λατινικά ενότητα 35

Λατινικά Ενότητα 23

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Λατινικά  Ενότητα 23

Ένας υπέροχος άνθρωπος 

 

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Aegrotabat Caecina Paetus,

maritus Arriae,

aegrotabat et filius.

Filius mortuus est.

Arria paravit huic funus ita,

ut ignoraretur a marito;

quin immo

cum illa intraverat

cubiculum marīti,

simulabat filium vivere,

ac respondebat marīto

persaepe interroganti,

quid ageret puer:

“Bene quievit,

libenter cibum sumpsit”.

Deinde, cum lacrimae suae,

cohibitae diu,

vincerent prorumperentque,

egrediebatur;

tum dabat se dolori

et paulo post redibat oculis siccis.

Scribonianus moverat arma

contra Claudium in Illyrico;

Paetus fuerat in partibus eius

et, occiso Scriboniano,

Romam trahebatur.

Erat ascensurus navem;

Arria orabat milites,

ut simul imponeretur.

Non impetravit:

conduxit piscatoriam naviculam

secuta est ingentemque navem.

Ήταν άρρωστος ο Καικίνας Παίτος,

ο σύζυγος της Αρρίας,

ήταν άρρωστος και ο γιος (τους).

Ο γιος πέθανε.

Η Αρρία ετοίμασε γι’ αυτόν κηδεία έτσι,

ώστε να αγνοείται από το σύζυγο (της)·

όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμη,

κάθε φορά που εκείνη έμπαινε

στην κρεβατοκάμαρα του συζύγου,

προσποιούνταν ότι ο γιος τους ζούσε

και απαντούσε στο σύζυγο

που ρωτούσε πολύ συχνά

τι έκανε το παιδί:

«Καλά κοιμήθηκε,

έφαγε με όρεξη».

Έπειτα, όταν τα δάκρυά της,

που είχαν συγκρατηθεί για πολλή ώρα,

νικούσαν και ξεσπούσαν,

έβγαινε έξω·

τότε παραδινόταν στη θλίψη[1]

και λίγο αργότερα επέστρεφε με τα μάτια στεγνά.

Ο Σκριβωνιανός είχε στασιάσει

ενάντια στον Κλαύδιο στην Ιλλυρία·

ο Παίτος είχε πάει με το μέρος του

και, αφού σκοτώθηκε ο Σκριβωνιανός,

οδηγούνταν σιδηροδέσμιος στη Ρώμη.

Επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πλοίο·

η Αρρία παρακαλούσε τους στρατιώτες

να επιβιβαστεί μαζί.

Δεν το κατόρθωσε·

νοίκιασε ψαράδικο πλοιάριο

και ακολούθησε το μεγάλο πλοίο.

[1] «Κατά λέξη μετάφραση»: παρέδιδε τον εαυτό της στη θλίψη.

Γλωσσικά – Γραμματικά σχόλια

Aegrotābat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. aegroto, 1 (= είμαι άρρωστος).

Caecīna: ονομ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού α’ κλίσης Caecīna, –ae (= o Καικίνας).

Paetus: ονομ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης Paetus, –i (= o Παίτος).

marītus: ονομ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης maritus, –i (= o σύζυγος).

Arriae: γεν. ενικ. θηλ. του ουσιαστικού α’ κλίσης Arria, –ae (= η Αρρία).

aegrotābat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. aegroto, 1 (= είμαι άρρωστος).

et: συμπλεκτικός σύνδεσμος (= και).

filius: ονομ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης filius, –ii, (i) (= ο γιος).

filius: βλέπε παραπάνω.

mortuus est: γ’ ενικ. οριστ. παρακ. του αποθετικού ρ. morior, 3 (= πεθαίνω).

Huic: δοτ. ενικ. αρσ. της δεικτικής αντωνυμίας hic, haec, hoc (= αυτός, –ή, –ό).

Arria: ονομ. ενικ. θηλ. του ουσιαστικού α’ κλίσης Arria, –ae (= η Αρρία)

funus: αιτ. ενικ. ουδ. του ουσιαστικού γ’ κλίσης funus, funeris (= η κηδεία).

ita: τροπικό επίρρημα (= έτσι, κατ’ αυτό τον τρόπο).

parāvit: γ’ ενικ. οριστ. ενεργ. φωνής παρακ. του ρ. paro, 1 (= ετοιμάζω).

ut: συμπερασματικός σύνδεσμος (= ώστε).

ignorarētur: γ’ ενικ. υποτ. παρατ. παθητ. φωνής του ρ. ignoro, 1 (= αγνοώ).

a (ab): πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με αφαιρετική (= σε).

marīto: αφαιρ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης maritus, –i (= ο σύζυγος).

quin immo: αντιθετικός σύνδεσμος (= όχι μόνο αλλά και, αλλά επιπλέον).

cum: χρονικός σύνδεσμος (επαναληπτικός) (= κάθε φορά που).

illa: ονομ. ενικ. θηλ. της δεικτικής αντωνυμίας ille, illa, illud (= εκείνος, –η, –ο).

cubiculum: αιτ. ενικ. ουδ. του ουσιαστικού β’ κλίσης cubiculum, –i (= η κρεβατοκάμαρα).

marīti: γεν. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης maritus, –i (= ο σύζυγος).

intraverat: γ’ ενικ. οριστ. υπερσ. ενεργ. φωνής του ρ. intra, 1 (= μπαίνω).

vivere: απαρ. ενεργ. ενεστ. φωνής του ρ. vivo, 3 (= ζω).

filium: αιτ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης filius, –ii, (i) (= ο γιος).

simulābat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. simulo, 1 (= προσποιούμαι).

ac: συμπλεκτικός σύνδεσμος (= και).

marīto: δοτ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης maritus, –i (= ο σύζυγος).

persaepe: χρονικό επίρρημα (= πολύ συχνά).

interroganti: δοτ. ενικ. αρσ. ενεστ. της μετοχής ενεργ. φωνής του ρ. interrogo (inter+rogo), 1 (= ρωτώ).

quid: αιτ. ενικ. ουδ. της ερωτηματικής ουσιαστικής αντωνυμίας quis, quis, quid (= ποιος, –α, –ο;).

ageret: γ’ ενικ. υποτ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. ago, 3 (= οδηγώ, κάνω).

puer: ονομ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης puer, pueri (= το παιδί).

respondēbat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. respondeo, 2 (= απαντώ).

Bene: τροπικό επίρρημα (= καλά). ΣΥΓΚΡ.: melius ΥΠΕΡΘ.: optime.

quiēvit: γ’ ενικ. οριστ. παρακ. ενεργ. φωνής του ρ. quiesco, 3 (= κοιμάμαι).

libenter: τροπικό επίρρημα (= πρόθυμα, με όρεξη).

cibum: αιτ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης cibus, –i (= τροφή).

sumpsit: γ’ ενικ. οριστ. παρακ. ενεργ. φωνής του ρ. sumo, 3 (= παίρνω).

Deinde: χρονικό επίρρημα (= έπειτα).

cum: χρονικός σύνδεσμος (ιστορικός–διηγηματικός) (= όταν).

lacrimae: ονομ. πληθ. θηλ. του ουσιαστικού α’ κλίσης lacrima, –ae (= το δάκρυ).

suae: ονομ. πληθ. θηλ. της κτητικής αντωνυμίας γ’ προσώπου για ένα κτήτορα suus, sua, suum (= ο δικός του, η δική του, το δικό του).

diu: χρονικό επίρρημα (= για πολλή ώρα).

cohibitae: ονομ. πληθ. θηλ. της μετοχής παρακ. παθητ. φωνής του ρ. cohibeo, 2 (= συγκρατώ).

vincerent: γ’ πληθ. υποτ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. vinco, 3 (= νικώ).

prorumperent: γ’ πληθ. υποτ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. prorumpo, 3 (= ξεσπώ).

que: συμπλεκτικός σύνδεσμος (= και/ εγκλιτική χρήση).

egrediebātur: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. του αποθετικού ρ. egredior, 3 (= βγαίνω).

tum: χρονικό επίρρημα (= τότε).

se: αιτ. ενικ. θηλ. της προσωπικής αντωνυμίας γ’ προσ. – ,sui, sibi, se, – , a se (= τον εαυτό της).

dolōri: δοτ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού γ’ κλίσης dolor, dolōris (= πόνος, θλίψη).

dabat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. do, 1 (= δίνω).

et: συμπλεκτικός σύνδεσμος (= και).

paulo: αφαιρ. ενικ. ουδ. του δευτερόκλιτου επιθέτου paulus, –a, –um (= λίγος). Προσοχή: Δεν έχει παραθετικά.

post: χρονικό επίρρημα (= αργότερα).

siccis: αφαιρ. πληθ. αρσ. του δευτερόκλιτου επιθέτου siccus, –a, –um (= στεγνός). ΣΥΓΚΡ.: siccior, –ior, –ius ΥΠΕΡΘ.: siccissimus, –a, –um.

oculis: αφαιρ. πληθ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης oculus, –i (= το μάτι).

redībat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ανώμαλου ρ. redeo (red+eo) (= ξαναγυρίζω).

Scribōniānus: ονομ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης Scribōniānus, –i (= ο Σκριβωνιανός).

arma: αιτ. πληθ. ουδ. του ουσιαστικού β’ κλίσης arma, –ōrum (pluralia tantum) (= όπλα).

in: πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με αφαιρετική (= σε).

lllyrico: αφαιρ. ενικ. ουδ. του ουσιαστικού β’ κλίσης Illyricum, –i (= η Ιλλυρία).

contra: πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με αιτιατική (= εναντίον).

Claudium: αιτ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης Claudius, –ii, (i) (= ο Κλαύδιος).

moverat: γ’ ενικ. οριστ. υπερσ. ενεργ. φωνής του ρ. moveo, 2 (= κινώ).

fuerat: γ’ ενικ. οριστ. υπερσ. του βοηθητικού ρ. sum, fui, – , esse (= είμαι, υπάρχω).

Paetus: ονομ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης Paetus, –i (= ο Παίτος).

in: πρόθεση συντασσόμενη (εδώ) με αφαιρετική (= σε).

partibus: αφαιρ. πληθ. θηλ. του ουσιαστικού γ’ κλίσης pars, partis (= το μέρος)·

(partes, partium= πολιτική παράταξη).

eius: γεν. ενικ. αρσ. της οριστικής αντωνυμίας is, ea, id (= αυτός, –ή, –ό).

et: συμπλεκτικός σύνδεσμος (= και).

occīso: αφαιρ. ενικ. αρσ. της μετοχής παρακ. παθητ. φωνής του ρ. occido, 3 (= σκοτώνω).

Scribōniāno: αφαιρ. ενικ. αρσ. του ουσιαστικού β’ κλίσης Scribōniānus, –i (= ο Σκριβωνιανός).

Rōmam: αιτ. ενικ. θηλ. του ουσιαστικού α’ κλίσης Rōma, –ae (= η Ρώμη).

trahebātur: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. παθητ. φωνής του ρ. traho, 3 (= τραβώ, σύρω).

Erat ascensūrus: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. της ενεργ. περιφρ. συζυγίας του ρ. ascendo, 3 (= ανεβαίνω).

navem: αιτ. ενικ. θηλ. του ουσιαστικού γ’ κλίσης navis, navis (= το πλοίο).

Arria: ονομ. ενικ. θηλ. του ουσιαστικού α’ κλίσης Arria, –ae (= η Αρρία).

milites: αιτ. πληθ. αρσ. του ουσιαστικού γ’ κλίσης miles, militis (= ο στρατιώτης).

orābat: γ’ ενικ. οριστ. παρατ. ενεργ. φωνής του ρ. oro, 1 (= παρακαλώ).

ut: βουλητικός σύνδεσμος (= να).

simul: τροπικό επίρρημα (= συγχρόνως, μαζί).

imponerētur: γ’ ενικ. υποτ. παρατ. παθητ. φωνής του ρ. impono, 3 ( = επιβιβάζω).

Non: αρνητ. μόριο (= δεν, όχι).

impetrāvit: γ’ ενικ. οριστ. παρακ. ενεργ. φωνής του ρ. impetro, 1 (= κατορθώνω).

conduxit: γ’ ενικ. οριστ. παρακ. ενεργ. φωνής του ρ. conduco, 3 (= νοικιάζω).

piscatoriam: αιτ. ενικ. θηλ. του δευτερόκλιτου επιθέτου piscatorius, –a, –um (= ψαράδικος). Προσοχή: Δεν έχει παραθετικά λόγω σημασίας.

naviculam: αιτ. ενικ. θηλ. του ουσιαστικού α’ κλίσης navicula, –ae (= το πλοιάριο).

ingentem: αιτ. ενικ. θηλ. του τριτόκλιτου επιθέτου ingens, ingentis (= πελώριος). ΣΥΓΚΡ.: ingentior, –ior, –ius ΥΠΕΡΘ.: ingentissimus, –a, –um.

que: συμπλεκτικός σύνδεσμος (= και/ εγκλιτική χρήση).

navem: αιτ. ενικ. θηλ. του ουσιαστικού γ’ κλίσης navis, navis (= το πλοίο).

secūta est: γ’ ενικ. οριστ. παρακ. του αποθετικού ρ. sequor, 3 (= ακολουθώ).

Συγκεντρωτική Παρουσίαση Γραμματικών Τύπων

Ουσιαστικά 

A΄ κλίση

Αρσενικό

Caecīna, –ae (δεν έχει πληθυντικό)

Θηλυκά

Arria, –ae (δεν έχει πληθυντικό)

lacrima, –ae
navicula, –ae
Roma, –ae (δεν έχει πληθυντικό)


Β΄ κλίση

Αρσενικά

cibus, –i

Claudius, –ii, (–i) (singularia tantum)

filius, –ii, (–i)

maritus, –i
oculus, –i
Paetus, –i
puer, pueri
Scribōniānus, –i (singularia tantum)

Ουδέτερα

arma, –orum (δεν έχει ενικό)

cubiculum, –i

Γ΄κλίση

Αρσενικά

miles, militis

Θηλυκά

dolor, doloris

navis, navis

pars, partis

Ουδέτερα

funus, funeris

Παραθετικά Επιθέτων 

Β΄Κλίση

Θετικός 

paulus, –a, –um
piscatorius, –a, –um
siccus, –a, –um

Συγκριτικός 

siccior, –ior, –ius

Υπερθετικός

siccissimus, –a, –um

Γ΄Κλίση

ingens, ingentis

ingentior, –ior, –ius

ingentissimus, –a, –um

Επιρρήματα

bene
deinde
diu
ita
libenter
persaepe
post
simul
tum
melius
 
diutius
 
libentius
 
 
optime
 
diutissime
 
libentissime
 
 

Αντωνυμίες

hic, haec, hoc
ille, illa, illud
is, ea, id
quis, quis, quid
sui, sibi, se,, a se
suus, sua, suum
δεικτική
δεικτική
δεικτική επαναληπτική
ερωτηματική
προσωπική γ’ προσώπου
κτητική

Αρχικοί Χρόνοι Ρημάτων

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΟΥΠΙΝΟ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ ΣΥΖΥΓΙΑ
aegroto aegrotavi aegrotatum aegrotāre Πρώτη
do dedi datum dāre Πρώτη
ignoro ignoravi ignoratum ignorāre Πρώτη
impetro impetravi impetratum impetrāre Πρώτη
interrogo interrogavi interrogatum interrogāre Πρώτη
intro intravi intratum intrāre Πρώτη
oro oravi oratum orāre Πρώτη
paro paravi paratum parāre Πρώτη
simulo simulavi simulatum simulāre Πρώτη
cohibeo cohibui cohibitum cohibēre Δεύτερη
moveo movi motum movēre Δεύτερη
respondeo respondi responsum respondēre Δεύτερη
ago egi actum agĕre Τρίτη
ascendo ascendi ascensum ascendĕre Τρίτη
conduco conduxi conductum conducĕre Τρίτη
impono imposui impositum imponĕre Τρίτη
occido occidi occisum occidĕre Τρίτη
prorumpo prorupi proruptum prorumpĕre Τρίτη
quiesco quievi quietum quiescĕre Τρίτη
sumo sumpsi sumptum sumĕre Τρίτη
traho traxi tractum trahĕre Τρίτη
vinco vici victum vincĕre Τρίτη
vivo vixi victum vivĕre Τρίτη
egredior egressus sum   egredi Τρίτη/ Αποθετικό
morior mortuus sum (moriturus) mori Τρίτη/ Αποθετικό
sequor secutus sum   sequi Τρίτη/ Αποθετικό
sum fui   esse Βοηθητικό
redeo redi(v)i reditum redīre Ανώμαλο

Συντακτική Ανάλυση

 1. Aegrotābat Caecīna Paetus, marītus Arriae: Κύρια πρόταση.

Aegrotābat: ρήμα, Caecīna Paetus: υποκείμενο, marītus: παράθεση στο Caecīna Paetus, Arriae: γενική κτητική στο maritus.

 1. aegrotābat et filius: Κύρια πρόταση.

aegrotābat: ρήμα, filius: υποκείμενο.

 1. Filius mortuus est: Κύρια πρόταση.

mortuus est: ρήμα, filius: υποκείμενο.

 1. Huic Arria funus ita parāvit: Κύρια πρόταση.

parāvit: ρήμα, Arria: υποκείμενο, funus: άμεσο αντικείμενο, huic: έμμεσο αντικείμενο, ita: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο parāvit.

 1. ut ignorarētur a marīto: Δευτερεύουσα επιρρηματική συμπερασματική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του αποτελέσματος στο Εισάγεται με το συμπερασματικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το αποτέλεσμα στη Λατινική θεωρείται πάντοτε μια υποκειμενική κατάσταση. Μάλιστα εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (ignorarētur), γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (paravit: οριστική παρακειμένου με σημασία αορίστου). Ισχύει ιδιομορφία ως προς τον κανόνα ακολουθίας των χρόνων, γιατί το αποτέλεσμα αντιμετωπίζεται τη στιγμή που διαμορφώνεται στη συνείδηση του ομιλητή.

ignorarētur: ρήμα, funus: (ενν.) υποκείμενο, a marīto: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στο ignorarētur.

 1. quin immo vivere filium simulābat: Κύρια πρόταση.

simulābat: ρήμα, Arria: (ενν.) υποκείμενο, vivere: αντικείμενο, ειδικό απαρέμφατο, με υποκείμενο filium (ετεροπροσωπία).

 1. cum illa cubiculum marīti intraverat: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο Εισάγεται με τον επαναληπτικό χρονικό σύνδεσμο cum. Εκφέρεται με οριστική υπερσυντελικού (intraverat), γιατί δηλώνει επανάληψη πραγματικού γεγονότος.

intraverat: ρήμα, illa: υποκείμενο, cubiculum: αντικείμενο, marīti: γενική κτητική στο cubiculum.

 1. ac marīto persaepe interroganti respondēbat: Κύρια πρόταση.

respondēbat: ρήμα, Arria: (ενν.) υποκείμενο, marīto: αντικείμενο, interroganti: επιθετική μετοχή, με υποκείμενο marīto, ως επιθετικός προσδιορισμός στο marīto, persaepe: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο interroganti.

 1. quid ageret puer: Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής αγνοίας, ως αντικείμενο στο Εισάγεται με την ερωτηματική αντωνυμία quid. Εκφέρεται με υποτακτική, γιατί θεωρείται ότι η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χροιά στο περιεχόμενό της και μάλιστα με υποτακτική παρατατικού (ageret), γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (interroganti μετοχή εξαρτημένη από άλλον ιστορικό χρόνο, το respondebat: οριστική παρατατικού) και δηλώνει το σύγχρονο.

ageret: ρήμα, puer: υποκείμενο, quid: αντικείμενο.

 1. Bene quiēvit: Κύρια πρόταση.

quiēvit: ρήμα, puer: (ενν.) υποκείμενο, bene: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο quiēvit.

 1. libenter cibum sumpsit: Κύρια πρόταση.

sumpsit: ρήμα, puer: (ενν.) υποκείμενο, cibum: αντικείμενο, libenter: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο sumpsit.

 1. Deinde egrediebātur: Κύρια πρόταση.

egrediebātur: ρήμα, Arria: (ενν.) υποκείμενο, deinde: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο egrediebātur.

 1. cum lacrimae suae, diu cohibitae, vincerent: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο Εισάγεται με τον ιστορικό–αφηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί για πράξη στο παρελθόν δηλώνει μια βαθύτερη σχέση αιτίας–αποτελέσματος μεταξύ της δευτερεύουσας και της εξάρτησής της. Μάλιστα εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (vincerent), γιατί δηλώνει το σύγχρονο.

vincerent: ρήμα, lacrimae: υποκείμενο, suae: επιθετικός προσδιορισμός στο lacrimae, cohibitae: επιθετική μετοχή, με υποκείμενο lacrimae, ως επιθετικός προσδιορισμός στο lacrimae, diu: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο cohibitae.

 1. prorumperentque: Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση, ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο Εισάγεται με τον ιστορικό–αφηγηματικό σύνδεσμο cum και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί για πράξη στο παρελθόν δηλώνει μια βαθύτερη σχέση αιτίας–αποτελέσματος μεταξύ της δευτερεύουσας και της εξάρτησής της. Μάλιστα εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (prorumperent), γιατί δηλώνει το σύγχρονο. Υπάρχει παρατακτική σύνδεση με την προηγούμενη πρόταση. (que)

prorumperent: ρήμα, lacrimae: (ενν.) υποκείμενο.

 1. Tum se dolōri dabat: Κύρια πρόταση.

dabat: ρήμα, Arria: (ενν.) υποκείμενο, se: άμεσο αντικείμενο κατά άμεση αυτοπάθεια, dolōri: έμμεσο αντικείμενο, tum: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο dabat.

 1. paulo post siccis oculis redībat: Κύρια πρόταση.

redībat: ρήμα, Arria: (ενν.) υποκείμενο, oculis: αφαιρετική του τρόπου στο redībat, siccis: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο oculis, post: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο redībat, paulo: αφαιρετική του μέτρου ή της διαφοράς στο post.

 1. Scribōniānus arma in Illyrico contra Claudium moverat: Κύρια πρόταση.

moverat: ρήμα, Scribōniānus: υποκείμενο, arma: αντικείμενο, contra Claudium: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της εναντίωσης στο moverat, in Illyrico: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου που δηλώνει στάση στο moverat.

 1. fuerat Paetus in partibus eius: Κύρια πρόταση.

fuerat: ρήμα, Paetus: υποκείμενο, in partibus: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου μεταφορικά στο fuerat, eius: γενική κτητική στο partibus.

 1. occīso Scribōniāno, Rōmam trahebātur: Κύρια πρόταση.

trahebātur: ρήμα, Paetus: (ενν.) υποκείμενο, Rōmam: αιτιατική της κατεύθυνσης στο trahebātur, occīso: επιρρηματική χρονική μετοχή, με υποκείμενο Scribōniāno (αφαιρετική απόλυτη), ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο trahebātur.

 1. Erat ascensūrus navem: Κύρια πρόταση.

Erat ascensūrus: ρήμα, Paetus: (ενν.) υποκείμενο, navem: αντικείμενο.

 1. Arria milites orābat: Κύρια πρόταση.

orābat: ρήμα, Arria: υποκείμενο, milites: άμεσο αντικείμενο.

 1. ut simul imponerētur: Δευτερεύουσα ονοματική βουλητική πρόταση, ως έμμεσο αντικείμενο στο orābat. Εισάγεται με το βουλητικό σύνδεσμο ut, γιατί είναι καταφατική, και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί το περιεχόμενό της είναι απλώς επιθυμητό. Μάλιστα εκφέρεται με υποτακτική παρατατικού (imponerētur), γιατί εξαρτάται από ιστορικό χρόνο (orābat: οριστική παρατατικού). Ισχύει ιδιομορφία ως προς τον κανόνα ακολουθίας των χρόνων, γιατί η επιθυμία αντιμετωπίζεται τη στιγμή που διαμορφώνεται στη συνείδηση του ομιλητή.

imponerētur: ρήμα, Arria: (ενν.) υποκείμενο, simul: επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο imponerētur.

 1. Non impetrāvit: Κύρια πρόταση.

Non impetrāvit: ρήμα, Arria: (ενν.) υποκείμενο.

 1. conduxit piscatoriam naviculam: Κύρια πρόταση.

conduxit: ρήμα, Arria: (ενν.) υποκείμενο, naviculam: αντικείμενο, piscatoriam: επιθετικός προσδιορισμός στο naviculam.

 1. ingentemque navem secūta est: Κύρια πρόταση.

secūta est: ρήμα, Arria: (ενν.) υποκείμενο, navem: αντικείμενο, ingentem: επιθετικός προσδιορισμός στο navem.

Για να μεταβείτε σε άλλη Ενότητα των Λατινικών Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΑπαντήσεις
Λατινικά 3-11
Λατινικά 13-20
Λατινικά 16-20 Λατινικά 16-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18-20 Λατινικά 18-20- Απαντήσεις
Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων) Λατινικά 18 & 24 Θέμα 24462 (Τράπεζα Θεμάτων)-Απαντήσεις
Λατινικά 18-35-47 Λατινικά 18-35-47-Απαντήσεις
Λατινικά 20 & 31
Λατινικά 21-23 Λατινικά 21-23 Απαντήσεις
Λατινικά 21-25 Λατινικά 21-25 Απαντήσεις
Λατινικά 21-29
Λατινικά 22 -28 Λατινικά 22 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 23-30-48 Λατινικά 23-30-48 - Απαντήσεις
Λατινικά 24-26 Λατινικά 24 -26 Απαντήσεις
Λατινικά 26 -28 Λατινικά 26 -28 Απαντήσεις
Λατινικά 29-30, 32 Λατινικά 29-30, 32 Απαντήσεις
Λατινικά 29 -34 Λατινικά 29 -34 Απαντήσεις
Λατινικά 33-35 Λατινικά 33-35 Απαντήσεις
Λατινικά 37-38 & 40 Λατινικά 37-38 & 40 Απαντήσεις
Λατινικά 43-45 Λατινικά 43-45 Απαντήσεις
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 21 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 22 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 23 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 24 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 25 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 26 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 27 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 29 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 32 Απαντήσεις
Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Φύλλο Εργασίας Ενότητα 33 Απαντήσεις

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.