Ξενοφώντος Ελληνικά 2.1.25

Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 25

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 1. Παράγραφος 25

Πρωτότυπο Κείμενο

Ἀλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν͵ ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν·

Μετάφραση

Ο Αλκιβιάδης, βλέποντας από τα τείχη τους μεν Αθηναίους να έχουν αγκυροβολήσει σε ανοιχτή παραλία και μακριά από κάθε πόλη και να μεταφέρουν από την Σηστό τα αναγκαία, απόσταση δεκαπέντε σταδίων από τα πλοία, τους εχθρούς, όμως, να βρίσκονται σε λιμάνι και κοντά σε πόλη να έχουν τα πάντα, τους είπε ότι δεν έχουν προσορμιστεί σε καλό μέρος αλλά τους παρότρυνε να μετακινηθούν στη Σηστό κοντά και σε λιμάνι και σε πόλη·

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Ἀλκιβιάδης δὲ

κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν

τοὺς μὲν Ἀθηναίους

ὁρμοῦντας

ἐν αἰγιαλῷ

καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει͵

μετιόντας

ἐκ Σηστοῦ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια

πεντεκαίδεκα σταδίους

ἀπὸ τῶν νεῶν͵

τοὺς δὲ πολεμίους

ἐν λιμένι

καὶ πρὸς πόλει

ἔχοντας πάντα͵

ἔφη αὐτοὺς

ὁρμεῖν

οὐκ ἐν καλῷ͵

ἀλλὰ παρῄνει

μεθορμίσαι

εἰς Σηστὸν

πρός τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν·

Ο Αλκιβιάδης,

βλέποντας από τα τείχη

τους μεν Αθηναίους

να έχουν αγκυροβολήσει

σε ανοιχτή παραλία

και μακριά από κάθε πόλη

και να μεταφέρουν

από την Σηστό τα αναγκαία,

απόσταση δεκαπέντε σταδίων

από τα πλοία,

τους εχθρούς, όμως,

να βρίσκονται σε λιμάνι

και κοντά σε πόλη

να έχουν τα πάντα,

τους είπε

ότι δεν έχουν προσορμιστεί

σε καλό μέρος

αλλά τους παρότρυνε

να μετακινηθούν

στη Σηστό

κοντά και σε λιμάνι και σε πόλη·

Συντακτική ανάλυση

Αλκιβιάδης δὲ κατιδὼν ἐκ τῶν τειχῶν τοὺς μὲν Ἀθηναίους ἐν αἰγιαλῷ ὁρμοῦντας καὶ πρὸς οὐδεμιᾷ πόλει͵ τὰ δ΄ ἐπιτήδεια ἐκ Σηστοῦ μετιόντας πεντεκαίδεκα σταδίους ἀπὸ τῶν νεῶν͵ τοὺς δὲ πολεμίους ἐν λιμένι καὶ πρὸς πόλει ἔχοντας πάντα͵ οὐκ ἐν καλῷ ἔφη αὐτοὺς ὁρμεῖν: κύρια πρόταση κρίσεως

ἔφη: ρήμα/ Ἀλκιβιάδης: υποκείμενο/ οὐκ ὁρμεῖν: ειδικό απαρέμφατο, ως αντικείμενο με υποκείμενο αὐτοὺς (ετεροπροσωπία)/ ἐν καλῷ (χωρίῳ): εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο/ κατιδὼν: επιρρηματική χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο του ρήματος / ἐκ τῶν τειχῶν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση από τόπο/ τοὺς μὲν Ἀθηναίους τοὺς δὲ πολεμίους: αντικείμενα στο κατιδὼν / ὁρμοῦντας, μετιόντας καί ἔχοντας: κατηγορηματικές μετοχές από το κατιδὼν, συνημμένη στο αὐτοὺς / ἐν αἰγιαλῷ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στάση σε τόπο/ πρὸς πόλει: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει το πλησίον / οὐδεμιᾷ: επιθετικός προσδιορισμός / τὰ δ΄ ἐπιτήδεια: αντικείμενο στο μετιόντας / ἐκ Σηστοῦ: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει την προέλευση / σταδίους: αιτιατική της τοπικής απόστασης / πεντεκαίδεκα: επιθετικός προσδιορισμός / ἀπὸ τῶν νεῶν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει την απόσταση / ἐν λιμένι: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει στά­ση σε τόπο / πάντα: κατηγορηματικός προσδιορισμός, ή αντικείμενο στο ἒχοντας

ἀλλὰ μεθορμίσαι εἰς Σηστὸν παρῄνει πρός τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν: κύρια πρόταση κρίσεως.

παρῄνει: ρήμα/ Ἀλκιβιάδης (ενν.): υποκείμενο / μεθορμίσαι: τελικό απαρέμφατο με υποκείμενο αὐτους ενν. (ετεροπροσωπία) άμεσο αντικείμενο/ αὐτοῖς: ενν. έμμεσο αντικείμενο/ εἰς Σηστὸν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο/ πρός τε λιμένα καὶ πρὸς πόλιν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει τον πλησίον.

Πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων παραγράφου

καθορῶ (-άω)

καθεώρων

κατόψομαι

κατεῖδον

καθεώρακα, κατόπωπα

καθεωράκειν <κατωπώπειν>

ὁρμέω, -ῶ

ὥρμουν

μετέρχομαι

μετῇα, μετῂειν

μέτειμι

μετῆλθον

μετελήλυθα

μετεληλύθειν

ἔχω

εἶχον

ἕξω, σχήσω

ἔσχον

ἔσχηκα

ἐσχήκειν

φημί

ἔφην

φήσω

ἔφησα

εἵρηκα

εἰρήκειν

μεθορμίζω

μεθώρμιζον

μεθώρμισα

παραινῶ (-έω)

παρῂνουν

παραινέσω, παραινέσομαι

παρῂνεσα

παρῂνεκα

παρῃνέκειν

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.