Ξενοφώντος Ελληνικά 2.1.20

Ξενοφώντας Κεφάλαιο 1 Παράγραφος 20

ΜΟΙΡΑΣΟΥ ΤΟ:

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά

Κεφάλαιο 1. Παράγραφος 20

Πρωτότυπο Κείμενο

Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν. Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον͵ καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.

Μετάφραση

Οι δε Αθηναίοι, πλέοντας από κοντά αγκυροβόλησαν στον Ελαιούντα της Χερρονήσου με εκατόν ογδόντα πλοία. Την ώρα που γευμάτιζαν εκεί, έμαθαν τα νέα για την Λάμψακο και αμέσως ανοίχτηκαν για την Σηστό.

Κείμενο – Μετάφραση σε αντιστοίχιση

Οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι πλέοντες

κατὰ πόδας ὡρμίσαντο

ἐν Ἐλαιοῦντι τῆς Χερρονήσου

ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν.

Ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις

αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον͵

καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.

Οι δε Αθηναίοι, πλέοντας

από κοντά αγκυροβόλησαν

στον Ελαιούντα της Χερρονήσου

με εκατόν ογδόντα πλοία.

Την ώρα που γευμάτιζαν εκεί,

έμαθαν τα νέα για την Λάμψακο

και αμέσως ανοίχτηκαν για την Σηστό.

Συντακτική ανάλυση

οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι κατὰ πόδας πλέοντες ὡρμίσαντο τῆς Χερρονήσου ἐν Ἐλαιοῦντι ναυσὶν ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν: Κύρια πρόταση

ὡρμίσαντο: ρήμα/ οἱ δ΄ Ἀθηναῖοι: υποκείμενο.

πλέοντες: επιρρηματική τροπική μετοχή με υποκείμενο οἱ Ἀθηναῖοι (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου στο ὡρμίσαντο.

κατὰ πόδας: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τρόπου πλέοντες.

τῆς Χερρονήσου: γενική κτητική στο ἐν Ἐλαιοῦντι.

ἐν Ἐλαιοῦντι: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο ὡρμίσαντο.

ναυσὶν: δοτική του τρόπου στο πλέοντες.

ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατόν: επιθετικός προσδιορισμός στο ναυσίν.

ἐνταῦθα δὴ ἀριστοποιουμένοις αὐτοῖς ἀγγέλλεται τὰ περὶ Λάμψακον: Κύρια πρόταση

ἀγγέλλεται: ρήμα/ τὰ περὶ Λάμψακον: υποκείμενο/ αὐτοῖς: αντικείμενο.

ἐνταῦθα: επιρρηματικός προσδιορισμός του τόπου στο ἀριστοποιουμένοις.

ἀριστοποιουμένοις: επιρρηματική χρονική μετοχή με υποκείμενο αὐτοῖς (συνημμένη) ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἀγγέλεται.

καὶ εὐθὺς ἀνήχθησαν εἰς Σηστόν.: Κύρια πρόταση

ἀνήχθησαν: ρήμα / οἱ Ἀθηναῖοι (ενν.): υποκείμενο.

εὐθὺς: επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ἀνήχθησαν.

εἰς Σηστόν: εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός που δηλώνει κίνηση σε τόπο στο ἀνήχθησαν.

Πίνακας αρχικών χρόνων ρημάτων παραγράφου

ὁρμίζομαι

ὡρμιζόμην

ὁρμιοῦμαι

ὡρμησάμην/ ὡρμίσθην

ὥρμισμαι

ὡρμίσμην

πλέω

ἔπλεον

πλεύσομαι/ πλευσοῦμαι

ἔπλευσα

πέπλευκα

ἐπεπλεύκειν

ἀριστοποιέομαι, -οῦμαι

ἠριστοποιούμην

ἀριστοποιήσομαι

ἀριστοποιησάμην

ἠριστοποιήμην

ἀγγέλλομαι 

ἠγγελλόμην

ἀγγελοῦμαι/ ἀγγελθήσομαι

ἠγγειλάμην/ ἠγγέλθην

ἤγγελμαι

ἠγγέλμην

ἀνάγομαι

ἀνηγόμην

ἀνάξομαι/ ἀναχθήσομαι

ἀνηγαγόμην/ ἀνήχθην

ἀνῆγμαι

ἀνήγμην

Η Ομάδα του filologika.gr


Για περισσότερη ενημέρωση για θέματα που αφορούν τα Φιλολογικά μαθήματα ακολουθήστε μας στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook.