Επαναληπτικές Ασκήσεις Συντακτικού Ενότητες 16-50

Επαναληπτικές Ασκήσεις Συντακτικού Ενότητες 16-50

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Επαναληπτικές Ασκήσεις Συντακτικού

Ενότητες 16-50

50 διδακτικές προτάσεις συντακτικού

 1. Sedulius, dux et princeps Lemovīcum, occiditur: Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική. (Κείμενο 19)
 2. Gaius Sallustius tradit multos etiam milites Romanos in eadem cruentissima pugna occisos esse, multos autem graviter vulneratos esse: Να τρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. (Κείμενο 19)
 3. et inter vela praetenta foribus se abdidit: Να εντοπίσετε στην πρόταση αυτήν τη μετοχή και αφού της κάνετε πλήρη συντακτική αναγνώριση να την αναλύσετε σε δευτερεύουσα πρόταση. (Κείμενο 20)
 4. Να αναγνωρίσετε πλήρως τη παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση «dum obvia turba quasi moriturum eum miseratur». (Κείμενο 20)
 5. Να ξαναγραφεί η παρακάτω πρόταση μεταφέροντας το ρήμα στην ενεργητική περιφραστική συζυγία, στην οριστική του Παρατατικού και Υπερσυντελίκου: «miles pedes animadvertit» (Κείμενο 20)
 6. «pedes eius»: το «eius» να αντικατασταθεί με τον κατάλληλο τύπο της αντωνυμίας suus, sua, suum. Ποια είναι η σημασιολογική διαφορά; (Κείμενο 20)
 7. α. Brenno duce Galli, apud Alliam flumen deletis legionibus Rοmanorum, everterunt urbem Romam praeter Capitolium, pro quo immensam pecuniam acceperunt.: Να μετατρέψετε τη παραπάνω περίοδο σε πλάγιο λόγο με την εξάρτηση Cicero scripsit. (Κείμενο 21) β. Quibus interemptis : Να αναλυθεί η μετοχή σε δευτερεύουσα επιρρηματική πρόταση με τη χρήση του ιστορικού διηγηματικού cum. (Κείμενο 21)
 8. Paucis post diēbus. Να γραφεί ισοδύναμος τρόπος αξιοποιώντας το post ως πρόθεση. (Κείμενο 24)
 9. nolite confidere. Neminem credideritis patriae consulturum esse: Να εκφράσετε την απαγόρευση με τον άλλο τρόπο. (Κείμενο 25)
 10. Carthagine: Να εκφράσετε την ίδια επιρρηματική σχέση με τις λέξεις Roma, Athenae, Italia (Κείμενο 25)
 11. Interrogo vos quando putetis decerptam esse hanc ficum ex arbore : Να μετατρέψετε την πλάγια ερωτηματική πρόταση σε ευθεία. (Κείμενο 25)
 12. Itaque cavete periculum , tutamini patriam: Να εξαρτήσετε τη πρόταση από τη φράση Is monuit / Is iubet και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. (Κείμενο 25)
 13. Is cum aliquando castris abiret , edixit ut omnes pugna abstinerent, Is exemplum incitavit quondam sutorem ut doceret corvum parem salutationem, : Να μετατρέψετε τις παραπάνω υπογραμμισμένες περιόδους σε ευθύ λόγο. (Κείμενο 29, 31)
 14. οb rem: να δηλωθεί το εξωτερικό αναγκαστικό αίτιο με όλους τους δυνατούς τρόπους. (Κείμενο 30)
 15. confisus (adulescens ruit): να αναλυθεί σε δευτερεύουσες προτάσεις που να εκφράζουν το πραγματικό , το υποκειμενικό και το αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας. (Κείμενο 31)
 16. in certamen ruit: να δηλωθεί ο σκοπός με όλους τους δυνατούς τρόπους (certo1). (Κείμενο 31)
 17. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius operā hostes fugāti erant, morte multā”: (Κείμενο 31)
  Να ξαναγράψετε την περίοδο λόγου συμπτύσσοντας τη δευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή και μετατρέποντας την έκφραση που δηλώνει το μέσο σε ισοδύναμη φράση.
 18. Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. : Να μεταρέψετε τη σύνταξη του γερουνδίου από ενεργητική σε παθητική. (Κείμενο 32)
 19. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam: Να γίνει η γερουνδιακή έλξη και να δηλωθεί αν είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Κείμενο 32)
 20. Haec postquam domestici Scipioni rettulerunt, is fores reserari eosque intromitti iussit.: ι. Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή. ιι. Να τρέψετε την παθητική απαρεμφατική σύνταξη σε ενεργητική. (Κείμενο 34)
 21. Να μελετήσετε την παρακάτω περίοδο λόγου και να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: “Nemo vero eos miserētur, quod infeliciter vixerint.: (Κείμενο 35)
  α. Να μετατρέψετε τη σύνταξη του ρήματος της κύριας πρότασης (που δηλώνει αποτροπή) κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εκφράζει σε απαγόρευση, με τον ενδεικνυόμενο τρόπο. β. Να μεταφέρετε ολόκληρη τη δοθείσα περίοδο στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση Seneca hortabatur homines (= o Σενέκας συμβούλευε / προειδοποιούσε τους ανθρώπους…)
 22. Να συνταχτεί η πρόταση: id senatui publice curāri placuit. (Κείμενο 35)
 23. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit: Να κάνετε αναλυτική σύνταξη της πρότασης. (Κείμενο 36)
 24. Manius divitias Samnitium contemnere debuit: Να τρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική (με τη χρήση παθητικής περιφραστικής συζυγίας) (Κείμενο 36)
 25. Στη πρόταση που ακολουθεί, να αντικαταστήσετε τη δευτερεύουσα τελική πρόταση με αναφορικό-τελική. Manius Curius Dentatus maxima frugalitate utebatur, quo facilius divitias contemnere posset. (Κείμενο 36)
 26. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandumpraebuit: να εκφράσετε τον σκοπό με δευτερεύουσα πρόταση. (Κείμενο 36)
 27. Να αναλύσετε τις ακόλουθες μετοχές σε δευτερεύουσες προτάσεις: (Κείμενο 24,34)
 • indignatus: ώστε να εκφράζει το αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας
 • abiectis: ώστε να εκφράζει σχέση αιτίου – αιτιατού με το ρήμα της πρότασης
 1. sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent: Να αναδιατυπώσετε την περίοδο αντικαθιστώντας το ρήμα της κύριας πρότασης invaserat με το ρήμα invadit. Να προβείτε στην απαραίτητη αλλαγή (μονάδες 2) και να την αιτιολογήσετε. (Κείμενο 37)
 2. Nam in sacello quodam nocte cum sororis filia persedebat expectabatque dum aliqua vox congruens proposito audiretur. : Να συμπτύξετε τη παραπάνω πρόταση σε αντίστοιχη επιρρηματική μετοχή. (Κείμενο 38)
 3. ut C. Marius… iudicaretur: α) να μεταφερθεί στην ενεργητική φωνή β) η νέα τελική πρόταση να μεταφερθεί σε άλλα είδη του σκοπού. (Κείμενο 40)
 4. atque id habe semper in memoria et in pectore: Να μετατρέψετε το περιεχόμενο της παραπάνω πρότασης, ώστε να εκφραστεί η απαγόρευση με όλους τους δυνατούς τρόπους. (Κείμενο 41)
 5. his antiquiores Horatii plane ac dilucide cum suis locuti sunt: Να δηλωθεί διαφορετικά ο β’ όρος σύγκρισης. (Κείμενο 41)
 6. quod a C. Caesare scriptum est: Να τραπεί η δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχική. (Κείμενο 41)
 7. Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit: Στην παραπάνω περίοδο να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. (Κείμενο 41)
 8. Sic ergo vive: Να μετατρέψετε την παραπάνω πρόταση από τον ευθύ λόγο στον πλάγιο, αφού την εξαρτήσετε από τη φράση Caesar monuit militem…(Κείμενο 41)
 9. quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, crudeliter et regie id factum esse dicerent: να αναλυθούν οι παραθέσεις σε δευτερεύουσα πρόταση. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση και να αιτιολογήσετε την επιλογή σας. (Κείμενο 42)
  a. qui non solum improbi verum etiamimperiti erant
  b. qui non solum improbi verum etiam imperiti sunt
 10. Να τρέψετε την παθητική σύνταξη των απαρεμφάτων των προτάσεων που ακολουθούν από παθητική σε ενεργητική: (Κείμενο 42)
  α. crudeliter et regie id factum esse (a me) dicerent
  β. qui non videat coniurationem esse factam (a Catilinā)
 11. Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? : Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, τον τρόπο εισαγωγής της και τον τρόπο της εκφοράς της. (Κείμενο 43)
 12. “Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum?” (Mater rogavit filium) : Να εξαρτήσετε τη παραπάνω ευθεία ερώτηση από τη παρενθετική φράση που σας δίνεται και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. (Κείμενο 43)
 13. Ergo ego nisi peperissem: Να συμπτύξετε τη παραπάνω πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή. (Κείμενο 43)
 14. Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; α) Να αναγνωρίσετε το είδος του Υποθετικού λόγου. β) Να τον μετατρέψετε έτσι ώστε να δηλώνει Υπόθεση δυνατή ή Πιθανή. (Κείμενο 43)
 15. Num ad hostem veni et captiva in castris tuis sum? Να μετατρέψετε την ερώτηση έτσι ώστε να μην γνωρίζουμε την απάντηση που περιμένουμε. (Κείμενο 43)
 16. Να αναγνωριστεί πλήρως η παρακάτω δευτερεύουσα πρόταση: ut laudandus is sit. (Κείμενο 46)
 17. a quo se metui putet (is): αν το ρήμα ήταν putetur ποιες αλλαγές θα προέκυπταν στην πρόταση; Να δικαιολογήσετε την απάντησή σας. (Κείμενο 47)
 18. Augustus voluit filiam deterrere quominus id faceret: Να μετατραπεί σε ευθύ λόγο η δευτερεύουσα πρόταση. (Κείμενο 47)
 19. Να μελετήσετε την παρακάτω περίοδο λόγου και να απαντήσετε στα ακόλουθα ερωτήματα: “Si quid durius ei videbātur, quod imperandum militibus esset, a cervā sese monitum esse praedicābat.” (Κείμενο 48) α. Να δικαιολογήσετε την εκφορά της δευτερεύουσας πρότασης που έχει υπογραμμισθεί.β. Να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη της δευτερεύουσας πρότασης σε ενεργητική, αντικαθι- στώντας την παθητική περιφραστική συζυγία από debeo + ενεργητικό απαρέμφατο.
 20. Praeterea praecepit ut eam postero die repente in eum locum emitteret. : Να μετατρέψετε την υπογραμμισμένη πρόταση σε ευθύ λόγο. (Κείμενο 48)
 21. de interficiendo Caesare : Να μετατρέψετε τη σύνταξη της φράσης σε ενεργητική κάνοντας τις απαραίτηες αλλαγές. (Κείμενο 49)
 22. Non est hoc temerarium factum meum, sed certissimum indicium amoris mei erga te tale consilium molientem : Να εξαρτήσετε τη περίοδο από τη φράση Porcia dixit και να κάνετε τις απαραίτητες αλλαγές. (Κείμενο 49)
 23. experiri enim volui, quam aequo animo me ferro essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset». : Αφού αναγνωρίσετε αναλυτικά τον υποθετικό λόγο της περιόδου στη συνέχεια να τον μεταφέρετε στον ευθύ λόγο κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές. (Κείμενο 49)

 

Για να μεταφερθείτε στις απαντήσεις επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Επαναληπτικές Ασκήσεις Συντακτικού Ενότητες 16-50 Απαντήσεις

Τις επαναληπτικές ασκήσεις συντακτικού που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Σιόγκα Γιώτα, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.