Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικών Γ΄Λυκείου

Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)

Κείμενο Ι

KEIMENO 18 (XVIII)

Hercules boves Geryŏnis ex Hispaniā in eum locum adduxisse dicitur, ubi postea Rōmulus urbem Rōmam condidit. Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de viā fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximan speluncam;

Κείμενο ΙΙ

KEIMENO 24 (XXIV)

Cum Ρ. Cornēlius Nasīca ad Ennium poētam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasīca sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasīca fecerit. Paucis post diēbus cum Ennius ad Nasīcam venisset et eum a ianuā quaereret, exclamāvit Nasīca se domi non esse, etsi domi erat.

Παρατηρήσεις

A. Να μεταφραστούν στη Νέα Ελληνική τα ακόλουθα αποσπάσματα: «Hercules boves Geryŏnis … pergit ad proximan speluncam;» και «Cum Ρ. Cornēlius Nasīca … et illum intus esse.».

Μονάδες 20

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

Β1. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Στήλης Α με αυτά της Στήλης Β. Ένα στοιχείο της Στήλης Β περισσεύει.

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

  1. Βασικό χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι
Α. δημιουργική πρόσληψη και ανταγωνισμός.
  1. Η σχέση του ρωμαίου λογοτέχνη με το ελληνικό πρότυπο είναι
Β. το είδος που ωριμάζει πρώτο στη Ρώμη.
  1. Η κωμωδία, τελευταίος ώριμος καρπός των Ελλήνων είναι
Γ. ένα νέο, καθαρά ρωμαϊκό είδος.
  1. Η σάτιρα είναι
Δ. στενή συνάφεια με την ελληνική γλώσσα.
  1. Η ποιητική δημιουργία του Βεργιλίου είναι
Ε. αριστούργημα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.
Στ. ιδιάζων ιδεολογικός πλούτος

Μονάδες 10

Β2. Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της Στήλης Α με τις αντίστοιχες της νέας ελληνικής με κοινή ετυμολογική ρίζα από τη Στήλης Β. Ένα στοιχείο της Στήλης Β περισσεύει.

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1.  adduxit Α.   αγορά
 2.  aspexit Β.  Δίας
3.  gregem Γ.   δούκας
4.  diebus Δ.  σκέψη
5.   domi Ε.  διορίζω
Στ.  δεσπότης

Μονάδες 10

Γραμματικές παρατηρήσεις

Γ.1.α. να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

boves: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού

locum: την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού (με την ίδια σημασία)

urbem: τη γενική του πληθυντικού αριθμού

Tiberim: την αφαιρετική του ενικού αριθμού

fluvium: τη γενική του ενικού αριθμού

viribus: την αιτιατική του ενικού αριθμού

caudis: τη δοτική του ενικού αριθμού

somno: την ονομαστική του ενικού αριθμού

ostio: την κλητική του ενικού αριθμού

ancilla: την αφαιρετική του πληθυντικού αριθμού

Μονάδες 10

Γ.1.β. Στα αποσπάσματα «Prope Tiberim fluvium … in speluncam caudis traxit aversos.» και «Accipe nunc … etsi domi erat.» να εντοπίσετε τις αντωνυμίες, να τις καταγράψετε και να τις μεταφέρετε στην ίδια πτώση και γένος (ή πρόσωπο) στον άλλον αριθμό.

Μονάδες 5

Γ.2.α. aspexit: να γράψετε τα απαρέμφατα όλων των χρόνων του ρήματος, στην ενεργητική και στη μέση φωνή (να λάβετε υπόψη το γένος του υποκειμένου, όπου είναι απαραίτητο).

Μονάδες 7

Γ.2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τα παρακάτω ρήματα:

dicitur: το β΄ ενικό της προστακτικής του ενεστώτα στην μέση φωνή

condidit: το β΄ πληθυντικό της οριστικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή

refecisse: το γ΄ πληθυντικό της οριστικής του ενεστώτα στην μέση φωνή

fertur: το β΄ ενικό της προστακτικής του ενεστώτα στην ενεργητική φωνή

dormivisse: το α΄ πληθυντικό του παρατατικού στην ίδια φωνή

traxit: τη γενική ενικού του γερουνδίου

pergit: το γ΄ ενικό της υποτακτικής του υπερσυντελίκου στην ενεργητική φωνή

accipe: το β΄ ενικό της οριστικής του ενεστώτα στη μέση φωνή

Μονάδες 8

Συντακτικές παρατηρήσεις

Δ1α. fessus, excitatus: Να αναλυθούν οι παραπάνω μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους.

Μονάδες 10

Δ1β. Hercules boves Geryŏnis ex Hispaniā in eum locum adduxisse dicitur: Στην παραπάνω πρόταση να αντικατασταθεί το ρήμα dicitur από το dicit και να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές.

Μονάδες 5

Δ2α. Να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με βάση τη συντακτική λειτουργία των λέξεων στο κείμενο.

Geryonis είναι………………. στο…………………….
Romam είναι………………. στο…………………….
fretus είναι………………. στο…………………….
iussu είναι………………. στο…………………….
se είναι………………. στο…………………….

Μονάδες 10

Δ2β. quid postea Nasīca fecerit: Η παραπάνω πρόταση να μετατραπεί από ενεργητική σε παθητική σύνταξη.

Μονάδες 5

 

Για να μεταφερθείτε στις απαντήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ενότητες 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Απαντήσεις

Το φύλλο εργασίας που μόλις διαβάσατε πληροί τις πρόσφατες αλλαγές στο πρόγραμμα σπουδών των Λατινικών στην Γ’ Λυκείου και προέρχεται από τις προσωπικές σημειώσεις της συναδέλφου-συγγραφέα Άννας Σιάτρα, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.