Ξενοφώντος Ελληνικά 2.1.31

Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 31

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 1. Παράγραφος 31

Πρωτότυπο Κείμενο

Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων. Ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων͵ ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν͵ εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ͵ τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵ καὶ ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρημνίσειαν· Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵ ὃς τούτους διέφθειρεν.

Μετάφραση

Μετά από αυτά ο Λύσανδρος αφού συγκέντρωσε τους συμμάχους διέταξε να αποφασίσουν για τους αιχμαλώτους. Εκεί διατυπώνονταν πολλές κατηγορίες εις βάρος των Αθηναίων, για όσες παρανομίες είχαν ήδη διαπράξει και για όσα είχαν ψηφίσει να κάνουν αν νικούσαν στην ναυμαχία, δηλαδή να κόψουν το δεξί χέρι όλων όσων θα πιάνονταν ζωντανοί και όταν έπιασαν δύο τριήρεις, μία από την Κόρινθο και μία από την Άνδρο πέταξαν στη θάλασσα όλους τους άνδρες. Ο Φιλοκλής ήταν ο στρατηγός των Αθηναίων που τους σκότωσε.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος

ἁθροίσας τοὺς συμμάχους

ἐκέλευσε βουλεύεσθαι

περὶ τῶν αἰχμαλώτων.

Ἐνταῦθα δὴ ἐγίγνοντο

πολλαὶ κατηγορίαι

τῶν Ἀθηναίων͵

ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν

 

καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν͵

εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ͵

ἀποκόπτειν τὴν δεξιὰν χεῖρα

τῶν ζωγρηθέντων πάντων͵

καὶ ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις͵

Κορινθίαν

καὶ Ἀνδρίαν͵

κατακρημνίσειαν ἐξ αὐτῶν

τοὺς ἄνδρας πάντας ·

Φιλοκλῆς δ΄ ἦν

στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων͵

ὃς τούτους διέφθειρεν.

Μετά από αυτά ο Λύσανδρος

αφού συγκέντρωσε τους συμμάχους

διέταξε να αποφασίσουν

για τους αιχμαλώτους.

Εκεί διατυπώνονταν

πολλές κατηγορίες

εις βάρος των Αθηναίων,

για όσες παρανομίες

είχαν ήδη διαπράξει

και για όσα είχαν ψηφίσει να κάνουν

αν νικούσαν στην ναυμαχία,

δηλαδή να κόψουν το δεξί χέρι

όλων όσων θα πιάνονταν ζωντανοί

και όταν έπιασαν δύο τριήρεις,

μία από την Κόρινθο

και μία από την Άνδρο

πέταξαν στη θάλασσα

όλους τους άνδρες.

Ο Φιλοκλής ήταν

ο στρατηγός των Αθηναίων

που τους σκότωσε.

Συντακτική ανάλυση

μετὰ δὲ ταῦτα Λύσανδρος ἁθροίσας τοὺς συμμάχους ἐκέλευσε βουλεύεσθαι περὶ τῶν αἰχμαλώτων: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἐκέλευσε: ρήμα / Λύσανδρος: υποκείμενο / τοὺς συμμάχους: άμεσο αντικείμενο / βουλεύεσθαι: τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο τοὺς συμμάχους, (ετεροπροσωπία), έμμεσο αντικείμενο / περὶ τῶν αἰχμαλώτων: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αναφοράς/ ἁθροίσας: επιρρηματική χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος / τοὺς συμμάχους: αντικείμενο στο ἁθροίσας / μετὰ ταῦτα: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου.

ἐνταῦθα δὴ κατηγορίαι ἐγίγνοντο πολλαὶ τῶν Ἀθηναίων: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἐγίγνοντο: ρήμα / κατηγορίαι: υποκείμενο / πολλαί: επιθετικός προσδιορισμός / τῶν Ἀθηναίων: γενική αντικειμενική στο κατηγορίαι / ἐνταῦθα: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου

ἅ τε ἤδη παρενενομήκεσαν: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση καταφατική.

παρενενομήκεσαν: ρήμα / οἱ Ἀθηναῖοι: ενν. υποκείμενο/ : σύστοιχο αντικείμενο/ ἤδη: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου.

καὶ ἃ ἐψηφισμένοι ἦσαν ποιεῖν- τὴν δεξιὰν χεῖρα ἀποκόπτειν τῶν ζωγρηθέντων πάντων: δευτερεύουσα πλάγια ερωτηματική πρόταση καταφατική

ἐψηφισμένοι ἦσαν: ρήμα / οἱ Ἀθηναῖοι: ενν. υποκείμενο / ποιεῖν: τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο οἱ Ἀθηναῖοι ενν. (ταυτοπροσωπία), αντικείμενο / : σύστοιχο αντικείμενο στο ποιεῖν / ἀποκόπτειν: τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο οἱ Ἀθηναῖοι ενν. (ταυτοπροσωπία)ως επεξήγηση στο / τὴν χεῖρα: αντικείμενο στο ἀποκόπτειν / δεξιὰν: επιθετικός προσδιορισμός/ τῶν ζωγρηθέντων: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της, τῶν ως γενική κτητική / πάντων: κατηγορηματικός προσδιορισμός.

εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ: δευτερεύουσα υποθετική πρόταση.

κρατήσειαν: ρήμα / οἱ Ἀθηναῖοι: ενν. υποκείμενο / τῶν πολεμίων: ενν. αντικείμενο / τῇ ναυμαχίᾳ: δοτική του μέσου.

καὶ ὅτι λαβόντες δύο τριήρεις͵ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν͵ τοὺς ἄνδρας ἐξ αὐτῶν πάντας κατακρημνίσειαν: δευτερεύουσα ειδική πρόταση, κρίσεως.

κατακρημνίσειαν: ρήμα / οἱ Ἀθηναῖοι: ενν. υποκείμενο / τοὺς ἄνδρας: αντικείμενο / πάντας: κατηγορηματικός προσδιορισμός / ἐξ αὐτῶν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση από τόπο/ λαβόντες: επιρρηματική χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος / τριήρεις: αντικείμενο στο λαβόντες / δύο: επιθετικός προσδιορισμός/ Κορινθίαν καὶ Ἀνδρίαν: επιμεριστική επεξήγηση.

εἰ κρατήσειαν τῇ ναυμαχίᾳ, ἀποκόπτειν (απόδοση): Πλάγιος υποθ. λόγος του προσδοκώμενου.

ἐάν κρατήσωμεν ἀποκόπτωμεν: Ευθύς υποθετικός λόγος

Φιλοκλῆς δ΄ ἦν στρατηγὸς τῶν Ἀθηναίων: κύρια πρόταση

ἦν: ρήμα / Φιλοκλῆς: υποκείμενο/ στρατηγὸς: κατηγορούμενο στο Φιλοκλῆς μέσω του συνδετικού ρήματος ἦν / τῶν Ἀθηναίων: γενική κτητική.

ὃς τούτους διέφθειρεν: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο στρατηγός.

διέφθειρεν: ρήμα / ὃς: υποκείμενο / τούτους: αντικείμενο.

Πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων παραγράφου

ἁθροίζω

ἥθροιζον

ἁθροίσω

ἥθροισα

ἥθροικα

ἡθροίκειν

κελεύω

ἐκέλευον

κελεύσω

ἐκέλευσα

κεκέλευκα

ἐκεκελεύκειν

βουλεύομαι

ἐβουλευόμην

βουλεύσομαι

ἐβουλευσάμην/ ἐβουλεύθην

βεβούλευμαι

ἐβεβουλεύμην

γίγνομαι

ἐγιγνόμην

γενήσομαι

ἐγενόμην

γεγένημαι/ γέγονα

ἐγεγενήμην/ ἐγεγόνειν

παρανομέω, -ῶ

παρενόμουν

παρανομήσω

παρενόμησα

παρανενόμηκα

παρενενομήκειν

ψηφίζομαι

ἐψηφιζόμην

ψηφιοῦμαι, ψηφισθήσομαι

ἐψηφισάμην, ἐψηφίσθην

ἐψήφισμαι

ἐψηφίσμην

ποιέω, -ῶ

ἐποίουν

ποιήσω

ἐποίησα

πεποίηκα

ἐπεποιήκειν

κρατέω, -ῶ

ἐκράτουν

κρατήσω

ἐκράτησα

κεκράτηκα

ἐκεκρατήκειν

ἀποκόπτω

ἀπέκοπτον

ἀποκόψω

ἀπέκοψα

ἀποκέκοφα

ζωγρέομαι, -οῦμαι

ἐζωγρήθην

ἐζώγρημαι

λαμβάνω

ἐλάμβανον

λήψομαι

ἔλαβον

εἴληφα

εἰλήφειν

κατακρημνίζω

κατεκρήμνισα

εἰμί

ἦ, ἦν

ἔσομαι

ἐγενόμην

γέγονα

ἐγεγόνειν

διαφθείρω

διέφθειρον

διαφθαρῶ

διέφθειρα

διέφθαρκα

διεφθάρκειν

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.