Λατινικά Ενότητα 26

Λατινικά Ενότητα 26

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 26

Ο Πλίνιος αναγγέλλει ένα θλιβερό γεγονός

 

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Γραμματικών Τύπων

Ουσιαστικά 

A΄ κλίση

Θηλυκά

Rōma,ae (δεν έχει πληθυντικό)

tragoedia,ae

Β΄ κλίση

Αρσενικά

Accius,ii, (i)  

Atreus, -i

Pacuvius,ii, (i)

Ουδέτερα

ingenium, -ii, (-i)

pomum, -i

Tarentum,i (δεν έχει πληθυντικό)

Γ΄κλίση

Θηλυκά

aetas, aetātis

urbs, urbis

Ουδέτερα

nomen, nominis

Δ΄κλίση

Αρσενικά

natus, -us

Παραθετικά Επιθέτων 

Β΄Κλίση

Θετικός 

acerbus, -a, -um

bonus, -a, -um

durus, -a, -um

iucundus, -a, -um

maturus, -a, -um

 

multi, -ae, -a

parvus, -a, -um

sonorus, -a, -um

Συγκριτικός 

acerbior,ior,ius

melior,ior,ius

durior,ior,ius

iucundior,ior,ius

maturior,ior,ius

 

plures, -es,(i)a

minor, -or, -us

Υπερθετικός

acerbissimus,a,um

optimus,a,um

durissimus,a,um

iucundissimus,a,um

maturissimus,a,um /

maturrimus, -a, -um

plurimi, -ae, -a.

minimus, -a, -um

Γ΄Κλίση

grandis, -is, -e

mitis, -is, -e

mollis, -is, -e

puter (putris), -is, -e

grandior, -ior, -ius

mitior, -ior, -ius

mollior, -ior, -ius

putrior, -ior, -ius

grandissimus, -a, -um

mitissimus, -a, -um

mollissimus, -a, -um

puterrissimus, -a, -um &

puterrimus, -a, -u

Αντωνυμίες

ego

idem, eadem, idem

is, ea, id

qui, quae, quod

se

suus, sua, suum

προσωπική

δεικτική

δεικτική

αναφορική

προσωπική

κτητική

Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ   ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ  ΣΟΥΠΙΝΟ  ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ       ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΣΥΖΥΓΙΑ

desidero                 desideravi                desideratum   desiderare

spero                      speravi                     speratum        sperare

B’ ΣΥΖΥΓΙΑ

paenitet                  paenituit                  –                      paenitere                Απρόσωπο

video                      vidi                          visum             videre

Γ’ ΣΥΖΥΓΙΑ

dico                        dixi                           dictum            dicere

gigno                      genui                        genitum          gignere

lego                         legi                           lectum            legere

recedo                    recessi                      recessum        recedere

scribo                      scripsi                      scriptum         scribere

devertor/ deverto  deverti                     deversum       deverti/ devertere  Ημιαποθετικό

nascor                    natus sum                –                      nasci                       Αποθετικό (μτχ. μέλλ. nasciturus)

ΔΣΥΖΥΓΙΑ

venio                      veni                          ventum           venire

aio                          –                                –                      –                            Ελλειπτικό

inquam                   –                                –                      –                           Ελλειπτικό

fio                           factus sum                                      fieri                         Ανώμαλο

sum                        fui                            –                      esse                         Βοηθητικό

Συντακτική Ανάλυση

 

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.