Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Πλάτωνος Πολιτεία Ενότητα 11 

Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Μετὰ ταῦτα δή,

εἶπον, ἀπείκασον

τὴν ἡμετέραν φύσιν

περί τε παιδείας

καὶ ἀπαιδευσίας

τοιούτῳ πάθει.

 Ἰδὲ γὰρ

ἀνθρώπους οἷον ἐν καταγείῳ

οἰκήσει σπηλαιώδει,

ἐχούσῃ τὴν εἴσοδον

ἀναπεπταμένην πρὸς τὸ

φῶς μακρὰν

παρὰ πᾶν τὸ σπήλαιον,

ὄντας ἐν ταύτῃ

ἐκ παίδων

ἐν δεσμοῖς καὶ τὰ σκέλη

καὶ τοὺς αὐχένας,

ὥστε αὐτούς τε μένειν

ὁρᾶν τε μόνον εἰς τὸ πρόσθεν,

(ὄντας) δὲ ἀδυνάτους περιάγειν τὰς

κεφαλὰς κύκλῳ

ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ,

(ἰδὲ) δὲ καόμενον αὐτοῖς

ἄνωθεν καὶ πόρρωθεν

φῶς πυρὸς

ὄπισθεν αὐτῶν,

(ἰδὲ) δὲ μεταξὺ

τοῦ πυρὸς καὶ τῶν δεσμωτῶν

ἐπάνω

οὖσαν ὁδόν,

παρ’ ἣν ἰδὲ

τειχίον παρῳκοδομημένον,

ὥσπερ πρόκειται

τοῖς θαυματοποιοῖς

πρὸ τῶν ἀνθρώπων τὰ παραφράγματα,

ὑπὲρ ὧν δεικνύασιν

τὰ θαύματα.

Ὁρῶ, ἔφη.

Ὅρα τοίνυν ἀνθρώπους

φέροντας παρὰ τοῦτο

τὸ τειχίον

παντοδαπά τε σκεύη

ὑπερέχοντα

τοῦ τειχίου καὶ ἀνδριάντας

καὶ ἄλλα ζῷα λίθινά τε

καὶ ξύλινα καὶ παντοῖα

εἰργασμένα,

οἷον εἰκός (ἐστι), τοὺς μὲν

τῶν παραφερόντων

φθεγγομένους

τοὺς δὲ σιγῶντας.

Ἄτοπον εἰκόνα, ἔφη,

λέγεις καὶ

ἀτόπους δεσμώτας.

Ὁμοίους ἡμῖν, ἦν δ’ ἐγώ.

Μετά από αυτά λοιπόν,

είπα, παρομοίασε

τη δική μας ύπαρξη

στο θέμα της παιδείας

και της απαιδευσίας

με μια τέτοια εικόνα.

Φαντάσου δηλαδή

ανθρώπους σαν σε υπόγεια

κατοικία που μοιάζει με σπηλιά,

που έχει την είσοδό της

ανοιχτή προς το

φως (του ήλιου)

σε όλη την έκταση της σπηλιάς,

να βρίσκονται μέσα σ’ αυτήν

από την παιδική τους ηλικία

δέσμιοι και στα πόδια

και στον αυχένα,

ώστε και να μένουν ακίνητοι

και να βλέπουν μόνο μπροστά

και να είναι ανίκανοι να στρέψουν τα

κεφάλια τους ολόγυρα

εξαιτίας των δεσμών,

και (φαντάσου) να φέγγει γι’ αυτούς

από ψηλά και από μακριά

ένα φως από φωτιά

πίσω τους,

και (φαντάσου) ανάμεσα

στη φωτιά και στους δεσμώτες

σε ψηλότερο από αυτούς επίπεδο

να υπάρχει δρόμος,

δίπλα στον οποίο φαντάσου

ένα χαμηλό τοιχάκι χτισμένο απέναντι,

όπως ακριβώς στήνουν

οι θαυματοποιοί

μπροστά τους τα παραπετάσματα,

πάνω από τα οποία παρουσιάζουν

τα τεχνάσματά τους.

Τα φαντάζομαι, είπε.

Φαντάσου λοιπόν ανθρώπους

να μεταφέρουν παράλληλα

με αυτό το τοιχάκι

κάθε λογής κατασκευάσματα

που εξέχουν

πάνω από το τοιχάκι και ανδριάντες

και άλλα ομοιώματα πέτρινα

και ξύλινα και από κάθε λογής υλικό

κατασκευασμένα,

όπως είναι φυσικό, άλλοι

από αυτούς που μεταφέρουν

να μιλάνε

και άλλοι σιωπηλοί.

Παράξενη εικόνα, είπε,

περιγράφεις και

παράξενους δεσμώτες.

Όμοιους μ’ εμάς, είπα εγώ.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΖΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

εἶπον < αναντίλεκτος, αντιρρησίας, απόρρητος, γεωλόγος, έπος, λεκτικός, λέξη, λεξικό, λέσχη, λήμμα, λογάς, λογικός, λόγος, λογύδριο, ορθοεπής, ρήμα, ρήση, ρήτορας, ρητός, ρήτρα, φιλόλογος.

ἀπείκασον < ἀπεικάζω, εἰκός: απεικόνιση, εικασία, εικαστικός, εικόνα, εικονίδιο, εικονικός, εικόνισμα, εικονιστικός, εικονογράφημα, εικονογραφία, εικονογραφικός, εικονογράφος, εικονοκλασία, εικονοκλάστης, εικονολάτρης, εικονολατρία, εικονολήπτης, εικονοσκόπιο, εικονοστάσι, εικονοτυπία, εικότως, επιεικής.

πάθει < πάσχω: αντιπάθεια, απάθεια, εμπαθής, ηδυπάθεια, πάθημα, πάθηση, παθητικός, παθογένεια, πάθος, πένθος, συμπάθεια.

ἰδὲ < ἐ – Fιδ – ον: ανύποπτος, αόρατος, είδος, ειδύλλιο, είδωλο, επόπτης, ιδέα, ιδεοληψία, κάτοπτρο, κάτοψη, μάτι, οπή, οπτικός, όραμα, οραματιστής, όραση, ορατός, οφθαλμός, παντεπόπτης, πρόσοψη, ύποπτος.

καταγείῳ < κατὰ + γῆ: απόγειο, απογείωση, γαιάνθρακας, γαιοκτήμονας, γεωγραφία, γεωμετρία, γεώτρηση, γεωτρύπανο, γηγενής, γήινος, γήλοφος, γήπεδο, ισόγειος, προσγείωση, υπέργειος, υπόγειος.

οἰκήσει < οἰκέω – < οἶκος: ιδιοκατοίκηση, κατοικία, οικείος, οίκημα, οικία, οικισμός, οικογένεια, οικονομία, οίκος, οικόσιτος, οικότροφος, οικουμένη, πολυκατοικία, συγκατοίκηση.

ἀναπεπταμένην< ἀνὰ + πετάννυμι: καταπέτασμα, παραπέτασμα, πέταγμα, πέταλο, πεταλούδα, πέτασος, πεταχτός, πετεινός, πτερό, πτέρυγα, πτήση, πτητικός, υψιπέτης.

ἐχούσῃ < ἔχω : ανακωχή, ανοχή, αντοχή, άσχετος, ενοχή, έξη, εξής, ευεξία, καθεξής, κατοχικός, καχεκτικός, κληρούχος, μέτοχος, πάροχος, πολιούχος, ραβδούχος, σχεδόν, σχέση, σχετικός, σχήμα, σχολείο.

ὄντας < εἰμὶ: απουσία, εξουσία, εσθλός, ετυμολογία, έτυμον, όντως, ουσία, ουσιαστικός, ουσιώδης, παρόν, παρουσία, παρουσιαστικό.
μένειν < μένω: ανυπόμονος, διαμονή, διαμονητήριο, έμμονος, επίμονος, μονή, μόνιμος, μόνος, υπομονή.

περιάγειν < περὶ + ἄγω: αγωγή, αγωγός, αγώνας, άγημα, άξονας, απαγωγή, συναγωγή, διαγωγή, εισαγωγέας, αρχηγός, στρατηγός, λοχαγός, ξεναγός, αγέλη, αγώγι, αγωγιάτης, αγώγιμος, ακτίνα, άμαξα, ανάγωγος, άξιος, εισακτέος, επαγωγός, επείσακτος, ευαγής, καταγώγιο, παιδαγωγός, παρείσακτος, παρθεναγωγείο, πλοηγός, συναξάρι, σύναξη, υδραγωγείο.

καόμενον < κάω: διακαής, έγκαυμα, καύμα, καύση, καυστήρας, καυστικός, καύσωνας, καυτός, καύτρα, καψάλισμα, παλουκοκαύτης, πυρίκαυστος.

παρῳκοδομημένον < παρὰ + οἰκοδόμος < οἶκος + δέμω: ανοικοδόμηση, ανοικοδόμητος, δομή, δόμηση, δομικός, οικοδόμημα, οικοδόμηση, οικοδομικός, οικοδόμος, πολεοδομία, πολεοδομικός, πολεοδόμος.

πρόκειται < πρόκειμαι: αντικειμενικός, διακειμενικός, κατάκοιτος, κείμενο, κειμήλιο, κοίτη, κοιτίδα, κοιτώνας, προκείμενο, υποκειμενικός.

δεικνύασιν < δείκνυμι: αναπόδεικτος, αποδεικτικός, απόδειξη, δείγμα, δειγματοληψία, δειγματολόγιο, δείκτης, δεικτικός, ενδεικτικός, ένδειξη, επιδεικτικός, επίδειξη, παράδειγμα, παραδειγματικός, παραδειγματισμός, υπόδειγμα, υποδειγματικός, υπόδειξη.

ἔφη < φημὶ : άφατος, προφήτης, φήμη, φωνή.

φέροντας < φέρω: αμφορέας, ασθενοφόρο, αυτόφωρος, διάφορος, διένεξη, διηνεκής, κατάφωρος, μαρσιποφόρο, μεταφορέας, μεταφορικός, οισοφάγος, παράφορος, πολύφερνος, φαρέτρα, φερέγγυος, φέρετρο, φερτός, φορά, φορέας, φορείο, φόρεμα, φόρος, φόρτος, φωριαμός.

εἰργασμένα < ἐργάζομαι: άεργος, ακατέργαστος, άνεργος, εργαλείο, εργασία, εργάσιμος, εργαστήριο, εργάτης, εργατικός, έργο.

φθεγγομένους < φθέγγομαι: απόφθεγμα, άφθογγος, δίφθογγος, φθογγικός, φθογγόγραμμα, φθογγολογία, φθογγολογικός, φθόγγος, φθογγόσημα.

σιγῶντας < σιγὴ < σFιγὰ (ηχοποίητη λέξη): σιγά, σιγαλιά, σιγανοπαπαδιά, σιγανός, σιγαστήρας, σιγή.

ὁμοίους < ὅμοιος και ὁμοῖοςα-ον < ὁμός: ανόμοιος, εξομοίωση, ομοβροντία, ομογένεια, ομογενής, ομόγλωσσος, ομογραφία, ομοδικία, ομόδοξος, ομοεθνής, ομοειδής, ομόζυγος, ομόηχος, ομόθρησκος, ομοθυμαδόν, ομοιογένεια, ομοιογενής, ομοιοκατάληκτος, ομοιομερής, ομοιόμορφος, ομοιοπαθής, ομοιοπαθητικός, ομοιόσταση, ομοιόσχημος, ομοιοτέλευτος, ομοιότητα, ομοιότροπος, ομοιότυπος, ομοιοχρωμία, ομοίωμα, ομοκεντρικός, ομόκεντρος, ομολογητής, ομόλογος, ομομήτριος, ομόνοια, ομοούσιος, ομοπάτριος, όμορος, ομόρριζος, ομόρρυθμος, ομότιμος, παρόμοιος, παρομοίως.

Πηγή

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

Οι παρακάτω ερωτήσεις προέρχονται από το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και καλύπτουν το σύνολο της ερμηνευτικής προσέγγισης του συγκεκριμένου αποσπάσματος.

 1. Με ποια φράση δηλώνεται το θέμα της Ενότητας και ποια μέθοδο ακολουθεί ο Πλάτων στην ανάπτυξή του;
 2. Τι νομίζετε ότι συμβολίζουν τα δεσμά και η υποχρεωτική καθήλωση-ακινησία των ανθρώπων του σπηλαίου;
 3. Ποιος είναι ο ρόλος του τειχίου στη σκηνοθεσία του Πλάτωνα; Γιατί δεν πρέπει να φαίνονται οι άνθρωποι, αλλά τα αντικείμενα;
 4. Να εντοπίσετε τα σημεία του κειμένου που μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι η κοινωνία των δεσμωτών είναι η πολιτική κοινωνία και ότι ο κόσμος του σπηλαίου είναι ο αισθητός κόσμος. Ποια είναι η κατάσταση της πολιτικής κοινωνίας την οποία συμβολίζει η κοινωνία των δεσμωτών και πώς περιγράφεται ο αισθητός κόσμος;

ΛΕΞΙΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 1. κατάγειος, θαυματοποιός: Για καθεμία από τις λέξεις που σας δίνονται να γράψετε τέσσερις νεοελληνικές λέξεις σύνθετες με το δεύτερο συνθετικό τους.
 2. σπηλαιώδης: Να γράψετε στη ν.ε. πέντε επίθετα με την ίδια παραγωγική κατάληξη και να εξηγήσετε τη σημασία της παραγωγικής καταλήξεως.
 3. παραφερόντων: Να γράψετε δέκα νεοελληνικές λέξεις (απλές ή παράγωγες) ομόρριζες με το β΄ συνθετικό της λέξης.
 4. ἄτοπον, σιγῶ, πόρρω, φῶς, κατάγειος: Να γράψετε στην α.ε. ένα άντίθετο για καθεμιά από τις λέξεις που δίνονται.
 5. Να βρείτε στο κείμενο λέξεις ετυμολογικά συγγενείς με τις παρακάτω: οικία, φορείο, παιδευτικός, σχήμα, άξονας, εργάτης.
 6. Να δώσετε δύο ομόρριζα στα νέα ελληνικά για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις: εἶπον, πάθει, φῶς, πυρὸς, ὁμοίους.
 7. Να βρείτε αντώνυμα των παρακάτω λέξεων στα αρχαία ελληνικά: παιδείας, καταγείῳ, φῶς, ἀδυνάτους, ἄνωθεν, ὄπισθεν.

Οι παραπάνω λεξιλογικές ασκήσεις έχουν αντληθεί από τις ιστοσελίδες ΚΕΕ και study4exams.gr

Δείτε την αλληγορία του σπηλαίου σε ένα βίντεο αλιευμένο από το TED Ed

Αλληγορία του σπηλαίου

Για να μεταφερθείτε στην Ενότητα που επιθυμείτε απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα. Εναλλακτικά για την πλοήγηση σας μπορείτε να επιλέξετε και το βοηθητικό menu στην αριστερή στήλη της σελίδας.

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.