γραμματική αρχαίας ελληνικής: κριτήριο αξιολόγησης