γραμματική αρχαίας ελληνικής: κριτήριο αξιολόγησης απαντήσεις

Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Γραμματική Αρχαίας Ελληνικής: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις

Γενικά Χαρακτηριστικά

Στη συνέχεια θα βρείτε τις απαντήσεις για το κριτήριο αξιολόγησης της γραμματικής της αρχαίας ελληνικής.

Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ
Επαναληπτική εξέταση στη Γραμματική

Οι απαντήσεις στους τύπους που σας ζητούνται:

Ουσιαστικά

 1. ὦ ἄδελφε
 2. τοῖς ἀστράσι(ν)
 3. ὦ γαστήρ
 4. γῆν, γαίας
 5. τοῦ γήρως, τῷ γήρα
 6. τῇ γραΐ, ὧ γραῦ
 7. ὦ ἐλπίς, ταῖς ἐλπίσι(ν)
 8. τῷ ὀστῷ, τά ὀστᾶ
 9. τοῦ υἱοῦ/τοῦ υἱέος, τῶν υἱέων
 10. τόν φύλακα

Επίθετα

 1. τῷ ἀμελεῖ
 2. τῷ ἑκόντι, τόν ἑκόντα
 3. ὦ εὔδαιμον
 4. τά εὔνοα
 5. τοῦ μέλανος, τῆς μελαίνης, τοῦ μέλανος
 6. ὦ πλῆρες, τάς πλήρεις
 7. τῆς φοβερᾶς, τῇ φοβερᾷ
 8. τά χαρίεντα

Αριθμητικά

 1. μιᾶς, ἑνός
 2. τρισί(ν)

Αντωνυμίες

 1. ἀλλήλαις, ἀλλήλας, ἀλλήλοις, ἄλληλα
 2. αὐτήν
 3. ὑμῖν αὐτοῖς
 4. τινί/τῳ
 5. ἧστινος, ὧντινων
 6. ἡμετέραις
 7. ἡλίκων
 8. μηδετέρου, μηδετέρας, μηδετέρου
 9. τισί(ν)
 10. τίσι(ν)
 11. σαῖς

Επίθετα

 1. τό ἀλγεινόν, τό ἄλγιον, τό ἄλγιστον
 2. τόν ἄρπαγα, τόν ἀρπαγίστερον, τόν ἀρπαγίστατον
 3. τοῦ βαθέος, τοῦ βαθυτέρου, τοῦ βαθυτάτου
 4. ἐγγύς, ἐγγυτέρω/έγγύτερον//ἔγγιον, ἐγγυτάτω/ἐγγύτατα/ἔγγιστα
 5. τούς ἐντίμους, τούς ἐντιμοτέρους, τούς ἐντιμοτάτους
 6. τόν εὐνούστερον, τόν εὐνούστατον
 7. τῷ ἡδίονι, τοῖς ἡδίοσι(ν), τῷ ἡδίστω, τοῖς ἡδίστοις
 8. το κενόν, το κενότερον, το κενότατον
 9. ταχέως, θᾶττον, τάχιστα

Μετοχές

 1. τά δεικνύντα
 2. τῷ διδόντι, τοῖς διδοῦσι(ν)
 3. τήν ἰοῦσαν, τάς ἰούσας
 4. τοῖς κελεύσασι(ν)
 5. τοῖς ληφθεῖσι(ν), ταῖς ληφθείσαις, τοῖς ληφθεῖσι(ν)
 6. τόν φυγόντα, τοῖς φυγοῦσι(ν)

Ρήματα

 1. ἠλλάγης, ἠλλάγητε
 2. ἀμυνοῖεν
 3. ἀνάβητε
 4. ἀξιοῖται, ἠξιοῦτο
 5. άπωθεῖ/ῇ, άπώσει/ῃ
 6. ἀπόδραθι
 7. ἀπεκτόνωσι(ν)/ἀπεκτονότες- υῖαι- ότα ὦσι(ν)
 8. γεγραμμένοι εἰσί(ν)/γεγράφθων/-φθωσαν
 9. ἐδεδοίκεσαν/ἐδέδισαν
 10. δεικνύασιν, δείκνυνται, δεικνύντων, δεικνύσθων/- σθωσαν
 11. διαπλέοιτε
 12. διατετριφέναι
 13. διδαξάτω
 14. εἴας
 15. βεβήκωσι(ν)/βεβῶσι(ν)
 16. εἰδείης
 17. εἰσοίσει
 18. ἐκπλήγητε
 19. ἐξελᾶτε
 20. ἐπενόουν, επινοούντων
 21. ἐπίστασο/έπίστω
 22. σκοποῦ
 23. ἕπεται
 24. σχοίησαν/σχοῖεν
 25. τευξόμεθα
 26. βιῶναι
 27. ἤγγελσο
 28. ἡγοῦ
 29. αίτιάσθω
 30. ἵστασαι, ἔστης
 31. εἰδέναι
 32. καταστάς
 33. καταλελειμμένου
 34. κεκελευκώς, κυῖα, κός ἴσθι
 35. εἰλήχαμεν
 36. λαβέ
 37. παραδίδομεν
 38. παρεδίδομεν
 39. παρελθοῦσα
 40. πυθέσθων
 41. ἐρρίφωμεν, ἐρριφότες ὦμεν
 42. σπεροῖ/-οίη
 43. ἐστράτευσθε
 44.  συμπάσχουσι(ν), συνέπασχον, συμπείσονται, συνέπαθον, συμπεπόνθασι(ν), συνεπεπόνθεσαν////συνέπαθε, συμπάθῃ, συμπάθοι, συμπαθέτω
 45. δραμοῖσθε
 46. τρυφᾶν, τρυφᾶσθαι
 47. ἐφάνης, φανῇς, φανείης, φάνηθι
 48. πέφανσο
 49. φασίν, φῶσιν, φαίησαν/φαῖεν, φάντων
 50. ἐνέχθητι, ἐνεχθείης
 51. φύωσι(ν)
 52. γεγήθοιμεν/γεγηθότες-υῖαι-ότα εἴημεν/ εἶμεν
 53. χρῶ, ἐχρῶ
 54. ψηφιοῖτο

Για να μεταβείτε σε άλλες Ενότητες Γραμματικήςεπιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Τονισμός-Δίχρονα Φωνήεντα
Α΄ Κλίση Ουσιαστικών Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
Γ΄ Κλίση ΦωνηεντόληκταΓ΄ Κλίση Συμφωνόληκτα
Συνηρημένα Ρήματα σε άω, -ῶΣυνηρημένα Ρήματα σε έω, -ῶ
Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Επίθετα ΑσκήσειςΕγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων ΘεωρίαΠαραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις
Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού

Το κριτήριο αξιολόγησης και τις απαντήσεις του συνέταξε η εκλεκτή συνάδελφος Ευαγγελία Αγγελούση, η οποία τα παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.