Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ No 10

Εφ’ όλης της Ύλης 

Ομάδα Α

ΘΕΜΑ Α

Α1. Να γράψετε τη λέξη Σωστό ή Λάθος  δίπλα από το γράμμα που αντιστοιχεί  στην κάθε πρόταση , ανάλογα με το περιεχόμενό τους

α) Ο πρωθυπουργός Δηλιγιάννης στις 12 Μαρτίου 1905 προέβη σε σκληρές δηλώσεις κατά  του πρίγκιπα Γεωργίου και των συνεργατών του.

β) Η πολιτοφυλακή της Κρήτης οργανώθηκε για πρώτη φορά επί αρμοστείας Αλεξάνδρου Ζαῒμη

γ) Ο Γερμανός Καραβαγγέλης διαπραγματεύτηκε με τους Αρμένιους καθώς και με τους Μουσουλμάνους του Πόντου  μια μορφή συνομοσπονδίας

δ) Το «Χάτι Χουμαγιούν» (1856) οδήγησε στη σταδιακή υποχώρηση του δυσμενούς κλίματος για τους υπόλοιπους Έλληνες  της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας

ε) Το Φεβρουάριο  του 1913  πραγματοποιήθηκε η ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα

 Μονάδες 10

Α2. Να καταγράψετε

α) Το προσφυγικό ρεύμα από την Κωνσταντινούπολη  και την Κύπρο προς την επαναστατημένη Ελλάδα

β) Το περιεχόμενο του  όρου «Ομάδα Ιαπώνων»

γ) Τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 δημιούργησε το τελευταίο ρεύμα (εσωτερικών) προσφύγων .

Μονάδες 15

ΘΕΜΑ Β

Β1. Να αναφερθείτε:

α) Στις ενέργειες του Μητροπολίτη Χρύσανθου για το ποντιακό ζήτημα  κατά το συνέδριο ειρήνης (1918-1919)  στο Παρίσι  [6 μονάδες]

β) Στις ενέργειες του Μητροπολίτη Αμάσειας Γερμανού Καραβαγγέλη , κατά το 1921, για το ίδιο ζήτημα  [6 μονάδες]

Μονάδες 12

Β2. Σχετικά με τον Κριμαϊκό πόλεμο να καταγράψετε:

α) Το  τρόπο που επέδρασε στην  ελληνική πολιτική ζωή κατά την περίοδο της συνταγματικής μοναρχίας

β) Το αποτύπωμά του στο ζήτημα της απελευθέρωσης  των βόρειων Ελληνικών επαρχιών  καθώς και τις επιπτώσεις του στην εσωτερική ζωή της χώρας

Μονάδες 13

Ομάδα Β

ΘΕΜΑ Γ

Γ1. Με βάση τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφερθείτε:

α) Στην κατάσταση που επικράτησε μεταξύ των επαναστατημένων Ελλήνων αναφορικά με το ζήτημα της διαχείρισης της εξουσίας κατά τους πρώτους μήνες της Επανάστασης και να την αιτιολογήσετε (Μονάδες 10)

β) Στην εξέλιξη των σχέσεων ανάμεσα στις παρατάξεις  που συγκροτήθηκαν κατά τη διάρκεια της Β Εθνοσυνέλευσης του Άστρους (1823)  (Μονάδες 7)  και

γ) Στις επιπτώσεις που προέκυψαν από την επικράτηση του πνεύματος διχασμού μεταξύ των επαναστατημένων  Ελλήνων το αμέσως επόμενο διάστημα (Μονάδες 8)

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Παρουσιασθείς (σημ. Ο Δημ. Υψηλάντης) εις Ύδραν (σημ. το καλοκαίρι του 1821) ως πληρεξούσιος του Γενικού Επιτρόπου της Αρχής , υποδέχεται και αναγνωρίζεται υπό των προκρίτων […] Εκείθεν μεταβαίνει εις Άστρος […] , όπου, αφού τον υποδέχθησαν τα μέλη της Γερουσίας και πολλοί των προκρίτων της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδος και των νήσων και των οπλαρχηγών και των στρατιωτών , μετέβησαν όλοι εις  το εν Βερβένοις στρατόπεδον να συμβουλευθώσι περί  των πραγμάτων. […]Τότ οι ολιγαρχικοί , […] του δίδουσι να εννοήση ότι δεν τον αναγνωρίζουσι  ως τοιούτον οποίος επαρουσιάσθη , και δεν τον παραχωρούσι την εξουσίαν την οποίαν εν ονόματι της Αρχής της Εταιρείας αντιποιείται. Αυτοί ζητούσι να επικυρώση την Γερουσίαν των , να διευθύνη δε τα πράγματα , και να κινή τα στρατεύματα , παρά των συγγενών και των οικείων των διοικούμενα ,κατά τας αποφάσεις της  Γερουσίας , ήτις έμελλε να είναι το συμβούλιόν του […]Ο δε Υψηλάντης […], εννοεί να είναι υπέρτατος άρχων και να διευθύνη τα τε πολιτικά και τα πολεμικά κατά τινάς όρους. Να είναι δε ο πληρεξούσιος αρχιστράτηγος της Ελλάδας και τα στρατεύματα να εξαρτώνται  και να διευθύνωνται απολύτως από αυτόν · θέλει και να διορισθή αντί της Γερουσίας είδος τι συμβουλίου , να χρησιμεύσει ως φροντιστήριον δια να προμηθεύῃ τα αναγκαία δια τον πόλεμον

Ν. Σπηλιάδη , Ἁπομνημονεύματα (Α 203-213)» Θέματα Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας από τις πηγές Γ Λυκείου , Αθήνα 1998 , σελ. 92-93

 ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Οι κατατρεγμένοι όμως από τους Τούρκους κλέφτες και οι άλλοι στρατιωτικοί αποκτούν σιγά σιγά δύναμη , γιατί αυτοί γίνονται οι φυσικοί  αρχηγοί του επαναστατημένου λαού. Έτσι έρχονται αντιμέτωποι των κοτζαμπάσηδων , των πολιτικών, όπως ονομάζονται τώρα , οι οποίοι δεν είναι καθόλου πρόθυμοι  να υποχωρήσουν και να τους παραχωρήσουν  τη δύναμη και την  επιρροή στις λαϊκές μάζες την οποία ασκούσαν αιώνες τώρα[…]Η πρώτη περίοδος του εμφυλίου ξεκινά σα σύγκρουση του στρατιωτικού κόμματος της «μαχαιροκρατίας» που αντιπροσωπεύεται κυρίως από τον Κολοκοτρώνη με το κόμμα των πολιτικών , των «καλαμαράδων» , […]και λήγει κατά τα μέσα του 1824 με την  επικράτηση των πολιτικών , κυρίως των δυνατών προκρίτων  της Αχαῒας Ανδρέα Ζαῒμη και Ανδρέα Λόντου πο επηρεάζουν  την κυβέρνηση Λ. Κουντουριώτη.

Α. Βακαλόπουλος , Νέα Ελληνική Ιστορία 1204-1985 , εκδ. Βάνιας , Θεσ/νικη  2005 σελ. 185-186                 

ΚΕΙΜΕΝΟ Γ

Μετά το Μάιο του 1824 , διάφοροι Πελοποννήσιοι  ηγέτες άρχισαν να καλούν σε ανταρσία . την ίδια στιγμή οι αντίπαλοί τους , με επικεφαλής τους αδελφούς Κουντουριώτη και τον Ιωάννη Κωλέττη , προσπαθούσαν αν εντάξουν στο στρατόπεδό τους   Στερεοελλαδίτες οπλαρχηγούς με επιστολές σαν την παρακάτω (πιθανόν συντάχθηκε από τν Ι. Κωλέττη)  :Οι Μοραῒτες ελύσαξαν από τα πολλά πλούτη , τα οποία ήρπασαν από τους Τούρκους […]και προσπαθούν  να αντικαταστήσουν […]τους μπέηδες και τους αγάδες. Και εσείς τρέχετε αυτού χωρίς ψωμί , χωρίς τσαρούχι , χωρίς φορέματα ,με μια παλαιοκάπαν , καταβασανίζεσθε. Τί λοιπόν περιμένετε; Άλλην αρμοδιωτέραν και ευτυχεστέραν δια σας περίστασιν δε θέλει εύρετε ποτέ , δια ν απλουτίσετε μεγάλοι και μικροί. Τώρα άνοιξαν δια σας δυο πηγάς πλούτου , οι λίρες του δανείου και τα πλούσια λάφυρα του Μορέως

Δ.Κόκκινος , η Ελληνική Επανάσταση , εκδ. Μέλισσα , Αθήνα 1959 -1960 , τομ. 4 σελ. 509

ΘΕΜΑ Δ

Αντλώντας πληροφορίες από τα παρακάτω κείμενα και σε συνδυασμό με τις ιστορικές σας γνώσεις , να  παρουσιάσετε και να αιτιολογήσετε τη στάση που τήρησαν οι ελληνικές κυβερνήσεις απέναντι στο Κρητικό ζήτημα :

α) Κατά τη διάρκεια του 1908  (Μονάδες 10)

β) Μετά την  ανάληψη τη πρωθυπουργίας της Ελλάδας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο έως και την έναρξη των Βαλκανικών πολέμων  ( Μονάδες 15)

Μονάδες 25

ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Το Φθινόπωρο του 1908 η Βουλγαρία κήρυξε την ανεξαρτησία της  και προσάρτησε την Ανατολική Ρωμυλία , μια περιοχή που φιλοξενούσε ελληνικούς πληθυσμούς. Την ίδια εποχή η Αυστροουγγρική αυτοκρατορία μεθόδευσε την ενσωμάτωση της Βοσνίας –Ερζεγοβίνης , παρά τις αντιδράσεις της Ρωσίας και της γειτονικής Σερβίας. Μέσα σε αυτό το ρευστό  πολιτικό σκηνικό οι Κρήτες με την παρότρυνση και της Ελληνικής κυβέρνησης αποφάσισαν να διεκδικήσουν την ανεξαρτησία τους και την ένωση με την Ελλάδα. Η ελληνική κυβέρνηση επισήμως δεν επιδοκίμαζε τις πρωτοβουλίες των Κρητών , διότι δεν ήθελε να προκαλέσει τους Τούρκους. Στο παρασκήνιο , όμως, οι δύο πλευρές συνεργάζονταν στενά. Η Αθήνα θεωρούσε απαραίτητη την κινητοποίηση των Κρητών για να διεκδικηθεί  de facto  η ένωση με την Ελλάδα . Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας Γεώργιος Θεοτόκης εισηγήθηκε στον  ομόλογό του  της Κρήτης Γεώργιο Παπαμαστοράκη την ανάγκη για κινητοποιήσεις προκειμένου να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός. Ο Παπαμαστοράκης ήλθε σε επαφή με τον ηγέτη της αντιπολίτευσης  Ελευθέριο Βενιζέλο  , ο οποίος συμφώνησε με την πρόταση του Θεοτόκη  . Πράγματι στις 24 Σεπτεμβρίου /6 Οκτωβρίου  του 1908 πραγματοποιήθηκε ογκώδες συλλαλητήριο στα Χανιά , στο  οποίο υπολογίζεται ότι συμμετείχαν 15.000 άνθρωποι.

Άρθρο «24 Σεπτεμβρίου 1908: Ένωση της Κρήτης  με την Ελλάδα –Πώς έγινε» του Πανεπιστημιακού Γ.Χ Κουφογιώργου , Ελευθεροτυπία 20. 9. 2014

ΚΕΙΜΕΝΟ Β

Ήδη από το 1911 είχε τεθεί  το ζήτημα να σπεύσουν οι Κρήτες βουλευτές στην Ελλάδα για να ενσωματωθούν στο Ελληνικό  κοινοβούλιο , ώστε να επιτευχθεί  μια  de facto  ένωση της νήσου  με την Ελλάδα. Στη λύση αυτή αντέδρασαν λυσωδώς οι Μεγάλες Δυνάμεις , οι οποίες είχαν καταστήσει επιπλέον  προσεκτική  την ελληνική κυβέρνηση να μην αποδεχθεί με κανέναν τρόπο την πραξικοπηματική αυτή  ενέργεια των Κρητών. Και ενώ ο Κρήτης Ελευθέριος Βενιζέλος ήταν σαφώς αντίθετος με την εισδοχή των Κρητών βουλευτών και τη γνώμη του αυτή την εξέθεσε απερίφραστα στην επιτροπή Κρητών , όταν τον επισκέφτηκε το 1911 η παλαιοκομματική παράταξη , για λόγους καθαρά αντιπολιτευτικούς , ενίσχυε τις επιθυμίες αυτές των Κρητών , αδιαφορώντας για τους τεράστιους εθνικούς κινδύνους  που επικρέμονταν πάνω από την Ελλάδα και κυρίως τον κίνδυνο κήρυξης πολέμου  της Τουρκίας και της Ελλάδας και μάλιστα σε μια εποχή που η μυστική διπλωματία προετοίμαζε την Ελληνο-βουλγαρο-Σερβική συμμαχία  μετά της Τουρκίας με σύντονες διαπραγματεύσεις. Ο Βενιζέλος λοιπόν προκειμένου να μην επέλθει βίαιη ανατροπή της ισορροπίας των τεταμένων ελληνοτουρκικών σχέσεων είχε καταλήξει να αντιταχθεί σθεναρά στην είσοδο των Κρητών βουλευτών στην Ελληνική Βουλή. […] Ο χειρισμός του Βενιζέλου , παρά τον αντιδημοτικό χαρακτήρα του , άφησε ελεύθερο το έδαφος  για μια Βαλκανική Συμμαχία για τη διεξαγωγή του απελευθερωτικού πολέμου του 1912.

Τάσος Βουρνάς , Ιστορία της Νεότερης  και Σύγχρονης Ελλάδας , τόμος Β σελ. 104-107

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στο Κριτήριο Αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Κριτήριο Αξιολόγησης Ιστορία Προσανατολισμού Προσομοιωτικό 10- Απαντήσεις 

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε ο συνάδελφος Διονύσιος Κόκλας, ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο Κεφάλαιο ή Ενότητα της Ιστορίας Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ Λυκείου, επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τους παρακάτω πίνακες:

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Τα δημογραφικά δεδομέναΗ Μεγάλη Ιδέα
Το εμπόριο το 19ο αιώναΗ ελληνική ναυτιλία το 19ο αιώνα
Διανομή εθνικών κτημάτωνΕκμετάλλευση Ορυχείων
Το Τραπεζικό ΣύστημαΗ βιομηχανία
Δημόσια ΈργαΣιδηρόδρομοι
Εθνικά Δάνεια Πτώχευση 1893 -
ΔΟΕ
Εξωελλαδικό ελληνικό κεφάλαιο
Αγροτικό Ζήτημα Εργατικό Κίνημα
Οικονομικές Συνθήκες Κατά την Περίοδο 1910-1922 Α' Παγκόσμιος Πόλεμος
Οικονομική ζωή κατά την περίοδο 1922-1936 Ελληνική Οικονομία Κατά την Περίοδο του Μεσοπολέμου
Μεγάλες Επενδύσεις Τράπεζα της Ελλάδος
Κρίση του 1932

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1936)

Σύνταγμα του 1844 Παρακμή Ξενικών Κομμάτων
Νέα Γενιά Εθνοσυνέλευση 1862-1864
Η εδραίωση του δικομματισμού Οργάνωση των Κομμάτων Κατά το Τελευταίο Τέταρτο του 19ου Αιώνα
Από τη Χρεοκοπία στο Στρατιωτικό Κίνημα στο Γουδί Το Κόμμα των Φιλελευθέρων
Αντιβενιζελικά Κόμματα Αριστερά Κόμματα
Εθνικός Διχασμός Σοσιαλιστικό κόμμα

ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1821-1930)

Διωγμός του 1914 Άλλα Προσφυγικά Ρεύματα
Περίθαλψη (1914-1921) Παλιννόστηση
Έξοδος Πρώτο Διάστημα
Σύμβαση Λοζάνης - Ανταλλαγή Πληθυσμών Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων
Αγροτική Αποκατάσταση Αστική Αποκατάσταση
Αποζημίωση Ανταλλαξίμων Ελληνοτουρκική Προσέγγιση
Ενσωμάτωση Προσφύγων Επιπτώσεις Άφιξης Προσφύγων

ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ
ΚΑΤΑ ΤΟ 19ο ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 20ού ΑΙΩΝΑ

Οργάνωση Κρητικής Πολιτείας Περίοδος Δημιουργίας
Πρώτα Νέφη Επανάσταση Θερίσου
Αρμοστεία Αλέξανδρου Ζαΐμη Κατάλυση Αρμοστείας στην Κρήτη
Γεγονότα Ετών 1909-1913 Μετάκληση Βενιζέλου στην Αθήνα
Οριστική Λύση Κρητικού Ζητήματος

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης Ερωτήσεις Κλειστού Τύπου εφ΄ όλης της Ύλης- Απαντήσεις
Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης Συνδυαστικές Ερωτήσεις εφ΄ όλης της Ύλης-Απαντήσεις
Πολιτικά Κόμματα Ερωτήσεις Σ/Λ Πολιτικά Κόμματα Σ/Λ- Απαντήσεις
Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/ Λ Προσφυγικό Ζήτημα κατά τον 19ο αιώνα Σ/Λ - Απαντήσεις
Οικονομία Οικονομία Απαντήσεις
Οικονομία Β
Οικονομία Γ Οικονομία Γ Απαντήσεις
Οικονομία Δ
Οικονομία & Πολιτικά Κόμματα
Πολιτικά Κόμματα Πλήρες Κριτήριο με Εναλλακτικές Ασκήσεις
Πολιτικά Κόμματα Β
Πολιτικά Κόμματα Γ
Πολιτικά Κόμματα & Προσφυγικό
Το Κρητικό ζήτημα Το Κρητικό ζήτημα Απαντήσεις
Το Κρητικό ζήτημα Β
Παρευξείνιος Ελληνισμός Παρευξείνιος Ελληνισμός Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Κριτήριο Αξιολόγησης Κεφάλαια Γ-Ε Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 2
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 3 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 4 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 5 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 6
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 7 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 8 Απαντήσεις
Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Προσομοιωτικό Κριτήριο Αξιολόγησης 9 Απαντήσεις

 

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.