Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 18

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 18

Πρωτότυπο Κείμενο

Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ΄ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵ ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου.

Μετάφραση

Ο Λύσανδρος έστειλε στους Εφόρους μαζί με άλλους Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη, εξόριστο από την Αθήνα, για να αναγγείλουν ότι απάντησε στον Θηραμένη ότι εκείνοι είναι αρμόδιοι για πόλεμο ή ειρήνη.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Λύσανδρος δὲ ἔπεμψεν

τοῖς ἐφόροις μετ΄ ἄλλων

Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην

φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα͵

ἀγγελοῦντα͵

ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει

ἐκείνους εἶναι κυρίους

εἰρήνης καὶ πολέμου.

Ο Λύσανδρος έστειλε

στους Εφόρους μαζί με άλλους

Λακεδαιμόνιους τον Αριστοτέλη,

εξόριστο από την Αθήνα,

για να αναγγείλουν

ότι απάντησε στον Θηραμένη

ότι εκείνοι είναι αρμόδιοι

για πόλεμο ή ειρήνη.

Συντακτική ανάλυση

Λύσανδρος δὲ τοῖς ἐφόροις ἔπεμψεν ἀγγελοῦντα μετ΄ ἄλλων Λακεδαιμονίων Ἀριστοτέλην͵ φυγάδα Ἀθηναῖον ὄντα: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἔπεμψεν: ρήμα/ Λύσανδρος: υποκείμενο / Ἀριστοτέλην: άμεσο αντικείμενο / τοῖς ἐφόροις: έμμεσο αντικείμενο / μετ΄ Λακεδαιμονίων: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της συνοδείας/ ἄλλων: επιθετικός προσδιορισμός/ ὄντα: επιθετική μετοχή, με υποκείμενο Ἀριστοτέλην (συνημμένη) / φυγάδα: κατηγορούμενο στο Ἀριστοτέλην μέσω του συνδετικού ρήματος ὂντα / Ἀθηναῖον: επιθετικός προσδιορισμός/ ἀγγελοῦντα: επιρρηματική τελική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος / τοῖς ἐφόροις: έμμεσο αντικείμενο της μετοχής ἀγγελοῦντα.

ὅτι ἀποκρίναιτο Θηραμένει ἐκείνους κυρίους εἶναι εἰρήνης καὶ πολέμου: δευτερεύουσα ειδική πρόταση κρίσεως ως άμεσο αντικείμενο της μετοχής ἀγγελοῦντα.

ἀποκρίναιτο: ρήμα/ Λύσανδρος: ενν. υποκείμενο / εἶναι: ειδικό απαρέμφατο άμεσο αντικείμενο με υποκείμενο ἐκείνους (ετεροπροσωπία) / Θηραμένει: έμμεσο αντικείμενο / κυρίους: κατηγορούμενο στο ἐκείνους μέσω του συνδετικού ρήματος εἶναι / εἰρήνης καὶ πολέμου: γενικές αντικειμενικές στο κυρίους.

Πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων παραγράφου

πέμπω

ἔπεμπον

πέμψω

ἔπεμψα

πέπομφα

ἐπεπόμφειν

ἀγγέλλω

ἤγγελλον

ἀγγελῶ

ἤγγειλα

ἤγγελκα

ἠγγέλκειν

εἰμί

ἦ, ἦν

ἔσομαι

ἐγενόμην

γέγονα

ἐγεγόνειν

ἀποκρίνομαι

ἀπεκρινόμην

ἀποκρινοῦμαι

ἀπεκρινάμην

ἀποκέκριμαι

ἀπεκεκρίμην

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.