Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Το Κρητικό ζήτημα

Ομάδα Α

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε τους ορισμούς των παρακάτω όρων:

 • Οργανικός Νόμος του 1900 (Κρήτη)
 • «Ηνωμένη Αντιπολίτευσις» (Κρήτη)
 • Κρητική Πολιτοφυλακή

Μονάδες 15

Α2.Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας στο τετράδιό σας, δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση, τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη

 1. Η επανάσταση του Θερίσου ξέσπασε στις 10 Μαρτίου 1905.
 2. Η τριανδρία των Βενιζέλου, Φούμη και Μάνου με προκήρυξη στις 26.2.1905 ζήτησε την παραίτηση του Ύπατου Αρμοστή.
 3. Ο Γεώργιος απάντησε στα 5 άρθρα του Βενιζέλου στον «Κήρυκα» Χανίων με απαγόρευση της ελευθεροτυπίας.
 4. Οι προκηρύξεις στα Χανιά (10 Μαρ. 1905) κήρυτταν την κατάργηση της διεθνούς προστασίας.
 5. Οι Μεγάλες Δυνάμεις κήρυξαν τον στρατιωτικό νόμο στην Κρήτη.
 6. Οι αθηναϊκές εφημερίδες έδειξαν θετική ανταπόκριση στην επανάσταση του Θερίσου.
 7. Το βασιλικό περιβάλλον στην Αθήνα πίεσε τις Μεγάλες Δυνάμεις να καταδικάσουν την επανάσταση στο Θέρισο.
 8. Πολλοί αξιωματικοί της χωροφυλακής αυτομόλησαν προς τους επαναστάτες.

Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Β

 1. Ποιά ήταν η αντίδραση του βασιλικού περιβάλλοντος, της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της κοινής γνώµης στην Αθήνα απέναντι στην επανάσταση στο Θέρισο;
 2. Πώς αντιµετώπισαν οι Κρήτες την πρόσκληση του Στρατιωτικού Συνδέσµου προς τον Ελευθέριο Βενιζέλο να αναλάβει την πρωθυπουργία της Ελλάδος;
 3. Πώς εξελίχθηκε το Κρητικό Ζήτημα από την έκρηξη των Βαλκανικών Πολέμων μέχρι τον Φεβρουάριο του 1913;

Μονάδες 25

Ομάδα Β

ΘΕΜΑ Γ

Ο Ηγεμόνας της Κρητικής Πολιτείας πρίγκιπας Γεώργιος και ο Ελευθέριος Βενιζέλος εξέφραζαν διαφορετικές απόψεις στο θέμα της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Να επιβεβαιώσετε τις ιστορικές σας γνώσεις με τη διερεύνηση των απόψεων των δύο ανδρών, όπως καταγράφονται στα δύο άρθρα με τον τίτλο «Γεννηθήτω φως» της εφημερίδας Κήρυξ Χανίων.

1. Οι κινήσεις του πρίγκιπα Γεωργίου για την επίλυση του Κρητικού Ζητήματος

Ότε η Α.Β. Υψηλότης επεχείρησε το εις Ευρώπην ταξείδιον  , κατά Σεπτέμβριον του παρελθόντος έτους [σ.σ.: 1901], θρυλούμενον απόρρητον ήτο, ότι μετέβαινε να εκθέση προσωπικώς εις τας προστάτιδας Δυνάμεις τα αποτελέσματα της διετούς σχεδόν διοικήσεώς Του και να συνηγορήση υπέρ της συμφώνως προς τους εθνικούς ημών πόθους επιλύσεως του Κρητικού ζητήματος κατά το τέλος της τριετούς Αρμοστείας. […] [Επεδόθη διπλό υπόμνημα], του πρώτου, εν ω εξετίθεντο τα αποτελέσματα της διετούς διοικήσεώς και ετονίζοντο οι εθνικοί πόθοι των Κρητιον και η ανάγκη της συμφώνως προς τους πόθους τούτους οριστικής λύσεως του Κρητικού ζητήματος, επεδόθη  και δεύτερον υπόμνημα, εν ω προβλεπομένης της ένεκα των διεθνών περιστάσεων αποκρούσεως εν τω παρόντι της ενώσεως, υπεστηρίζετο η ανάγκη του να επέλθη κατά το τέλος της τριετούς Αρμοστείας, στενώτερος τι σύνδεσμος μεταξύ Ελλάδος και Κρήτης. […] Γνωστόν επίσης εγένετο, ότι πάσα η προσωπική ενέργεια της Α.Β. Υψηλότητος περιεστράφη κυρίως εις το δεύτερον τούτο θέμα, διότι από της πρώτης στιγμής της εις Ρωσίας αφίξεως Αυτού εγένετο κατάδηλον, ότι απεκλείετο εν τω παρόντι η ελπίς του ν’ αποφασισθή υπό των Δυνάμεων η ένωσις της Κρήτης προς την Ελλάδα.

«Γεννηθήτω φως», εφημ. Κήρυξ Χανίων,

25 Δεκεμβρίου 1901

2. Η θέση του Βενιζέλου για τα στρατεύματα των Μεγάλων Δυνάμεων στην Κρήτη

[…] Ο κ. Βενιζέλος παρετήρησεν, ότι εφ’ όσον ο τόπος [σ.σ.: η Κρήτη] κατείχε- το μεν στρατιωτικώς υπό των τεσσάρων προστατίδων Δυνάμεων, εκυβερνάτο δε υπό εντολοδόχου αυτών [σ.σ.: του Ηγεμόνα πρίγκιπα Γεωργίου με την ιδιότητα του Ύπατου Αρμοστή της Κρητικής Πολιτείας], παν άλλο ήτο παρά αυτόνομος. […] Την εφαρμογήν της υπεσχημένης αυτονομίας ο κ. Βενιζέλος εθεώρει, ότι έπρεπε να επιδιώξωμεν ζητούντες από τας Δυνάμεις, ίνα κατά το τέλος της τριετούς αρμοστείας πρώτον μεν παύση πλέον η Α.Β. Υψηλότης να κυβερνά τον τόπον εξ ονόματος των Δυνάμεων, ως εντολοδόχος αυτών, […] δεύτερον δε αναγνωρισθή, ότι καθόσον θα οργανούται η πολιτοφυλακή, ης η οργάνωσις και διοίκησις έπρεπε να ανατεθή εις αξιωματικούς του Ελληνικού στρατού -ίνα κατ’ ουσίαν η δύναμις αύτη αποτελή τμήμα του στρατού τούτου-, τα διεθνή στρατεύματα θα αποχωρώσιν βαθμηδόν της νήσου, μέχρις ου καταλίπωσιν αυτήν ολοσχερώς, καθ’ ην ημέραν ο άρχων του τόπου θα εθεώρει, ότι η οργανωθείσα δύναμις της πολιτοφυλακής είναι επαρκής προς τήρησιν της τάξεως και συνεπώς θα εδήλου εις τας προστάτιδας Δυνάμεις, ότι δεν έχει πλέον ανάγκην της συνδρομής των διεθνών στρατευμάτων.

«Γεννηθήτω φως», εφημ. Κήρυξ Χανίων, 4 Ιανουάριου 1902

Μονάδες 25

Θέμα Δ

Αφού μελετήσετε το ακόλουθο κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, να παρουσιάσετε τους σκοπούς της επανάστασης του θερίσου (1905), όπως αυτοί αποτυπώθηκαν στην προκήρυξη της αντιπολίτευσης (26 Φεβρουάριου 1905).

Κείμενο

Η προκήρυξη της αντιπολίτευσης

«Οι υπογεγραμμένοι, αποτελούντες την ηνωμένην εν Κρήτη αντιπολίτευσιν, συνελθόντες εν Χανίοις τη 26η Φεβρουαρίου 1905, αποσκοπούντες εις την εκπλήρωσιν του Εθνικού Προγράμματος, αποφασίζομεν: α) Πρώτον και κύριον μέλημα ημών έστω η επίτευξις του από αιώνων επιδιωκομένου σκοπού της ενώσεως της Κρήτης μετά της ελευθέρας Ελλάδος, β) Αδυνάτου αποβαίνοντος του σκοπού τούτου, θέλομεν επιδιώξει την πολιτικήν προσέγγισιν της πατρίδος μας προς την ελεύθερον Ελλάδα, μεταβαλλομένης από διεθνούς απόψεως της σημερινής καταστάσεως, γ) Μη εκπληρουμένου μηδέ του σκοπού τούτου θέλομεν επιδιώξει την αναθεώρησιν του ημετέρου συντάγματος κατά τό πρότυπον του ελληνικού, όπως απαλλαγή ο τόπος του δεσποτισμού. Του προγράμματος τούτου την πραγμάτωσιν θέλομεν επιδιώξει και δι’ ενόπλων λαϊκών συναθροίσεων. Εν ταις ενεργείαις ημών δεν θέλομεν επιδιώξει προσωπικήν μεταβολήν, αλλ’ επελθούσης τοιαύτης θέλομεν αποκρούσει παντί σθένει και διά των όπλων έτι πάντα μη Έλληνα κυβερνήτην».

 (26 Φεβρουάριου 1905)

Μονάδες 25

Εναλλακτική άσκηση

Να σχολιαστεί η παρακάτω λιθογραφία:

 

 

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στο αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Το Κρητικό ζήτημα (Απαντήσεις)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε η συνάδελφος Βάσια Μπουρλή, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.