Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικών Γ΄Λυκείου

Ενότητες 18-35-47

Κείμενο Ι

Prope Tiberim fluvium Hercules boves refecisse fertur et ipse de viā fessus ibi dormivisse. Tum Cacus pastor, fretus viribus, boves quosdam in speluncam caudis traxit aversos. Ubi Hercules, e somno excitātus, gregem aspexit et partem abesse sensit, pergit ad proximam speluncam;

Κείμενο ΙΙ

Menēnius Agrippa, qui inter patres ac plēbem publicae gratiae sequester fuit, aere collāto funerātus est. Atilius Rēgulus, cum Poenos in Africā funderet, ad senātum scripsit mercenarium suum discessisse et ab eo desertum esse rus; id senatui publice curāri placuit, quoniam Rēgulus aberat.

Κείμενο ΙΙΙ

Etsi super vestem eārum deprehendit canos, tamen Augustus dissimulāvit eos vidisse et aliis sermonibus tempus extraxit, donec induxit mentiōnem aetātis. Tum interrogāvit filiam, utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva.

Παρατηρήσεις

 1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω αποσπασμάτων.

Μονάδες 20

Εισαγωγή-Λεξιλογικές παρατηρήσεις

Β1. Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο (συγγραφέας) της στήλης Α΄ με ένα στοιχείο (γραμματειακό είδος) στη στήλη Β΄ (περισσεύουν δύο) και ένα στοιχείο (χρονική περίοδος) στη στήλη Γ΄:

Στήλη Α΄

Στήλη Β΄

Στήλη Γ΄

1. Βιργίλιος

2. Νέπως

3. Κάτουλλος

4. Οράτιος

5. Οβίδιος

α. ελεγεία

β. λυρική και επιγραμματική ποίηση

γ. απομνημονεύματα

δ. έπος

ε. ιστορική μονογραφία

στ. ιστορική βιογραφία

ζ. ρωμαϊκή σάτιρα

i. κικερώνειοι χρόνοι

ii. αυγούστειοι χρόνοι

Μονάδες 10

Β2. Να επιλέξετε από τη στήλη Β΄ τη λέξη με την οποία συνδέεται ετυμολογικά κάθε όρος της στήλης Α΄:

Στήλη Α΄

Στήλη Β΄

α. gregem i. γρήγορα

ii. αγορά

β. collāto i. κατηφόρα

ii. κολοσσός

γ. sequester i. επόμενος

ii. σέκος

δ. super i. σουπιέρα

ii. υπερβολικός

ε. mentionem i. μάντης

ii. μενταγιόν

Μονάδες 10

Γραμματικές παρατηρήσεις

Γ1. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

 • fluvium → κλητική του ίδιου αριθμού
 • boves → γενική του ίδιου αριθμού
 • viribus → αφαιρετική στον άλλο αριθμό
 • caudis → δοτική στον άλλο αριθμό
 • proximam → ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό
 • plēbem → γενική του ίδιου αριθμού (και τους δύο τύπους)
 • sequester → αφαιρετική του ίδιου αριθμού
 • aere → αιτιατική του ίδιου αριθμού
 • rus → ονομαστική στον άλλο αριθμό
 • tempus → αντίστοιχος τύπος στον άλλο αριθμό

Μονάδες 10

β. Να αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω αντωνυμιών (μονάδες 1,5) και να γράψετε ό,τι ζητείται (μονάδες  3,5):

 • quosdam: αντίστοιχος τύπος στον άλλο αριθμό στο θηλυκό γένος,

 αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος.

 • suum: αντίστοιχος τύπος α΄ προσώπου για έναν κτήτορα,

γενική πληθυντικού β΄ προσώπου για πολλούς κτήτορες,

αιτιατική πληθυντικού γ΄ προσώπου στο ουδέτερο για πολλούς κτήτορες.

 • aliis: γενική ενικού ίδιου γένους,

αιτιατική ενικού στο ουδέτερο γένος.

 Μονάδες 5

 Γ2. α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

 • refecisse → β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής,

→ γ΄ πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής μέλλοντα στην άλλη φωνή.

 • aspexit → β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παθητικού ενεστώτα,

 → β΄ ενικό πρόσωπο οριστικής παθητικού μέλλοντα.

 • pergit → γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα της ίδιας φωνής,

  → απαρέμφατο συντελεσμένου μέλλοντα στην άλλη φωνή.

 • funderet → α΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής παρακειμένου της ίδιας φωνής.
 • desertum esse → αντίστοιχος τύπος στην άλλη φωνή
 • mallet → αντίστοιχος τύπος ενεστώτα,

→ γ΄ πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής υπερσυντελίκου.

Μονάδες 10

β. Να γράψετε ό,τι  ζητείται για καθέναν από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:

               collāto: το β΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής σε όλους τους χρόνους (για τους   περιφραστικούς τύπους να λάβετε υπόψη το υποκείμενο της μετοχής)

               (μονάδες 3)

                aberat: το β΄ ενικό πρόσωπο της προστακτικής σε όλους τους χρόνους

(μονάδες 2)

Μονάδες 5

Συντακτικές παρατηρήσεις

Δ1.α Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω όρων: fessus, viribus, caudis, sequester, in Africā, curari, aetātis.

Μονάδες 7

β. Να γίνει συντακτική αναγνώριση των παρακάτω προτάσεων (είδος (μονάδα 1), εισαγωγή (μονάδα 1), εκφορά (μονάδα 1), συντακτικός ρόλος (μονάδα 1))

 • partem abesse sensit
 • Etsi supervestem eārum deprehendit canos

Μονάδες 8

Δ2.α Να πραγματοποιηθούν οι ζητούμενες κάθε φορά μετατροπές των παρακάτω στοιχείων:

 1. aere collāto: ανάλυση σε ισοδύναμη δευτερεύουσα πρόταση με όλους τους δυνατούς τρόπους
 2. quoniam Rēgulus aberat: σύμπτυξη σε μετοχή

Μονάδες 8

β. Να μεταφερθούν στον ευθύ λόγο οι παρακάτω φράσεις:

 1. ad senātum scripsit mercenarium suum discessisse
 2. interrogāvit filiam,utrum post aliquot annos cana esse mallet an calva.

Μονάδες 7

 

Για να μεταφερθείτε στις απαντήσεις του κριτηρίου επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Λατινικά Ενότητες 18-35-47 – Απαντήσεις

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασαν οι συνάδελφοι Γεωργία Μωραΐτη και Μπικάκης Μιχάλης, οι οποίοι στη συνέχεια το παραχώρησαν στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους. Τους ευχαριστούμε από καρδιάς και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική τους ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.