Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα Λάθη

Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα Λάθη

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα Λάθη

Θεωρητική προσέγγιση

Είναι ένα γραπτό σχόλιο, περιορισμένης έκτασης, που περιλαμβάνει την ανάπτυξη αφενός του βασικού, για τους/τις μαθητές/τριες, ερωτήματος/θέματος του κειμένου και αφετέρου της ανταπόκρισής τους σε αυτό.  Στο ερμηνευτικό σχόλιο, ο/η μαθητής/τρια δεν περιορίζεται στο «τι λέει το κείμενο» αλλά επεκτείνεται στο «τι σημαίνει για τον/την ίδιον/α».  Με τη συγγραφή του ερμηνευτικού σχολίου, διευκολύνεται η ανάδυση του «εγώ» και «ελέγχεται» σύνθετα ο βαθμός εκπλήρωσης του γενικού και των ειδικότερων σκοπών διδασκαλίας του μαθήματος. (Γλωσσάρι Όρων, Φάκελος Υλικού – Δίκτυα Κειμένων, Γ` Λυκείου)

Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα Λάθη

Κατανόηση – Ερμηνεία- Κειμενικοί Δείκτες

 • Σχετικά με την κατανόηση και την ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου αξιολογείται: η σαφήνεια της διατύπωσης του ερωτήματος/θέματος, το οποίο σχετίζεται με τον βαθμό κατανόησης των ιδεών και του συναισθηματικού κλίματος του κειμένου και η αναγνωστική ανταπόκριση των μαθητών και μαθητριών στο ερώτημα/θέμα με την επαρκή τεκμηρίωση/υποστήριξη της απάντησης με αναφορές-παραπομπές στο κείμενο. (Οδηγίες 10/1/20 ΙΕΠ)
 • Στην παρουσίαση του θέματος δεν αποδίδουμε το νόημα του κειμένου (αναδιήγηση).
 • Δεν περιγράφουμε το κείμενο, αλλά το ερμηνεύουμε. Η ερμηνεία δεν αποτελεί στατική διαπίστωση (τι λέει), αλλά δυναμική παρουσίαση των ιδεών του κειμένου (τι εννοεί, τι θέλει να δείξει).
 • Στο ερμηνευτικό σχόλιο από το δηλωτικό/κυριολεκτικό επίπεδο μεταβαίνουμε στο συνυποδηλωτικό/μεταφορικό/συμβολικό επίπεδο. Οι προσεκτικές αναγνώσεις και ο εντοπισμός των κειμενικών δεικτών θα βοηθήσουν στην αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων του κειμένου.
 • Αποφεύγουμε τη γενικόλογη και αόριστη προσέγγιση του κειμένου. Απαντάμε στοχευμένα, για να αναδείξουμε με τη συμβολή των κειμενικών δεικτών το θέμα που υποστηρίξαμε στην αρχή της απάντησής μας.
 • Οι εκφωνήσεις ζητούν το κύριο θέμα. Ωστόσο, στο κείμενο μπορεί να θίγονται επιμέρους θέματα. Επιλέγουμε την κεντρική ιδέα, αυτή που κυριαρχεί, αυτή στην οποία επικεντρώνεται ο συγγραφέας.  Αυτό το κατανοούμε από το πλήθος των κειμενικών αναφορών που σχετίζονται με αυτή.
 • Σχετικά με τους κειμενικούς δείκτες: Οι κειμενικοί δείκτες δε διδάσκονται αυτοτελώς, ενδιαφέρουν μόνο στον βαθμό που βοηθούν να αποδοθεί νόημα στο κείμενο. Οι αναφορές στο κείμενο ή σε κειμενικούς δείκτες αξιολογούνται στον βαθμό που υποστηρίζουν επιτυχώς την ερμηνευτική προσέγγιση του μαθητή ή της μαθήτριας. Στην εκφώνηση του ερωτήματος είτε γίνεται αναφορά σε κειμενικούς δείκτες είτε όχι, οι μαθητές/-ήτριες, κατά τη διδασκαλία, ασκούνται συστηματικά, για να είναι σε θέση να τεκμηριώνουν την ερμηνεία της με στοιχεία του κειμένου. Επομένως, το ερώτημα «πώς το λέει» το κείμενο δεν μπορεί να αγνοείται. (Οδηγίες 10/1/20 ΙΕΠ)
 • Οι απαντήσεις μας να είναι τεκμηριωμένες με παραδείγματα/χωρία/αποσπάσματα/ παραθέματα μέσα από το κείμενο. Άλλωστε, είναι και το σταθερό ζητούμενο σε όλες τις εκφωνήσεις. Οι κειμενικοί δείκτες πρέπει να συνοδεύονται από τα αντίστοιχα χωρία.
 • Αποφεύγουμε την παράθεση κειμενικών δεικτών και χωρίων του κειμένου χωρίς σχόλιο. Τα χωρία του κειμένου είναι τεκμήρια που αποδεικνύουν την ορθή πρόσληψη του νοήματος δεν έχουν από μόνα τους αποδεικτική αξία.
 • Είναι συχνό να επιλέγονται δείκτες υπαρκτοί μέσα στο κείμενο, οι οποίοι όμως δεν συμβάλλουν στην ανάδειξη του θέματος και στη στήριξη της απάντησης.

 Δομή – Γλώσσα

 • Σχετικά με την οργάνωση και τη γλωσσική έκφραση του ερμηνευτικού σχολίου αξιολογείται: η αλληλουχία και η συνοχή του ερμηνευτικού σχολίου ως παραγόμενου κειμένου, η χρήση του κατάλληλου λεξιλογίου και η επίπτωση τυχόν γραμματικοσυντακτικών λαθών στην ερμηνευτική εκδοχή του μαθητή/της μαθήτριας. (Οδηγίες 10/1/20 ΙΕΠ)
 • Να αποφεύγεται η απαρίθμηση των κειμενικών δεικτών. Να εντάσσονται στο κείμενο κατά την ερμηνεία του, ώστε να τεκμηριώνουν το θέμα.
 • Δε γράφουμε τον αριθμό του στίχου, της σειράς, της παραγράφου ή της περιόδου, αλλά παραθέτουμε αυτούσια χωρία για να στηρίξουμε την ερμηνεία μας φροντίζοντας ο δείκτης να είναι ευδιάκριτος.
 • Δε χρησιμοποιούμε το όνομα του συγγραφέα. Ο όρος αφηγητής χρησιμοποιείται στα αφηγηματικά κείμενα, ενώ ο όρος ποιητικό υποκείμενο χρησιμοποιείται στα ποιητικά κείμενα. Με τους όρους αυτούς δηλώνεται αυτός που εκφέρει το λόγο. (Γλωσσάρι Όρων, Φάκελος Υλικού – Δίκτυα Κειμένων, Γ` Λυκείου)
 • Τα χωρία που υποστηρίζουν την ερμηνεία μας εντάσσονται σε εισαγωγικά ή ενσωματώνονται στον λόγο μας.
 • Η λογοτεχνία δε στοχεύει στην ενημέρωση, δεν έχει πληροφοριακό χαρακτήρα (κυριολεκτική, αναφορική, δηλωτική, λογική λειτουργία της γλώσσας), αλλά διεγείρει συναισθήματα και προσφέρει τη μορφή της για αισθητική απόλαυση (μεταφορική, ποιητική, συνυποδηλωτική, συγκινησιακή λειτουργία της γλώσσας). Γι` αυτό για την απόδοση του νοήματος των κειμενικών δεικτών να αποφεύγονται ρήματα, όπως ενημερώνει, πληροφορεί, γνωστοποιεί, μιλά, λέει κ.ά. και να επιλέγονται ρήματα, όπως αισθητοποιείται, αναδεικνύεται, φανερώνεται, παρουσιάζεται, σκιαγραφείται, περιγράφεται, δηλώνεται, διαφαίνεται, υποδηλώνεται, διακρίνεται, εκφράζεται, αποδίδεται, τονίζεται, εξαίρεται, πιστοποιείται, επιβεβαιώνεται, αποδεικνύεται, εξομολογείται, διαλέγεται, επαναλαμβάνεται, αποτυπώνεται, δείχνει κ.ά.
 • Επιμελούμαστε τη δομή του ερμηνευτικού σχολίου μας, ώστε να είναι ευανάγνωστο. Προτείνεται μία παράγραφος για το θέμα και τους σχετικούς δείκτες του κειμένου και μία για την προσωπική ανταπόκριση. Διαφορετικά, ακολουθούμε τους γνωστούς κανόνες παραγραφοποίησης.

Επιδιώκεται το ερμηνευτικό σχόλιο να αξιολογείται συνολικά ως προς τα παραπάνω κριτήρια και να είναι εμφανής σ’ αυτό η κατανόηση/ερμηνεία του λογοτεχνικού κειμένου, καθώς και η τεκμηριωμένη ανταπόκριση του/της μαθητή/-ήτριας απέναντι στο ερώτημα/θέμα που διατυπώνει. (Οδηγίες 10/1/20 ΙΕΠ)

Ενδεικτική απάντηση

ΤΑ ΠΑΘΗ

Ψαλμός Ζ`

Ήρθαν

ντυμένοι «φίλοι»

αμέτρητες φορές οι εχθροί μου

το παμπάλαιο χώμα πατώντας.

Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους.

Έφεραν

τον Σοφό, τον Οικιστή και τον Γεωμέτρη,

Βίβλους γραμμάτων και αριθμών,

την πάσα Υποταγή και Δύναμη,

το παμπάλαιο φως εξουσιάζοντας.

Και το φως δεν έδεσε ποτέ με τη σκέπη τους.

Ούτε μέλισσα καν δε γελάστηκε το χρυσό ν’ αρχινίσει παιχνίδι·

ούτε ζέφυρος καν, τις λευκές να φουσκώσει ποδιές.

‘Έστησαν και θεμελίωσαν

στις κορφές, στις κοιλάδες, στα πόρτα

πύργους κραταιούς κι επαύλεις

ξύλα και άλλα πλεούμενα,

τούς Νόμους, τούς θεσπίζοντας τα καλά και συμφέροντα,

στο παμπάλαιο μέτρο εφαρμόζοντας.

Και το μέτρο δεν έδεσε ποτέ με τη σκέψη τους.

Ούτε καν ένα χνάρι θεού στην ψυχή τους σημάδι δεν άφησε·

ούτε καν ένα βλέμμα ξωθιάς τη μιλιά τους δεν είπε να πάρει.

Έφτασαν

ντυμένοι «φίλοι»

αμέτρητες φορές οι εχθροί μου

τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας.

Και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε

παρά μόνο σίδερο και φωτιά.

Στ ’ανοιχτά πού καρτέραγαν δάχτυλα

μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά.

Μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά.

Οδυσσέας Ελύτης (Άξιον Εστί)

 

Να διατυπώσετε το ερμηνευτικό σχόλιό σας για το κείμενο, παρουσιάζοντας το κύριο, κατά τη γνώμη σας, θέμα του.  Να συμπεριλάβετε στην απάντησή σας σχετικούς με το θέμα δείκτες του ποιήματος.

Ο θεματικός άξονας του Ψαλμού Ζ` από τα πάθη του Άξιον Εστί του Οδ. Ελύτη είναι η κυριαρχία των κατακτητών στον ελλαδικό χώρο, η αντίσταση των Ελλήνων και η διαφορά που υπάρχει ανάμεσα στον πολιτισμό τους.  Η επέλαση των κατακτητών με το προσωπείο των φίλων που αισθητοποιείται από τη μεταφορά «ντυμένοι» και την ειρωνεία «φίλοι» σε εισαγωγικά είναι γνώριμη για το ποιητικό υποκείμενο που εξομολογείται σε α` πρόσωπο «Ήρθαν ντυμένοι «φίλοι» αμέτρητες φορές οι εχθροί μου», γιατί επανέρχονται στη μνήμη του ιστορικά γεγονότα.  Στην προσπάθειά τους να πατήσουν κυριολεκτικά και να καταπατήσουν μεταφορικά τον ελλαδικό χώρο «το παμπάλαιο χώμα πατώντας» ήρθαν αντιμέτωποι με τη σθεναρή αντίσταση του ελληνικού λαού και το φως του πολιτισμού του, που χαρακτηρίζεται από μέτρο και δικαιοσύνη,  σε αντίθεση με την ιδιοτέλεια και την αδικία των κατακτητών που εκφράζεται με «τους Νόμους, τους θεσπίζοντας τα καλά και συμφέροντα».  Οι ισχυρές αντιθέσεις που εντοπίζονται στο ποιητικό σώμα με τη χρήση του συνδέσμου «και» που έχει τη σημασία και όμως στην αρχή ενός μοτίβου που επαναλαμβάνεται παραλλαγμένο «Και το χώμα δεν έδεσε ποτέ με τη φτέρνα τους // Και το φως δεν έδεσε ποτέ με τη σκέπη τους // Και το μέτρο δεν έδεσε ποτέ με τη σκέψη τους» αποδεικνύουν ότι οι επίδοξοι «φίλοι» δεν στέριωσαν ποτέ σ` αυτή τη χώρα και ο ελληνικός πολιτισμός δεν άγγιξε τους κατακτητές, όπως αποδεικνύεται με την επανάληψη της αποφατικής μεταφοράς «δεν έδεσε» -δεν ταίριαξε- που δηλώνει την έλλειψη επαφής των δύο πολιτισμών και τη διαφορετική κοσμοθεωρία τους.  Η καθολική κυριαρχία των κατακτητών στον ελλαδικό χώρο παρουσιάζεται με το ασύνδετο σχήμα «στις κορφές, στις κοιλάδες, στα πόρτα», ενώ η ισχύς και η επιβολή τους γίνεται φανερή μέσω του επιθέτου κραταιούς και του ουσιαστικού επαύλεις «Έστησαν και θεμελίωσαν … πύργους κραταιούς κι επαύλεις».  Οι «φίλοι» όταν έφτασαν πρόσφεραν «δώρα» «Έφτασαν … τα παμπάλαια δώρα προσφέροντας» ως αντίδωρο στην ικεσία του πολύπαθου ελληνικού λαού που αποδίδεται με την εικόνα «Στ` ανοιχτά πού καρτέραγαν δάχτυλα» και τα δώρα τους άλλα δεν ήτανε παρά μόνο σίδερο και φωτιά.  Με την επανάληψη του εξόδιου στίχου του ψαλμού «Μόνον όπλα και σίδερο και φωτιά» και την επαναφορά του επιρρήματος «Μόνον» εκφράζεται η απόλυτη αναλγησία και η βιαιότητα «όπλα και σίδερο» που επέδειξαν οι κατακτητές οι οποίοι προκάλεσαν τον όλεθρο «φωτιά» και εξαίρεται η κορύφωση του δράματος του ελληνικού λαού.

 

Η παραπάνω ενδεικτική ανάλυση, σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές στον τρόπο εξέτασης της Νεοελληνικής Έκθεσης & Λογοτεχνίας στην Γ’ Λυκείου, εκπονήθηκε από τη συνάδελφο Μαρία Μποβολή, η οποία την παραχώρησε στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Την ευχαριστούμε από καρδιάς και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική της ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.