Θουκυδίδης Ιστορία 1 80: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης)

Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης)

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

ΑΓΝΩΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Θουκυδίδης, Ἱστορία 1, 48-49

Εισαγωγή

Ο Θουκυδίδης στο παρόν απόσπασμα πραγματεύεται τα γεγονότα που συνέβησαν στον εμφύλιο πόλεμο στην Κέρκυρα το 433 π.Χ. (ναυμαχία των Συβότων) ανάμεσα στους Κορίνθιους και τους Κερκυραίους πριν την έναρξη του Πελοποννησιακού πολέμου.

Αδίδακτο Κείμενο

[1.48.1] Ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο τοῖς Κορινθίοις, λαβόντες τριῶν ἡμερῶν σιτία ἀνήγοντο ὡς ἐπὶ ναυμαχίαν ἀπὸ τοῦ Χειμερίου νυκτός, [1.48.2] καὶ ἅμα ἕῳ πλέοντες καθορῶσι τὰς τῶν Κερκυραίων ναῦς μετεώρους τε καὶ ἐπὶ σφᾶς πλεούσας. [1.48.3] ὡς δὲ κατεῖδον ἀλλήλους, ἀντιπαρετάσσοντο, ἐπὶ μὲν τὸ δεξιὸν κέρας Κερκυραίων αἱ Ἀττικαὶ νῆες, τὸ δὲ ἄλλο αὐτοὶ ἐπεῖχον τρία τέλη ποιήσαντες τῶν νεῶν, ὧν ἦρχε <τῶν> τριῶν στρατηγῶν ἑκάστου εἷς. [1.48.4] οὕτω μὲν Κερκυραῖοι ἐτάξαντο, Κορινθίοις δὲ τὸ μὲν δεξιὸν κέρας αἱ Μεγαρίδες νῆες εἶχον καὶ αἱ Ἀμπρακιώτιδες, κατὰ δὲ τὸ μέσον οἱ ἄλλοι ξύμμαχοι ὡς ἕκαστοι· εὐώνυμον δὲ κέρας αὐτοὶ οἱ Κορίνθιοι ταῖς ἄριστα τῶν νεῶν πλεούσαις κατὰ τοὺς Ἀθηναίους καὶ τὸ δεξιὸν τῶν Κερκυραίων εἶχον. ξυμμείξαντες δέ, ἐπειδὴ τὰ σημεῖα ἑκατέροις ἤρθη, ἐναυμάχουν, πολλοὺς μὲν ὁπλίτας ἔχοντες ἀμφότεροι ἐπὶ τῶν καταστρωμάτων, πολλοὺς δὲ τοξότας τε καὶ ἀκοντιστάς, τῷ παλαιῷ τρόπῳ ἀπειρότερον ἔτι παρεσκευασμένοι. [1.49.2] ἦν τε ἡ ναυμαχία καρτερά, τῇ μὲν τέχνῃ οὐχ ὁμοίως, πεζομαχίᾳ δὲ τὸ πλέον προσφερὴς οὖσα.

Λεξιλόγιο

  • ἅμα ἕῳ: μόλις ξημέρωσε
  • τέλη: παράταξη (στρατιωτικός όρος, διαίρεση στρατιωτικού σώματος)
  • κέρας: πτέρυγα
  • εὐώνυμον: [εὐώνυμος] αριστερός
  • καρτερά: ισχυρή, σφοδρή
  • σημεῖα: σημαίες, λάβαρα

Παρατηρήσεις

1. Να αποδοθεί σε νεοελληνικό λόγο το απόσπασμα: «Ἐπειδὴ δὲ παρεσκεύαστο…στρατηγῶν ἑκάστου εἷς.»

Μονάδες 10

2. Ποια ήταν η ετοιμασία που προνόησαν να κάνουν οι Κορίνθιοι, ώστε να ξεκινήσουν για την ναυμαχία και με ποιον τρόπο είχαν οργανωθεί στρατιωτικά οι Κερκυραίοι; Στην απάντησή σας να συμπεριλάβετε κειμενικές αναφορές.

Μονάδες 10

3α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται για καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

λαβόντες: ίδιος τύπος στη δοτική πληθυντικού του μέλλοντα στη φωνή που βρίσκεται.

καθορῶσι: δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού υποτακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή.

ἐπεῖχον: τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής αορίστου στην ίδια φωνή.

ἦρχε: απαρέμφατο αορίστου α’ μέσης φωνής.

πλεούσας: δεύτερο πληθυντικό ευκτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή.

Μονάδες 5

3β. Να μετατρέψετε τους ονοματικούς τύπους όπου ζητούνται. (Μονάδες 5)

τάς ναῦς: γενική ενικού αριθμού.

τό δεξιόν: ίδια πτώση στον συγκριτικό βαθμό.

τό κέρας: δοτική πληθυντικού αριθμού.

τρία: να γραφεί το επίρρημα του.

πολλοὺς: αρσενικό υπερθετικού βαθμού στην ίδια πτώση.

Μονάδες 5

4α. «ὡς δὲ… Ἀττικαὶ νῆες»: να εντοπίσετε μια δευτερεύουσα πρόταση, δικαιολογώντας την εισαγωγή, την εκφορά και το συντακτικό της ρόλο.

Μονάδες 4

4β. Επιλέξτε τον συντακτικό ρόλο των παρακάτω λέξεων.

ὡς ἐπί ναυμαχίαν:

α. εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο ρήμα «ἀνήγοντο».

β. εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του σκοπού στο ρήμα «ἀνήγοντο».

γ. εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα «ἀνήγοντο».

τῶν Κερκυραίων:

α. γενική κτητική στο «τάς ναῦς».

β. γενική διαιρετική στο «τάς ναῦς».

γ. επιθετικός προσδιορισμός στο «τάς ναῦς».

ὡς ἕκαστοι:

α. κατηγορηματικός προσδιορισμός στη λέξη «οἱ ξύμμαχοι».

β. επιτακτικό – διαφοροποιητικό μόριο

γ. επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στη λέξη «οἱ ξύμμαχοι».

πλεούσας:

α. χρονική μετοχή συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος «καθορῶσι».

β .αιτιολογική μετοχή συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος «καθορῶσι».

γ. κατηγορηματική μετοχή συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος «καθορῶσι».

οἱ Κορίνθιοι:

α. αντικείμενο του ρήματος «εἶχον».

β. υποκείμενο του ρήματος «εἶχον».

γ. προληπτικό κατηγορούμενο στο υποκείμενο του ρήματος «εἶχον».

καρτερά:

α. αντικείμενο του ρήματος «ἦν».

β. επιθετικός προσδιορισμός στο «ναυμαχία».

γ. κατηγορούμενο στο υποκείμενο «ναυμαχία».

Μονάδες 6

 

Για να δείτε τις απαντήσεις στο αντίστοιχο κριτήριο αξιολόγησης επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Θουκυδίδης Ιστορία 1 48-49: Άγνωστο Κείμενο (Νέα Μορφή Εξέτασης)-Απαντήσεις

Για να μεταβείτε σε κάποιο άλλο  Άγνωστο Κείμενο ή για να δείτε τις Απαντήσεις στο υπάρχον επιλέξτε τον κατάλληλο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα: 

Άγνωστο ΚείμενοΑπαντήσεις
Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα ΜορφήΑισχίνου, Κατά Τιμάρχου 182-183 Νέα Μορφή
Αντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα ΜορφήΑντιφών Περί Του Ηρώδου Φόνου 79-80 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Αριστοκράτους 65-66 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Ολυνθιακός Β΄ 9-10 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί τῆς Παραπρεσβείας 182–186 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Περί των εν Χερρονήσω 73-75 Νέα Μορφή
Δημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα ΜορφήΔημοσθένης,Πρός Ναυσίμαχον και Ξεινοπείθην 20-22 Νέα Μορφή
Δημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα ΜορφήΔημοσθένης, Κατά Στεφάνου Ψευδομαρτυριών Α’, 66-67 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 48-49 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 1, 80 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 2-3 Νέα Μορφή
Θουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα ΜορφήΘουκυδίδης, Ιστορία 5, 84.2 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Αρεοπαγιτικός 12-15 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Επιστολές 6.11–13 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 26-28 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Παναθηναϊκός 130-133 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Πανηγυρικός 50-53 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Περί Ειρήνης 8.38- 8.40 Νέα Μορφή
Ισοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα ΜορφήΙσοκράτης Φίλιππος 149–152 Νέα Μορφή
Λουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα ΜορφήΛουκιανός, Περί του Ενυπνίου §7 - 8 Νέα Μορφή
Λυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα ΜορφήΛυσίας, Περί της Δημεύσεως <των> του Νικίου Αδελφού Νέα Μορφή
Λυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα ΜορφήΛυσίας, Υπέρ των Αριστοφάνους Χρημάτων 19.55–57 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα ΜορφήΞενοφών, Απολογία Σωκράτους 27-28 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Ἱέρων VII 3-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα ΜορφήΞενοφών, Κύρου Παιδεία 1.2.6 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα ΜορφήΞενοφών, Λακεδαιμονίων Πολιτεία 14, 1-5 Νέα Μορφή
Ξενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα ΜορφήΞενοφών, Συμπόσιον 4, 34-36 Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 24b-24d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους24b-24d Νέα Μορφή
Πλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα ΜορφήΠλάτων, Απολογία Σωκράτους 35 c-d Νέα Μορφή
Πλάτων, Ίων 533c–535a Νέα ΜορφήΠλάτων, Ίων 533c–535a Νέα Μορφή
Πλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα ΜορφήΠλάτων, Συμπόσιον 202d8-203b Νέα Μορφή
Θουκυδίδης 5.112.1Θουκυδίδης 5.112.1
Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2Δημοσθένους, Κατά Στεφάνου Α' 1-2
Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170 Αισχίνου, Κατά Κτησιφώντος 169-170
Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35 Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 34-35
Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c Πλάτων, Μενέξενος 247b-248c

Για ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Πανελλαδικές εξετάσεις δείτε το υλικό μας για το Γνωστό Κείμενο στους παρακάτω πίνακες: 

Πλάτωνος Πρωταγόρας 

Πρωταγόρας Ενότητα 1

Πρωταγόρας Ενότητα 2
Πρωταγόρας Ενότητα 3
Πρωταγόρας Ενότητα 4
Πρωταγόρας Ενότητα 5
Πρωταγόρας Ενότητα 6
Πρωταγόρας Ενότητα 7

Πλάτωνος Πολιτεία

Πολιτεία Ενότητα 11Πολιτεία Ενότητα 12Πολιτεία Ενότητα 13

Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια

Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 1Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 2
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 3Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 4
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 5Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 6
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 7Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 8
Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 9Ηθικά Νικομάχεια Ενότητα 10

Αριστοτέλους Πολιτικά

Πολιτικά Ενότητα 11Πολιτικά Ενότητα 12
Πολιτικά Ενότητα 13Πολιτικά Ενότητα 14
Πολιτικά Ενότητα 15Πολιτικά Ενότητα 16
Πολιτικά Ενότητα 17Πολιτικά Ενότητα 18
Πολιτικά Ενότητα 19Πολιτικά Ενότητα 20

Το Άγνωστο Κείμενο με τις παρατηρήσεις που το συνοδεύουν, καθώς και τις απαντήσεις, προετοίμασε η εκκολαπτόμενη συνάδελφος Χαρά Τζοβάρα, η οποία στη συνέχεια το παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

 

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.