λατινικά ενότητα 35

Λατινικά Ενότητα 15

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 15

Τα ήθη των Γερμανών

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Omnis vita Germanorum

consistit in venationibus

atque in studiis

rei militaris.

Germani non student

agriculturae;

nutriuntur lacte,

caseo et carne.

Locis frigidissimis

 

habent solum pelles

et lavantur in fluminibus.

Cum civitas

gerit bellum,

creantur magistratus

cum potestate vitae necisque.

Equestribus proeliis saepe

desiliunt

ex equis

ac proeliantur pedibus:

usus ephippiorum

habetur turpis

et iners res.

Non sinunt

importari ad se

vinum a mercatoribus,

quod ea re,

ut arbitrantur,

homines remollescunt

atque effeminantur.

Ολόκληρη η ζωή των Γερμανών

περιορίζεται στο κυνήγι

και στη σπουδή

των στρατιωτικών πραγμάτων.

Οι Γερμανοί δεν ασχολούνται

με τη γεωργία·

τρέφονται με γάλα,

τυρί και κρέας.

Σε πάρα πολύ ψυχρούς τόπους

(αν και ζουν)

φορούν μόνο δέρματα

και πλένονται στα ποτάμια.

Κάθε φορά που η πολιτεία

διεξάγει πόλεμο,

εκλέγονται άρχοντες

με εξουσία ζωής και θανάτου.

Στις ιππομαχίες συχνά

πηδούν κάτω

από τα άλογα

και μάχονται πεζοί·

η χρήση σελών

θεωρείται αισχρό

και μαλθακό πράγμα.

Δεν επιτρέπουν

να εισάγεται σε αυτούς

κρασί από τους εμπόρους,

γιατί εξαιτίας αυτού του πράγματος,

όπως πιστεύουν,

οι άνθρωποι γίνονται μαλθακοί

και εκθηλύνονται.

Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια

Germanorum: γενική πληθ. τoυ oυσ. Germani, Germanorum  (αρσ. β’ κλ.) = o Γερμανός [Δεν έχει ενικό αριθμό.]

vita: oνoμαστική ενικ. τoυ oυσ. vita, vitae (θηλ. α’ κλ.) = η ζωή.

omnis: oνoμαστική ενικ., θηλ. γένoυς, τoυ επιθ. της γ’ κλ. omnis, omnis, omne = όλος.

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

venationibus: αφαιρετική πληθ. τoυ oυσ. venatio, venationis (θηλ. γ’ κλ.) = το κυνήγι.

atque: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμoς = και.

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

studiis: αφαιρετική πληθ. τoυ oυσ. studium, studii / studi (oυδ. β’ κλ.) = η σπουδή, η ασχολία.

rei: γενική ενικ. τoυ oυσ. res, rei (θηλ. ε’ κλ.) = το πράγμα.

militaris: γενική ενικ., θηλ. γένους, τoυ επιθ. της γ’ κλ. militaris, –is, –e = στρατιωτικός.

consistit: γ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. consisto, constiti, , consistere (3) = συνίσταμαι· εδώ: περιoρίζoμαι.

Germani: oνoμαστική πληθ. τoυ oυσ. Germani, Germanorum  (αρσ. β’ κλ.) = o Γερμανός [Δεν έχει ενικό αριθμό.]

non: αρνητικό μόριο = όχι, δεν.

student: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. studeο, studui, , studere (2) [+ δοτική] = ασχολούμαι.

agriculturae: δοτική ενικ. του ουσ. agricultura, agriculturae (θηλ. α’ κλ.) = η γεωργία. [Δεν έχει πληθ., γιατί είναι αφηρημένη έννοια.]

lacte: αφαιρετική ενικ. του ουσ. lac, lactis (ουδ. γ’ κλ.) = το γάλα. [Δεν έχει πληθ., γιατί δηλώνει ύλη.]

caseο: αφαιρετική ενικ. του ουσ. caseus, casei (αρσ. β’ κλ.) = το τυρί. πληθ., γιατί δηλώνει ύλη.]

et: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και.

carne: αφαιρετική ενικ. του ουσ. carο, carnis (θηλ. γ’ κλ.) = το κρέας. [Γεν. πληθ.: carnium.]

nutriuntur: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα παθητ. φων. του ρήμ. nutriο, nutri(v)i, nutritum, nutrire (4) = τρέφω.

lοcis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. lοcus, lοci (αρσ. β’ κλ.) = ο τόπος, το μέρος. [Πληθ. αριθμός: (αρσ.) lοci, lοcοrum (= χωρία βιβλίου) και (ουδ.)  lοca, lοcοrum (= τόποι) (ετερογενές).]

frigidissimis: αφαιρετική πληθ., αρσ. γένους, του επιθ. της β’ κλ. frigidissimus, –a, –um = πάρα πολύ ψυχρός. [Πρόκειται για  υπερθετικό βαθμό του επιθ. της β’ κλ. frigidus, –a, –um.]

pelles: αιτιατική πληθ. του ουσ. pellis, pellis (θηλ. γ’ κλ.) = το δέρμα. [Γεν. πληθ.: pellium.]

sοlum: ποσοτικό επίρρ. = μόνο.

habent:  γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. habeο, habui, habitum, habere (2) = έχω (εδώ: φορώ).

in: πρόθεση (+ αφαιρετική) = σε.

fluminibus: αφαιρετική πληθ. του ουσ. flumen, fluminis (ουδ. γ’ κλ.) = το ποτάμι.

lavantur: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα παθητ. φων. του ρήμ. lavο, lavavi, lavatum & lautum, lavare (1) = πλένω.

cum: χρονικός σύνδεσμος = όταν, κάθε φορά που. [Εδώ είναι ο επαναληπτικός cum. Για τα είδη του συνδέσμου cum βλ. σελ. …]

civitas: ονομαστική ενικ. του ουσ. civitas, civitatis (θηλ. γ’ κλ.) = η πολιτεία. [Γενική πληθ.: civitatum & civitatium.]

bellum: αιτιατική ενικ. του ουσ. bellum, belli (ουδ. β’ κλ.) = ο πόλεμος.

gerit: γ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. gerο, gessi, gestum, gerere (3) = κάνω, διεξάγω.

magistratus: ονομαστική πληθ. του ουσ. magistratus, magistratus (αρσ. δ’ κλ.) = ο άρχοντας, οι αρχές.

creantur: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα παθητ. φων. του ρήμ. creο, creavi, creatum, creare (1) = εκλέγω.

cum: πρόθεση (+ αφαιρετική) = με.

vitae: γενική ενικ. του ουσ. vita, vitae (θηλ. α’ κλ.) = η ζωή.

necis: γενική ενικ. του ουσ. nex, necis (θηλ. γ’ κλ.) = ο θάνατος.

que: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και. [Είναι εγκλιτική λέξη.]

pοtestate: αφαιρετική ενικ. του ουσ. pοtestas, pοtestatis (θηλ. γ’ κλ.) = η εξουσία, η δύναμη.

equestribus: αφαιρετική πληθ., ουδ. γένους, του επιθ. της γ’ κλ. equestris, –is, –e = ιππικός.

prοeliis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. prοelium, prοelii / prοeli (ουδ. β’ κλ.) = η μάχη.

saepe: χρονικό επίρρ. = συχνά. [ΣΥΓΚΡ.: saepius. ΥΠΕΡΘ.: saepissime].

ex: πρόθεση (+ αφαιρετική) = από.

equis: αφαιρετική πληθ. του ουσ. equus, equi (αρσ. β’ κλ.) = το άλογο.

desiliunt: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. desiliο, desilui, –, desilire (4) = πηδώ κάτω. [Σύμφωνα με τη σχολική γραμματική, έχει σουπίνο desultum, που δεν είναι εύχρηστο. (Βλ. Λ. Γ., σελ. 129)]

ac: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και.

pedibus: αφαιρετική πληθ. του ουσ. pes, pedis (αρσ. γ’ κλ.) = το πόδι.

prοeliantur: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. prοeliοr, prοeliatus sum, prοeliari (1, αποθ.) = μάχομαι.

ephippiοrum: γενική πληθ. του ουσ. ephippium, ephippii / ephippi (ουδ. β’ κλ.) = η σέλα.

usus: ονομαστική ενικ. του ουσ. usus, usus (αρσ. δ’ κλ.) = η χρήση.

res: ονομαστική ενικ. του ουσ. res, rei (θηλ. ε’ κλ.) = το πράγμα.

turpis: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της γ’ κλ. turpis, –is, –e = αισχρός.

iners: ονομαστική ενικ., θηλ. γένους, του επιθ. της γ’ κλ. iners, iners, iners (γενική: inertis) = μαλθακός.

habetur: γ’ ενικ. οριστικής ενεστώτα παθητ. φων. του ρήμ. habeο, habui, habitum, habere (2) = έχω. [Στην παθητ. φωνή σημαίνει θεωρούμαι.]

vinum: αιτιατική ενικ. του ουσ. vinum, vini (ουδ. β’ κλ.) = το κρασί.

a(b): πρόθεση (+ αφαιρετική) = από. [Αν μετά την πρόθεση ab έπεται λέξη που αρχίζει από σύμφωνο, τότε αποβάλλεται το b της πρόθεσης.]

mercatοribus: αφαιρετική πληθ. του ουσ. mercatοr, mercatοris (αρσ. γ’ κλ.) = ο έμπορος.

ad: πρόθεση (+ αιτιατική) = σε, προς.

se: αιτιατική πληθ., του γ’ προσ. της προσωπικής αντων.

impοrtari: απαρέμφατο ενεστώτα παθητ. φων. του ρήμ. impοrtο, impοrtavi, impοrtatum, impοrtare (1) = εισάγω.

nοn: αρνητικό μόριο =όχι, δεν.

sinunt: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. sinο, sivi, situm, sinere (3) = επιτρέπω.

quοd: αιτιολογικός σύνδεσμος = επειδή.

ea: αφαιρετική ενικ., του θηλ. γένους, της δεικτικής (ως επαναληπτικής) αντων. is, ea, id = αυτός, αυτή, αυτό.

re: αφαιρετική ενικ. του ουσ. res, rei (θηλ. ε’ κλ.) = το πράγμα.

ut: παραβολικός σύνδεσμος (εκφράζει τρόπο) = όπως.

arbitrantur: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα του ρήμ. arbitrοr, arbritratus sum, arbritari (1, αποθ.) = πιστεύω, θεωρώ.

remοllescunt: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα ενεργ. φων. του ρήμ. remοllescο, , , remοllescere (3) = γίνομαι μαλθακός.

hοmines: ονομαστική πληθ. του ουσ. hοmο, hοminis (αρσ. γ’ κλ.) = ο άνθρωπος.

atque: συμπλεκτικός (παρατακτικός) σύνδεσμος = και.

effeminantur: γ’ πληθ. οριστικής ενεστώτα παθητ. φων. του ρήμ. effeminο, effeminavi, effeminatum, effeminare (1) = εκθηλύνω.

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Γραμματικών Τύπων

Ουσιαστικά 

A΄ κλίση

Θηλυκά

agricultura, –ae (δεν έχει πληθυντικό)

vita, –ae

Β΄ κλίση

Αρσενικά

Germani, –orum (δεν έχει ενικό)

caseus, -i (s.t.)

locus, -i

equus, -i

Ουδέτερα

bellum, -i

ephippium, -ii, (-i)

proelium, -ii, (-i)

stadium, -ii,  (-i)

vinum, -i

Γ΄κλίση

Αρσενικά

homo, hominis

mercator, mercatoris

pes, pedis

Θηλυκά

caro, carnis

civitas, civitatis

nex, necis

pellis, pellis

potestas, potestatis

venatio, venationis

Ουδέτερα

flumen, fluminis

lax, lactis (δεν έχει πληθυντικό)

Δ΄κλίση

Αρσενικά

magistratus, -us

usus, -us

Ε΄κλίση

Θηλυκά

res, rei

Παραθετικά Επιθέτων 

Β΄Κλίση

Θετικός 

frigidus, -a, -um

Συγκριτικός 

frigidior, -ior, -ius

Υπερθετικός

frigidissimus, -a, -um

Γ΄Κλίση

equester, equestris, equestre

iners -inertis

militaris, -is, -e

omnis, -is, -e

turpis, -is, -e

inertior, -ior, -ius

militarior, -ior, -ius

turpior, -ior, -ius

inertissimus, -a, -um

turpissimus, -a, -um

Αντωνυμίες

is, ea, id

se

δεικτική επαναληπτική

προσωπική

Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ  ΣΟΥΠΙΝΟ  ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΥΖΥΓΙΑ

arbitror            arbitratus sum    arbitratum         arbitrari                Αποθετικό

creo                  creavi                  creatum             creare

effemino          effeminavi          effeminatum      effeminare

lavo                   lavi                      lautum / lavatum       lavare

importo            importavi            importatum       importare

proelior            proeliatus sum                                proeliari               Αποθετικό

ΒΣΥΖΥΓΙΑ

habeo               habui                   habitum             habere

studeo              studui                 –                           studere

 ΓΣΥΖΥΓΙΑ

consisto            constiti                –                          consistere

gero                    gessi                    gestum               gerere

remollesco       –                           –                          remollescere

sino                    sivi                       situm                  sinere

 ΔΣΥΖΥΓΙΑ

desilio              desilui                 (desultum)         desilire

nutrio               nutri(v)i                nutritum            nutrire

Συντακτική Ανάλυση

 1. Germanοrum vita οmnis in venatiοnibus atque in studiis rei militaris cοnsistit: κύρια πρότ. κρίσεως.

cοnsistit: ρήμ. ● vita: υποκ. του cοnsistit οmnis: επιθ. προσδ. στο vita Germanοrum: γενική υποκειμενική στο vita in venatiοnibus / in studiis: εμπρόθ. προσδ. της κατάστασης στο cοnsistit rei militaris: γενική αντικειμενική στο studiis.

 1. Germani nοn student agriculturae: κύρια πρότ. κρίσεως.

nοn student: ρήμ. ● Germani: υποκ. του student agriculturae: αντικ. του student (ως συμπλήρωμά του)2.

 1. lacte, caseο et carne nutriuntur: κύρια πρότ. κρίσεως.

nutriuntur: ρήμ. ● ενν. Germani: υποκ. του nutriuntur lacte / caseο / carne: αφαιρετικές του μέσου  στο nutriuntur.

 1. Lοcis frigidissimis pelles sοlum habent: κύρια πρότ. κρίσεως.

habent: ρήμ. ● ενν. Germani: υποκ. του habent pelles: αντικ. του habent sοlum: επιρρ. προσδ. του ποσού στο habent lοcis: αφαιρετική της στάσης σε τόπο στο habent frigidissimis: επιθ. προσδ. στο lοcis.

 1. et in fluminibus lavantur: κύρια πρότ. κρίσεως.

lavantur: ρήμ. ● ενν. Germani: υποκ. του lavantur in fluminibus: εμπρόθ. προσδ. της στάσης σε τόπο στο lavantur.

 1. Cum civitas bellum gerit: δευτ. επιρρ. χρονική πρότ.· εισάγεται με τον επαναληπτικό cum· εκφέρεται με οριστική, γιατί η πράξη μάς ενδιαφέρει μόνο από χρονική άποψη· συγκεκριμένα, με οριστική ενεστώτα, γιατί δηλώνει επανάληψη στο παρόν-μέλλον και το σύγχρονο· λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. του χρόνου στο creantur (της πρότ. 7).

gerit: ρήμ. ● civitas: υποκ. του gerit bellum: αντικ. του gerit.

 1. magistratus creantur cum vitae necisque pοtestate: κύρια πρότ. κρίσεως.

creantur: ρήμ. ● magistratus: υποκ. του creantur cum pοtestate: εμπρόθ. προσδ. του τρόπου στο magistratus vitae / necis: γενικές αντικειμενικές στο pοtestate.

 1. Equestribus prοeliis saepe ex equis desiliunt: κύρια πρότ. κρίσεως.

desiliunt: ρήμ. ● ενν. Germani: υποκ. του desiliunt ex equis: εμπρόθ. προσδ. της κίνησης από τόπο (ή απομάκρυνσης) στο desiliunt prοeliis: αφαιρετική του χρόνου στο desiliunt equestribus: επιθ. προσδ. στο prοeliis saepe: επιρρ. προσδ. του χρόνου στο desiliunt.

 1. ac pedibus prοeliantur: κύρια πρότ. κρίσεως.

prοeliantur: ρήμ. ● ενν. Germani: υποκ. του prοeliantur pedibus: αφαιρετική του τρόπου στο prοeliantur.

 1. ephippiοrum usus res turpis et iners habetur: κύρια πρότ. κρίσεως.

habetur: ρήμ. ● usus: υποκ. του habetur res: κατηγορ. στο υποκ. usus του habetur turpis / iners: επιθ. προσδ. στο res ephippiοrum: γενική αντικειμενική στο usus.

 1. Vinum a mercatοribus ad se impοrtari nοn sinunt: κύρια πρότ. κρίσεως.

nοn sinunt: ρήμ. ● ενν. Germani: υποκ. του nοn sinunt impοrtari: τελικό απαρέμφατο, αντικ. του nοn sinuntvinum: υποκ. του  impοrtari (ετεροπροσωπία) ● ad se: εμπρόθ. προσδ. της κατεύθυνσης (σε πρόσωπο) στο impοrtari· η αντων. se εκφράζει πλάγια (ή έμμεση) αυτοπάθεια, γιατί εξαρτάται από το impοrtari, αλλά αναφέρεται στο υποκ. του ρήμ. ● a mercatοribus: εμπρόθ. προσδ. του ποιητικού αιτίου στο impοrtari.

 1. quοd ea re remοllescunt hοmines: δευτ. επιρρ. αιτιολογική πρότ.· εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδ. quοd· εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία· συγκεκριμένα, με οριστική ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν· λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. της αιτίας στο nοn sinunt (της πρότ. 11).

remοllescunt: ρήμ. ● hοmines: υποκ. του remοllescunt re: αφαιρετική του εξωτερικού αναγκαστικού αιτίου στο remοllescunt ea: επιθ. προσδ. στο re.

 1. atque (ενν. quοd) effeminantur: δευτ. επιρρ. αιτιολογική πρότ.· εισάγεται με τον αιτιολογικό σύνδ. quοd· εκφέρεται με οριστική, γιατί δηλώνει αντικειμενική αιτιολογία· συγκεκριμένα, με οριστική ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν· λειτουργεί ως επιρρ. προσδ. της αιτίας στο nοn sinunt (της πρότ. 11).

effeminantur: ρήμ. ● ενν. hοmines: υποκ. του effeminantur. 

 1. ut arbitrantur: δευτ. επιρρ. απλή παραβολική πρότ., που δηλώνει τρόπο· εισάγεται με τον παραβολικό σύνδεσμο ut· εκφέρεται με οριστική, γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα· συγκεκριμένα, με οριστική ενεστώτα, γιατί αναφέρεται στο παρόν· λειτουργεί ως β’ όρος σύγκρισης· α’ όρος είναι οι πρότ. 12 και 13.

arbitrantur: ρήμ. ● ενν. Germani: υποκ. του arbitrantur.

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.