Αριστοτέλης

Πολιτικά Ενότητα 20

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Πολιτικά Ενότητα 20

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Φανερὸν οὖν ὅτι

νομοθετητέον μὲν

περὶ παιδείας

καὶ ταύτην ποιητέον

κοινήν·

τίς δ’ ἔσται

ἡ παιδεία

καὶ πῶς χρὴ

παιδεύεσθαι,

δεῖ μὴ

λανθάνειν.

Νῦν γὰρ

ἀμφισβητεῖται

περὶ τῶν ἔργων.

Οὐ γὰρ ταὐτὰ

πάντες ὑπολαμβάνουσι

δεῖν μανθάνειν τοὺς νέους

οὔτε πρὸς ἀρετὴν

οὔτε πρὸς

τὸν ἄριστον βίον,

οὐδὲ φανερὸν

πότερον πρέπει

πρὸς τὴν διάνοιαν μᾶλλον

ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος·

ἔκ τε τῆς παιδείας

ἐμποδὼν

ἡ σκέψις

ταραχώδης

καὶ δῆλον οὐδὲν

πότερον

δεῖ ἀσκεῖν

τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον

ἢ τὰ τείνοντα πρὸς ἀρετὴν

ἢ τὰ περιττά

(πάντα γὰρ ταῦτα εἴληφε

κριτάς τινας)·

οὐθέν ἐστιν

ὁμολογούμενον

περί τε τῶν

πρὸς ἀρετὴν

(καὶ γὰρ εὐθὺς τὴν ἀρετὴν

οὐ τὴν αὐτὴν

πάντες τιμῶσιν,

ὥστ’ εὐλόγως

διαφέρονται

καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς).

Οὐ μὲν οὖν ἄδηλον ὅτι

τῶν χρησίμων

δεῖ διδάσκεσθαι

τὰ ἀναγκαῖα·

ὅτι δὲ οὐ πάντα,

διῃρημένων

τῶν ἔργων

ἐλευθερίων

τε καὶ τῶν

ἀνελευθερίων

φανερόν,

καὶ ὅτι τῶν χρησίμων

δεῖ μετέχειν

ὅσα τῶν τοιούτων

ποιήσει τὸν μετέχοντα

μὴ βάναυσον.

Βάναυσον δ’ εἶναι δεῖ

νομίζειν

τοῦτο τὸ ἔργον

καὶ τέχνην ταύτην

καὶ μάθησιν,

ὅσαι ἀπεργάζονται τὸ σῶμα

ἢ τὴν διάνοιαν τῶν ἐλευθέρων

ἄχρηστον πρὸς τὰς χρήσεις

καὶ τὰς πράξεις

τὰς τῆς ἀρετῆς.

Είναι λοιπόν φανερό

ότι πρέπει να ορίσουμε νόμους

που να ρυθμίζουν την παιδεία

και ότι η παιδεία πρέπει να είναι

ίδια για όλους.

Ποιος, τώρα, θα είναι ο χαρακτήρας

αυτής της παιδείας

και πώς θα πρέπει

να μορφώνονται οι νέοι,

είναι δύο πράγματα που δεν πρέπει

να διαφύγουν της προσοχής μας.

Γιατί σήμερα

υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις

για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Δεν έχουν, πράγματι,

ό­λοι την ίδια γνώμη

για το τι πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι

είτε προς την κατεύ­θυνση της αρετής

είτε προς την κατεύθυνση

του καλύτερου τρόπου ζωής·

ούτε είναι φανερό αν η παιδεία

πρέπει να έχει στόχο της

την καλλιέργεια και άσκηση του νου

ή τη διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα.

Αν ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση

που παρέχεται σήμερα,

η ερευνά μας θα βρε­θεί αντιμέτωπη

με μεγάλη σύγχυση,

και δεν είναι καθόλου φανερό

ποιο από τα δύο

πρέ­πει να εξασκούμε

αυτά που είναι ωφέλιμα για τη ζωή

ή αυτά που οδηγούν στην αρετή

ή αυτά που απλώς προάγουν τη γνώση

(όλες αυτές οι απόψεις έ­χουν βρει

τους υποστηρικτές τους).

Ούτε υπάρχει

καμιά απολύτως συμφωνία

για το ποιες σπουδές

οδηγούν στην αρετή

(εδώ δεν έχουν την ίδια ιδέα

για την αρετή

όλοι αυτοί που την τιμούν!),

ώστε είναι φυσικό

να διαφέρουν

και ως προς την άσκησή της.

Δεν υπάρχει, βέβαια, αμφιβολία

ότι από τα ωφέλιμα πράγματα

τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν

αυτά που είναι αναγκαία για τη ζωή

– όχι, βέβαια, όλα,

δεδομένου ότι οι ασχολίες

διακρίνονται

σ’ αυτές που ταιριάζουν και σ’ αυτές

που δεν ταιριάζουν

σε ελεύθερους ανθρώ­πους·

όπως επίσης είναι φανερό

ότι και από τα χρήσιμα πράγματα

τα παιδιά πρέ­πει να μαθαίνουν

όσα δεν κάνουν

αυτόν που τα μαθαίνει

ευτελή και τιποτένιο.

Ευτελή και τιποτένια πρέπει

να θεωρούμε

κάθε ασχολία,

τέχνη

ή μάθηση

που κάνει το σώμα

ή το μυαλό των ελεύθερων ανθρώπων

άχρηστο για τα έργα

και τις πράξεις

της αρετής.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

νομοθετητέον < νόμος + τίθημι: νομοθεσία, νομοθέτημα, νομοθετημένος, νομοθέτης, νομοθετικός.

παιδείας, παιδεύεσθαι: απαίδευτος, απαίδευτος, διαπαιδαγώγηση, εκπαίδευση, εκπαιδευτήριο, εκπαιδευτής, εκπαιδευτικός, κολεγιόπαιδο, μοναχοπαίδι, ομορφόπαιδο, παιδαγώγηση, παιδαγωγικός, παιδαγωγός, παιδαριώδης, παιδεία, παίδεμα, παιδεμός, παίδευση, παιδευτικός, παιδί, παιδιάστικος, παιδικός, παιδικότητα, παιδιόθεν, παιδίσκη, παιδοκτόνος, παιδομάζωμα, παιδονόμος, παιδότοπος, παιδοχειρουργική, παίκτης, παιχνίδι, παλιμπαιδισμός, παλιόπαιδο, παραπαιδεία, στερνοπαίδι, ψυχοπαίδι.

ποιητέον: αντιποίηση, αρτοποιείο, αχειροποίητος, θεοποίητος, μεταποιητικός, περιποιητικός, ποίημα, ποίηση, ποιητής, ποιητικός, προσποιητός.

ἔσται: εξουσιαστικός, εσθλός, ετυμολογία, ετυμολογικός, έτυμον, οντολογία, όντως, ουσία, ουσιαστικός, ουσιώδης, παρόν, παροντικός, παρουσιαστικό, πεμπτουσία.

χρὴ: άχρηστος, δύσχρηστος, εύχρηστος, χρεία, χρειώδης, χρεόγραφο, χρεολύσιο, χρήστης, χρηστικός.

δεῖ: αδέητος, δέηση, δεητικός ενδεής, ένδεια.

λανθάνειν: αλάθητος, αλήθεια, αληθής, αληθινός, άληστος, επιλήσμων, λάθος, λάθρα, λαθραίος, λαθρεμπόριο, λαθρέμπορος, λαθρεπιβάτης, λαθροθηρία, λαθροκυνηγός, λαθρομετανάστης, λήθαργος, λήθη, λησμονιά, λησμοσύνη.

ἀμφισβητεῖται: αμφισβήτηση, αμφισβητήσιμος, αμφισβητίας, αναμφισβήτητα, αναμφισβητήτως.

ὑπολαμβάνουσι, εἴληφε: ακατάληπτος, αμεροληψία, αμφιλαφής, ανεπανάληπτος, αντιλαβή, αντιληπτός, αντίληψη, απολαβή, ασύλληπτος, δικολάβος, εικονολήπτης, επανάληψη, επιληψία, εργολάβος, εύληπτος, ευυπόληπτος, ηχολήπτης, ηχοληψία, θρησκόληπτος, θρησκοληψία, κατάληψη, λαβή, λάφυρα, λήμμα, λήπτης, λήψη, μεροληψία, μετάληψη, παραλαβή, παραλήπτης, περιληπτικός, περίληψη, προκατάληψη, προληπτικός, πρόσληψη, συλλαβή, σύλληψη, υπόληψη, υπολήψιμος, χειρολαβή.

μανθάνειν, μάθησιν: αμαθής, άμαθος, αυτόματος, καλομαθημένος, μάθημα, μαθηματικός, μάθηση, μαθησιακός, μαθητεία, μαθητεύω, μαθητής, μαθητικός, οψιμαθής.

νέους: νεανίας, νεανικός, νεανίσκος, νεαρός, νεογέννητος, νεογνό, νεόδμητος, νεοελληνικός, νεόκοπος, νεολαία, νεόνυμφος, νεόπλουτος, νεοσσός, νεοσύλλεκτος, νεοσύστατος, νεότατος, νεότερος, νεότητα, νερό (< νηρός < νεαρός = φρέσκος, νωπός: νεαρὸν ὕδωρ > νερό, ουσιαστικοποιήθηκε ο επιθετικός προσδιορισμός και υπερίσχυσε έναντι του ουσιαστικού στην καθημερινή ομιλία), νιότη.

διάνοιαν: ανοησία, ανόητος, διανόηση, διανοητικός, διάνοια, διχόνοια, δυσνόητος, έννοια, εννοιολογικός, επινόηση, επινοητικός, εύνοια, ευνοϊκός, κατανόηση, μετάνοια, νοερός, νόημα, νοηματικός, νόηση, νοητικός, νοητός, νουθεσία, νουνεχής, ομόνοια, παρανόηση, παράνοια, παρανοϊκός, προνοητικός, πρόνοια, συνεννόηση, υπόνοια, υπονοούμενο.

πρέπει: απρέπεια, απρεπής, άπρεπος, διαπρεπής, ευπρεπής, μεγαλοπρεπής, πρέπον, πρεπόντως, πρεπώδης.

ἀσκεῖν: ανάσκητος, άσκημα, άσκηση, ασκηταριό, ασκητήριο, ασκητής, ασκητικός, ενάσκηση, εξάσκηση, ξιφασκία, σωμασκία.

χρήσιμα, χρήσεις, ἄχρηστον: αχρησιμοποίητος, άχρηστος, δύσχρηστος, εύχρηστος, ιδιοχρησία, χρήμα, χρηματικός, χρήση, χρησιμοθήρας, χρησιμοποίηση, χρήσιμος, χρησιμότητα, χρησμός, χρήστης, χρηστικός, χρηστός.

τείνοντα: ανάταση, αντέκταση, ατενής, ατενώς, ατονία, άτονος, βαρύτονος, διάταση, έκταση, ένταση, εντατικός, έντονος, επέκταση, επεκτατικός, επίταση, επιτατικός, ισότονος, μονοτονία, μονότονος, οξύτονος, παράταση, παρατεταμένος, παράτονος, παροξύτονος, προέκταση, προπαροξύτονος, πρόταση, προτασιακός, ταινία, τάση, τένοντας, τέτανος, τονικός, τονικότητα, τονισμός, τόνος, υπέρταση, υπερτασικός, υπόταση, υποτασικός, υποτείνουσα.

ὁμολογούμενον: εξομολόγος, ομολόγημα, ομολογητής, ομολογία, ομολογιακός, ομολογιούχος, ομόλογος, ομολογουμένως.

τιμῶσιν: ανεκτίμητος, ανέντιμος, αντίτιμο, αποτίμηση, ατίμητος, ατιμία, άτιμος, ατιμωρησία, ατιμώρητος, ατιμωτικός, διατίμηση, εκτίμηση, εκτιμητής, έντιμος, εντιμότητα, επιτιμητικός, επίτιμος, πολυτίμητος, πρόστιμο, προτίμηση, τιμαλφή (τα), τιμάριθμος, τιμή, τίμημα, τιμημένος, τίμηση, τιμητής, τιμητικός, τίμιος, έντιμος, τιμοκατάλογος, τιμοκρατία, τιμολόγιο, τιμωρία, υποτίμηση, υποτιμητικός.

διαφέρονται: αμφορέας, αντιπροσφορά, διαφορά, διαφορετικός, διαφορικό, διάφορος, διένεξη, διηνεκής, εισφορά, εκφορά, πολύφερνος, πρόσφορο, προφορικός, συμπεριφορά, σύμφορος, φαρέτρα, φερέγγυος, φερνή, φερτός, φερώνυμος, φορά, φόρος, φωριαμός.

διδάσκεσθαι: αδίδακτος, δίδαγμα, διδακτήριο, διδακτισμός, διδακτός, δίδακτρα, διδασκαλείο, διδασκαλία, διδάσκαλος, διδαχή, διδάχος.

διῃρημένων: αιρετικός, αιρετός, αναίρεση, αναιρετικός, αναφαίρετος, αρχαιρεσίες, αφαιρετικός, αφηρημάδα, αφηρημένος, διαίρεση, διαιρετέος, διαιρέτης, εξαιρετικός, προαίρεση.

ἐλευθερίων, ἀνελευθερίων, ἐλευθέρων: διέλευση, ελευθερία, ελευθέριος, ελευθεριότητα, ελευθεροστομία, ελευθεροτυπία, ελευθέρωση, ελευθερωτής, Ελευσίνα, παρέλευση, προσέλευση, συνέλευση.

μετέχειν: αμέτοχος, ανακωχή, ανεκτικός, ανοχή, άσχημος, έξη, εξοχικός, έξοχος, κληρουχία, κληρούχος, μέθεξη, μετοχή, μετοχικός, μέτοχος, περιοχή, ραβδούχος, σκηπτούχος, σχεδόν, σχέση, σχήμα, σχηματικός, σχολείο, σχολή, σχόλη.

νομίζειν: νόμισμα, νομισματικός, νομισματοκοπείο, νομισματοκόπτης, νόμος.

ἀπεργάζονται: αεργία, άεργος, ακατέργαστος, ανενεργός, ανεργία, άνεργος, απεργία, απεργός, δημιούργημα, δημιουργός, διεργασία, ενέργεια, επεξεργασία, εργαλείο, εργασία, εργάσιμος, εργασιοθεραπεία, εργασιομανής, εργαστήριο, εργάτης, εργατικός, εργατικότητα, εργατοπατέρας, εργατοϋπάλληλος, εργατοώρα, έργο, εργοδηγός, εργολαβικός, εργολάβος, εργολήπτης, εργόχειρο, εργώδης, κακούργημα, κακούργος, καλλιέργεια, κατεργασμένος, κωλυσιεργία, μεταλλουργία, μεταξουργία, μουσουργός, ξυλουργός, όργανο, όργιο, πανούργος, πάρεργο, περιέργεια, περίεργος, προεργασία, ραδιενεργός, ραδιούργος, στιχουργός, συνεργατικός, συνεργός, υφαντουργία, χειρουργός.

Πηγή

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 1. Σε ένα έργο πολιτικής θεωρίας ο Αριστοτέλης το βρήκε φυσικό και αυ­τονόητο να συζητήσει θέματα παιδείας και εκπαίδευσης, και μάλιστα πολύ συγκεκριμένα, όπως είναι ο στόχος της εκπαίδευσης, ο δημόσιος ή ιδιωτικός χαρακτήρας της, η διδακτέα ύλη, κ.τ.λ. Συμμερίζεσαι κι εσύ τη στάση αυτή του Αριστοτέλη; Δικαιολόγησε τη γνώμη σου.
 1. Κάνε έναν όσο το δυνατόν πληρέστερο κατάλογο των θεμάτων που θί­γονται στο κείμενο του πρώτου ερμηνευτικού σχολίου της Ενότητας.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Οι παρακάτω ερωτήσεις προέρχονται από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και καλύπτουν το σύνολο της ερμηνευτικής προσέγγισης του συγκεκριμένου αποσπάσματος.

 1. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει το δημόσιο ή τον ιδιωτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης της εποχής του; Από ποια σημεία του κειμένου φαίνεται αυτό;
 1. Ποιους υπονοεί ο Αριστοτέλης ότι πρέπει να ορίσουν νόμους για την παιδεία (νομοθετητέον περὶ παιδείας) και ποια πολιτική θέση διατυ­πώνει με την έκφραση: κοινὴν ποιητέον;
 1. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στις διαφορετικές απόψεις που διατυπώνο­νται σχετικά με τον στόχο και το περιεχόμενο της παιδείας. Να γράψετε ποιες ήταν αυτές οι απόψεις και πού οφείλονταν, κατά την κρίση σας, οι διαφορές.
 1. Ποιες απόψεις του Αριστοτέλη για τη διαμόρφωση του ηθικού χαρα­κτήρα του ανθρώπου διακρίνετε στο κείμενο;
 1. Ποιο κριτήριο επιλογής «διδακτέας ύλης» δέχεται κατ’ αρχήν ο Αριστοτέλης και πώς αντιμετωπίζει την καλλιέργεια του νου μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα της εποχής του;
 1. Ποιες είναι κατά τον Αριστοτέλη οι κατευθύνσεις που θα διαμορφώ­σουν την προσωπικότητα του μαθητή της εποχής του;
 1. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η πολιτεία οφείλει να επιδιώκει για τους νέ­ους της την αρετή με σκοπό να διαμορφώσει ηθικά τον χαρακτήρα τους. Ποιες δυσκολίες περιγράφει για την επίτευξη αυτού του σκοπού;
 1. Να εξηγήσετε τι επιδιώκει ο Αριστοτέλης να κατανοήσουν οι συμπολί­τες του, όταν αντιπαραθέτει την έκφραση τὰ τείνοντα πρὸς τὴν ἀρετὴν στην έκφραση τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον και τὰ περιττὰ και ποια σχέση έχει η θέση που εκφράζει με το εκπαιδευτικό σύστημα που προτείνει.
 1. Να συγκρίνετε την άποψη του Πλάτωνα (Λάχης 190 b 7): «Αν δεν ξέ­ρουμε καν τι είναι η αρετή, με ποιον τρόπο θα συμβουλέψουμε κάποιον πώς να την κατακτήσει πιο εύκολα;» με τη θέση του Αριστοτέλη: «καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς» και να εξηγήσετε τη σύμφωνη ή διαφορετική γνώμη σας.
 1. Ποια από τις απόψεις ή τις θέσεις του Αριστοτέλη για την Παιδεία θα υποστηρίζατε ανεπιφύλακτα ως προσωπική σας πρόταση, αν συμμετεί­χατε σε ένα συμπόσιο για την Εκπαίδευση και την Παιδεία γενικά και γιατί;

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με εκείνες από τη στήλη Β΄ με τις οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια:
Α΄ Β΄
1. ἀμφισβητεται   α. νους
2. νομοθετητέον   β. εξομολόγηση
3. εὐλόγως   γ. συμμετοχή
4. σκεν   δ. λογίδριο
5. παιδεία   ε. εύχρηστος
6. μετέχειν στ. αμφισβήτηση
7. χρησίμων   ζ. νομοθετώ
8. μολογούμενον   η. εξάσκηση
9. διάνοιαν   θ. εκπαιδευτικός
 1. Να βρείτε μέσα από το κείμενο ή να σχηματίσετε, όπου δεν υπάρχουν, τα αντώνυμα των φράσεων που ακολουθούν: δλον, φανερόν, τχρήσιμα πρς τν βίον, ττείνοντα πρςρετήν, λευθερίων, ταραχώδης, διρημένον, πάντες, τν βίον τνριστον.
 2. (παιδεία) παιδεύω/-ομαι: Να αποδώσετε τη σημασία των λέξεων στο κεί­μενο και να εξηγήσετε με ποιες σημασίες χρησιμοποιούνται σήμερα.
 3. Να γράψετε ένα αντώνυμο στην αρχαία ελληνική για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου: κοινήν, φανερόν, νέους, χρήσιμα, εὐλόγως, μετέχοντα.
 4. Να δώσετε την ετυμολογία των παρακάτω λέξεων του κειμένου: νομοθετητέον, ἀμφισβητεῖται, χρήσιμα, φανερόν, διάνοιαν.
 5. Να σχηματίσετε πέντε ονοματικά σύνολα με παράγωγα (απλά ή σύνθετα) του ρήματος «ἀπεργάζονται».
 6. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: ανακωχή, χρηματικός, λησμονιά, διένεξη, βάθρο, τονισμός.
 7. Διδάσκεσθαι: Να σχηματίσετε περιόδους λόγου της νεοελληνικής με παράγωγα του παραπάνω ρήματος. Οι παραγόμενες λέξεις (απλές ή σύνθετες) να δηλώνουν:
 1. το πρόσωπο που ενεργεί·
 1. την ενέργεια·
 2. το αποτέλεσμα της ενέργειας·
 3. τον τόπο όπου γίνεται η ενέργεια·
 4. ικανότητα σ’ αυτό που δηλώνει το ρήμα.

9. Αφού επισημάνετε τους λεκτικούς τύπους του διδαγμένου κειμένου με τους οποίους συγγενεύουν ετυμολογικά οι επόμενες λέξεις, να σχηματίσετε με αυτές ισάριθμες περιόδους λόγου στη νεοελληνική γλώσσα, με την ποιητική λειτουργία τους: 1. Νόμισμα, 2. Αδιαθεσία, 3. Λαθρεπιβάτης, 4. Ανάταση, 5. Διαιρέτης, 6. Φάντασμα, 7. Εργολαβία, 8. Σύμπαν.

10. Αφού επισημάνετε τους λεκτικούς τύπους του διδαγμένου κειμένου με τους οποίους συγγενεύουν ετυμολογικά οι επόμενες λέξεις, να σχηματίσετε με αυτές ισάριθμες περιόδους λόγου στη νεοελληνική γλώσσα, με την αναφορική ή ποιητική λειτουργία τους: 1. Υπονοούμενο, 2. Κοινόβιος, 3. Νερό, 4. Κατάφωρα, 5. Καταλογισμός, 6. Εμπόδιο, 7. Εντιμότητα, 8. Συνταρακτικός.

Οι παραπάνω λεξιλογικές ασκήσεις έχουν αντληθεί από τις ιστοσελίδες ΚΕΕ και study4exams.gr 

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα. Εναλλακτικά για την πλοήγηση σας μπορείτε να επιλέξετε και το βοηθητικό menu στην αριστερή στήλη της σελίδας.

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.