Αλλοτρίωση Κριτήριο Αξιολόγησης

Αλλοτρίωση Κριτήριο Αξιολόγησης

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Η αλλοτρίωση του σημερινού ανθρώπου

Μέσα σ’ αυτή την ατμόσφαιρα της ιδέας και της πίστης, πως όλα πωλούνται και αγοράζονται, όλο και εξαφανίζονται τα στοιχεία της ανθρωπιάς από τη σημερινή ζωή, που τελικά οδηγούν σε μια αφόρητη ανία ή αδιαφορία προς τον πλησίον και αποξένωση από το συνάνθρωπό μας, σε μια αποξένωση της προσωπικότητας του ανθρώπου από τα πράγματα και τον εαυτό του. Οι σχέσεις μας έχουν χάσει τον προσωπικό τους χαρακτήρα. Έτσι, παρατηρεί κανένας, πως η συγκεκριμένη σχέση ενός ατόμου προς το άλλο έχασε τον άμεσο και ανθρώπινο χαρακτήρα της και διέ­πεται από πνεύμα συμφέροντος, παζαρέματος. Όλες οι προσωπικές κοινωνικές σχέσεις κυριαρχούνται από τους νόμους της αγοράς. Είναι φανερό πως οι σχέσεις ανάμεσα στους οικονομικούς ανταγωνιστές στηρίζονται επάνω στην αδιαφορία. Αν συνέβαινε το αντίθετο, κανένας απ’ αυτούς δε θα είχε τη δυνατότητα να επιτελέσει τα οικονομικά του καθήκοντα, να διαγωνιστεί, δηλαδή εναντίον των άλλων και να συμβάλει στην οικονομική τους καταστροφή.

Σήμερα ο άνθρωπος των βιομηχανικών κοινωνιών ζει τον εαυτό του και τους άλ­λους, όπως τα πράγματα, τα αντικείμενα, απλώς με τις αισθήσεις και με το νου, αλλά συγχρόνως χωρίς καμιά καρποφόρα σχέση προς τον εαυτό του και το περιβάλ­λον, γιατί έχει αλλοτριώσει τον εαυτό του. Δεν τον αισθάνεται σαν κέντρο και δημιουργό της τεχνικής του κατασκευής, του κατασκευάσματός του, παρά σαν υπηρέτη του. Όσο πιο πελώριες είναι οι δυνάμεις που έχει αποδεσμεύσει ο άνθρωπος, τόσο πιο αδύνατο αισθάνεται τον εαυτό του σήμερα μέσα στις βιομηχανικές κοινωνίες. Κατέχεται από την ίδια τη δημιουργία του, τη στιγμή που χάνει τον εαυτό του.

Ο σημερινός άνθρωπος, κάτω από το βιομηχανικό πνεύμα, που είναι η ατμό­σφαιρά του, υφίσταται τέτοια επίδραση, ώστε να ζει, χωρίς και ο ίδιος να το συνει­δητοποιεί τον εαυτό του σαν πράγμα, σαν αντικείμενο κι όχι σαν ον ενεργητικό, σαν φορέα ανθρώπινων δυνάμεων. Ο σκοπός του σημερινού ανθρώπου, που ζει μέσα στις βιομηχανικές κοινωνίες, είναι να πουλήσει τον εαυτό του με επιτυχία στην αγορά. Γι’ αυτό και δεν αντλεί τη συναίσθηση του εαυτού του από την ενεργητικό­τητά του σαν ένα ον, που σκέπτεται και αγαπά, παρά από τον κοινωνικό – οικονομικό ρόλο του. Το αίσθημα της αξίας του εξαρτάται από την επιτυχία, δηλαδή από το αν μπορεί να πουλήσει σε συμφέρουσα τιμή τον εαυτό του, το σώμα του, τη νόηση του, τη νοητική του ικανότητα και δυνατότητα. Και η ψυχή του ακόμη είναι το κεφάλαιό του.

Ο σκοπός της ζωής του συνίσταται στο να τοποθετήσει το κεφάλαιο αυτό και ν’ αποκομίσει κέρδη. Ανθρώπινες ιδιότητες, όπως φιλία, ευγένεια, καλοσύνη και άλλα πιο ιερά ακόμη πράγματα αντικρίζονται σαν εμπορεύματα, είδη χρήσιμα, αναγε­γραμμένα επάνω στο πακέτο της «προσωπικότητας» που βοηθούν στην ανθρώπινη αγορά να επιτευχθούν υψηλότερες τιμές.

Έτσι είναι φανερό πως η εκτίμηση των ίδιων των ικανοτήτων του ανθρώπου εξαρτάται από παράγοντες που βρίσκονται έξω απ’ αυτόν, βρίσκονται δηλαδή στην κρίση της αγοράς, η οποία αποφασίζει για την αξία του, κατά τον ίδιο τρόπο που κρίνει και αποφασίζει για κάποιο εμπόρευμα, για αντικείμενα δηλαδή και πράγματα που δεν έχουν οντότητα, εαυτό. Κατ’ αυτόν τον τρόπο οι άνθρωποι του βιομηχανικού πνεύματος των κοινωνιών μας, του βιομηχανικού πνεύματος, που βάζει τη σφραγίδα του επάνω στην κοινωνική μας οργάνωση τείνουμε να χά­σουμε τον εαυτό μας κάτω από πολλούς ρόλους, με τους οποίους ντυνόμαστε και τις πολλές μάσκες που φορούμε. Μ’ αυτό λοιπόν το νόημα, πώς να πορευθεί το εγώ προς το εσύ;

Ο άνθρωπος του τεχνικού πολιτισμού μεταβίβασε το καθεστώς «είναι» του, εκ­ποίησε κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του. Κι έτσι, αφαίρεσε τη γνήσια έκφραση του, την συμπίεσε στις συμπληγάδες της η τεχνοκρατία, τον αποξένωσε από τον πλησίον του και δυστυχώς κι από τον ίδιο τον εαυτό του. Το χαρακτήρα της αλλοτρίωσης δεν έχουν μόνο οι οικονομικές αλλά και οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων. Αντί να είναι σχέσεις μεταξύ ανθρώπινων όντων, παίρνουν χαρακτήρα σχέσεων μεταξύ πραγμάτων. Ο άνθρωπος φαίνεται να χάνει το εγώ του.

Ι. Ν. Ξηροτύρης (διασκευασμένο κείμενο)

Παρατηρήσεις

Α. Να γράψετε την περίληψη του κειμένου σε 100 – 120 λέξεις.

Μονάδες 25

Β1.«Κατ’ αυτό τον τρόπο […] τείνουμε να χάσουμε τον εαυτό μας κάτω από πολ­λούς ρόλους, με τους οποίους ντυνόμαστε και τις πολλές μάσκες που φορούμε». Να αποδώσετε το περιεχόμενο του χωρίου σε μία παράγραφο 70 – 90 λέξεων.

Μονάδες 10

Β2. Να βρείτε δύο τρόπους ανάπτυξης της 3ης παραγράφου του κειμένου και να δικαιολογήσετε την απάντησή σας.

Μονάδες 5

Β3. Να εντοπίσετε τους τρόπους πειθούς της τελευταίας παραγράφου του κειμέ­νου και τα μέσα υλοποίησής τους.

Μονάδες 5

Β4. Στις παρακάτω περιόδους να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική και το αντίστροφο:

«Όλες οι προσωπικές κοινωνικές σχέσεις κυριαρχούνται από τους νόμους της αγο­ράς».

«Ο άνθρωπος του τεχνικού πολιτισμού μεταβίβασε το καθεστώς «είναι» του, εκ­ποίησε κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του».

Μονάδες 5

Β5. ανία, έχασε, καρποφόρα, υφίσταται, εκποίησε: Να γράψετε τα συνώνυμα των παραπάνω λέξεων.

Μονάδες 5

Β6.  αφόρητη, ανταγωνιστές, πελώριες, συμφέρουσα, γνήσια: Να γράψετε τα αντώ­νυμα των παραπάνω λέξεων.

Μονάδες 5

Γ. Σε ένα δοκίμιο πειθούς (500 – 600 λέξεις), να αναφέρετε τους παράγοντες που κατά τη γνώμη σας εμποδίζουν «να πορευθεί το εγώ προς το εσύ» και να καταθέ­σετε τρόπους με τους οποίους ο άνθρωπος θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τις αλ­λοτριωτικές συνθήκες της σημερινής εποχής.

Μονάδες 40

Το υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό υλικό που μόλις διαβάσατε προέρχεται από το βιβλίο του εκλεκτού συναδέλφου Δημήτρη Σακατζιάδη, ο οποίος παραχώρησε μέρος του στον ιστότοπό μας σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους υπόλοιπους συναδέλφους.

Τον ευχαριστούμε από καρδιάς και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία όχι μόνο στον επαγγελματικό στίβο αλλά και στην προσωπική του ζωή.

Για να μεταφερθείτε σε κάποια από τις σελίδες στις οποίες πραγματοποιείται αναλυτική παρουσίαση επιμέρους στοιχείων Θεωρίας  για την Έκφραση Έκθεση απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο σύνδεσμο από τον παρακάτω πίνακα:

ΠερίληψηΤρόποι Ανάπτυξης Παραγράφου
Συνοχή ΠαραγράφουΣημεία Στίξης
Ρηματικά ΠρόσωπαΣυλλογισμοί
Οι Ευθείες Ερωτήσεις στο ΛόγοΕνεργητική - Παθητική Σύνταξη: Μετατροπή
ΎφοςΠερικείμενο-Συγκείμενο
Κριτήριο Αξιολόγησης ΘεωρίαςΚριτήριο Αξιολόγησης Θεωρίας-Απαντήσεις
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Πεζό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Οδηγίες Σύνταξης- Συνηθισμένα ΛάθηΕρμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Ερμηνευτικό Σχόλιο: Ποιητικό Κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)Πρόθεση συγγραφέα - Τρόπος ανάπτυξης / οργάνωσης παραγράφου
Πολυτροπικό κείμενο (Ενδεικτική Προσέγγιση) Υπόδειγμα Παραγωγής Λόγου (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Πολυτροπικό κείμενο Β (Ενδεικτική Προσέγγιση) Πολυτροπικό κείμενο Γ (Ενδεικτική Προσέγγιση)
Οι Εγκλίσεις στον λόγο Αναφορικές Προτάσεις - Θεωρία
Τίτλος: ΑξιολόγησηΠαραγωγή Λόγου: Αναλυτικό Σχεδιάγραμμα Εργασίας (Τέχνη)
Φάκελος Υλικού ΕΠΑ.Λ Επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Για να μεταβείτε σε άλλα Σχεδιαγράμματα ή Κριτήρια Αξιολόγησης  της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ’  Λυκείου, επιλέξτε το αντίστοιχο θέμα από τον παρακάτω πίνακα:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
(Νέου Τύπου)
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣΕΠΑΛΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση
Αβεβαιότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αγάπη Ενιαία Εξέταση
Αγάπη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Ενιαία Εξέταση
Άγχος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Άγχος Β Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)ΑλλοτρίωσηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία ΕξέτασηΑλλοτρίωση ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Κοινοτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση
Αλληλεγγύη και Υγειονομική Κρίση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση)
Aλλοτρίωση (Ενιαία Εξέταση) Απαντήσεις
Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ενιαία Εξέταση)
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)Ανθρώπινα Δικαιώματα
Ανθρώπινα Δικαιώματα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση) ΑπαντήσειςΓλώσσα και Πολιτισμός
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση
Ανθρωπισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπισμός Χατζηθωμάς (Συνεξέταση)Διαφήμιση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση
Ανθρώπινη Eπαφή Ενιαία Εξέταση ΑπαντήσειςΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία ΕξέτασηΑυτοκριτική-Αυτοέλεγχος-Αυτογνωσία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ανθρώπινες Σχέσεις-Συγχώρεση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Ανθρωπιστική Παιδεία
Ανθρωπιστική Παιδεία Απαντήσεις
Αντι-Καπνιστικός Νόμος
Αντι-Καπνιστικός Νόμος Απαντήσεις
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση
Αστικοποίηση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση
Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Brain drain Ενιαία Εξέταση
Brain drain Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση
Βαρβαρότητα-Πολιτισμός Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση
Βία & Εγκληματικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση
Βία κατά των γυναικών Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση
Βιβλίο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γέλιο Ενιαία Εξέταση
Γέλιο Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση
Γλώσσα και Τεχνολογία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση
Γλώσσικη Ποικιλομορφία και Μητρική Γλώσσα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Δημοκρατία Ενιαία ΕξέτασηΔημοκρατία ΕΠΑΛ
Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Ασφάλεια Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση
Διαδίκτυο - Facebook Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση
Διαφήμιση Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Διαφoρετικότητα Ενιαία Εξέταση
Διαφορετικότητα Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Εθελοντισμός Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερίαΕκπαίδευση ΕΠΑΛ
Εθελοντισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Επιστήμη
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση
Εθελοντισμός Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση
Εθνικισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ελευθερία ΕΠΑΛ
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία ΕξέτασηΕλευθερία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Εικονική Πραγματικότητα και Metaverse Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση
Εκπαίδευση-Σκοπός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση
Εκφοβισμός: Εργασία -Σχολείο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία βούλησης Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία Βούλησης Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση
Ελευθερία και Δημοκρατία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία ΕξέτασηΕναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ
Ελεύθερος Χρόνος Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Εναλλακτική Κανονικότητα ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοοικογενειακή βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση
Ενδοσχολική βία Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση
Επ-αφή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Επιστήμη-Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση
Έρωτας-Συντροφικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ευτυχία Ενιαία ΕξέτασηΖωοφιλία ΕΠΑΛ
Ευτυχία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Ζωοφιλία ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Ηθική Ενιαία Εξέταση
Ηθική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Θέατρο Ενιαία Εξέταση
Θέατρο Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση
Ιδιωτικότητα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση
Influencers και Followers Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση
Ιστορική γνώση - Μνήμη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Καλλιτεχνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση
Καταναλωτισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Αγωγή Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση
Κοινωνική Συμβίωση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση Ευρωπαϊκή ΈνωσηΕυρωπαϊκή Ένωση Β
Κριτική- Αυτοκριτική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Κοινωνία και Έφηβοι
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση
Λαϊκισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση
Λογική και Συναίσθημα Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση
Μεγαλοϊδεατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση
Μετανάστευση & Ξενοφοβία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση ΛαϊκισμόςΛαϊκισμός
Μηχανοποίηση Εργασίας Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μαζοποίηση
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση Μεσσιανισμός
Μοναξιά Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Μνημεία
Μουσική Ενιαία Εξέταση
Μουσική Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση
Νέες τεχνολογίες – Τεχνητή Νοημοσύνη Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία Εξέταση
Παιδεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Παιδεία - Σύγχρονοι Κοινωνικοί ΠροβληματισμοίΠαράδοσηΠαράδοση Β
Παιδεία - ΚρίσηΤέχνη - ΠαιδείαΤεχνολογία
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία ΕξέτασηΤουρισμόςΤουρισμός Β
Παιδεία και Εκπαίδευση Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Υγεία
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση
Παράδοση και Μουσεία Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση
Πατρίδα και οικογένεια Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Ενιαία ΕξέτασηΠεριβάλλον ΕΠΑΛ
Περιβάλλον Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)Περιβάλλον ΕΠΑΛ (Απαντήσεις)
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον Β Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον (Αστικό)- Εναλλακτικές Μετακινήσεις Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση
Περιβάλλον και Κορονοϊός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-
Πληροφόρηση-Πληροφορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-
Πνευματικοί άνθρωποι Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-
Ποίηση Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-
Ποιότητα Ζωής Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός Χατζηθωμας Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός Χατζηθωμάς Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-
Πολιτισμός και Πανδημία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση
Πρότυπα - Trap Μουσική Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση
Προφορική ιστορία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Β Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση
Ρατσισμός Γ Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση
Σχολείο και Παιδεία Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη
Τέχνη Ενιαία Εξέταση-Ζήτη Απαντήσεις
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση
Τέχνη Β Ενιαία Εξέταση Απαντήσεις
Τέχνη & ΛογοτεχνίαΦυσικό Περιβάλλον
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση
Τεχνητή & Συναισθηματική Νοημοσύνη Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
Απαντήσεις Τηλεκπαίδευση Ενιαία Εξέταση
ΤΠΕ και Εκπαίδευση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση
Τουρισμός στη μεταπανδημικη εποχή Ενιαία Εξέταση-Απαντήσεις
Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Απαντήσεις Υπευθυνότητα Χατζηθωμάς (Ενιαία Εξέταση)
Φανατισμος Ενιαία Εξέταση
Φανατισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση
Ψηφιακές διαδρομές Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις)
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση Χουλιγκανισμός
Ψηφιακός Εκφοβισμός Ενιαία Εξέταση (Απαντήσεις) Ψηφιακή Δημοκρατία

Η ομάδα του filologika.gr 


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν την προετοιμασία για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.