Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Θεωρία

Συνηρημένα Ρήματα σε -άω

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Συνηρημένα Ρήματα  Α΄ Τάξης σε -άω, -ῶ

Γενικά Χαρακτηριστικά

 • Συνηρημένα είναι τα φωνηεντόληκτα ρήματα, των οποίων ο χαρακτήρας –α-, -ε- ή -ο- συγχωνεύεται (συναιρείται) με το ακόλουθό του φωνήεν της κατάληξης. Αυτή η συγχώνευση ονομάζεται συναίρεση (πβ. ν.ε.: αγαπάει, αγαπά). Αλλιώς αποκαλούνται περισπώμενα, γιατί στο α΄ ενικό πρόσωπο της οριστικής ενεστώτα Ε.Φ. παίρνουν περισπωμένη.

Γενικές Οδηγίες Σχηματισμού

 • Οι συναιρέσεις αφορούν μόνο τον Ενεστώτα και τον Παρατατικό σε όλες τις εγκλίσεις τους. Ορισμένοι Μέλλοντες σχηματίζονται επίσης κατά τα συνηρημένα (σε -έω) .
 • Κλίνουμε την ασυναίρετη μορφή ακολουθώντας πλήρως τα βαρύτονα ρήματα.
 • Κατόπιν συναιρούμε το θεματικό φωνήεν με το φωνήεν ή τη δίφθογγο που ακολουθεί αμέσως μετά σύμφωνα με τον Οδηγό Συναιρέσεων που ακολουθεί:

Οδηγός Συναιρέσεων

α+ε, α+η > α
α+ει, α+ῃ > ᾳ
α+ο, α+ου, α+ω > ω
α+οι > ῳ

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική Υποτακτική Ευκτική
τιμάω         >    τιμ

τιμάεις       >    τιμᾷς

τιμάει        >    τιμ

τιμάομεν    >    τιμῶμεν

τιμάετε      >    τιμᾶτε

τιμάουσιν   >    τιμῶσιν

τιμάω         >    τιμ

τιμάῃς        >    τιμᾷς

τιμάῃ         >    τιμ

τιμάωμεν   >    τιμῶμεν

τιμάητε      >    τιμᾶτε

τιμάωσιν    >    τιμῶσιν

τιμάοιμι     >    τιμῷμι

τιμάοις      >    τιμῷς

τιμάοι        >    τιμ

τιμάοιμεν  >    τιμῷμεν

τιμάοιτε    >    τιμῷτε

τιμάοιεν    >     τιμῷεν

 

Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή
                   —

τίμαε           >       τίμα

τιμαέτω      >       τιμάτω

                   —

τιμάετε       >       τιμᾶτε

τιμαόντων   >   τιμώντων

τιμάεν > τιμᾶν τιμάων        >    τιμῶν

τιμάουσα     >    τιμῶσα

τιμάον         >    τιμῶν

Παρατατικός

Οριστική

ἐτίμαον            >          ἐτίμων

ἐτίμαες            >          ἐτίμας

ἐτίμαε             >          ἐτίμα

ἐτιμάομεν        >          ἐτιμῶμεν

ἐτιμάετε          >          ἐτιμᾶτε

ἐτίμαον            >          ἐτίμων

Μέση Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

τιμάομαι     >   τιμῶμαι

τιμάει (-ῃ)   >   τιμ

τιμάεται      >   τιμᾶται

τιμαόμεθα  >   τιμώμεθα

τιμάεσθε    >   τιμᾶσθε

τιμάονται    >   τιμῶνται

τιμάωμαι     >   τιμῶμαι

τιμάῃ           >   τιμ

τιμάηται      >   τιμᾶται

τιμαώμεθα  >   τιμώμεθα

τιμάησθε     >   τιμᾶσθε

τιμάωνται    >   τιμῶνται

τιμαοίμην       >    τιμῴμην

τιμάοιο           >    τιμῷο

τιμάοιτο         >    τιμῷτο

τιμαοίμεθα    >    τιμῴμεθα

τιμάοισθε      >    τιμῷσθε

τιμάοιντο       >    τιμῷντο

 

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

τιμάου         >   τιμ

τιμαέσθω    >   τιμάσθω

τιμάεσθε     >   τιμᾶσθε

τιμαέσθων  >   τιμάσθων

τιμάεσθαι > τιμᾶσθαι τιμαόμενος      >    τιμώμενος

τιμαομένη       >    τιμωμένη

τιμαόμενον      >    τιμώμενον

Παρατατικός

Οριστική
ἐτιμαόμην        >          ἐτιμώμην

ἐτιμάου            >          ἐτιμ

ἐτιμάετο          >          ἐτιμᾶτο

ἐτιμαόμεθα     >          ἐτιμώμεθα

ἐτιμάεσθε        >          ἐτιμᾶσθε

ἐτιμάοντο        >          ἐτιμῶντο

Γενικές Παρατηρήσεις

 • Προσοχή στο σχηματισμό του απαρεμφάτου ενεργητικού ενεστώτα· σχηματίζεται με την αρχαιότερη κατάληξη εν και όχι με την -ειν!
 • Αποφασίζουμε τη θέση του τόνου ως εξής:
 1. i) Αν στο ασυναίρετο ο τόνος βρισκόταν έξω από τα συναιρούμενα, μένει εκεί που ήταν και όποιος ήταν (π.χ. ἐτίμαον > ἐτίμων).
 2. ii) Αν στο ασυναίρετο ο τόνος βρισκόταν πάνω σε ένα από τα συναιρούμενα, τώρα τίθεται στο αποτέλεσμα της συναίρεσης (π.χ. τιμάω > τιμῶ).
 • Αποφασίζουμε το είδος του τόνου ως εξής:
 1. i) Αν η τονούμενη συναίρεση είναι λήγουσα, περισπάται.
 2. ii) Αν η τονούμενη συναίρεση είναι προπαραλήγουσα, οξύνεται.

iii) Αν η τονούμενη συναίρεση είναι παραλήγουσα, ακολουθούμε το γνωστό κανόνα.

 • Προκειμένου να σχηματίσουν τους υπόλοιπους χρόνους τους (πλην Ενεστώτα και Παρατατικού), τα συνηρημένα τρέπουν το χαρακτήρα τους σε η (-άω,-έω) και ω (-όω) [π.χ. τιμήσω, ποιήσω, δηλώσω]. Εξαίρεση αποτελούν τα συνηρημένα σε -άω που έχουν ε, ι ή ρ πριν από το -άω, τα οποία διατηρούν το α (αλλά μακρό) σε όλους τους χρόνους (π.χ. θηρῶ, ἐθήρων, θηράσω, ἐθήρασα, τεθήρακα, ἐτεθηράκειν).

Εξαιρέσεις

 • Τα ρήματα ζῶ, πεινῶ, διψῶ και χρῶμαι είναι συνηρημένα σε –ήω, –.
 • Ακολουθούν τα άω, , αλλά σχηματίζουν κατάληξηη και , όπου τα υπόλοιπα σχηματίζουν κατάληξη α και αντίστοιχα (π.χ. πεινῶ, πεινῇς, πεινῇ, πεινῶμεν, πεινῆτε, πεινῶσιν).

Στη συνέχεια ακολουθούν υποδείγματα κλίσης στην ενεργητική και παθητική φωνή.

Κλίση Εξαιρέσεων

Ενεργητική Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική

Υποτακτική

Ευκτική

ζήω            >    ζ

ζήεις          >    ζῇς

ζήει            >    ζ

ζήομεν       >    ζῶμεν

ζήετε         >    ζῇτε

ζήουσιν      >    ζῶσιν

ζήω            >    ζ

ζήεις          >    ζῇς

ζήει            >    ζ

ζήομεν       >    ζῶμεν

ζήετε         >    ζῇτε

ζήουσιν      >    ζῶσιν

ζήοιην        >   ζῴην

ζήοιης        >   ζῴης

ζήοιη          >    ζῴη

ζήοιμεν      >    ζῷμεν

ζήοιτε        >    ζῷτε

ζήοιεν        >     ζῷεν

 

Προστακτική

Απαρέμφατο

Μετοχή

                   —

ζήε              >       ζ

ζηέτω          >       ζήτω

                   —

–                  > –

–                  >  

ζήεν > ζῆν ζήων            >    ζῶν

ζήουσα        >    ζῶσα

ζήον            >    ζῶν

Παρατατικός

Οριστική

ἔζηον               >         ἔζων

ἔζηες                >         ἔζης

ἔζηε                 >         ἔζη

ἐζήομεν            >         ἐζῶμεν

ἐζήετε             >         ἐζτε

ἔζηον               >         ἔζων

Μέση Φωνή

Ενεστώτας

Οριστική Υποτακτική Ευκτική
χρήομαι      >   χρῶμαι

χρήει (-ῃ)    >   χρ

χρήεται       >   χρῆται

χρηόμεθα   >   χρώμεθα

χρήεσθε     >   χρῆσθε

χρήονται     >   χρῶνται

χρήομαι      >   χρῶμαι

χρήει (-ῃ)    >   χρ

χρήεται       >   χρῆται

χρηόμεθα   >   χρώμεθα

χρήεσθε     >   χρῆσθε

χρήονται     >   χρῶνται

χρηοίμην        >    χρῴμην

χρήοιο            >    χρῷο

χρήοιτο          >    χρῷτο

χρηοίμεθα     >    χρῴμεθα

χρήοισθε       >    χρῷσθε

χρήοιντο        >    χρῷντο

 

Προστακτική Απαρέμφατο Μετοχή

χρήου          >   χρ

χρηέσθω     >   χρήσθω

χρήεσθε      >   χρῆσθε

χρηέσθων   >   χρήσθων

χρήεσθαι > χρῆσθαι χρηόμενος       >    χρώμενος

χρηομένη        >    χρωμένη

χρηόμενον       >    χρώμενον

Παρατατικός

 

Οριστική
ἐχρηόμην                     >         ἐχρώμην

ἐχρήου                         >         ἐχρ

ἐχρήετο                       >         ἐχρῆτο

ἐχρηόμεθα                  >         ἐχρώμεθα

ἐχρήεσθε                    >         ἐχρῆσθε

ἐχρήοντο                     >         ἐχρῶντο

Ασκήσεις Εμπέδωσης

 1. Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα με τους κατάλληλους ρηματικούς τύπους: σιωπάω: γ’ ενικ., έρωτάω-: β’ ενικ., ἡττάομαι – ῶμαι: β’  πληθ., ἐξαπατάομαι-μαι: γ’ πληθ.
Οριστική Ενεστώτα Υποτακτική Ενεστώτα Ευκτική Ενεστώτα Προστακτική Ενεστώτα Οριστική Παρατατικού
ἀνιάω-ῶ
νικάω-ῶ
αἰτιάομαι-ῶμαι
κοιμάομαι-ῶμαι

Στις παρακάτω φράσεις να εντοπίσετε τους τύπους συνηρημένων ρημάτων α’ τάξεως, να τους αναγνωρίσετε γραμματικά και να τους μεταφέρετε στον άλλο αριθμό:

α. Ἀλλά͵ φίλοι γὰρ οἱ παρόντες ἐν λόγῳ͵ τί ταῦτα τοὺς Λάκωνας αἰτιώμεθα;

β. Οὐδὲ διψῶσιν οὐδὲ πεινῶσιν ἄνθρωποι͵ πρὶν σοφοὶ γενέσθαι; Διψῶντες οὖν ὕδατος οὐκ ἔχουσι χρείαν οὐδ΄ ἄρτου πεινῶντες.

γ. μὲν φαρμακευτικὴ διὰ φαρμάκων ἰᾶται τὰς ἀρρωστίας͵ ἡ δὲ νοσογνωμονικὴ (= επιστήμη του γιατρού, διαγνωστική) διὰ τοῦ γνῶναι τὸ ἀρρώστημα.

δ. Μὴ βοᾶτε· καὶ γὰρ τυγχάνει οὗτος πρόσθεν καθεύδων (= να κοιμάται).

 1. Να συμπληρώσετε τις φράσεις με τους σωστούς τύπους των συνηρημένων ρημάτων που δίνονται στις παρενθέσεις:

α. Tῷ δὲ στρατιώτῃ ζημία πληγαὶ καὶ τὸ………………. (πεινῶ).

β. Ἀλλὰ λέγε εἰ δοκεῖ τίς σοι ἰατρός͵ ὑγιᾶ (= υγιή) τινα ποιῶν͵ ὠφέλιμα καὶ ἑαυτῷ ποιεῖν καὶ ἐκείνῳ ὃν …………………………. (ἰῶμαι);

γ. ………………………… (ἀποδειλιῶ) καὶ σύ͵ ὦ Ἀδείμαντε͵ πλησίον τοῦ κινδύνου γενόμενος;

δ. Οὗτος Μυκηναῖος μὲν …………………………… (αὐδῶμαι = μιλώ) γένος͵ Ἱππομέδων ἄναξ (= άρχοντας).

ε. Οὔκουν οἴεσθε τὸ ξυμφέρον μὲν μετ΄ ἀσφαλείας εἶναι͵ τὸ δὲ δίκαιον καὶ καλὸν μετὰ κινδύνου ………………………….. (δρῶμαι);

 1. Να συμπληρώσετε τους τύπους που σας ζητούνται στον παρακάτω πίνακα.

ΡΗΜΑ

ΤΥΠΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ὁράω-ῶ β΄ εν. οριστ. παρατ.
ἐάω-ῶ α΄ πληθ. υποτ. ενεστ.
δράω-ῶ β΄ πληθ. προστ. ενεστ.
αἰτιάομαι-ῶμαι β΄ εν. ευκτ. ενεστ.
ζήω-ῶ β΄ εν. προστ. ενεστ.
χρήομαι-ῶμαι β΄ εν. προστ. ενεστ.
διαιτάομαι-ῶμαι γ΄ εν. προστ. ενεστ.
ἀκροάομαι-ῶμαι γ΄ εν. οριστ. παρατ.
 1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με τη γραμματική αναγνώρισή τους στη στήλη Β΄ (ένα στοιχείο της στήλης Β΄ περισσεύει):
Α΄ Β΄
1.       ὁρᾷς

2.       ἐῶμεν

3.       πεινῶντες

4.       τιμάσθω

5.       δρᾶν

6.       χρῷο

7.       δρᾶσθαι

α. απαρ. ενεστ. ε.φ.

β. β’ εν. ευκτ. ενεστ. μ.φ.

γ. απαρ. ενεστ. μ.φ.

δ. γ΄ εν. οριστ. ή υποτ. ενεστ. μ.φ.

ε. β΄ εν. οριστ. ενεστ. ε.φ.

στ. α’ πληθ. οριστ. ή υποτ. ενεστ. ε.φ.

ζ. γ´ εν. προστ. ενεστ. μ.φ.

η. ονομ. πληθ. αρσ. γεν. μτχ. ενεστ. ε.φ.

Για να μεταβείτε σε άλλες Ενότητες Γραμματικήςεπιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Τονισμός-Δίχρονα Φωνήεντα
Α΄ Κλίση Ουσιαστικών Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
Γ΄ Κλίση ΦωνηεντόληκταΓ΄ Κλίση Συμφωνόληκτα
Συνηρημένα Ρήματα σε άω, -ῶΣυνηρημένα Ρήματα σε έω, -ῶ
Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Επίθετα ΑσκήσειςΕγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων ΘεωρίαΠαραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις
Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.