Ξενοφώντας Κεφάλαιο 2 Παράγραφος 17

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 2. Παράγραφος 17

Πρωτότυπο Κείμενο

Ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί͵ ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι͵ εἶτα κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι· οὐ γὰρ εἶναι κύριος ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵ ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους. Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός.

Μετάφραση

Όταν γύρισε τον τέταρτο μήνα ανακοίνωσε στην Εκκλησία του Δήμου ότι ο Λύσανδρος τον κρατούσε αιχμάλωτο έως τότε και έπειτα ότι τον διέταξε να πάει στη Σπάρτη γιατί δεν ήταν αυτός υπεύθυνος για αυτό που τον ρωτούσε αλλά οι (Πέντε) Έφοροι. Μετά από αυτά εκλέχθηκε πρεσβευτής με απόλυτη εξουσιοδότηση μαζί με άλλους εννιά για τη Σπάρτη.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Ἐπεὶ δὲ ἧκε

τετάρτῳ μηνί͵

ἀπήγγειλεν

ἐν ἐκκλησίᾳ

ὅτι μὲν Λύσανδρος

κατέχοι αὐτὸν

τέως͵

εἶτα κελεύοι

ἰέναι

εἰς Λακεδαίμονα·

οὐ γὰρ εἶναι κύριος

ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ͵

ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους.

Μετὰ ταῦτα ᾑρέθη

πρεσβευτὴς

αὐτοκράτωρ

δέκατος αὐτός

εἰς Λακεδαίμονα.

Όταν γύρισε

τον τέταρτο μήνα

ανακοίνωσε

στην Εκκλησία του Δήμου

ότι ο Λύσανδρος

τον κρατούσε αιχμάλωτο

έως τότε

και έπειτα ότι τον διέταξε

να πάει

στη Σπάρτη

γιατί δεν ήταν αυτός υπεύθυνος

για αυτό που τον ρωτούσε

αλλά οι (Πέντε) Έφοροι.

Μετά από αυτά εκλέχθηκε

πρεσβευτής

με απόλυτη εξουσιοδότηση

μαζί με άλλους εννιά

για τη Σπάρτη.

Συντακτική ανάλυση

ἐπεὶ δὲ ἧκε τετάρτῳ μηνί: δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση.

ἧκε: ρήμα / Θηραμένης: ενν. υποκείμενο./ μηνί: δοτική του χρόνου / τετάρτῳ: επιθετικός προσδιορισμός.

ἀπήγγειλεν ἐν ἐκκλησίᾳ: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἀπήγγειλεν: ρήμα/ Θηραμένης: ενν. υποκείμενο / ἐν ἐκκλησίᾳ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο.

ὅτι αὐτὸν Λύσανδρος τέως μὲν κατέχοι: δευτερεύουσα ειδική πρόταση ως αντικείμενο στο ἀπήγγειλεν.

κατέχοι: ρήμα / Λύσανδρος: υποκείμενο / αὐτόν: αντικείμενο / τέως: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου.

εἶτα (δε) κελεύοι εἰς Λακεδαίμονα ἰέναι: δευτερεύουσα ειδική πρόταση ως αντικείμενο στο ἀπήγγειλεν.

κελεύοι: ρήμα/ Λύσανδρος: ενν. υποκείμενο./ αὐτόν: ενν. άμεσο αντικείμενο / ἰέναι: τελικό απαρέμφατο, έμμεσο αντικείμενο με υποκείμενο αὐτον (ετεροπροσωπία)/ εἰς Λακεδαίμονα: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο.

οὐ γὰρ εἶναι κύριος -͵ ἀλλὰ τοὺς ἐφόρους: κύρια πρόταση κρίσεως

ἒλεγε: ενν. ρήμα/ Λύσανδρος: ενν. υποκείμενο./ οὐ γὰρ εἶναι: ειδικό απαρέμφατο, άμεσο αντικείμενο / αὐτῷ: ενν. έμμεσο αντικείμενο / οὐκ αὐτός ἀλλά τοὺς ἐφόρους: υποκείμενο στο εἶναι, (ταυτοπροσωπία (αὐτός) και ετεροπροσωπία (τοὺς ἐφόρους) αντίστοιχα)/ κύριος – (κυρίους): κατηγορούμενα στα υποκείμενα μέσω του συνδετικού ρήματος εἶναι.

ὧν ἐρωτῷτο ὑπ΄ αὐτοῦ: δευτερεύουσα αναφορική ονοματική πρόταση, προσδιοριστική στο ενν. τούτων, ως γενική αντικειμενική στο κύριος.

ἐρωτῷτο: ρήμα / Λύσανδρος: ενν. υποκείμενο./ ὧν: σύστοιχο αντικείμενο / ὑπ΄ αὐτοῦ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου.

μετὰ ταῦτα ᾑρέθη πρεσβευτὴς εἰς Λακεδαίμονα αὐτοκράτωρ δέκατος αὐτός: κύρια πρόταση κρίσεως.

ᾑρέθη: ρήμα/ Θηραμένης: ενν. υποκείμενο / πρεσβευτής: κατηγορούμενο στο Θηραμένης μέσω του συνδετικού ρήματος ᾑρέθη. / αὐτοκράτωρ: επιρρηματικό κατηγορούμενο του τρόπου / δέκατος: επιρρηματικό κατηγορούμενο τάξης-σειράς / αὐτός: κατηγορηματικός προσδιορισμός στο Θηραμένης / εἰς Λακεδαίμονα: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο/ μετά ταῦτα: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου.

Πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων παραγράφου

ἥκω

ἧκον

ἥξω

ἀπαγγέλλω

ἀπήγγελλον

ἀπαγγελῶ

ἀπήγγειλα

ἀπήγγελκα

ἀπηγγέλκειν

κατέχω

κατεῑχον

καθέξω, κατασχήσω

κατέσχον

κατέσχηκα

κατεσχήκειν

κελεύω

ἐκέλευον

κελεύσω

ἐκέλευσα

κεκέλευκα

ἐκεκελεύκειν

ἔρχομαι

ᾖα, ᾔειν

εἶμι

ἦλθον

ἐλήλυθα

ἐληλύθειν

ἐρωτάω, -ῶ

ἠρώτων

ἐρωτήσω/ ἐρήσομαι

ἠρώτησα

ἠρώτηκα

ἠρωτήκειν

αἱροῦμαι

ᾑρούμην 

αἱρήσομαι, αἱρεθήσομαι

εἱλόμην, ᾑρέθην

ᾕρημαι

ᾑρήμην

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.