Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 28

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 1. Παράγραφος 28

Πρωτότυπο Κείμενο

Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν· συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων. Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος. Διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν͵ αἱ δὲ μονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί· ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος͵ τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ. Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν· οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια.

Μετάφραση

Ο Λύσανδρος αμέσως διέταξε να πλεύσουν με την μεγαλύτερη ταχύτητα και ακολουθούσε ο Θώρακας με το πεζικό. Ο Κόνωνας, βλέποντας την επίθεση, έδωσε σήμα (στους ναύτες) να τρέξουν αμέσως στα πλοία. Επειδή, όμως, οι ναύτες ήταν διασκορπισμένοι, άλλα μεν από τα πλοία είχαν μόνο δύο σειρές από κωπηλάτες άλλα μόνο μία και άλλα ήταν εντελώς κενά. Το πλοίο του Κόνωνα και άλλα επτά κοντά σε αυτόν ανοίχτηκαν στο πέλαγος γεμάτες και η Πάραλος. Όλα τα υπόλοιπα ο Λύσανδρος τα έπιασε στην ακτή. Τους περισσότερους άνδρες τους συνέλαβε στην στεριά. Μερικοί κατέφυγαν στα μικρά οχυρά (της Σηστού).

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήμηνε

τὴν ταχίστην

πλεῖν·

συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ

τὸ πεζὸν ἔχων.

Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵

ἐσήμηνεν

εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος.

Διεσκεδασμένων δὲ

τῶν ἀνθρώπων͵

αἱ μὲν τῶν νεῶν

δίκροτοι ἦσαν͵

 

αἱ δὲ μονόκροτοι͵

αἱ δὲ παντελῶς κεναί·

ἡ δὲ Κόνωνος

καὶ ἄλλαι ἑπτὰ περὶ αὐτὸν

ἀνήχθησαν πλήρεις ἁθρόαι

καὶ ἡ Πάραλος͵

τὰς δ΄ ἄλλας πάσας

Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ.

Τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας

ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν·

οἱ δὲ καὶ ἔφυγον

εἰς τὰ τειχύδρια.

Ο Λύσανδρος αμέσως διέταξε

να πλεύσουν

με την μεγαλύτερη ταχύτητα

και ακολουθούσε ο Θώρακας

με το πεζικό.

Ο Κόνωνας, βλέποντας την επίθεση,

έδωσε σήμα (στους ναύτες)

να τρέξουν αμέσως στα πλοία.

Επειδή, όμως, οι ναύτες

ήταν διασκορπισμένοι,

άλλα μεν από τα πλοία

είχαν μόνο δύο σειρές

από κωπηλάτες

άλλα μόνο μία και

άλλα ήταν εντελώς κενά.

Το πλοίο του Κόνωνα

και άλλα επτά κοντά σε αυτόν

ανοίχτηκαν στο πέλαγος γεμάτες

και η Πάραλος.

Όλα τα υπόλοιπα

ο Λύσανδρος τα έπιασε στην ακτή.

Τους περισσότερους άνδρες

τους συνέλαβε στην στεριά.

Μερικοί κατέφυγαν

στα μικρά οχυρά (της Σηστού).

Συντακτική ανάλυση

Λύσανδρος δ΄ εὐθὺς ἐσήμηνε τὴν ταχίστην πλεῖν: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἐσήμηνε: ρήμα/ Λύσανδρος: υποκείμενο/ πλεῖν: τελικό απαρέμφατο, άμεσο αντικείμενο με υποκείμενο αὐτούς ενν. (ετεροπροσωπία)/ εὐθὺς: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἐσήμηνε / τὴν ταχίστην (ὁδόν): αιτιατική του τρόπου στο πλεῖν.

συμπαρῄει δὲ καὶ Θώραξ τὸ πεζὸν ἔχων: κύρια πρόταση κρίσεως.

συμπαρῄει: ρήμα/ Θώραξ: υποκείμενο/ ἔχων: επιρρηματική τροπική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος / τὸ πεζὸν: αντικείμενο

Κόνων δὲ ἰδὼν τὸν ἐπίπλουν͵ ἐσήμηνεν εἰς τὰς ναῦς βοηθεῖν κατὰ κράτος: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἐσήμηνεν: ρήμα/ Κόνων: υποκείμενο/ βοηθεῖν: τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο τοὺς στρατιώτας ενν. (ετεροπροσωπία) άμεσο αντικείμενο/ τοῖς στρατιώταις: ενν. έμμεσο αντικείμενο/ εἰς τὰς ναῦς: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο/ κατὰ κράτος: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τον τρόπο / ἰδὼν: επιρρηματική χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος/ τὸν ἐπίπλουν: αντικείμενο στο ἰδὼν.

διεσκεδασμένων δὲ τῶν ἀνθρώπων͵ αἱ μὲν τῶν νεῶν δίκροτοι ἦσαν, αἱ δὲ μονόκροτοι͵ αἱ δὲ παντελῶς κεναί: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἦσαν: ρήμα/ αἱ μὲν αἱ δὲ- αἱ δὲ υποκείμενα/ τῶν νεῶν: γενική διαιρετική / δίκροτοι μονόκροτοι κεναί κατηγορούμενα στο αἱ μὲν μέσω του συνδετικού ρήματος ἦσαν / διεσκεδασμένων: επιρρηματική αιτιολογική μετοχή με υποκείμενο τῶν ἀνθρώπων (απόλυτη) / παντελῶς: επιρρηματικός προσδιορισμός του ποσού στο κεναί.

ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι περὶ αὐτὸν ἑπτὰ πλήρεις ἀνήχθησαν ἁθρόαι καὶ ἡ Πάραλος: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἀνήχθησαν: ρήμα/ ἡ δὲ Κόνωνος καὶ ἄλλαι καὶ ἡ Πάραλος: υποκείμενο/ ἁθρόαι: επιρρηματικό κατηγορούμενο του ποσού στα υποκείμενα / περὶ αὐτὸν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τον τόπο (μτφ.)/ ἑπτὰ: επιθετικός προσδιορισμός/ πλήρεις: επιθετικός προσδιορισμός.

τὰς δ΄ ἄλλας πάσας Λύσανδρος ἔλαβε πρὸς τῇ γῇ: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἔλαβε: ρήμα / Λύσανδρος: υποκείμενο / τὰς δ΄ ἄλλας: αντικείμενο / πάσας: κατηγορηματικός προσδιορισμός / πρὸς τῇ γῇ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο

τοὺς δὲ πλείστους ἄνδρας ἐν τῇ γῇ συνέλεξεν: κύρια πρόταση κρίσεως.

συνέλεξεν: ρήμα/ Λύσανδρος: ενν. υποκείμενο/ τοὺς δὲ ἄνδρας: αντικείμενο/ πλείστους: επιθετικός προσδιορισμός/ ἐν τῇ γῇ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο.

οἱ δὲ καὶ ἔφυγον εἰς τὰ τειχύδρια: κύρια πρόταση κρίσεως.

ἔφυγον: ρήμα/ οἱ δὲ: υποκείμενο/ εἰς τὰ τειχύδρια: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο.

Πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων παραγράφου

σημαίνω

ἐσήμαινον

σημανῶ

ἐσήμηνα/ ἐσήμανα

σεσήμαγκα

πλέω

ἔπλεον

πλεύσομαι/ πλευσοῦμαι

ἔπλευσα

πέπλευκα

ἐπεπλεύκειν

συμπαρέρχομαι

συμπαρῇα, συμπαρῂειν

συμπάρειμι

συμπαρῆλθον

συμπαρελήλυθα

συμπαρεληλύθειν

ἔχω

εἶχον

ἕξω, σχήσω

ἔσχον

ἔσχηκα

ἐσχήκειν

ὁράω,  -ῶ

ἑώρων

ὄψομαι

εἶδον

ἑώρακα, ὄπωπα

ἑωράκειν <ὠπώπειν>

βοηθέω, -ῶ

ἐβοήθουν

βοηθήσω

ἐβοήθησα

βεβοήθηκα

ἐβεβοηθήκειν

διασκεδάννυμαι

διεσκεδαννύμην

διασκεδασθήσομαι

διεσκεδασάμην/

διεσκεδάσθην

διεσκέδασμαι

διεσκεδάσμην

εἰμί

ἦ, ἦν

ἔσομαι

ἐγενόμην

γέγονα

ἐγεγόνειν

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.