η περίοδος της δημιουργίας

Η Περίοδος της Δημιουργίας

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ε. Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ Η ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

2. Η περίοδος της δημιουργίας

Το έργο της πρώτης κυ­βέρνησης
  • Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας απέδωσε σημαντικό έργο:

α. Εξέδωσε νόμους και διατάγματα,

β. Έκοψε κρητικό νόμισμα (κρητική δραχμή).

γ. Ίδρυσε την Κρητική Τράπεζα,

δ. Οργάνωσε ταχυδρομική υπηρεσία.

ε. Οργάνωσε Χωροφυλακή με Ιταλούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς ( μπινιέρους).

στ. Μερίμνησε για εκπαίδευση. Ιδρύθηκαν πολλά σχολεία και διορίστηκαν δάσκαλοι.

ζ. Μερίμνησε για τη δημόσια υγεία. Ιδρύθηκε το λεπροκομείο της Σπιναλόγκας.

η. Αντιμετώπισε το ζήτημα του καθεστώτος της τοπικής εκκλησίας → καθεστώς ημιαυτόνομης Εκκλησίας (Οργανικός Νόμος του 1900)

– Οικουμενικό Πατριαρχείο εκλέγει τον Προκαθήμενο (Μητροπολίτης)
– Κρητική Πολιτεία εκδίδει διάταγμα αναγνώρισης και εγκατάστασής του.

Πηγές

ΠΗΓΗ 1

Διορισμός του Γεωργίου ως «Υπάτου Αρμοστού των Δυνάμεων»

Στις 9 Δεκεμβρίου 1898 ο πρίγκιπας Γεώργιος έφθασε στην Κρήτη, έπειτα από κοινή απόφαση των Μεγάλων Δυνάμεων και παρά τη διαμαρτυρία της Πύλης. Λίγο νωρίτερα, οι πρεσβευτές της Αγγλίας, Γαλλίας, Ρωσίας και Ιταλίας είχαν ζητήσει από το βασιλιά Γεώργιο την άδεια για το διορισμό του Γεωργίου ως Υπάτου Αρμοστού των Δυνάμεων» ορίζοντας τους όρους της Αρμοστείας ως εξής: «Αι δυνάμεις άστινας έχομεν την τιμήν ν’ αντιπροσωπεύωμεν, πεπεισμέναι εις το σοφόν πνεύμα της Μεγαλειότητός σας, μας επεφόρτισαν να την παρακαλέσωμεν να παράσχη εις την Α.Β.Υ. τον Πρίγκηπα Γεώργιον την άδειαν να δεχθή την εντολήν του Υπάτου Αρμοστού εν Κρήτη υπό τους εξής όρους:

Α) Ο Ύπατος αρμοστής θέλει περιβληθή δι’ εντολής χρονικής διαρκείας τριών ετών προς ειρήνευσιν της νήσου και την εγκαθίδρυσιν αυτονόμου πολιτεύματος.

Β) Ο Ύπατος αρμοστής θέλει αναγνωρίσει την Υψηλήν επικυριαρχίαν του Σουλτάνου και θέλει λάβει μέτρα προς διαφύλαξιν της τουρκικής σημαίας, ήτις κατά την υπόσχεσιν την υπό των 4 Δυνάμεων δοθείσαν θα υψώται εις τι των οχυρωμένων σημείων της Νήσου.

Γ) Η πρώτη Του φροντίς θέλει είναι η από συμφώνου μετά Συνελεύσεως, εν η πάντα τα στοιχεία της Κρήτης θέλουσιν αντιπροσωπευθή, εγκατάστασις Αυτονόμου Πολιτεύματος, ικανού να εγγυηθή εν ισότητι την ασφάλειαν των προσώπων και της περιουσίας ως και την ελευθέραν των θρησκειών εξάσκησιν.

Δ) Ο Ύπατος αρμοστής οφείλει να προβή παρευθύς εις τον οργανισμόν χωροφυλακής ή πολιτοφυλακής τοπικής, ικανής να τηρήση την τάξιν.

Προς διευκόλυνσιν της διοργανώσεως της νέας διοικήσεως και προς πλήρωσιν των προσωπικών υποχρεώσεων της Α.Β.Υ. του Πρίγκηπος Γεωργίου, εκάστη των 4 Δυνάμεων θέλει κάμει, κατόπιν εγκρίσεως των Βουλών, δια τα συνταγματικά κράτη, ενός εκατομμυρίου φράγκων, προκαταβολήν, αποδοτέαν βραδύτερον εκ του προϊόντος του δανείου του συνομολογηθησομένου υπό της Κρήτης επ’ εγγυήσει των προσόδων της.

Ο Πρίγκηψ Γεώργιος αδεία του Σεπτού Αυτού Πατρός εδέχθη την αρμοστείαν κατά τους εν τη ανωτέρω «pro memoria» τέσσαρας όρους, εις την υποστήριξν των προστατευουσών Μεγάλων Δυνάμεων – ως εγνωστοποίει αυταίς – βασιζόμενος όπως επιτύχη προς ανάπτυξιν και ευτυχίαν παντός του πληθυσμού της Κρήτης».

Ι.Ε.Ε., τόμ. ΙΔ΄, σ. 197

ΠΗΓΗ 2

Το πρώτο διάγγελμα του Ύπατου Αρμοστή της Κρήτης, πρίγκιπα Γεωργίου:

«Θα καταβάλω πάσαν προσπάθειαν υπέρ της ευημερίας σας, θα φροντίσω να διοικηθήτε καλώς, δίκαιως και αμερολήπτως, ν’ αποκτήσετε ανεξαιρέτως ασφάλειαν αληθή, ην ευγγυάται μόνον το κράτος του νόμου και θεσμοί λυσιτελείς…»

Παράθεμα σχολικού βιβλίου, σ. 208

Με αφετηρία το παράθεμα και τις γνώσεις σας από το σχολικό βιβλίο να καταγράψετε τις ενέργειες που έγιναν κατά τη χρονική περίοδο 1898-1899 για την οργάνωση της Κρητικής πολιτείας.

Προέλευση

Πηγές Πανελλαδικών

Δεν υπάρχουν Πηγές Πανελλαδικών για τη συγκεκριμένη ενότητα

Ερωτήσεις Πανελλαδικών

  • Ποιο σημαντικό έργο απέδωσε η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας; Μονάδες 12  Ημερ. Επαν. 2008
  • Ο Οργανικός Νόμος του 1900 έδωσε λύση σε ακανθώδη εκκλησιαστικά  ζητήματα. (σωστό ή λάθος) (μον.  2)  Εσπερ. Επαν. 2008
  • Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής Πολιτείας απέδωσε σημαντικό έργο (σωστό ή λάθος) (μον. 2) Εσπερ. 2009
  • Ποιο είναι το έργο της πρώτης κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας; (μον 12) Εσπερ. Επαν. 2009
  • Η πρώτη κυβέρνηση της Κρητικής πολιτείας εργάστηκε με ζήλο αλλά δεν απέδωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαντικό έργο. (σωστό ή λάθος) (μον. 2) Εσπερ. 2011
  • Οργανικός Νόμος (1900) ορισμός (μον. 5) Ημερ. Εσπερ. Επαν.  2012
  • Να αναφερθείτε στο έργο της κυβέρνησης της Κρητικής Πολιτείας, κατά τα δύο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. Μονάδες 12  Ημερ. Εσπερ. Επαν.  2013
  • Με τον Οργανικό Νόμο του 1900 δόθηκε οριστική λύση στο Κρητικό ζήτημα. (σωστό ή λάθος) (μον.  2)  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ 2015

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.