Επίθετα Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Ασκήσεις

Επίθετα Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Ασκήσεις

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΕΠΙΘΕΤΑ ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ-ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΕΥΤΕΡΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

1) Να κλίνετε το παρακάτω ονοματικό σύνολο.

 

Eνικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

Ονομαστική ὁ δίκαιος ἄνθρωπος  
Γενική    
Δοτική    
Αιτιατική    
Κλητική    

 2) Να συμπληρώσετε το θηλυκό και το ουδέτερο των επιθέτων.

Αρσενικό

Θηλυκό

Ουδέτερο

ὁ καθαρός    
ὁ ἀγαθός    
ὁ ἀθάνατος    
ὁ ξηρός    
ὁ ἒντιμος    
ὁ πλούσιος    
ὁ πιστός    
ὁ πονηρός    

 3)Να μεταφέρετε τις παρακάτω φράσεις στον άλλο αριθμό.

τοῦ σοφοῦ ἀνθρώπου  
τῷ αἰσχρῷ προδότῃ  
τῶν ἀγαθῶν πολιτῶν  
τάς ξεράς νήσους  
τοῦ θείου δώρου  
τὸν γενναῑον πρόγονον  
ταῑς ξηραῑς ἀμπέλοις  
τὸ ἒντιμον τέκνον  

4) Να γράψετε τα επίθετα που δίνονται στην παρένθεση στον κατάλληλο τύπο, ώστε να συμφωνούν με τα αντίστοιχα ουσιαστικά.

α. τὰς ________________ συμφορὰς (δεινός)
β. τὴν ________________ πολιτείαν (δίκαιος)
γ. τῶν ________________ δένδρων (ἄκαρπος)
δ. οἱ ________________ στρατιῶται (γενναῖος)
ε. τοῖς ________________ ἀνθρώποις (ἔντιμος)

5) Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τους κατάλληλους τύπους των επιθέτων.

 1. Κόσμος τῆς ……………………… (ἀγαθός) ψυχῆς ἀρετὴ ἐστί.
 2. Ἡ  φιλία τῶν ………………………. (δίκαιος, αρσ.) ἀνθρώπων ἐστίν πηγή ἀγαθῶν.
 3. Οἱ νέοι …………………… (πονηρός) ἔργων ἀπέχουσιν.
 4. Οὗτοι μὲν οἱ πολῖται εἰσιν ………………………. (χρήσιμος) ἡμῖν, ἐκείνους δὲ νομίζομεν εἶναι ………………………. (αἰσχρὸς) κλέπτας.
 5. Οἱ Κρητῶν νόμοι οὔκ εἰσιν μάτην διαφερόντως ἐν πᾶσιν ………………………. (εὐδόκιμος) τοὶς Ἕλλησιν.
 6. Οἱ Πέρσαι τοὺς ………………………. (νέος) παρὰ τοῖς ………………………. (δημόσιος) διδασκάλοις ἐπαίδευον ἐν τοῖς ………………………. (κοινὸς) διδασκαλείοις.

6) Να τοποθετήσετε τα επίθετα των παρενθέσεων στον κατάλληλο τύπο, ώστε να συμφωνούν με τον τύπο του ουσιαστικού που δίνεται.

 1.  οἱ …………………… ἰχθύες (ἄφωνος)
 2. τῆς …………………. νήσου   (ὡραῖος)
 3. τούς ………………… ῥήτορας       (δεινός)
 4. τῇ ………………….. γυναικί  (ὠχρός)
 5. τοῦ …………………… ἀνδρός       (ἀείμνηστος)
 6. τά ………………… τείχη(ὑψηλός)
 7. τοῖς ……………….. διδασκάλοις    (καλός)
 8. τόν …………………….. ἄνδρα       (ἄρρωστος)
 9. αἱ …………………… πράξεις (ὠφέλιμος)
 10. τάς …………………… σωτηρίας    (δίκαιος)
 11. ταῖς …………………. χώραις  (πολέμιος)

7) Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται για το καθένα από τα παρακάτω δευτερόκλιτα επίθετα.

ἁγνὸς: δοτική πληθυντικού θηλυκού  
ἁλωτὸς: κλητική ενικού αρσενικού & θηλυκού  
δυνατὸς: δοτική ενικού & πληθυντικού ουδετέρου  
αἴτιος: γενική πληθυντικού και στα τρία γένη  
γενναῖος: αιτιατική ενικού & πληθυντικού ουδετέρου  
τίμιος: δοτική πληθυντικού και στα τρία γένη  
ἔντιμος: κλητική ενικού αρσενικού & θηλυκού  

8) Να σχηματισθούν τα παρακάτω επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται.

ὁ ἄγονος τῆς
τῷ
τὰ
ὁ ἀγαθὸς τῇ
(ὦ) (αρσ. εν.)
τοὺς
ὁ ἔνδοξος τὰς
τοὺς
τῶν
ὁ στερεὸς αἱ
 τοῖς
τὴν
ὁ ἀξιόμαχος ταῖς
τὰ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΡΙΤΟΚΛΙΤΑ ΕΠΙΘΕΤΑ

1) Να συμπληρώσετε τις επόμενες προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο των επιθέτων που βρίσκονται στην παρένθεση.

 1. Πολλάκις οὐκ ἐσμέν ……………..(μνήμων, ονομ. πληθ.) τῶν ὑπό τῶν θεῶν παρεχομένων ἀγαθῶν.
 2. Νίκας τοῖς …………………(εὐσεβής) κατά βαρβάρων δωρούμενος.
 3. Ὁ δῆμος τῶν Ἀθηναίων ἐπίστευσε πολλάκις τοῖς ………………(ἄφρων) ῥήτορσι .
 4. Τό σῶμα Κυρίου ὑπό τοῦ Πιλάτου παρεδόθη τῷ …………………(εὐσχήμων) Ἰωσήφ .
 5. Ὦ …………….(ἄφρων) , πρός τί σωρεύεις τοσαῦτα πλούτη;
 6. Οἱ πλεῖστοι τῶν πλουσίων θυμόν (= καρδιά) …………………… (ἐλεήμων) οὐκ ἔχουσι .
 7. Ἀεί φύλαττε τό σῶμα ……………………….(ὑγιής) .
 8. Κύριος ἦν τοῦ ………………………..(μεγαλοπρεπής) βασιλείου .
 9. Παρέχω …………………… (πλήρης) τράπεζαν ἐδεσμάτων (πολυτελής).
 10. Οἱ Ἀθηναῖοι μετεῖχον τῶν ……………………(συνήθης) ἑορτῶν.
 11. Ὁ παῖς ἦν …………………. (ἐπιφανής) πατρός.
 12. Οἱ …………………….. (εὐγενής) ἄνδρες πολλοί ἦσαν.

2) Να σχηματίσετε ονοματικά σύνολα αντιστοιχίζοντας τις λέξεις της Α’ στήλης με εκείνες της Β’ στήλης, σύμφωνα με το παράδειγμα.

Στήλη Α

Στήλη β

Ονοματικό σύνολο

ἥμισυς (τῇ) ὥρᾳ π.χ. τῇ ἡμισείᾳ ὥρᾳ
πλήρης (τοῖς) ποτηρίοις  
εὐρύς (τά) πεδία  
γλυκύς (τοῦ) καρποῦ  
εὐώδης (τῶν) ἀνθέων  
ἀμελής (τῷ) μαθητῇ  
αὐθάδης (τοῦ) νεανίου  

3) Να συμπληρωθούν οι φράσεις με τα επίθετα που δίνονται.

– Ἡ ἀρχὴ τὸ __________ τοῦ παντὸς ἐστι (ὁ ἥμισυς, ἡ ἡμίσεια, τὸ ἥμισυ).

– Παρέχω τράπεζαν __________ ἐδεσμάτων __________ (ὁ, ἡ πλήρης, τὸ πλῆρες  –

ὁ, ἡ πολυτελής, τὸ πολυτελές).

– Ὁ Ἥλιος ἐπὶ __________ ἅρματος τὸν οὐρανὸν διελαύνει (ὁ ταχύς, ἡ ταχεῖα, τὸ ταχύ).

– Πολλάκις τὸ ὠφέλιμον ἐναντίον ἐστὶ τῷ __________ (ὁ ἡδὺς, ἡ ἡδεῖα, τὸ ἡδύ).

– Οἱ Ἀθηναῖοι μετεῖχον τῶν __________ ἑορτῶν (ὁ, ἡ συνήθης, τὸ σύνηθες).

– Οἱ στρατηγοὶ ἔσονται __________ τῷ δήμῳ (ὁ, ἡ ἐπιεικής, τὸ ἐπιεικές).

– Βάδιζε τὴν __________ ὁδόν (ὁ εὐθύς, ἡ εὐθεῖα, τὸ εὐθύ).

– Ὁ ἄρχων ἐβοήθησε τοῖς __________ πολίταις (ὁ, ἡ ἐνδεής, τὸ ἐνδεές).

– Ὁ παῖς ἦν __________ πατρός (ὁ, ἡ ἐπιφανής, τὸ ἐπιφανές).

– Ἡ χώρα οὐκ ἔχει __________ καὶ __________ ποταμούς  (ὁ εὐρύς, ἡ εὐρεῖα, τὸ εὐρύ – ὁ βαθύς, ἡ βαθεῖα, τὸ βαθύ).

– Ὁ φιλόσοφος ὠνόμασεν αὐτοὺς __________ (ὁ, ἡ εὐδαίμων, τὸ εὔδαιμον).

– Οἱ ἀγροὶ γέμουσιν __________ ἀνθέων (ὁ, ἡ εὐώδης, τὸ εὐῶδες).

– Νοῦς __________ ἐν σώματι __________ (ὁ, ἡ ὑγιής, τὸ ὑγιές).

– Οἱ στρατιῶται __________ χιτῶνας ἐνεδύοντο (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).

– Γλῶσσα λανθάνουσα τὰ __________ λέγει (ὁ, ἡ ἀληθής, τὸ ἀληθές).

– __________ θυσίᾳ πράξομεν ταῦτα (ὁ πᾶς, ἡ πᾶσα, τὸ πᾶν).

– Οἱ Σπαρτιάται ἐτρέφοντο __________ ζωμῷ (ὁ μέλας, ἡ μέλαινα, τὸ μέλαν).

4) Να βάλετε στον κατάλληλο αριθμό, γένος και πτώση τα επίθετα που βρίσκονται στην παρένθεση.

(ὀξύς) __________ βούλησις   (ἀρραγής) __________ ἑνότητος

(ἥμισυς) __________ εἰσφορᾶς      (γλυκύς) __________ ὕπνου

(δίκαιος) __________ πράξεων     (ἀσθενής) __________ σῶμα

(ἐμφανής) __________ ἔργοις      (ἀμελής) __________ τέκνα

(βραχύς) __________ λόγους    (τριήρης) __________ πλοίοις

5) Να τοποθετήσετε τα επίθετα στις πτώσεις που ζητούνται.

 • ὁ ἄφρων: δοτ. εν. δοτ. πληθ. ……………
 • τὸ εὐῶδες: γεν. εν. γεν. πληθ. ……………
 • ὁ συνεχής: κλητ. εν. κλητ. πληθ.……………
 • τὸ ἀγενές: αιτ. εν. αιτ. πληθ. ……………
 • ὁ φιλαλήθης: γεν. πληθ. δοτ. πληθ. ……………
 • ὁ βραχύς: αιτ. εν. αιτ. πληθ. ……………
 • ὁ ἐπιμήκης: δοτ. εν. κλητ. εν. ……………

6) Να γράψετε τους παρακάτω τύπους στον άλλο αριθμό:

 • τοῦ εὐθέος ………………………
 • ταῖς ἀδάκρυσι ………………………
 • τῶν διπελεκέων ………………………
 • τῇ πάσῃ ………………………
 • τὰ ἡμίσεα ………………………
 • τοὺς ἰχθυόεντας ………………………
 • τὴν ἑκοῦσαν………………………
 • τοῖς εὐέλπισι ………………………
 • τὰς ἐλεήμονας ……………………….
 • τὸν εὐήθη ……………………….

7) Στον παρακάτω διάλογο που αποτελεί απόσπασμα από το έργο του Πλάτωνα «Γοργίας» να εντοπίσετε τα τριτόκλιτα επίθετα και αφού τα αναγνωρίσετε γραμματικά, να τα μεταφέρετε στον άλλο αριθμό στην ίδια πτώση σε όλα τα γένη:

ΚΑΛ. Πῶς λέγεις;

ΣΩ. Ἕνα ἕκαστον λέγω αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχοντα· ἢ τοῦτο μὲν οὐδὲν δεῖ, αὐτὸν ἑαυτοῦ ἄρχειν, τῶν δὲ ἄλλων;

ΚΑΛ. Πῶς ἑαυτοῦ ἄρχοντα λέγεις;

ΣΩ. Οὐδὲν ποικίλον ἀλλ’ ὥσπερ οἱ πολλοί, σώφρονα ὄντα καὶ ἐγκρατῆ αὐτὸν ἑαυτοῦ, τῶν ἡδονῶν καὶ ἐπιθυμιῶν ἄρχοντα τῶν ἐν ἑαυτῷ.

ΚΑΛ. Ὡς ἡδὺς εἶ· τοὺς ἠλιθίους λέγεις τοὺς σώφρονας.

ΣΩ. Πῶς γὰρ [οὔ]; οὐδεὶς ὅστις οὐκ ἂν γνοίη ὅτι οὐ τοῦτο λέγω.

ΚΑΛ. Πάνυ γε σφόδρα, ὦ Σώκρατες. ἐπεὶ πῶς ἂν εὐδαίμων γένοιτο ἄνθρωπος δουλεύων ὁτῳοῦν;

 

Για πρόσθετες ασκήσεις στα παραθετικά των επιθέτων μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: 

Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Θεωρία

Για να μεταβείτε σε άλλες Ενότητες Γραμματικήςεπιλέξτε την αντίστοιχη ενότητα από τον παρακάτω πίνακα:

Τονισμός-Δίχρονα Φωνήεντα
Α΄ Κλίση Ουσιαστικών Β΄ Κλίση Ουσιαστικών
Γ΄ Κλίση ΦωνηεντόληκταΓ΄ Κλίση Συμφωνόληκτα
Συνηρημένα Ρήματα σε άω, -ῶΣυνηρημένα Ρήματα σε έω, -ῶ
Δευτερόκλιτα-Τριτόκλιτα Επίθετα ΑσκήσειςΕγκλίσεις Ρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων ΘεωρίαΠαραθετικά Επιθέτων-Επιρρημάτων Ασκήσεις
Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2Παραθετικά Επιθέτων Ασκήσεις 2 Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Α Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες B Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Κριτήριο Αξιολόγησης: Αντωνυμίες Γ Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Μέλλοντας Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Απαντήσεις
Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Κριτήριο Αξιολόγησης: Παθητικός Αόριστος Α & Β Προστακτική Απαντήσεις
Βασικές Έννοιες Γραμματικής & Συντακτικού

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.