Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Θεωρία

Γ Κλίση Αρχαία Φωνηεντόληκτα

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ουσιαστικά Γ΄ Κλίσης

Γενικά Χαρακτηριστικά

  • Κατά την τρίτη κλίση κλίνονται ονόματα και των τριών γενών περιττοσύλλαβα.
  • Τα τριτόκλιτα ουσιαστικά στην ενική ονομαστική λήγουν σ’ ένα από τα φωνήεντα α, ι, υ, ω, ή σ’ ένα από τα σύμφωνα ν, ρ, ς (ξ, ψ)· στην ενική γενική λήγουν σε -ος, -ως, ή -ους.
  • Κατά το χαρακτήρα τα ουσιαστικά της γ΄ κλίσης διαιρούνται:α) σε φωνηεντόληκτα: ἥρω-ς, ἥρω-ος· πόλις, πόλε-ως·β) σε συμφωνόληκτα: κόραξ, κόρακ-ος· σωλήν, σωλῆν-ος.

Φωνεηντόληκτα ουσιαστικά

α) Καταληκτικά μονόθεμα σε -ως, γεν. -ωος.

(θ. ἡρω-) (θ. Τρω-) (θ. ἡρω-) (θ. Τρω-)

Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

ον. ἥρω-ς Τρὼ-ς οἱ ἥρω-ες Τρῶ-ες
γεν. τοῦ ἥρω-ος Τρω-ὸς τῶν ἡρώ-ων Τρώ-ων
δοτ. τῷ ἥρω-ι Τρω-ὶ τοῖς ἥρω-σι(ν) Τρω-σὶ(ν)
αιτ. τὸν ἥρω-α Τρῶ-α τοὺς ἥρω-ας Τρῶ-ας
κλ. (ὦ) ἥρω-ς Τρὼ-ς (ὦ) ἥρω-ες Τρῶ-ες

β) Καταληκτικά μονόθεμα σε -υς, γεν. -υος

(θ. βοτρυ-)

(θ. ἰχθυ-)

(θ. δρυ-)

Ενικός αριθμός

ον. βότρυ-ς ἰχθὺ-ς δρῦ-ς
γεν. τοῦ βότρυ-ος ἰχθύ-ος τῆς δρυ-ὸς
δοτ. τῷ βότρυ-ϊ ἰχθύ-ϊ τῇ δρυ-ῒ
αιτ. τὸν βότρυ-ν ἰχθὺ-ν τὴν δρῦ-ν
κλ. (ὦ) βότρυ ἰχθὺ (ὦ) δρῦ

Πληθυντικός αριθμός

ον. οἱ βότρυ-ες ἰχθύ-ες αἱ δρύ-ες
γεν. τῶν βοτρύ-ων ἰχθύ-ων τῶν δρυ-ῶν
δοτ. τοῖς βότρυ-σι(ν) ἰχθύ-σι(ν) ταῖς δρυ-σὶ(ν)
αιτ. τοὺς βότρυ-ς ἰχθῦ-ς τὰς δρῦ-ς
κλ. (ὦ) βότρυ-ες ἰχθύ-ες (ὦ) δρύ-ες

Κατά το βότρυς κλίνονται:  στάχυς, πίτυς (είδος πεύκου),  κάνδυς (μηδικός μανδύας) κ.ά., καθώς και το ουδέτ. τ νπυ (= σινάπι).

Κατά το χθς κλίνονται:  ρινύς, λς (= λάσπη),  σχύς, κλιτύς, σφύς, φρύς, πληθύς κ.ά.

Κατά το δρς κλίνονται:  και  σς ή ς (= αγριόχοιρος),  μς (= ποντίκι) κ.ά.

Παρατηρήσεις

Στα φωνηεντόληκτα τριτόκλιτα ουσιαστικά σε –υς (γεν. –υος):

1) Η αιτιατική του ενικού σχηματίζεται με την κατάληξη –ν αντί –α και η αιτ. του πληθ. με την κατάληξη –ς  αντί –ας: τν βότρυν, τος βότρυς.

2) Η κλητική του ενικού σχηματίζεται χωρίς κατάληξη:  βότρυ, χθύ.

3) Όλοι οι μονοσύλλαβοι τύποι και η αιτιατική του πληθυντικού γενικά, όταν αυτή τονίζεται στη λήγουσα, παίρνουν περισπωμένη αντίθετα με τον κανόνα,  δρς, τν δρν, δρ, τς δρς – τος χθς, τς κλιτς, τς ρινς.

γ) Καταληκτικά διπλόθεμα αρσ. και θηλ. σε -ῐς (γεν. -εως)

ή σε -ῠς (γεν. -εως) και ουδέτ. σε -ῠ (γεν. -εως)

(θ. δυναμῐ-,

δυναμε-)

(θ. πολῐ-,

πολε-)

(θ. πελεκῠ-,

πελεκε-)

(θ. ἀστῠ-,

ἀστε-)

Ενικός αριθμός

ον. δύναμι-ς πόλῐ-ς πέλεκυ-ς τὸ ἄστυ
γεν. τῆς δυνάμε-ως πόλε-ως τοῦ πελέκε-ως τοῦ ἄστε-ως
δοτ. τῇ δυνάμει πόλει τῷ πελέκει τῷ ἄστει
αιτ. τὴν δύναμι-ν πόλι-ν τὸν πέλεκυ-ν τὸ ἄστυ
κλ. (ὦ) δύναμι πόλι (ὦ) πέλεκυ (ὦ) ἄστυ

Πληθυντικός αριθμός

ον. αἱ δυνάμεις πόλεις οἱ πελέκεις τὰ ἄστη
γεν. τῶν δυνάμε-ων πόλε-ων τῶν πελέκε-ων τῶν ἄστε-ων
δοτ. ταῖς δυνάμε-σι(ν) πόλε-σι(ν) τοῖς πελέκε-σι(ν) τοῖς ἄστε-σι(ν)
αιτ. τὰς δυνάμεις πόλεις τοὺς πελέκεις τὰ ἄστη
κλ. (ὦ) δυνάμεις πόλεις (ὦ) πελέκεις (ὦ) ἄστη

Κατά το δύναμις κλίνονται τα προπαροξύτονα θηλυκά: ασθησις, ἀκρόπολις, βεβαίωσις, γένεσις, γέννησις, δήλωσις, κράτησις, ποίησις κ.ά. και το αρσ.  πρύτανις.

Κατά το πόλις κλίνονται:  κόνις, μάντις, φις κ.ά., καθώς και πολλά δισύλλαβα αφηρημένα ουσιαστικά: γεσις, ψις, πτσις κτλ.

δ) Καταληκτικά μονόθεμα σε -εύς, -ος και -ας

Ενικός αριθμός
ον. βασιλεὺς λιε βοῦ-ς γραῦ-ς
γεν. τοῦ βασιλέως λιέ-ως και λις βο-ὸς τῆς γρα-ὸς
δοτ. τῷ βασιλε λιε βο- τῇ γρα-ῒ
αιτ. τὸν βασιλέα ἁλιέ-α και λιᾶ βοῦ-ν τὴν γραῦ-ν
κλ. (ὦ) βασιλεῦ ἁλιεῦ βοῦ (ὦ) γραῦ

 

 

Πληθυντικός αριθμός

ον. οἱ βασιλες ἁλιεῖς βό-ες αἱ γρᾶ-ες
γεν. τῶν βασιλέων ἁλιέ-ων και λιν βο-ν τῶν γρα-ῶν
δοτ. τοῖς βασιλεῦσι(ν) ἁλιεῦ-σι(ν) βο-σ(ν) ταῖς γραυ-σὶ(ν)
αιτ. τοὺς βασιλέας ἁλιέ-ας και λις βοῦ-ς τὰς γραῦς
κλ. (ὦ) βασιλες ἁλιεῖς βό-ες (ὦ) γρᾶ-ες

 

Κατά το βασιλεύς κλίνονται: βαφεύς, γονεύς, γραμματεύς, γραφεύς, ἱερεύς, κουρεύς, χαλκεὺς κ.ά. – Ἀμφισσεύς, Ἀχαρνεύς, Μεγαρεύς κ.ά.

Κατά το ἁλιεὺς κλίνονται: Δωριεύς, Ἐρετριεύς, Εὐβοεύς, Πειραιεύς, Πλαταιεὺς κ.ά.

Τα βος και γρας είναι μοναδικά.

Τα φωνηεντόληκτα σε -ις ή -υς (γεν. –εως):

1) έχουν δύο θέματα: ένα σε –ι  ή  (πολι-, πηχυ-), από το οποίο σχηματίζονται η ονομαστική, η αιτιατική και η κλητική του ενικού, και άλλο θέμα σε -ε (πολε-, πηχε-), από το οποίο σχηματίζονται οι άλλες πτώσεις του ενικού και όλος ο πληθυντικός.

2) στη γεν. του ενικού έχουν κατάληξη –ως (αντί –ος) και τονίζονται στη γενική του ενικού και του πληθυντικού στην προπαραλήγουσα αντίθετα με τον κανόνα.

3) συναιρούν το χαρακτήρα ε με το ακόλουθο ε  ή ι  των καταλήξεων σε ει: α πόλε-ες = πόλεις· τ πήχε-ι = πήχει.

4) σχηματίζουν την αιτιατ. του ενικού με την κατάληξη –ν (τν πόλι-ν, τν πχυ-ν), την κλητ. του ενικού χωρίς κατάληξη ( πόλι-, πχυ-) και την αιτιατ. του πληθυντικού όμοια με την ονομαστική από αναλογία προς αυτή  πόλεις – τς πόλεις· ο πήχεις – τος πήχεις).

ε) Ακατάληκτα διπλόθεμα σε -ὼ (γεν. -οῦς)

Ενικός αριθμός
ον. ἠχὼ Κλειὼ
γεν. τῆς (ἠχό-ος) ἠχοῦς (Κλειό-ος) Κλειοῦς
δοτ. τῇ (ἠχό-ι) ἠχοῖ (Κλειό-ι) Κλειοῖ
αιτ. τὴν (ἠχό-α) ἠχὼ (Κλειό-α) Κλειὼ
κλ. (ὦ) ἠχοῖ Κλειοῖ

Όμοια κλίνονται μερικά κύρια ονόματα: Γοργώ, ρατώ, Κλωθώ, Λητώ, Σαπφ  κ.ά., καθώς και μερικά προσηγορικά: λεχώ, πειθώ, φειδ  κ.ά.

Παρατηρήσεις

Τα φωνηεντόληκτα σε – (γεν. –ος) της γ΄ κλίσης:

1) κανονικά δεν έχουν πληθυντικό· όταν όμως σχηματίζουν τον αριθμό αυτό, κλίνονται κατά τη β΄ κλίση:  λεχώ, τς λεχος κτλ. – πληθ. α λεχοί, τν λεχν, τας λεχος, τς λεχος

2) σχηματίζουν την ονομαστική με το ισχυρό θέμα –ω χωρίς καμιά κατάληξη· στις πλάγιες πτώσεις συναιρούν το χαρακτήρα ο του αδύνατου θέματος με τις καταλήξεις και οξύνονται στην αιτιατική αντίθετα με τον κανόνα, από αναλογία προς την ομόηχη ονομαστική ( χ – τν χώ)·

3) σχηματίζουν την κλητική με αρχαιότερο θέμα σε –οι  χωρίς κατάληξη και παίρνουν σ’ αυτή περισπωμένη από αναλογία προς την ομόηχη δοτική: τῇ ἠχοῖ – ὦ ἠχοῖ.

 

Για να μεταβείτε σε άλλες Ενότητες Γραμματικήςεπιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Τονισμός-Δίχρονα Φωνήεντα
Α΄ Κλίση Ουσιαστικών Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
Γ΄ Κλίση ΦωνηεντόληκταΓ΄ Κλίση Συμφωνόληκτα
Συνηρημένα Ρήματα σε άω, -ῶΣυνηρημένα Ρήματα σε έω, -ῶ
Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Επίθετα ΑσκήσειςΕγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων ΘεωρίαΠαραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις
Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.