λατινικά ενότητα 35

Λατινικά Ενότητα 38

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 38

Η μοίρα της Καικιλίας

 

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Caecilia, uxor Metelli,

dum petit

prisco more

nuptiale omen

filiae sororis,

ipsa fecit omen.

Quodam nocte nam

persedebat

in sacello

cum filia sororis

expectabatque

dum audiretur

aliqua vox

congruens

proposito.

Tandem puella,

fessa

longa mora standi,

rogavit materteram,

ut sibi cederet

paulisper loco.

Tum Caecilia dixit puellae:

«ego libenter

tibi cedo sede mea».

Hoc dictum

confirmavit post paulo

ipsa res.

Mortua est nam Caecilia,

quam Metellus,

dum vixit,

amavit multum;

postea is

duxit puellam in matrimonium.

Η Καικιλία, η σύζυγος του Μετέλλου,

ενώ επεδίωκε

σύμφωνα με τα πατροπαράδοτα έθιμα

την εμφάνιση γαμήλιου οιωνού

για την κόρη της αδελφή της,

η ίδια δημιούργησε τον οιωνό.

Μια νύχτα δηλαδή

καθόταν (για πολλή ώρα)

σε κάποιο μικρό ιερό

μαζί με την κόρη της αδελφής της

και περίμενε,

μέχρι να ακουστεί

κάποια φωνή

που να ανταποκρινόταν

στο σκοπό τους.

Στο τέλος η κοπέλα,

κουρασμένη

από την πολλή ορθοστασία,

ζήτησε από τη θεία της

να της παραχωρήσει

για λίγο τη θέση της.

Τότε η Καικιλία είπε στην κοπέλα:

«Εγώ πρόθυμα

σου παραχωρώ τη θέση μου».

Αυτόν τον λόγο

επιβεβαίωσε μετά από λίγο

η ίδια η πραγματικότητα.

Πέθανε δηλαδή η Καικιλία,

την οποία ο Μέτελλος,

όσο ζούσε,

την αγαπούσε πολύ·

αργότερα αυτός

πήρε την κοπέλα για γυναίκα του.

Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια

Caecilia: ονομαστική ενικ. του ουσ. Caecilia, Caeciliae (θηλ. α’ κλ.) = η Καικιλία.

uxor: ονομαστική ενικ. του ουσ. uxor, uxoris (θηλ. γ’ κλ.) = η σύζυγος.

Metelli: γενική ενικ. του ουσ. Metellus, Metelli (αρσ. β’ κλ.) = ο Μέτελλος.

dum: χρονικός σύνδεσμος· εισάγει χρονικές προτ. του σύγχρονου (= ενώ, όταν) και του υστερόχρονου (= μέχρι, ώσπου).

more: αφαιρετική ενικ. του ουσ. mos, moris (αρσ. γ’ κλ.) = το έθιμο.

prisco: αφαιρετική ενικ., αρσ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. priscus, prisca, priscum = αρχαίος, πατροπαράδοτος.

omen: αιτιατική ενικ. του ουσ. omen, ominis (ουδ. γ’ κλ.) = ο οιωνός.

nuptiale: αιτιατική ενικ., ουδ. γένους, του επιθ. της γ’ κλ. nuptialis, nuptialis, nuptiale = γαμήλιος.

petit: γ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. peto, peti(v)i, petitum, petere (3) = ζητώ, επιδιώκω.

filiae: δοτική ενικ. του ουσ. filia, filiae (θηλ. α’ κλ.) = η κόρη. [Δοτική και αφαιρετική πληθ.: filiis & filiabus.]

sororis: γενική ενικ. του ουσ. soror, sororis (θηλ. γ’ κλ.) = η αδελφή.

ipsa: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, της δεικτικής (ως οριστικής) αντων. ipse, ipsa, ipsum = ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο.

fecit: γ’ ενικ. οριστικής παρακειμένου ενεργ. φων. του ρήμ. facio, feci, factum, facere (3, 15 σε –io) = κάνω. [β’ ενικ. προστακτικής ενεστώτα: fac.]

omen: αιτιατική ενικ. του ουσ. omen, ominis (ουδ. γ’ κλ.) = ο οιωνός.

nam: διασαφητικός παρατακτικός σύνδεσμος = δηλαδή.

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

sacello: αφαιρετική ενικ. του ουσ. sacellum, sacelli (ουδ. β’ κλ.) = το μικρό ιερό, το μικρό τέμενος.

quodam: αφαιρετική ενικ., ουδ. γένους, της επιθετικής αόριστης αντων. quidam, quaedam, quoddam = κάποιος, κάποια, κάποιο.

nocte: αφαιρετική ενικ. του ουσ. nox, noctis (θηλ. γ’ κλ.) = η νύχτα. [Αφαιρετική ενικ.: nocte & noctu. Γενική πληθ.: noctium.]

cum: πρόθεση (+ αφαιρετική) = μαζί με.

sororis: γενική ενικ. του ουσ. soror, sororis (θηλ. γ’ κλ.) = η αδελφή.

filiae: δοτική ενικ. του ουσ. filia, filiae (θηλ. α’ κλ.) = η κόρη. [Δοτική και αφαιρετική πληθ.: filiis & filiabus.]

persedebat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. persedeo, persedi, persessum, persedere (2) = κάθομαι για πολλή ώρα.

expectabat: γ’ ενικ. οριστικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. expecto, expectavi, expectatum, expectare (1) = περιμένω.

que: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. [Είναι εγκλιτική λέξη.]

dum: χρονικός σύνδεσμος· εισάγει χρονικές προτ. του σύγχρονου (= ενώ, όταν) και του υστερόχρονου (= μέχρι, ώσπου).

aliqua: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, της επιθετικής αόριστης αντων. aliqui, aliqua, aliquod = κάποιος, κάποια, κάποιο.

vox: ονομαστική ενικ. του ουσ. vox, vocis (θηλ. γ’ κλ.) = η φωνή.

congruens: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, της μετοχής ενεστώτα του ρήμ. congruo, congrui, ‒, congruere (3) = συμφωνώ, αρμόζω.

proposito: δοτική ενικ. του ουσ. propositum, propositi (ουδ. β’ κλ.) = ο σκοπός.

audiretur: γ’ ενικ. υποτακτικής παρατατικού παθ. φων. του ρήμ. audio, audivi, auditum, audire (4) = ακούω.

tandem: χρονικό επίρρ. = στο τέλος, τελικά.

puella: ονομαστική ενικ. του ουσ. puella, puellae (θηλ. α’ κλ.) = η κοπέλα.

longa: αφαιρετική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. longus, longa, longum = μακρύς, μακρόχρονος.

mora: αφαιρετική ενικ. του ουσ. mora, morae (θηλ. α’ κλ.) = η χρονοτριβή, η καθυστέρηση.

standi: γενική γερουνδίου του ρήμ. sto, steti, statum, stare (1) = στέκομαι.

fessa: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, της μετοχής παρακειμένου παθητ. φωνής του ρήμ. fatiscor, fessus sum, fatisci (3, αποθ.) = κουράζομαι.

rogavit: γ’ ενικ. οριστικής παρακειμένου ενεργ. φων. του ρήμ. rogo, rogavi, rogatum, rogare (1) = ζητώ, παρακαλώ.

materteram: αιτιατική ενικ. του ουσ. matertera, materterae (θηλ. α’ κλ.) = η θεία (από την πλευρά της μητέρας).

ut: βουλητικός σύνδεσμος = να.

sibi: δοτική ενικ., του γ’ προσ. της προσωπικής αντων.

paulisper: χρονικό επίρρ. = για λίγο.

loco: αφαιρετική ενικ. του ουσ. locus, loci (αρσ. β’ κλ.) = ο τόπος, το μέρος. [Πληθ. αριθμός: (αρσ.) loci, locorum (= χωρία βιβλίου) και (ουδ.)  loca, locorum (= τόποι) (ετερογενές).]

cederet: γ’ ενικ. υποτακτικής παρατατικού ενεργ. φων. του ρήμ. cedo, cessi, cessum, cedere (3) = παραχωρώ.

tum: χρονικό επίρρ. = τότε, έπειτα.

Caecilia: ονομαστική ενικ. του ουσ. Caecilia, Caeciliae (θηλ. α’ κλ.) = η Καικιλία.

puellae: δοτική ενικ. του ουσ. puella, puellae (θηλ. α’ κλ.) = η κοπέλα.

dixit: γ’ ενικ. οριστικής παρακειμένου ενεργ. φων. του ρήμ. dico, dixi, dictum, dicere (3) = λέγω. [β’ ενικ. προστακτικής ενεστώτα: dic.]

ego: ονομαστική ενικ., του α’ προσ. της προσωπικής αντων.

libenter: τροπικό επίρρ. = πρόθυμα. [Προέρχεται από την επιθετικοποιημένη μετοχή ενεστώτα libens, libens, libens (γενική: libentis) = πρόθυμος.]

tibi: δοτική ενικ., του β’ προσ. της προσωπικής αντων.

mea: αφαιρετική ενικ., θηλ. γένους, της κτητικής αντων. του α’ προσ. για 1 κτήτορα meus, mea, meum = δικός μου, δική μου, δικό μου. [Κλητική ενικ. αρσ. γένους: mi & meus.]

sede: αφαιρετική ενικ. του ουσ. sedes, sedis (θηλ. γ’ κλ.) = η έδρα,  το κάθισμα. [Γενική πληθ.: sedum.]

cedo: α’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. cedo, cessi, cessum, cedere (3) = αποχωρώ, παραχωρώ.

hoc: αιτιατική ενικ., ουδ. γένους, της δεικτικής αντων. hic, haec, hoc = αυτός, αυτή, αυτό.

dictum: αιτιατική ενικ. του ουσ. dictum, dicti (ουδ. β’ κλ.) = ο λόγος.

paulo: αφαιρετική ενικ., ουδ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. paulus, paula, paulum = λίγος.

post: χρονικό επίρρ. = έπειτα, μετά.

res: ονομαστική ενικ. του ουσ. res, rei (θηλ. ε’ κλ.) = το πράγμα.

ipsa: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, της δεικτικής (ως οριστικής) αντων. ipse, ipsa, ipsum = ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο.

confirmavit: γ’ ενικ. οριστικής παρακειμένου ενεργ. φων. του ρήμ. της confirmo, confirmavi, confirmatum, confirmare (1) = επιβεβαιώνω.

nam: διασαφητικός παρατακτικός σύνδεσμος = δηλαδή.

mortua est: γ’ ενικ. οριστικής παρακειμένου του ρήμ. morior, mortuus sum, mori (3, 15 σε -io, αποθ.) = πεθαίνω. [Μετοχή μέλλοντα: moriturus, -a, -um.]

Caecilia: ονομαστική ενικ. του ουσ. Caecilia, Caeciliae (θηλ. α’ κλ.) = η Καικιλία.

quam: αιτιατική ενικ., θηλ. γένους, της αναφορικής αντων. qui, quae, quod = ο οποίος, η οποία, το οποίο.

Metellus: ονομαστική ενικ. του ουσ. Metellus, Metelli (αρσ. β’ κλ.) = ο Μέτελλος.

dum: χρονικός σύνδεσμος· εισάγει χρονικές προτ. του σύγχρονου (= ενώ, όταν) και του υστερόχρονου (= μέχρι, ώσπου).

vixit: γ’ ενικ. οριστικής παρακειμένου ενεργ. φων. του ρήμ. vivo, vixi, victum, vivere (3) = ζω.

multum: ποσοτικό επίρρ. = πολύ. [ΣΥΓΚΡ.: plus. ΥΠΡΘ.: plurimum.]

amavit: γ’ ενικ. οριστικής παρακειμένου ενεργ. φων. του ρήμ. amo, amavi, amatum, amare (1) = αγαπώ.

postea: χρονικό επίρρ. = μετά, έπειτα.

is: ονομαστική ενικ., αρσ. γένους, της δεικτικής (ως επαναληπτικής) αντων. is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.

puellam: αιτιατική ενικ. του ουσ. puella, puellae (θηλ. α’ κλ.) = η κοπέλα.

in: πρόθεση (+ αιτιατική) = σε, προς.

matrimonium: αιτιατική ενικ. του ουσ. matrimonium, matrimonii / matrimoni (ουδ. β’ κλ.) = ο γάμος

duxit: γ’ ενικ. οριστικής παρακειμένου ενεργ. φων. του ρήμ. duco, duxi, ductum, ducere (3) = οδηγώ. [β’ ενικ. προστακτικής ενεστώτα: duc.]

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Γραμματικών Τύπων

Ουσιαστικά 

A΄ κλίση

Θηλυκά

Caecilia, -ae

filia,ae

matertera, -ae

mora, -ae

puella, -ae

Β΄ κλίση

Αρσενικά

locus, -i

Metellus, -i

Ουδέτερα

dictum, -i

matrimonium, -ii, (-i)

propositum, -i

sacellum, -i

Γ΄κλίση

Αρσενικά

mos, mοris

Θηλυκά

nox, noctis

soror, sorοris

sedes, sedis

uxor, uxοris

vox, vοcis

Ουδέτερα

omen, ominis

Ε΄κλίση

Θηλυκά

res, rei

Παραθετικά Επιθέτων 

Β΄Κλίση

Θετικός 

fessus, -a, -um

longus, -a, -um

paulus, -a, -um

priscus, -a, -um

Συγκριτικός 

longior, -ior, -ius

Υπερθετικός

longissimus, -a, -um

Γ΄Κλίση

nuptialis, -is, -e

Αντωνυμίες

aliqui, aliqua, aliquod

 ego

hic, haec, hoc

ipse, ipsa, ipsum

is, ea, id

meus, mea, meum

qui, quae, quod

quidam, quaedam, quoddam

se

tu

αόριστη επιθετική

προσωπική

δεικτική

δεικτική οριστική

δεικτική επαναληπτική

κτητική

αναφορική

αόριστη επιθετική

προσωπική

προσωπική

Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ  ΣΟΥΠΙΝΟ  ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΥΖΥΓΙΑ

amo                  amavi                       amatum           amare

confirmo          confirmavi               confirmatum    confirmare

expecto            expectavi                 expectatum      expectare

rogo                  rogavi                       rogatum           rogare

sto                    steti                           statum             stare

ΒΣΥΖΥΓΙΑ

persedeo           persedi                    persessum        persedere

ΓΣΥΖΥΓΙΑ

cedo                 cessi                        cessum             cedere

congruo            congrui                     –                      congruere

dico                  dixi                            dictum             dicere

duco                 duxi                          ductum            ducere

facio                 feci                           factum             facere                    15 σε -io

peto                  peti(v)i                     petitum            petere

vivo                  vixi                            victum              vivere

morior              mortuus sum            –                      mori                       αποθ./ μτχ. μέλλ. moriturus

ΔΣΥΖΥΓΙΑ

audio                audivi                       auditum           audire                   

Συντακτική Ανάλυση

 1. Caecilia, uxor Metelli […] ipsa fecit omen: κύρια πρότ. κρίσεως.

fecit: ρήμ. Caecilia: υποκ. του petit uxor: παράθεση στο Caecilia Metelli: γενική κτητική στο uxor ipsa: επιθετικός προσδ. στο Caecilia omen: αντικ. του fecit.

 1. dum more prisco omen nuptiale petit filiae sororis: δευτ. επιρρ. χρονική πρότ.· εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το σύγχρονο· εκφέρεται με οριστική, διότι η πράξη ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη· συγκεκριμένα, με οριστική ενεστώτα, γιατί δηλώνει μια συνεχιζόμενη πράξη στη διάρκεια της οποίας συμβαίνει μια άλλη πράξη (πρόκειται για λατινισμό)· στην κύρια πρότ. υπάρχει παρακείμενος, γιατί αναφέρεται στο παρελθόν· λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. του χρόνου στο fecit (της πρότ. 1).

petit: ρήμ. ενν. Caecilia: υποκ. του petit omen: αντικ. του petit nuptiale: επιθετικός προσδ. στο omen filiae: δοτική προσωπική χαριστική στο petit sorοris: γενική κτητική στο filiae more: αφαιρετική (οργανική) του τρόπου στο petit prisco: επιθετικός προσδ. στο more.

 1. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat: κύρια πρότ. κρίσεως.

persedebat: ρήμ. ενν. Caecilia: υποκ. του persedebat in sacello: εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο persedebat quodam: επιθετικός προσδ. στο nocte cum filia: εμπρόθ. προσδ. της της συνοδείας (ή της «κοινωνίας» ακριβέστερα, αφού δεν έχουμε εδώ ρήμ. κίνησης) στο persedebat sororis: γενική κτητική στο filia nocte: αφαιρετική του χρόνου στο persedebat.

 1. expectabatque: κύρια πρότ. κρίσεως.

expectabat: ρήμ. ενν. Caecilia: υποκ. του expectabat.

 1. dum aliqua vox congruens proposito audiretur: δευτ. επιρρ. χρονική πρότ.· εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το υστερόχρονο· εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η πράξη περιγράφεται ως προσδοκία ή επιδίωξη· συγκεκριμένα, με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο· λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. του χρόνου στο expectabat (της πρότ. 5).

audiretur: ρήμ. vox: υποκ. του audiretur aliqua: επιθετικός προσδ. στο vox congruens: επιθετική μετοχή, επιθετικός προσδ. στο vox proposito: αντικ. της μετοχής congruens (ως συμπλήρωμά της).

 1. Tandem puella, longa mora standi fessa, rogavit materteram: κύρια πρότ. κρίσεως.

rogavit: ρήμ. puella: υποκ. του rogavit materteram: άμεσο αντικ. του rogavit ut […] cederet (πρότ. 7): δευτ. ουσιαστική βουλητική πρότ., έμμεσο αντικ. του rogavit fessa: αιτιολογική μετοχή, συνημμένη στο puella mora: αφαιρετική (οργανική) του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στη μετοχή fessa longa: επιθετικός προσδ. στο mora standi: γενική γερουνδίου, γενική αντικειμενική στο mora (ως συμπλήρωμά του) tandem: επιρρ. προσδ. του χρόνου στο rogavit. 

 1. ut sibi paulisper loco cederet: δευτ. ουσιαστική βουλητική πρότ.· εισάγεται με τον βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική· εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό· συγκεκριμένα, με υποτακτική παρατατικού, γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο· υπάρχει ιδιομορφία στην ακολουθία των χρόνων, γιατί η βούληση είναι ιδωμένη τη στιγμή που εμφανίζεται στο μυαλό του ομιλητή και όχι τη στιγμή της πιθανής πραγματοποίησής της (συγχρονισμός της κύριας με τη δευτ. πρόταση)· λειτουργεί ως έμμεσο αντικ. στο rogavit (της πρότ. 6).

cederet: ρήμ. ενν. ea: υποκ. του cederet sibi: δοτική προσωπική χαριστική στο cederet· εκφράζει έμμεση αυτοπάθεια loco: αντικ. (σε αφαιρετική κυρίως) του cederet paulisper: επιρρ. προσδ. του χρόνου στο cederet.

 1. Tum Caecilia puellae dixit: κύρια πρότ. κρίσεως.

dixit: ρήμ. Caecilia: υποκ. του dixit puellae: έμμεσο αντικ. του dixit (άμεσο δεν υπάρχει εδώ, γιατί τα λόγια της μεταφέρονται με κύρια πρόταση σε ευθύ λόγο) tum: επιρρ. προσδ. του χρόνου στο dixit.

 1. «ego libenter tibi mea sede cedo»: κύρια πρότ. κρίσεως.

cedo: ρήμ. ego: υποκ. του cedo tibi: δοτική προσωπική χαριστική στο cedo sede: αντικ. (σε αφαιρετική κυρίως) του cedo mea: επιθετικός προσδ. στο sede libenter: επιρρ. προσδ. του τρόπου στο cedo.

 1. Hoc dictum paulo post res ipsa confirmavit: κύρια πρότ. κρίσεως.

confirmavit: ρήμ. res: υποκ. του confirmavit ipsa: επιθετικός προσδ. στο res dictum: αντικ. του confirmavit hoc: επιθετικός προσδ. στο dictum post: επιρρ. προσδ. του χρόνου στο  confirmavit paulo: αφαιρετική (οργανική) του μέτρου στο post.

 1. Nam mortua est Caecilia: κύρια πρότ. κρίσεως.

mortua est: ρήμ. Caecilia: υποκ. του mortua est. 

 1. quam Metellus […] multum amavit: δευτ. επιθετική αναφορική πρότ., προσδιοριστική στο Caecilia (της πρότ. 11)· εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quam· εκφέρεται με οριστική παρακειμένου, γιατί δηλώνει το πραγματικό στο παρελθόν.

amavit: ρήμ. Metellus: υποκ. του amavit quam: αντικ. του amavit multum: επιρρ. προσδ. του ποσού στο amavit.

 1. dum vixit: δευτ. επιρρ. χρονική πρότ.· εισάγεται με τον χρονικό σύνδεσμο dum, ο οποίος χρησιμοποιείται για να δηλωθεί το σύγχρονο· εκφέρεται με οριστική, διότι η πράξη ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη· συγκεκριμένα, με οριστική παρακειμένου, γιατί δηλώνει παράλληλη διάρκεια στο παρελθόν· λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. του χρόνου στο amavit (της πρότ. 12).

vixit: ρήμ. ● ενν. Caecilia: υποκ. του vixit.

 1. postea is puellam in matrimonium duxit: κύρια πρότ. κρίσεως.

duxit: ρήμ. is: υποκ. του duxit puellam: αντικ. του duxit in matrimonium: εμπρόθ. προσδ. που  δηλώνει είσοδο σε κατάσταση στο duxit postea: επιρρ. προσδ. του χρόνου στο duxit.

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.