna, hibernorum (ουδ. β’ κλ.) = το χειμερινό στρατόπεδο. [Δεν έχει ενικό αριθμό, γιατί προέρχεται από τη συνεκφορά hiberna castra (= χειμερινό στρατόπεδο). Βλ. παρακάτω το ουσ. castra, castrorum (= το στρατόπεδο).]

multis: αφαιρετική πληθ., ουδ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. multus, –a, –um = πολύς. [Παραθετικά κυρίως στον πληθ.: ΣΥΓΚΡ.: plures, –es, –a. ΥΠΕΡΘ.: plurimi, –ae, –a.]

conlocatγ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. conloco, conlocavi, conlocatum, conlocare (1) = τοποθετώ, εγκαθιστώ.

ex: πρόθεση (+ αφαιρετική) = από.

quibus: αφαιρετική πληθ., θηλ. γένους, της αναφορικής αντων. qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.

quattuor: αιτιατική πληθ. του (άκλιτου) απόλυτου αριθμητικού επιθ. quattuor = τέσσερις, τέσσερις, τέσσερα.

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

Nerviis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. Nervii, Nerviorum (αρσ. β’ κλ.) = οι Νέρβιοι. [Δεν έχει ενικό αριθμό.] // in Nerviis = στη χώρα των Νερβίων.

hiemare: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. hiemo, hiemavi, hiematum, hiemare (1) = ξεχειμωνιάζω.

iubet: γ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. iubeo, iussi, iussum, iubere (2) [+ αιτιατική (ως άμεσο αντικ.) και τελικό απαρέμφατο (ως έμμεσο αντικ.)] = διατάζω.

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και.

tribus: δοτική πληθ., θηλ. γένους, του απόλυτου αριθμητικού επιθ. της γ’ κλ. tres, tres, tria = τρεις, τρεις, τρία. [Για την κλίση βλ. σελ. …]

imperat: γ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. impero, imperavi, imperatum, imperare (1) [+ δοτική (ως έμμεσο αντικ.) και τελικό απαρέμφατο (ως άμεσο αντικ.)] = διατάζω, δίνω εντολή.

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

Belgis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. Belgae, Belgarum (αρσ. α’ κλ.) = οι Βέλγοι. [Δεν έχει ενικό αριθμό.]  // in Belgis = στη χώρα των Βέλγων.

remanere: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. remaneo, remansi, –, remanere (2) = παραμένω, διαμένω. [Mτχ. παθ. παρακειμένου: mansus, –a, –um (από το απλό ρήμ. maneo, mansi, mansum, manere).]

legatοs: αιτιατική πληθ. του ουσ. legatus, legati (αρσ. β’ κλ.) = ο διοικητής (της λεγεώνας).

omnes: αιτιατική πληθ., αρσ. γένους, του επιθ. της γ’ κλ. omnis, οmnis, omne = όλος.

frumentum: αιτιατική ενικ. του ουσ. frumentum, frumenti (ουδ. β’ κλ.) = το σιτάρι.

in: πρόθεση (+ αιτιατική) = σε, προς.

castra: αιτιατική πληθ. του ουσ. castra, castrorum (ουδ. β’ κλ.) = το στρατόπεδο. [Στον ενικό αριθμό: castrum, castri = το φρούριο (ετερόσημο).]

importare: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. importo, importavi, importatum, importare (1) = (μετα)φέρω μέσα, εισάγω.

iubet: γ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. iubeo, iussi, iussum, iubere (2) [+ αιτιατική (ως άμεσο αντικ.) και τελικό απαρέμφατο (ως έμμεσο αντικ.)] = διατάζω.

milites: αιτιατική πληθ. του ουσ. miles, militis (αρσ. γ’ κλ.) = ο στρατιώτης.

his: αφαιρετική πληθ., ουδ. γένους, της δεικτικής αντων. hic, haec, hoc = αυτός, αυτή, αυτό.

verbis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. verbum, verbi (ουδ. β’ κλ.) = λόγος.

admonet: γ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. admoneo, admonui, admonitum, admonere (2) = συμβουλεύω.

hostes: αιτιατική πληθ. του ουσ.  hostis, hostis (αρσ. γ’ κλ.) = ο εχθρός. [Γεν. πληθ.: hostium.]

adventare: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. advento, adventavi, adventatum, adventare (1) = πλησιάζω.

audio: α’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. audio, audi(v)i, auditum, audire (4) = ακούω· εδώ: πληροφορούμαι.

speculatores: ονομαστική πληθ. του ουσ. speculator, speculatoris (αρσ. γ’ κλ.) = ο ανιχνευτής.

nostri: ονομαστική πληθ., αρσ. γένους, της κτητικής αντων. του α’ προσ. για πολλούς κτήτορες noster, nostra, nostrum = ο δικός μας, η δική μας, το δικό μας.

eos: αιτιατική πληθ., αρσ. γένους, της δεικτικής (ως επαναληπτικής) αντων. is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.

prope: τοπικό επίρρ. = κοντά.

esse: απαρέμφατο ενεστώτα του ρήμ.  sum, fui, –, esse = είμαι, βρίσκομαι.

nuntiant: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. nuntio, nuntiavi, nuntiatum, nuntiare (1) = αναγγέλλω.

vim: αιτιατική ενικ. του ουσ. vis (θηλ. γ’ κλ.) = η δύναμη, η βία. [Ενικ.: vis, –, –, vim, –, vi. Πληθ.: vires, virium, viribus, vires (& viris), vires, viribus.]

hostium: γενική πληθ. του ουσ.  hostis, hostis (αρσ. γ΄ κλ.) = ο εχθρός. [Γεν. πληθ.: hostium.]

cavere: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. caveo, cavi, cautum, cavere (2) = προσέχω, φυλάγομαι.

debetis: β’ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμdebeo, debui, debitum, debere (2) = οφείλω.

hostes: ονομαστική πληθ. του ουσ. hostis, hostis (αρσ. γ’ κλ.) = ο εχθρός. [Γεν. πληθ.: hostium.]

enim: αιτιολογικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = γιατί.

de: πρόθεση (+ αφαιρετική) = από.

collibus: αφαιρετική πληθ. του ουσ. collis, collis (αρσ. γ’ κλ.) = ο λόφος. [Γεν. πληθ.: collium.]

advolare: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. advolo, advolavi, advolatum, advolare (1) = εξορμώ.

solent: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. soleo, solitus sun, solere (2, ημιαποθ.) = συνηθίζω.

caedem: αιτιατική ενικ. του ουσ. caedes, caedis (θηλ. γ’ κλ.) = η σφαγή. [Γεν. πληθ.: caedium.]

militum: γενική πληθ. του ουσ.  miles, militis (αρσ. γ’ κλ.) = ο στρατιώτης.

perpetrare: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ.  perpetro, perpetravi, perpetratum, perpetrare  (1) = διαπράττω.

possunt: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. possum, potui, –, posse = μπορώ.

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Γραμματικών Τύπων

Ουσιαστικά 

A΄ κλίση

Αρσενικά

Belgae, –arum (δεν έχει ενικό)

Θηλυκά

inopia, –ae (δεν έχει πληθυντικό)

Β΄ κλίση

Αρσενικά

legatus, -i

Nervii, –orum (δεν έχει ενικό)

Ουδέτερα

castrum, -i (=φρούριο)

castra, -orum (=στρατόπεδο)

frumentum, -i

hiberna, –orum (δεν έχει ενικό)

verbum, -i

Γ΄κλίση

Αρσενικά

Caesar, Caesaris

collis, collis

hostis, hostis

miles, militis

speculator, speculatoris

Θηλυκά

legio, legionis

vis,-,-, vim

caedes, caedis

Παραθετικά Επιθέτων 

Β΄Κλίση

Θετικός 

multus, -a, -um

Συγκριτικός 

plus

Υπερθετικός

plurimus, -a, -um

Γ΄Κλίση

omnis, -is, -e

quattuor

tres, tres, tria

Αντωνυμίες

is, ea, id

hic, haec, hoc

qui, quae, quod

noster, nostra, nostrum

δεικτική επαναληπτική

δεικτική

αναφορική

κτητική

Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ  ΣΟΥΠΙΝΟ  ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΥΖΥΓΙΑ

advento           adventavi          adventatum          adventare

advolo             advolavi             advolatum            advolare

colloco             collocavi            collocatum           collocare

conloco            conlocavi          conlocatum         conlocare

hiemo              hiemavi               hiematum            hiemare

impero            imperavi             imperatum           imperare

importo          importavi            importatum         importare

nuntio             nuntiavi              nuntiatum            nuntiare

perpetro         perpetravi           perpetratum        perpetrare

 B’ ΣΥΖΥΓΙΑ

admoneo         admonui            admonitum        admonere

caveo                cavi                    cautum               cavere

debeo               debui                 debitum              debere

iubeo                iussi                    iussum                iubere

remaneo          remansi               –                          remanere

soleo                 solitus sum       solitum                solere                    Hμιαποθετικό

ΔΣΥΖΥΓΙΑ

audio               audi(v)i               auditum              audire

sum                  fui                                                      esse                       Βοηθητικό

possum            potui                                                 posse                    Ανώμαλο

Συντακτική Ανάλυση

  1. Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat: κύρια πρότ. κρίσεως.

conlocat: ρήμ. ● Caesar: υποκ. του conlocatlegiones: αντικ. του conlocatin hibernis: εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο conlocat multis: επιθ. προσδ. στο hibernis propter inopiam: εμπρόθ. προσδ. του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο conlocat frumenti: γενική υποκειμενική στο inopiam.

  1. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet: κύρια πρότ. κρίσεως.

iubet: ρήμ. ● ενν. Caesar: υποκ. του iubet ● quattuor: άμεσο αντικ. του iubet και υποκ. του hiemare (ετεροπροσωπία)· ή, αν εννοήσουμε την αιτιατ. legiones, τότε το quattuor θα χαρακτηριστεί επιθ. προσδ. στο legioneshiemare: τελικό απαρέμφατο,  έμμεσο αντικ. του iubetin Nerviis: εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο hiemare ex quibus (= ex eis): εμπρόθ. προσδ. του διαιρεμένου όλου στο quattuor.

  1. et tribus imperat in Belgis remanere: κύρια πρότ. κρίσεως.

imperat: ρήμ. ● ενν. Caesar: υποκ. του imperat tribus: έμμεσο αντικ. του imperat· ή, αν εννοήσουμε τη δοτική legionibus, τότε το tribus θα χαρακτηριστεί επιθ. προσδ. στο legionibus remanere: τελικό απαρέμφατο, άμεσο αντικ. του imperat ● ενν. tres: υποκ. του remanere (ετεροπροσωπία)· ή, αν εννοήσουμε την αιτιατ. legiones, τότε το tres θα χαρακτηριστεί επιθ. προσδ. στο legionesin Belgis: εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο remanere. 

  1. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet: κύρια πρότ. κρίσεως.

iubet: ρήμ. ● ενν. Caesar: υποκ. του iubet legatos: άμεσο αντικ. του iubet και υποκ. του importare (ετεροπροσωπία) ● importare: τελικό απαρέμφατο, έμμεσο αντικ. του iubetin castra: επιρρ. προσδ. της κίνησης σε τόπο στο importare omnes: επιθ. προσδ. στο legatos frumentum: αντικ. του importare.

  1. Milites his verbis admonet: κύρια πρότ. κρίσεως.

admonet: ρήμ. ● ενν. Caesar: υποκ. του admonetmilites: αντικ. του admonetverbis: αφαιρετική του τρόπου στο admonet his: επιθ. προσδ. στο verbis.

  1. Hostes adventare audio: κύρια πρότ. κρίσεως.

audio: ρήμ. ● ενν. ego: υποκ. του audio adventare: ειδικό απαρέμφατο, αντικ. του audio hostes: υποκ. του adventare (ετεροπροσωπία).

  1. speculatores nostri eos prope esse nuntiant: κύρια πρότ. κρίσεως.

nuntiant: ρήμ. ● speculatores: υποκ. του nuntiant esse: ειδικό απαρέμφατο, αντικ. του nuntiant eos: υποκ. του esse (ετεροπροσωπία) ● nostri: επιθ. προσδ. στο speculatores prope: επιρρ. προσδ. της στάσης σε τόπο (πλησίον) στο esse.

  1. Vim hostium cavere debetis: κύρια πρότ. κρίσεως.

debetis: ρήμ. ● ενν. vos: υποκ. του debetis και του cavere (ταυτοπροσωπία) ● cavere: τελικό απαρέμφατο, αντικ. του debetisvim: αντικ. του cavere hostium: γενική κτητική στο vim.

  1. hostes enim de collibus advolare solent: κύρια πρότ. κρίσεως.

solent: ρήμ. ● hostes: υποκ. του solent και του advolare (ταυτοπροσωπία) ● advolare: τελικό απαρέμφατο, αντικ. του solent de collibus: εμπρόθ. προσδ. της κίνησης από τόπο στο advolare.

  1. et caedem militum perpetrare possunt: κύρια πρότ. κρίσεως.

possunt: ρήμ. ● ενν. hostes: υποκ. του possunt και του perpetrare (ταυτοπροσωπία) ● perpetrare: τελικό απαρέμφατο, αντικ. του possuntcaedem: αντικ. του perpetrare militum: γενική αντικειμενική στο caedem.

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.