Ενότητες 18-19 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού)

Ενότητες 18-19 & Αδίδακτο Κείμενο Κριτήριο Αξιολόγησης (Φάκελος Υλικού)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Διδακτικές Ενότητες 18-19

 

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ἀριστοτέλους, Πολιτικά, Γ 6,3-4 + Δ 4, 2-3

Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν λέγεσθαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. Τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. Διὸ καὶ κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες.

[…]

Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. Ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ γὰρ ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ἁπάντων μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον δὲ τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἓν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο.

Παρατηρήσεις

Α. Να δηλωθεί η ορθότητα των παρακάτω φράσεων και να αιτιολογηθεί η απάντησή σας με αναφορές από το κείμενο :

  • Ο κάθε πολίτης ατομικά είναι κάτι το αξιόλογο.
  • Η κριτική στην τέχνη θέλει κατάρτιση.
  • Το πλήθος μπορεί να ασκήσει την εξουσία καλύτερα από τους αρίστους.
  • Η δημοκρατία ευνοεί τους αδυνάτους οικονομικά.
  • Η δημοκρατία έχει θεμέλιο την ισότητα και ελευθερία.

Μονάδες 10

B1. “Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων …..πάντα δὲ πάντες.” : Να εξηγήσετε από πού απορρέουν τα πλεονεκτήματα της συλλογικής εξουσίας, έτσι όπως τά στοιχειοθετεί ο Αριστοτέλης στο συγκεκριμένο απόσπασμα.

Μονάδες 15

Β2. “Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη …..Ἓν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο.”. Να αναλύσετε τα θετικά που εντοπίζει ο Αριστοτέλης στην δημοκρατία βάσει του συγκεκριμένου αποσπάσματος από το κείμενο. Να συγκρίνετε την άποψη του Αριστοτέλη με το παρακάτω απόσπασμα :

Ἡ δημοκρατία χρειάζεται καὶ μεταχειρίζεται ὡς ἐνεργὰ μέλη της ὅλους τοὺς πολῖτές της. Ἔτσι τὸ ἄτομο μπορεῖ νὰ ὑιοθετεῖ μιὰ σειρὰ στάσεων καὶ ἀποφάσεων, μὲ τὶς ὁποῖες ἐπηρεάζει θετικὰ ἢ ἀρνητικὰ τὴν πορεία τοῦ κοινωνικοῦ καὶ ἱστορικοῦ γίγνεσθαι. Ἀπὸ ἐδῶ ἐκπηγάζει ἕνα μεγάλο χρέος τοῦ ἐλεύθερου ἀτόμου : Νὰ μὴ δέχεται ἄκριτα καὶ ἀνεξέταστα τὸ δεδομένο πλαίσιο ζωῆς του. Καὶ ἂν ἀκόμη συμφωνεῖ μὲ αὐτὸ τὸ πλαίσιο, διακρίνει ὡστόσο περιθώρια βελτιώσεώς του. Ἄν, ἀντιθέτως, διαφωνεῖ, ὀφείλει νὰ ἀγωνισθεῖ γιὰτὴν μερικὴ ἢ ὁλικὴ ἀλλαγή του. Ἔτσι ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀτόμου ὡς πολίτη τοῦ ἐπιτρέπει νὰ γίνει μοχλὸς στὴν ἐξελικτικὴ διεργασία τῆς κοινωνίας. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι εἰσέρχεται στὴν σκηνὴ τῆς ἱστορίας ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς σπουδαίους παῖκτες…

(Γρηγ. Φιλ. Κωσταρᾶ, δρόμοι πολιτικῆς παιδείας, δοκίμιο, Ἀθήνα 1997 : Ἡ πρόοδος ἔργο ἐλευθερίας καὶ ὄχι ἀνάγκης)

Μονάδες 15

Β3. Να δηλωθεί η ορθότητα ή όχι των παρακάτω φράσεων :

– Ο Αριστοτέλης ήταν Αθηναίος.
– Ο Αριστοτέλης φοίτησε στην Ακαδημία του Πλάτωνος.
– Η ιδιοσυγκρασία του Αριστοτέλη ήταν κατά βάση ποιητική.
– Ο Αριστοτέλης ήταν ο δάσκαλος του Φιλίππου.
– Ο Αριστοτέλης απεβίωσε στην Χαλκίδα.

Μονάδες 10

Β4α. Να γράψετε μία ομόρριζη λέξη της αρχαίας ή της νέας ελληνικής γλώσσας, απλή ή σύνθετη, για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : δόξειεν, ἀλήθειαν, κρίνουσιν, ὑπερέχειν, ὑπολαμβάνουσί.

Μονάδες 5

Β4β. Να δώσετε την σημασία των παρακάτω λέξεων του κειμένου και ύστερα να τις χρησιμοποιήσετε με διάφορη σημασία στα νέα ελληνικά (σε όποιο γένος, αριθμό, πτώση, φωνή ή άλλη μορφή γραμματική) : αἰσθήσεις, ἔργα, νόμος, ἀπόρους, κοινωνούντων.

Μονάδες 5

Τις απαντήσεις μπορείτε να τις βρείτε στο βιβλίο του Δημήτρη Νάτση:

Φάκελος Υλικού: Υλικό για τα Αρχαία Ελληνικά Γ Λυκείου Εκδόσεις Γρηγόρη

Β. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Πλάτωνος, Γοργίας 526b-d

Στο έργο αυτό του Πλάτωνος έχουμε κυρίως τρεις συνομιλητές, τον σωκράτη, τον Γοργία και τον Καλλικλή. Ο Γοργίας ισχυρίζεται πως είναι επιστήμονας της ρητορικής τέχνης και ότι η ρητορική είναι στην ουσία «πειθοῦς δημιουργὸς». Στο απόσπασμα αυτό ο Σωκράτης αναφέρεται στην μεταθανάτιο ζωή, καταδεικνύοντας αφενός πώς ο Ραδάμανθυς, ο Αιακός και ο Μίνως, οι τρεις
δικαστές του Άδη, τιμωρούν τους αδίκους και επαινούν τους δικαίους, αφετέρου ότι η δικαιοσύνη είναι συνυφασμένη με το “τὰ αὑτοῦ πράττειν”.

Οἱ δὲ πολλοί, ὦ ἄριστε, κακοὶ γίγνονται τῶν δυναστῶν. Ὅπερ οὖν ἔλεγον, ἐπειδὰν ὁ Ῥαδάμανθυς ἐκεῖνος τοιοῦτόν τινα λάβῃ, ἄλλο μὲν περὶ αὐτοῦ οὐκ οἶδεν οὐδέν, οὔθ’ ὅστις οὔθ’ ὧντινων, ὅτι δὲ πονηρός τις∙ καὶ τοῦτο κατιδὼν ἀπέπεμψεν εἰς Τάρταρον, ἐπισημηνάμενος, ἐάντε ἰάσιμος ἐάντε ἀνίατος δοκῇ εἶναι∙ ὁ δὲ ἐκεῖσε ἀφικόμενος τὰ προσήκοντα πάσχει. Ἐνίοτε δ’ ἄλλην εἰσιδὼν
ὁσίως βεβιωκυῖαν καὶ μετ’ ἀληθείας, ἀνδρὸς ἰδιώτου ἢ ἄλλου τινός, μάλιστα μέν, ἔγωγέ φημι, ὦ Καλλίκλεις, φιλοσόφου τὰ αὑτοῦ πράξαντος καὶ οὐ πολυπραγμονήσαντος ἐν τῷ βίῳ, ἠγάσθη τε καὶ ἐς μακάρων νήσους ἀπέπεμψε. Ταὐτὰ δὲ ταῦτα καὶ ὁ Αἰακός ―ἑκάτερος τούτων ῥάβδον ἔχων δικάζει― ὁ δὲ Μίνως ἐπισκοπῶν κάθηται, μόνος ἔχων χρυσοῦν σκῆπτρον, ὥς φησιν Ὀδυσσεὺς ὁ Ὁμήρου ἰδεῖν αὐτὸν―χρύσεον σκῆπτρον ἔχοντα, θεμιστεύοντα νέκυσσιν.

Λεξιλόγιο

  • ἐπισημαίνομαί τινα: ξεχωρίζω, διακρίνω κάποιον με σημάδι.
  • θεμιστεύοντα νέκυσσιν (ομηρική φράση): δικάζοντας νεκρούς.

Παρατηρήσεις

Γ1. Να μεταφραστεί από το παραπάνω κείμενο το απόσπασμα : « Οἱ δὲ πολλοί, ὦ ἄριστε, κακοὶ γίγνονται τῶν δυναστῶν ……… ὁ δὲ ἐκεῖσε ἀφικόμενος τὰ  προσήκοντα πάσχει. »

 Μονάδες 10

Γ2. Ποιά η αντιμετώπιση των αδίκων και ποιά των δικαίων από τους δικαστές του Άδη βάσει του κειμένου;

 Μονάδες 10

Γ3α. Να μεταφέρετε τους παρακάτω ρηματικούς τύπους στο γ΄ πληθυντικό οριστικής και β΄ ενικό υποτακτικής του αορίστου, διατηρώντας την φωνή στην οποία βρίσκονται : λάβῃ, πάσχει, εἰσιδὼν, βεβιωκυῖαν, ἔχων.

Μονάδες 5

Γ3β. Να μεταφερθούν τα πτωτικά στον άλλο αριθμό, διατηρώντας την πτώση και γένος τους : τινα, ὧντινων, τὰ προσήκοντα, ἀνδρὸς, χρυσοῦν

Μονάδες 5

Γ4α. Να χαρακτηριστούν οι παρακάτω λέξεις του κειμένου συντακτικά : τῶν δυναστῶν, τοῦτο, τὰ προσήκοντα, βεβιωκυῖαν, τινός, ἐν τῷ βίῳ.

Μονάδες 6

Γ4β. Να αναγνωριστούν και να αναλυθούν οι μετοχές : κατιδὼν, εἰσιδὼν.

Μονάδες 4

 

Τις απαντήσεις μπορείτε να τις βρείτε στο βιβλίο του Δημήτρη Νάτση:

Εκδόσεις Γρηγόρης: Θεματογραφία Αρχαίας Ελληνικής Β’ και Γ’ Λυκείου

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προετοίμασε ο εκλεκτός συνάδελφος Δημήτρης Νάτσης, ο οποίος στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΕρωτήσεις
Ενότητα 1 Ερμηνευτικές-Λεξιλογικές-Ετυμολογικές Ασκήσεις 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου
Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου-Απαντήσεις
Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα Απαντήσεις
Ενότητα 7 Ενότητα 7 Απαντήσεις
Ενότητες 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Ενότητες 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο
Ενότητα 9 & Αδίδακτο ΚείμενοΕνότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις
Ενότητα 9 & Άγνωστο
Ενότητα 13 & ΆγνωστοΕνότητα 13 & Άγνωστο- Απαντήσεις
Ενότητες 18-19 & Άγνωστο
Ενότητα 21 & Άγνωστο
Πρωταγόρας Ενότητες 2 -3 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)
Πρωταγόρας Ενότητες 3-4& Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή) Συνδυαστικές Ερωτήσεις Πρώτο Μέρος
Πρωταγόρας Ενότητα 5& 6 (Νέα Μορφή)
Πρωταγόρας Ενότητα 6 Συνδυαστικές Ερωτήσεις Δεύτερο Μέρος
Πολιτεία Ενότητες 11-12 Νέα ΜορφήΠολιτεία Ενότητες 11-12 Νέα Μορφή Απαντήσεις
Πολιτεία Ενότητες 11-12 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)
Πολιτεία Ενότητες 12-13
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 1-2 & Άγνωστο Κείμενο Νέα Μορφή (ΙΕΠ)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 1-2 & Άγνωστο Κείμενο Νέα Μορφή (ΙΕΠ) Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 2-4 & Άγνωστο ΚείμενοΗθικά Νικομάχεια Ενότητες 2-4 & Άγνωστο Κείμενο Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 3-5 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 3-5 & Άγνωστο Κείμενο Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 4-5
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5-6 (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5, 9, 10 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5, 9, 10 (Νέα Μορφή) Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-8 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-9 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-9 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-10 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-9
Πολιτικά Ενότητα 20 & Αδίδακτο (Νέα Μορφή)
Πολιτικά Ενότητα 20 (Νέα Μορφή)
Πολιτικά Ενότητα 20

Για να μεταβείτε σε κάποιο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.