Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 22

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 22

 

Πρωτότυπο Κείμενο

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην· προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης͵ λέγων ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν. Ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵ ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.

Μετάφραση

Την επομένη ανήγγειλαν οι πρέσβεις τους όρους με τους οποίους οι Λακεδαιμόνιοι δέχονταν την ειρήνη. Ο Θηραμένης μιλώντας εκ μέρους των πρέσβεων έλεγε ότι πρέπει να συμφωνήσουν με τους Λακεδαιμονίους και να γκρεμίσουν τα τείχη. Κάποιοι διαφώνησαν με αυτόν αλλά, επειδή πολλοί περισσότεροι συμφώνησαν, αποφάσισαν να δεχθούν την ειρήνη.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ

ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις

ἐφ΄ οἷς

οἱ Λακεδαιμόνιοι

ποιοῖντο τὴν εἰρήνην·

Θηραμένης

προηγόρει δὲ αὐτῶν͵

λέγων ὡς χρὴ

πείθεσθαι

Λακεδαιμονίοις

καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν.

Τινῶν ἀντειπόντων δέ αὐτῷ͵

πολὺ δὲ πλειόνων

συνεπαινεσάντων͵

ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην.

Την επομένη

ανήγγειλαν οι πρέσβεις

τους όρους με τους οποίους

οι Λακεδαιμόνιοι

δέχονταν την ειρήνη.

Ο Θηραμένης

μιλώντας εκ μέρους των πρέσβεων

έλεγε ότι πρέπει

να συμφωνήσουν

με τους Λακεδαιμονίους

και να γκρεμίσουν τα τείχη.

Κάποιοι διαφώνησαν με αυτόν

αλλά, επειδή πολλοί περισσότεροι

συμφώνησαν,

αποφάσισαν να δεχθούν την ειρήνη.

Συντακτική ανάλυση

Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ ἀπήγγελλον οἱ πρέσβεις: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἀπήγγελλον: ρήμα/ οἱ πρέσβεις: υποκείμενο / Τῇ δὲ ὑστεραίᾳ (ἡμέρᾳ): δοτική του χρόνου.

ἐφ΄ οἷς οἱ Λακεδαιμόνιοι ποιοῖντο τὴν εἰρήνην: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής άγνοιας ως αντικείμενο στο ρήμα ἀπήγγελλον.

ποιοῖντο: ρήμα / οἱ Λακεδαιμόνιοι: υποκείμενο / τὴν εἰρήνην: αντικείμενο / ἐφ΄ οἷς: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει όρο ή συμφωνία.

προηγόρει δὲ αὐτῶν Θηραμένης͵ λέγων: κύρια πρόταση κρίσεως.

προηγόρει: ρήμα/ Θηραμένης: υποκείμενο / αὐτῶν: αντικείμενο / λέγων: επιρρηματική τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος.

ὡς χρὴ πείθεσθαι Λακεδαιμονίοις καὶ τὰ τείχη περιαιρεῖν: δευτερεύουσα ειδική πρόταση ως αντικείμενο στο λέγων.

χρή: ρήμα / πείθεσθαι καὶ περιαιρεῖν: τελικά απαρέμφατα με υποκείμενο αὐτούς ενν. (ετεροπροσωπία) / Λακεδαιμονίοις τὰ τείχη: αντικείμενα στα απαρέμφατα πείθεσθαι καὶ περιαιρεῖν αντίστοιχα.

ἀντειπόντων δέ τινων αὐτῷ͵ πολὺ δὲ πλειόνων συνεπαινεσάντων͵ ἔδοξε δέχεσθαι τὴν εἰρήνην: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἔδοξε: απρόσ. Ρήμα / αὐτοῖς (= τοῖς Ἀθηναίοις): ενν. δοτική προσωπική / δέχεσθαι: τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο αὐτούς ενν. (ετεροπροσωπία) / τὴν εἰρήνην: αντικείμενο στο δέχεσθαι / ἀντειπόντων (μεν), συνεπαινεσάντων δε: επιρρηματικές αιτιολογικές μετοχές με υποκείμενα αντίστοιχα τινωνπλειόνων (απόλυτες) / αὐτῷ: αντικείμενο στις μετοχές / πολύ: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού.

Πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων παραγράφου

ἀπαγγέλλω

ἀπήγγελλον

ἀπαγγελῶ

ἀπήγγειλα

ἀπήγγελκα

ἀπηγγέλκειν

ποιέομαι, -οῦμαι

ἐποιούμην

ποιήσομαι/ποιηθήσομαι

ἐποιησάμην/ ἐποιήθην

πεποίημαι

ἐπεποιήμην

προηγορέω, -ῶ

προηγόρουν

λέγω

ἔλεγον

λέξω

ἔλεξα

εἴλοχα

εἰλόχειν

χρή (χρειάζεται)

χρήν, ἐχρήν

——–

——–

——–

——–

πείθομαι

ἐπειθόμην

πείσομαι, πεισθήσομαι

ἐπιθόμην, ἐπείσθην

πέπεισμαι, πέποιθα

ἐπεπείσμην, ἐπεποίθειν

περιαιρέω, -ῶ

περιῂρουν

περιαιρήσω

περιεῖλον

περιῄρηκα

περιῃρήκειν

ἀντιλέγω

ἀντέλεγον

ἀντιλέξω

ἀντέλεξα

ἀντείλοχα

ἀντιειλόχειν

συνεπαινέω, -ῶ

συνεπῂνουν

συνεπαινέσω/ συνεπαινέσομαι

συνεπῂνεσα

συνεπῂνεκα

συνεπῃνέκειν

δοκεῖ

ἐδόκει

δόξει

ἔδοξε

δέδοκται

ἐδέδοκτο

δέχομαι

δεχόμην

δέξομαι

δεξάμην

δέδεγμαι

ἐδεδέγμην

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.