Ξενοφώντος Ελληνικά 2.1.30

Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 30

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 1. Παράγραφος 30

Πρωτότυπο Κείμενο

Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν͵ ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον. ᾟ δ΄ ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵ ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵ ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε.

Μετάφραση

Ο Λύσανδρος μετέφερε στην Λάμψακο και τα πλοία και τους αιχμαλώτους και όλα τα υπόλοιπα. Συνέλαβε και μερικούς από τους στρατηγούς και τον Φιλοκλέα και τον Αδείμαντο. Την μέρα που έκανε αυτά έστειλε τον Θεόπομπο τον Μιλήσιο που ήταν πειρατής στην Λακεδαίμονα για να αναγγείλει τα γεγονότα, ο οποίος έφτασε μετά από τρεις μέρες και τα ανακοίνωσε.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Λύσανδρος δὲ ἀπήγαγεν

εἰς Λάμψακον

τάς τε ναῦς

καὶ τοὺς αἰχμαλώτους

καὶ τἆλλα πάντα͵

ἔλαβε δὲ καὶ

τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε

καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον.

ᾟ δ΄ ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο͵

ἔπεμψε Θεόπομπον

τὸν Μιλήσιον λῃστὴν

εἰς Λακεδαίμονα

ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα͵

ὃς ἀφικόμενος

τριταῖος

ἀπήγγειλε.

Ο Λύσανδρος μετέφερε

στην Λάμψακο

και τα πλοία

και τους αιχμαλώτους

και όλα τα υπόλοιπα.

Συνέλαβε δε και

μερικούς από τους στρατηγούς

και τον Φιλοκλέα και τον Αδείμαντο.

Την μέρα που έκανε αυτά

έστειλε τον Θεόπομπο

τον Μιλήσιο που ήταν πειρατής

στην Λακεδαίμονα

για να αναγγείλει τα γεγονότα,

ο οποίος έφτασε

μετά από τρεις μέρες

και τα ανακοίνωσε.

Συντακτική ανάλυση

Λύσανδρος δὲ τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα πάντα εἰς Λάμψακον ἀπήγαγεν: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἀπήγαγεν: ρήμα / Λύσανδρος: υποκείμενο / τάς τε ναῦς καὶ τοὺς αἰχμαλώτους καὶ τἆλλα: αντικείμενα / πάντα: κατηγορηματικός προσδιορισμός / εἰς Λάμψακον: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο.

ἔλαβε δὲ καὶ τῶν στρατηγῶν ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἔλαβε: ρήμα / Λύσανδρος: ενν. υποκείμενο / ἄλλους τε καὶ Φιλοκλέα καὶ Ἀδείμαντον: αντικείμενα/ τῶν στρατηγῶν: γενική διαιρετική.

ᾗ δ΄ ἡμέρᾳ ταῦτα κατειργάσατο: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική
στο ἡμέρᾳ (μετάθεση προσδιοριζόμενου όρου).

κατειργάσατο: ρήμα / Λύσανδρος: ενν. υποκείμενο / ταῦτα: αντικείμενο/ ἡμέρᾳ: δοτική του χρόνου/ : επιθετικός προσδιορισμός.

ἔπεμψε Θεόπομπον τὸν Μιλήσιον λῃστὴν εἰς Λακεδαίμονα ἀπαγγελοῦντα τὰ γεγονότα: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἔπεμψε: ρήμα / Λύσανδρος: ενν. υποκείμενο / Θεόπομπον: αντικείμενο/ ληστήν: παράθεση / Μιλήσιον: επιθετικός προσδιορισμός / εἰς Λακεδαίμονα: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο/ ἀπαγγελοῦντα: τελική μετοχή, συνημμένη στο αντικείμενο του ρήματος/ τὰ γεγονότα: επιθετική μετοχή με υποκείμενο το άρθρο της, τὰ, ως αντικείμενο στο ἀπαγγελοῦντα.

ὃς ἀφικόμενος τριταῖος ἀπήγγειλε: δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στο Θεόπομπον.

ἀπήγγειλε: ρήμα / ὃς: υποκείμενο / ταῦτα: ενν. αντικείμενο / ἀφικόμενος: επιρρηματική χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος / τριταῖος: επιρρηματικό κατηγορούμενο του χρόνου.

Πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων παραγράφου

ἀπάγω

ἀπῆγον

ἀπάξω

ἀπήγαγον

ἀπῆχα/ ἀπαγήοχα

ἀπήχειν/ ἀπηγηόχειν

λαμβάνω

ἐλάμβανον

λήψομαι

ἔλαβον

εἴληφα

εἰλήφει

κατεργάζομαι

κατειργαζόμην

κατεργάσομαι/ κατεργασθήσομαι

κατειργασάμην/ κατειργάσθην

κατείργασμαι

κατειργάσμην

πέμπω

ἔπεμπον

πέμψω

ἔπεμψα

πέπομφα

ἐπεπόμφειν

ἀφικνέομαι, -οῦμαι

ἀφικνούμην

ἀφίξομαι

ἀφικόμην

ἀφῖγμαι

ἀφίγμην

ἀπαγγέλλω

ἀπήγγελλον

ἀπαγγελῶ

ἀπήγγειλα

ἀπήγγελκα

ἀπηγγέλκειν

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.