γραμματική αρχαίας ελληνικής: κριτήριο αξιολόγησης

Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης

Γενικά Χαρακτηριστικά

Στο ακόλουθο κριτήριο επιχειρείται η εξέταση της ύλης των βασικότερων στοιχείων της γραμματικής της αρχαίας ελληνικής

Κριτήριο Αξιολόγησης

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Επαναληπτική εξέταση στη Γραμματική

Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται:

Ουσιαστικά

 1. ἀδελφός: κλητική ενικού
 2. ὁ ἀστήρ: δοτική πληθυντικού
 3. ἡ γαστήρ: κλητική ενικού
 4. ἡ γῆ: αιτιατική ενικού και πληθυντικού
 5. τό γῆρας: γενική και δοτική ενικού
 6. γραῦς: δοτική και κλητική ενικού
 7. ἡ ἐλπίς: κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού
 8. τό ὀστοῦν: δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού
 9. ὁ υἱός: γενική ενικού και πληθυντικού
 10. φύλακας: ίδια πτώση άλλου αριθμού

Επίθετα

 1. τοῖς ἀμελέσι: ίδια πτώση άλλου αριθμού και στα 3 γένη
 2. ὁ ἑκών: δοτική κι αιτιατική ενικού ίδιου γένους
 3. ὁ εὐδαίμων: κλητική ενικού αρσενικού
 4. ὁ εὔνους: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου
 5. ὁ μέλας: γενική ενικού και στα 3 γένη
 6. ὁ πλήρης: κλητική ενικού και στα 3 γένη και αιτιατική πληθυντικού θηλυκού
 7. ὁ φοβερός: γενική και δοτική ενικού του θηλυκού γένους
 8. ὁ χαρίεις: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου

Αριθμητικά

 1. ἑνός: ίδιος τύπος στο θηλυκό και στο ουδέτερο
 2. τρεῖς: δοτική πληθυντικού και των 3 γενών

Αντωνυμίες

 1. ἀλλήλων: δοτική και αιτιατική πληθυντικού θηλυκού και ουδετέρου γένους
 2. αὐτοῦ: αιτιατική ενικού θηλυκού γένους
 3. αὑτῷ: ίδια πτώση άλλου αριθμού ίδιου γένους β’ προσώπου
 4. ἄττα: δοτική ενικού θηλυκού γένους
 5. ἅττα: γενική ενικού και πληθυντικού θηλυκού
 6. ἐμαῖς: ίδιος τύπος για πολλούς κτήτορες
 7. ἡλίκου: ίδια πτώση άλλου αριθμού και στα 3 γένη
 8. μηδετέρων: ίδια πτώση άλλου αριθμού και στα 3 γένη
 9. τῳ: τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό (στο ίδιο γένος)
 10. τῷ: ίδια πτώση άλλου αριθμού θηλυκού της αντωνυμίας
 11. ὑμετέραις: ίδιους τύπος για έναν κτήτορα

Επίθετα και Επιρρήματα

 1. ἄλγιον (επίθετο): παραθετική αντικατάσταση
 2. ἄρπαγα: παραθετική αντικατάσταση
 3. βαθυτέρου: παραθετική αντικατάσταση
 4. ἐγγύς: παραθετική αντικατάσταση
 5. ἔντιμος: παραθετική αντικατάσταση στην αιτιατική πληθυντικού ίδιου γένους
 6. τόν εὔνουν: παραθετική αντικατάσταση
 7. ἡδύς: δοτική ενικού και πληθυντικού συγκριτικού και υπερθετικού
 8. τό κενόν: παραθετική αντικατάσταση
 9. ταχύς: παραθετική αντικατάσταση στο επίρρημά του

Μετοχές

 1. δεικνύν: αιτιατική πληθυντικού ίδιου γένους (ίδιος χρόνος και φωνή)
 2. διδούς: δοτική ενικού και πληθυντικού αρσενικού (ίδιος χρόνος και φωνή)
 3. ἰών: αιτιατική ενικού και πληθυντικού θηλυκού γένους
 4. κελεύσαν: δοτική πληθυντικού ίδιου γένους
 5. ληφθείς: δοτική πληθυντικού και στα τρία γένη
 6. φυγών: αιτιατική ενικού και δοτική πληθυντικού ίδιου γένους

Ρήματα

 1. ἀλλάττω: β’ ενικό και πληθυντικό οριστικής παθητικού αορίστου β’
 2. ἀμύνω: γ’ πληθυντικό ευκτικής μέλλοντα
 3. ἀναβάντες: β’ πληθυντικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής
 4. ἀξιοῦμαι: γ’ ενικό οριστικής ενεστώτα και παρατατικού ίδιας φωνής
 5. ἀπέωσμαι: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα και μέλλοντα ίδιας φωνής
 6. ἀποδιδράσκω: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ ίδιας φωνής
 7. ἀποκτείνωσι: ίδιος τύπος στον παρακείμενο ίδιας φωνής
 8. γράφουσιν: ίδιος τύπος στην οριστική και προστακτική παρακειμένου παθητικής φωνής
 9. δεδοίκασι(ν): τον ίδιο τύπο στον υπερσυντέλικο ίδιας φωνής
 10. δείκνυμι: γ’ πληθυντικό οριστικής και προστακτικής ενεστώτα και στις δύο φωνές
 11. διαπλεύσοισθε: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα ίδιας φωνής
 12. διατρίβειν: ο ίδιος τύπος στον παρακείμενο ίδιας φωνής
 13. διδασκέτω: τον ίδιο τύπο στον αόριστο ίδιας φωνής
 14. ἐᾶν: β’ ενικό οριστικής παρατατικού ίδιας φωνής
 15. ἔβης: γ’ πληθυντικό υποτακτικής στον παρακείμενο ίδιας φωνής
 16. εἰδήσοις: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα
 17. εἰσενέγκῃ: γ’ ενικό οριστικής μέλλοντα ίδιας φωνής
 18. ἐκπλήττεσθε: τον ίδιο τύπο στην προστακτική παθ. αορ. β’
 19. ἐξεληλάκατε: τον ίδιο τύπο στο μέλλοντα (ίδια φωνή)
 20. ἐπινοῶ: γ’ πληθυντικό οριστικής παρατατικού και προστακτικής ενεστώτα ίδιας φωνής
 21. ἐπίσταιο: το ίδιο πρόσωπο στην προστακτική του ίδιου χρόνου
 22. ἔσκεψο: ίδιος τύπος στον ενεστώτα (ίδιας φωνής)
 23. ἕσπετο: τον ίδιο τύπο στον ενεστώτα ίδιας φωνής
 24. ἐσχήκασιν: ίδιο πρόσωπο στην ευκτική αορίστου β’ ίδιας φωνής
 25. ἐτύχομεν: ίδιος τύπος στο μέλλοντα ίδιας φωνής
 26. ζῆν: ίδιος τύπος στον αόριστο β’ ίδιας φωνής
 27. ἠγγελμένος: β’ ενικό προστακτικής ίδιου χρόνου και φωνής
 28. ἡγησάμενοι: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα ίδιας φωνής
 29. ᾐτίαμαι: γ’ ενικό προστακτικής ενεστώτα ίδιας φωνής
 30. ἵσταμαι: β’ ενικό οριστικής ενεστώτα και αορίστου ίδιας φωνής
 31. ἴστω: απαρέμφατο ίδιου χρόνου και φωνής
 32. καθεστώς: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β’ ίδιας φωνής
 33. καταλείπομαι: γενική ενικού μετοχής αρσενικού γένους παρακειμένου ίδιας φωνής
 34. κελεύω: β’ ενικό προστακτικής παρακειμένου ίδιας φωνής
 35. λαγχάνω: α’ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου ίδιας φωνής
 36. λήψεσθε: β’ ενικό προστακτικής αορίστου β’ ίδιας φωνής
 37. παραδεδώκαμεν: ίδιος τύπος στον ενεστώτα
 38. παραδεδώκαμεν: ο ίδιος τύπος στον παρατατικό ίδιας φωνής
 39. παριοῦσα: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β’
 40. πεπύσθων: τον ίδιο τύπο στον αόριστο β’ ίδιας φωνής
 41. ῥίπτω: α’ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου ίδιας φωνής
 42. σπείρω: γ’ ενικό ευκτικής μέλλοντα ίδιας φωνής
 43. στρατεύομαι: β’ πληθυντικό προστακτικής παρακειμένου ίδιας φωνής
 44. συμπάσχω: χρονική αντικατάσταση στο γ’ πληθυντικό οριστικής κι εγκλιτική αντικατάσταση στο γ’ ενικό αορίστου β’.
 45. τρέχοιτε: ίδιος τύπος στο μέλλοντα ίδιας φωνής
 46. τρυφῶ: απαρέμφατο ενεστώτα ενεργητικής και παθητικής φωνής
 47. φαίνομαι: εγκλιτική στο β’ ενικό παθητικού αορίστου β’
 48. φαίνομαι: β’ ενικό προστακτικής παρακειμένου ίδιας φωνής
 49. φασίν: εγκλιτική αντικατάσταση
 50. φέρομαι: β’ ενικό προστακτικής και ευκτικής παθητικού αορίστου α’
 51. φύομαι: γ’ πληθυντικό υποτακτικής αορίστου ίδιας φωνής
 52. χαίρω: α’ πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου ίδιας φωνής
 53. χρῶμαι: β’ ενικό προστακτικής ενεστώτα και οριστικής παρατατικού ίδιας φωνής
 54. ψηφίσασθαι: γ’ ενικό ευκτικής μέλλοντα ίδιας φωνής

Τις απαντήσεις στο παραπάνω Κριτήριο Αξιολόγησης μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Για να μεταβείτε σε άλλες Ενότητες Γραμματικήςεπιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Τονισμός-Δίχρονα Φωνήεντα
Α΄ Κλίση Ουσιαστικών Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
Γ΄ Κλίση ΦωνηεντόληκταΓ΄ Κλίση Συμφωνόληκτα
Συνηρημένα Ρήματα σε άω, -ῶΣυνηρημένα Ρήματα σε έω, -ῶ
Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Επίθετα ΑσκήσειςΕγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων ΘεωρίαΠαραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις
Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού

Το κριτήριο αξιολόγησης και τις απαντήσεις του συνέταξε η εκλεκτή συνάδελφος Ευαγγελία Αγγελούση, η οποία τα παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.