Κριτήριο Αξιολόγησης Αλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις) (Συνεξέταση)