Ηθικά Νικομάχεια 5 9 10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή)

Ηθικά Νικομάχεια 5,9,10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5, 9, 10

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ  Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

Α. Στο πρώτο απόσπασμα η ηθική αρετή συνδέεται με τα συναισθήματα της ευχαρίστησης και της δυσαρέσκειας καθώς, όπως γράφει ο φιλόσοφος, εξαιτίας της ευχαρίστησης είναι δυνατόν να κάνουμε κακές πράξεις και εξαιτίας της δυσαρέσκειας να μείνουμε μακριά από τις καλές πράξεις.

Στο δεύτερο απόσπασμα η ηθική αρετή συνδέεται με τις έννοιες μέσον και άριστο με την έννοια ότι αποτελεί μεσότητα ανάμεσα στα δύο άκρα της υπερβολής και της έλλειψης αλλά συγχρόνως είναι και το σπουδαιότερο και υψηλότερο χαρακτηριστικό για τον άνθρωπο.

Στο τρίτο απόσπασμα που υπάρχει ο πλήρης ορισμός της αρετής φαίνεται τόσο το προσεχές γένος όσο και η ειδοποιός διαφορά και οι έννοιες που επεξηγούν αυτά τα δύο. Η αρετή ορίζεται ως έννοια με προσεχές γένος την έξη, είναι δηλαδή συνήθεια, και μάλιστα προαιρετική, δηλαδή επιλέγεται ελεύθερα από τον άνθρωπο. Βρίσκεται μάλιστα στο μέσο που ορίζει η λογική του φρόνιμου ανθρώπου.

Β1. Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη παθών στον άνθρωπο ο Αριστοτέλης δίνει πέντε δεοντολογικούς κανόνες που θα πρέπει να ακολουθεί ο καθένας στην έκφραση των παθών αυτών ώστε να προσεγγίζει τη μεσότητα και συνεπώς την αρετή. Οι προϋποθέσεις δίνονται με το ρήμα δεῖ που εννοείται ή επαναλαμβάνεται και αφορούν:

α) τον χρόνο κατά τον οποίο ο άνθρωπος πρέπει να εκδηλώνει τα συναισθήματά του (τὸ δ’ ὅτε δεῖ),

β) τις συνθήκες, τα πράγματα σε σχέση με τα οποία πρέπει να εκδηλώνονται τα συναισθήματα (ἐφ’ οἷς),

γ) τα πρόσωπα σε σχέση με τα οποία πρέπει να νιώθουμε και να εκδηλώνουμε τα συναισθήματα (πρὸς οὓς),

δ) την αιτία, τον λόγο για τον οποίο πρέπει να νιώθουμε ένα συναίσθημα (οὗ ἕνεκα) και

ε) τον τρόπο εκδήλωσης των συναισθημάτων (ὡς δεῖ).

Το περιεχόμενο του δεῖ έχει άμεση σχέση τόσο με την ηθική όσο και με την πολιτική φιλοσοφία. Στην αρχαιοελληνική σκέψη και κυρίως στον αριστοτελικό στοχασμό υπάρχει ξεκάθαρος πρακτικός και τελεολογικός προσανατολισμός. Αποκτώντας την ηθική αρετή ο άνθρωπος θα μπορέσει να προσεγγίσει την ευδαιμονία που είναι το ανώτερο αγαθό. Συγχρόνως, ηθική και πολιτική συνδέονται διότι με την απόκτηση της ηθικής συμπεριφοράς ο άνθρωπος μπορεί να συμβιώνει με τους άλλους ανθρώπους ως μέλος της κοινωνίας και δεν είναι μια κατάκτηση που αφορά μόνο τον ίδιο αλλά έχει συνέπειες σε όλη την κοινωνία. Στα πλαίσια της πόλης κράτους η ηθική συμπεριφορά ρυθμίζεται από μια σειρά κανόνων. Οι γραπτοί νόμοι της πόλης αλλά και οι άγραφοι νόμοι που κληροδοτούνται μέσω της παράδοσης, καθορίζουν τα κριτήρια της ορθής συμπεριφοράς των ανθρώπων σε κάθε περίσταση. Εξάλλου, ο ορθός λόγος, δηλαδή η λογική του φρόνιμου ανθρώπου, τίθεται από τον Αριστοτέλη αξιωματικά ως η σπουδαιότερη προϋπόθεση για τον καθορισμό της μεσότητας που αποτελεί και την ειδοποιό διαφορά της αρετής.

Β2. Ο τελικός ορισμός της αρετής που δίνει ο φιλόσοφος φαίνεται στο χωρίο «Ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἐν μεσότητι οὖσα τῇ πρὸς ἡμᾶς, ὡρισμένη λόγῳ καὶ ᾧ ἂν ὁ φρόνιμος ὁρίσειεν». Στον ορισμό αυτό διακρίνεται η οριστέα έννοια (ἀρετή), το προσεχές γένος που αποτελεί την ευρύτερη πλησιέστερη κατηγορία στην οποία εντάσσεται η έννοια (ἕξις προαιρετική) και η ειδοποιός διαφορά που είναι το στοιχείο που διακρίνει την οριστέα έννοια από τις όμοιές της που ανήκουν στο ίδιο προσεχές γένος (ἐν μεσότητι οὖσα τῇ προς ἡμᾶς) καθώς και τα στοιχεία που διευκρινίζουν την ειδοποιό διαφορά.

Σχετικά με το προσεχές γένος της αρετής ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί τον όρο «ἕξις» που έχει ήδη διευκρινίσει πως είναι το μόνιμο στοιχείο του χαρακτήρα που προέρχεται από την επανάληψη όμοιων ενεργειών. Η συντέλεση όμως των ενεργειών δεν πρέπει να είναι τυχαία ή εξαναγκασμένη αλλά πρέπει να είναι αποτέλεσμα της ίδιας της επιθυμίας του ανθρώπου. Γι’ αυτό ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί το επίθετο «προαιρετική» για να προσδιορίσει την «ἕξιν». Επανειλημμένα υπογραμμίζεται από τον Αριστοτέλη η σημασία της προαιρέσεως για την ύπαρξη της αρετής. Σε ένα άλλο χωρίο του ίδιου έργου διαβάζουμε τους αναγκαίους όρους για να χαρακτηρισθεί μια πράξη ενάρετη: ο άνθρωπος πρέπει να έχει α) συνείδηση της πράξης του (εἰδώς), β) την ανάλογη προαίρεση (προαιρούμενος), γ) σιγουριά και σταθερότητα στην πραγματοποίησή της (βεβαίως καὶ ἀμετακινήτως).

Η ειδοποιός διαφορά της αρετής που τη διακρίνει από τις υπόλοιπες έξεις είναι η μεσότητα η «πρός ἡμᾶς». Ο φιλόσοφος έχει ήδη διακρίνει δύο είδη μεσότητας, την αντικειμενική και την υποκειμενική. Η αρετή καθορίζεται από την υποκειμενική μεσότητα καθώς είναι αποτέλεσμα της ελεύθερης προαίρεσης του ανθρώπου και καθορίζεται απόλυτα από τον ίδιο. Επειδή όμως η υποκειμενική μεσότητα θα μπορούσε να αφήσει στους ακροατές το περιθώριο να βάλουν μόνοι τους τα κριτήρια καθορισμού της μεσότητας, ο Αριστοτέλης επιστρατεύει ως κοινό κανόνα την ανθρώπινη λογική και μάλιστα τη λογική του φρόνιμου ανθρώπου που τελικά δίνει αντικειμενικό χαρακτήρα στην ιδιότητα αυτή.

Σχετικά με το πρώτο διευκρινιστικό στοιχείο της μεσότητας, τον λόγο, αλλού στο ίδιο έργο διαβάζουμε: «ἡ μετὰ τοῦ ὀρθοῦ λόγου ἕξις ἀρετή ἐστιν». Αρχικά λοιπόν είναι ο νόμος που συνηθίζει τους πολίτες να ενεργούν ενάρετα· έπειτα έρχεται η λογική, η φρόνηση, που βοηθά τον νόμο και τελειοποιεί το έργο του. Και η αναφορά στη λογική του φρόνιμου ανθρώπου γίνεται γιατί στον φρόνιμο άνθρωπο ενώνονται και συνυπάρχουν όλες οι αρετές. Όταν υπάρχει η φρόνηση, γράφει αλλού ο Αριστοτέλης, όλες οι αρετές θα υπάρξουν. Οι διάφορες αρετές δείχνουν πώς αντιδρά ο φρόνιμος στις διάφορες περιστάσεις· αν λείψει μια αρετή, αποδιοργανώνεται το όλον. Έτσι ο ηθικά σπουδαῖος αποτελεί μέτρο σύγκρισης για τους άλλους.

Γ. φοβηθῆναι → φόβος, άφοβος, φοβία, φοβικός κ.ά.

θαρρῆσαι → θάρρος, θαρραλέος, ενθάρρυνση κ.ά.

ἐπιθυμῆσαι → επιθυμία, επιθυμητό, ανεπιθύμητος κ.ά.

ὀργισθῆναι → οργή, οργίλος, εξοργιστικός κ.ά.

ἐλεῆσαι → έλεος, ελεημοσύνη, ανελέητος κ.ά.

Δ. 1 Λ (η ηθική και η αγωγή), 2 Σ, 3 Σ, 4 Λ (είναι ενέργεια και όχι κατάσταση), 5 Σ.

Ε. Η έννοια της αρετής είναι κυρίαρχη στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Για τον Πλάτωνα η θέαση του ήλιου ισοδυναμεί με το ύψιστο Αγαθό που προσφέρει η παιδεία. Για τον Αριστοτέλη η ηθική αρετή είναι το μέσο για την κατάκτηση της ευδαιμονίας αλλά και την αγαστή συμβίωση των ανθρώπων στα πλαίσια της πόλης.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο των αποσπασμάτων και οι δύο φιλόσοφοι φρονούν πως η κατάκτηση της αρετής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Για τον Πλάτωνα η αρετή βρίσκεται σε δυσπρόσιτο τόπο και μόνο με την επίμονη και επίπονη προσπάθεια θα μπορέσει ο άνθρωπος να την προσεγγίσει. Για τον μαθητή του πάλι, τον Αριστοτέλη, η αρετή με δυσκολία κατακτιέται αλλά η κατάκτησή της είναι ο πιο ευγενής στόχος που μπορεί να θέσει ο άνθρωπος και απαράμιλλα ανώτερη από οποιοδήποτε άλλο απόκτημα.

Ο Σταγειρίτης φιλόσοφος δεν αποκλείει κανέναν άνθρωπο από την αρετή και γι’ αυτό στο έργο του «Ηθικά Νικομάχεια» προσεγγίζει την έννοια με διεξοδικότητα ώστε να γίνει κατανοητό στον καθένα ότι ο έλεγχος των παθών και η υλοποίηση αγαθών πράξεων μπορούν να τον κάνουν ενάρετο. Χωρίς να παραγνωρίζει τις ανθρώπινες αδυναμίες, υποστηρίζει πως αν ο άνθρωπος επιλέξει με συνείδηση την ορθή συμπεριφορά και την υιοθετήσει με σταθερότητα και διάρκεια θα μπορέσει να κάνει κτήμα του την αρετή.

Από την άλλη πλευρά ο Πλάτωνας θεωρεί πως δεν είναι όλοι άξιοι να προσεγγίσουν το ανώτατο Αγαθό, αλλά μόνο αυτοί που έχουν εγγενή φυσικά, πνευματικά και ηθικά χαρίσματα και μόνο εφόσον καταβάλλουν επίπονη προσπάθεια. Η προσπάθεια δίνεται αλληγορικά με την έξοδο του δεσμώτη από το σπήλαιο και τη βαθμιαία άνοδο από τον κατώτερο αναβαθμό γνώσης (τις σκιές) στον ανώτερο (τη θέαση του Αγαθού).

Το κριτήριο για το οποίο προσφέρονται οι απαντήσεις μπορείτε να το βρείτε στο σύνδεσμο: Κριτήριο Αξιολόγησης

Ηθικά Νικομάχεια 5 9 10: Κριτήριο Αξιολόγησης Απαντήσεις (Νέα Μορφή)

Το κριτήριο αξιολόγησης που μόλις διαβάσατε προέρχεται από το βιβλίο της Δώρας Ασημακοπούλου “Κριτήρια Αξιολόγησης Αρχαίων Ελληνικών Αριστοτέλη”, η οποία το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταβείτε σε κάποιο Κριτήριο Αξιολόγησης  επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Κριτήρια ΑξιολόγησηςΕρωτήσεις
Ενότητα 1 Ερμηνευτικές-Λεξιλογικές-Ετυμολογικές Ασκήσεις 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου
Ενότητα 1 & Αδίδακτο Κείμενο 150 Ερωτήσεις Εισαγωγής Κλειστού Τύπου-Απαντήσεις
Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα Ενότητα 2, Προτρεπτικός πρὸς Θεμίσωνα Απαντήσεις
Ενότητα 7 Ενότητα 7 Απαντήσεις
Ενότητες 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο Ενότητες 7-17 & Αδίδακτο Κείμενο
Ενότητα 9 & Αδίδακτο ΚείμενοΕνότητα 9 & Αδίδακτο Κείμενο Απαντήσεις
Ενότητα 9 & Άγνωστο
Ενότητα 13 & ΆγνωστοΕνότητα 13 & Άγνωστο- Απαντήσεις
Ενότητες 18-19 & Άγνωστο
Ενότητα 21 & Άγνωστο
Πρωταγόρας Ενότητες 2 -3 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)
Πρωταγόρας Ενότητες 3-4& Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή) Συνδυαστικές Ερωτήσεις Πρώτο Μέρος
Πρωταγόρας Ενότητα 5& 6 (Νέα Μορφή)
Πρωταγόρας Ενότητα 6 Συνδυαστικές Ερωτήσεις Δεύτερο Μέρος
Πολιτεία Ενότητες 11-12 Νέα ΜορφήΠολιτεία Ενότητες 11-12 Νέα Μορφή Απαντήσεις
Πολιτεία Ενότητες 11-12 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)
Πολιτεία Ενότητες 12-13
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 1-2 & Άγνωστο Κείμενο Νέα Μορφή (ΙΕΠ)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 1-2 & Άγνωστο Κείμενο Νέα Μορφή (ΙΕΠ) Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 2-4 & Άγνωστο ΚείμενοΗθικά Νικομάχεια Ενότητες 2-4 & Άγνωστο Κείμενο Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 3-5 & Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 3-5 & Άγνωστο Κείμενο Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 4-5
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5-6 (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5, 9, 10 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 5, 9, 10 (Νέα Μορφή) Απαντήσεις
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-8 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-8 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-9 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 7-9 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-10 (Νέα Μορφή)Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-10 Απαντήσεις (Νέα Μορφή)
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητες 8-9
Πολιτικά Ενότητα 20 & Αδίδακτο (Νέα Μορφή)
Πολιτικά Ενότητα 20 (Νέα Μορφή)
Πολιτικά Ενότητα 20

Για να μεταβείτε σε κάποιο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Η ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.