Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Νέα Ύλη

Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Νέα Ύλη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Νέα Ύλη

Ομάδα Α

Θέμα Α1

1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:

α. «Εθνικές γαίες»

β. «Πανελλήνιον»

γ. «Μακεδονική Επιτροπή»

Μονάδες 15

Θέμα Α2

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας το γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση και δίπλα του τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Στη συνέχεια να διορθώσετε τις προτάσεις στις οποίες υπάρχουν λάθη γράφοντάς τες σωστά.

α. Οι Σουλιώτες πρόσφυγες έφτασαν στο Μεσολόγγι σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη είχε επιβαρυνθεί υπερβολικά από πρόσφυγες.

β. Επί τουρκοκρατίας το πολιτικό πλαίσιο άρχισε ν’ αμφισβητείται από τα πελατειακά δίκτυα.

γ. Κατά τον 19ο αιώνα η ελληνική βιομηχανία τονώθηκε μετά την προσάρτηση των Ιονίων Νήσων και της Θεσσαλίας.

δ. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του 19ου αιώνα είναι το ξέσπασμα απελευθερωτικών κινημάτων , με υποκίνηση ή ανοχή του ελληνικού κράτους, σε όλες τις τουρκοκρατούμενες περιοχές.

ε. Μετά το 1882, όλο και συχνότερα παρουσιάζεται το φαινόμενο οι εκλογείς να ψηφίζουν με κομματικά κριτήρια.

Μονάδες 10

 Θέμα Β1

Να αναφερθείτε στις διαδικασίες ίδρυσης της Ερμούπολης, καθώς και στον ρόλο που διαδραμάτισε στην ελληνική οικονομία του 19ου αιώνα.

Μονάδες 15

 Θέμα Β2

Κατά την περίοδο της μοναρχίας του Όθωνα ποιο γεγονός αποτέλεσε την αφορμή για την κρίση που ξέσπασε γύρω από το θέμα της απόκτησης της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη και πώς ρυθμίστηκε τελικά το πρόβλημα από την Εθνοσυνέλευση;

Μονάδες 10

Ομάδα Β

Θέμα Γ1 

Η ελληνική οικονομία κατά τον 19ο αιώνα: α) να αναφερθείτε στην κατάσταση στην οποία βρισκόταν η χώρα από πλευράς υποδομών αμέσως μετά την ανεξαρτησία αλλά και στους λόγους για τους οποίους ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθούν δημόσια έργα. β) γιατί ήταν αναγκαίος ο εξωτερικός δανεισμός του κράτους και πού διατέθηκαν κυρίως αυτά τα ποσά;

Οι απαντήσεις να βασιστούν στις γνώσεις που έχετε αποκομίσει και στις ιστορικές πηγές που ακολουθούν.

 Μονάδες 25

ΠΙΝΑΚΑΣ

Περίοδος           Δημόσιο χρέος           Στρατιωτικές δαπάνες      Δημόσια έργα

1863-72                 14,7                                           39,5                                    1,0

1873-82                 19,7                                           46,4                                    0,7

1883-92                 36,5                                           29,1                                    5,8

1903-12                  28,4                                          37,3                                    4,0

(Σε εκατομμύρια δραχμές)

Κ. Κωστής, «Δημόσια οικονομικά», Κ. Κωστής-Σ. Πετμεζάς (επιμ.), Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τον 19ο αιώνα, Αθήνα, 2006, σ. 304-305.

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι

«Ευθύς δ΄ όμως ως εκανονίσθη η τύχη του Ελληνικού θρόνου, οι πληρεξούσιοι των τριών Δυνάμεων δι΄ εμπιστευτικής ανακοινώσεως ανέπτυξαν εις τον αντιπρόσωπον της Βαυαρίας τους όρους, υφ’ ούς το στέμμα της Ελλάδος προσεφέρετο εις τον Όθωνα, μεταξύ δε άλλων η ανακοίνωσις αύτη περιείχε και τα εξής σχετικά προς το δάνειον: Το συνέδριον προέτεινε να εγγυηθή υπέρ του Όθωνος δάνειον ίσον προς εκείνο, το οποίον είχε υποσχεθή εις τον Λεοπόλδον· το δάνειον τούτο έμελλε να εκδοθή κατά τμήματα και εφ’ όσον επέβαλον τούτο αι ανάγκαι της Ελλάδος· η δ’ Ελλάς ώφειλεν εκ των ιδίων αυτής εσόδων να πληρώνη τους τόκους και το χρεολύσιον του δανείου». Ανδρέας Ανδρεάδης, Ιστορία των Εθνικών Δανείων, εν Αθήναις, 1904, σ. 82. ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ «Ένα δείγμα δυσαρέσκειας είναι η άρνηση πολλών κατοίκων ορισμένων δήμων ή κοινοτήτων να δεχτούν την αναγκαστική εργασία ή τον φόρο σε χρήμα, όταν δεν κάνουν καμιά χρήση της εθνικής οδού για την οποία πρέπει να εργαστούν ή να πληρώσουν. Επιπλέον η απόσταση από τον τόπο κατοικίας τούς υποχρεώνει σε κοπιαστικές μετακινήσεις […] Το σύστημα της αγγαρείας πήγε να εφαρμοστεί με σύγχρονες μεθόδους σε παραδοσιακό πλαίσιο. Προϋπόθεσή του δηλαδή ήταν να υπάρχει, στο επίπεδο των δήμων και κοινοτήτων, ένας διοικητικός μηχανισμός ικανός να οργανώσει με ταχύτητα την επιχείρηση «οδοποιία», μόλις δινόταν το πράσινο φως, και ένα διοικητικό προσωπικό καταρτισμένο και, κυρίως, αφοσιωμένο στην υπόθεση της οδοποιίας, που θα επέβλεπε την ομαλή πρόοδο των έργων».

Μαρία Συναρέλλη, Δρόμοι και Λιμάνια στην Ελλάδα, 1830-1880, Πολιτιστικό Τεχνολογικό Ίδρυμα ΕΤΒΑ, 1989, σ. 58-59.

Θέμα Δ1 

Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται, να απαντήσετε στο ερώτημα:

α. Ποιοι ήταν οι οπαδοί του Γαλλικού κόμματος; (μονάδες 8)

β. Ποια τα βασικά στοιχεία της πολιτικής του; (μονάδες 10)

γ. Πώς πολιτεύτηκε ο ηγέτης του κατά την περίοδο 1844-1847; (μονάδες 7)

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Ι

«Στο Γαλλικό Κόμμα διαπιστώνεται η μέγιστη διάρκεια των πελατειακών δομών. Το κόμμα που δημιουργήθηκε ως εκπρόσωπος των συμφερόντων των Ρουμελιωτών στρατιωτικών κυρίως, την εκπροσώπηση των οποίων είχε αναλάβει ο Ιωάννης Κωλέττης, διατήρησε αυτόν τον χαρακτήρα μέχρι και μετά τον δεύτερο εμφύλιο. Ο εμφύλιος είχε συντελέσει στην ανάπτυξη ενός κοινού μετώπου των Ρουμελιωτών, που οδήγησε οπλαρχηγούς με τόσο μεγάλες αντιθέσεις μεταξύ τους, όπως ο Κώστας Μπότσαρης και ο Κίτσος Τζαβέλας, στο στρατόπεδο του Κωλέττη, εμποδίζοντας αρχικά την ανάπτυξη άλλων διαφοροποιήσεων. Με μια σειρά τακτικές κινήσεις ο Κωλέττης βελτίωσε τη θέση του. Όταν ο οδυσσέας Ανδρούτσος το 1825, ως αιχμάλωτος του Ιωάννη Γκούρα, είχε βρει τον θάνατο, ο ίδιος ο Γκούρας είχε σκοτωθεί ένα χρόνο αργότερα και ο Καραϊσκάκης το 1827, ο Κωλέττης μπορούσε πια να εκπροσωπεί μόνος τους στρατιωτικούς της Στερεάς. Παράλληλα το μέτωπο των Ρουμελιωτών στον δεύτερο εμφύλιο διαμεσολάβησε την προσχώρηση αρχόντων της Στερεάς Ελλάδας στον Κωλέττη […] Στους αγωνιστές της Ρούμελης ήταν εντυπωσιακό εκείνο που ίσχυε γενικά για τον στρατό: απαίτησαν από τον Κωλέττη μισθό, τροφή και πυρομαχικά, και ο Κωλέττης αξιοποίησε δεξιοτεχνικά αυτή τη δυνατότητα να τους προσδέσει στενότερα στην παράταξή του».

Gunnar Hering, Τα Πολιτικά Κόμματα στην Ελλάδα, 1821-1936, Μ.Ι.Ε.Τ.,

τ. Α΄, σ. 118-119

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙ

«Η παραχώρηση Συντάγματος δε μετέβαλε την πολιτική ζωή. Η συνεργασία των τριών κομμάτων εν όψει της αλλαγής του 1843 διαλύθηκε αμέσως μετά την επιτυχία. Οι πρώτες αλλαγές που ακολούθησαν κράτησαν τρεις μήνες κατά τους οποίους η Ελλάδα έγινε λεία των οπλισμένων συμμοριών του Κωλέττη, που έβαλε σ’ ενέργεια όλα τα μέσα για να συντρίψει τον αντίπαλο και να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή. Συνταγματικός, όταν ήταν στην αντιπολίτευση, ο Κωλέττης δείχτηκε υπερβολικά συγκεντρωτικός όταν πήρε την εξουσία κι ενθάρρυνε τις επεμβάσεις του στέμματος στην πολιτική ζωή. Η πραγματική εσωτερική πολιτική του συνίστατο στη διάθεση των κρατικών εσόδων για λογαριασμό των φίλων του, χωρίς κανένα σοβαρό μέτρο για τη διοργάνωση και οικονομική ανάπτυξη της χώρας».

Νίκος Σβορώνος, Επισκόπηση της Νεοελληνικής Ιστορίας, Θεμέλιο, 1982.

 σ. 81

ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΙΙ

«Ο Κωλέττης, είχε θέσει επισήμως τον Ιανουάριο του 1844 το ζήτημα εκείνο το οποίο για οχτώ περίπου δεκαετίες, όχι απλώς θα απασχολήσει τη χώρα, αλλά θα περιδινήσει κάθε έκφανση της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής:

‘’Διά την γεωγραφικήν αυτής θέσιν η Ελλάς είναι το κέντρον της Ευρώπης· ισταμένη και έχουσα εκ μεν δεξιών την Ανατολήν, εξ αριστερών δε την Δύσιν, προώρισται ώστε διά μεν της πτώσεως αυτής να φωτίση την Δύσιν, διά δε της Αναγεννήσεως την Ανατολήν. Το μεν πρώτον εξεπλήρωσαν οι προπάτορες ημών, το δε δεύτερον είναι εις ημάς ανατεθειμένον. Εν τω πνεύματι του όρκου τούτου και της μεγάλης ιδέας, είδον πάντοτε τους πληρεξουσίους του Έθνους να συνέρχονται διά να αποφασίσουν ουχί πλέον περί της τύχης της Ελλάδος, αλλά περί της ελληνικής φυλής.’’ Αυτή είναι, λοιπόν, η ληξιαρχική πράξη γέννησης της Μεγάλης Ιδέας. Είναι λογικό, το ζήτημα που συνείχε και συγκινούσε κάθε Έλληνα, με διαφορετική ένταση κάθε φορά, να απασχολεί –μάλλον εντονότερα, λόγω της φύσεως του επαγγέλματος– και τους αξιωματικούς».

Δημήτρης Μαλέσης, «Ν’ ανάψη η επανάστασις»:Μεγάλη Ιδέα και Στρατός τον 19ο αιώνα, Ασίνη, 2017, σ. 151-152.

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Απαντήσεις Κριτηρίου Αξιολόγησης

Το κριτήριο αξιολόγησης συνέταξε η συνάδελφος  Γεωργία Μωραΐτη, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.